Zarz_dzanie Projektami

Report
Marcin Cieśliński
Przedsięwzięcie mające:

Konkretnym celem

Niepowtarzalnością

Określonym przedziałem czasowym

Wyróżnionym początkiem i końcem

Ograniczonymi zasobami
Czas
Jakość
Koszt
Zakres
Zadanie: znaleźć równowagę, „złoty środek”
Wykonawstwo, kontrola
Planowanie
Koszty i zasoby
Inicjacja
Zamknięcie
Karta
projekt
u
Plan
zarządzania
projektem
Zaakceptowan Dokumen
e produkty
ty
projektu

Osoby lub instytucje, które aktywnie angażują
się w projekt, lub których korzyści podlegają
pozytywnym bądź negatywnym wpływom
wynikającym z realizacji lub zakończenia
projektu








Klienci/użytkownicy
Sponsor
Project Manager
Program Manager
Portfolio Manager
Zespół projektowy
Dostawcy/partnerzy biznesowi
Otoczenie zewnętrzne
Projekt

Portfel
Pojedyncze
• Zbiór
przedsięwzięcie
projektów
niekoniecznie
połączonych
ze sobą
biznesowo
Program

Zbiór projektów
połączonych ze
sobą i
kierowanych w
skoordynowany
sposób w celu
uzyskania
efektu synergii
Marcin Cieśliński

Miara niepewności co do przyszłych zdarzeń
lub działań

Może być pozytywne i negatywne

Planowanie zarządzania ryzykiem

Identyfikacja ryzyk

Ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia i
ich wpływu

Planowanie odpowiedzi na ryzyko

Monitorowanie i kontrola ryzyka

Plan zarządzania obszarami projektu

Budżetowanie, harmonogram

Kategorie ryzyka

Progi tolerancji ryzyka przez interesariuszy

Formaty raportów

Sposoby monitorowania ryzyka

Obszary
◦ Cel/zakres
 Nieprecyzyjne określenie
 Liczne zmiany
◦ Harmonogram
 Opóźnienia/przyspieszenia harmonogramu
 Złe oszacowanie trwania czynności

Obszary
◦ Zasoby/koszty
 Niedostępność kluczowych zasobów
 Dodatkowe wydatki/oszczędności
◦ Ludzie
 Zmienny skład zespołu projektowego
 Niedostępność kluczowych kompetencji
◦ Inne
 Polityka, technologia, społeczeństwo

Oszacowania kosztu i czasu trwania
czynności

Zakres projektu

Rejestr interesariuszy

Plan zarządzania kluczowymi obszarami
projektu, czyli...

Burza mózgów

Lista kontrolna

Technika delficka

Analiza przyczynowo-skutkowa

Założenia projektowe
Prawdopodobieństw
o
90%
70%
50%
30%
10%
Zagrożenia
Szanse
9,0% 18,0%
36,0%
72,0% 72,0% 36,0%
18,0%
9,0%
7,0% 14,0%
28,0%
56,0% 56,0% 28,0%
14,0%
7,0%
5,0% 10,0%
20,0%
40,0% 40,0% 20,0%
10,0%
5,0%
3,0%
6,0%
12,0%
24,0% 24,0% 12,0%
6,0%
3,0%
1,0%
10%
2,0%
20%
4,0%
40%
8,0%
80%
2,0%
20%
1,0%
10%
8,0%
80%
4,0%
40%

Opis ryzyka:
◦ Zdarzenie
◦ Prawdopodobieństwo
◦ Wpływ/skutek
◦ Sposób adresowania ryzyka

Stale uaktualniany wg wiedzy o projekcie
Ryzyko negatywne
Ryzyko pozytywne

Unikanie

Wykorzystanie

Przeniesienie

Podzielenie się

Ograniczenie

Wzmocnienie

Akceptacja

Akceptacja
Marcin Cieśliński




Proces ciągły
Każdy interesariusz może sugerować zmiany
pisemnie
Kontrolowany poprzez komitet kontoli zmian
Po zaakceptowaniu zmian podstawowe
dokumenty projektowe są korygowane:
◦ Harmonogram
◦ Budżet
◦ Zakres projektu
Marcin Cieśliński

Koordynowanie zasobów ludzkich i
materiałowych

Integracja działań projektowych

Cel  spełnienie wymagań interesariuszy
◦ Czas
◦ Koszt
◦ Zakres/jakość

Jest procesem ciągłym

Pochłania największą część kosztów

Jest ściśle połączone z zarządzaniem zmianą

Zespół projektowy
◦ Stworzenie
◦ Rozwój
◦ Koordynacja i zarządzanie

Zarządzanie interesariuszami

Komunikacja wewnątrzprojektowa

Motywacja

Zarządzanie konfliktami
Macierz stopnia kontroli i spodziewanych korzyści
Wysoki
C
Stopień kontroli
Zadowalać
Starannie zarządzać
D
B
A
F
Monitorować
Niski
Niskie
E
Informować
G
Spodziewane korzyści
Wysokie

Otwartość

Zaufanie

Zrozumienie

Konstruktywna krytyka

Dzielenie się informacjami

Zaufanie

Delegacja pracy

Rozwój kompetencji

Liczne pochwały

Zarządzanie przez cele

Indywidualne podejście

Ignorowanie

Odwlekanie

Ustępstwo

Walka

Arbitraż

Negocjacje
Marcin Cieśliński

Śledzenie postępów projektu
◦ Earned Value Management

Zarządzanie zmianą
◦ Propozycje zmian w danych obszarach
◦ Monitorowanie wprowadzonych zmian

Uaktualnianie dokumentacji projektowej
◦ Rejestr ryzyk
◦ Budżet + harmonogram + zakres

Kontrola jakości

Raporty okresowe

Kamienie milowe (harmonogram + zakres)

Audyt jakości

Okresowe spotkania zespołu projektowego
Marcin Cieśliński

Zakończenie prac projektowych
◦ Akceptacja produktów ze strony klienta/sponsora
◦ Stworzenie lessons learned
◦ Zakończenie kontraktów

similar documents