Prezentacja2

Report
IPET
• Z czego się składa?
• Jak się go pisze?
Wielospecjalistyczna ocena
poziomu funkcjonowania
dziecka
• Co to jest?
W części edukacyjnej
indywidualny program może być
adaptacją programu kształcenia
do indywidualnych potrzeb i
możliwości psychofizycznych
uczniów z niepełnosprawnością
W każdym przypadku należy
wskazać szczegółowo zakres
adaptacji, która może polegać
w szczególności na:
Należy pamiętać o bezwzględnym
wymogu realizacji podstawy
programowej.
•w różnym zakresie – minimalnym lub
znacznym (…).
•wydłużeniu czasu na realizację określonych
treści (na osiągnięcie określonego celu);
•stosowaniu metod nauczania innych niż
standardowo określone; zmianie form
nauczania;
•stosowaniu indywidualnie zróżnicowanych
środków dydaktycznych.
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości
psychofizycznych ucznia
rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
prowadzących zajęcia z uczniem
formy i metody pracy z uczniem
ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane
zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne, stosownie do potrzeb ucznia
zakres współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
z rodzicami ucznia.
• IPET powinien być skuteczną odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne
ucznia.
• Specjalne potrzeby edukacyjne są określane na podstawie rozpoznanych
możliwości i ograniczeń psychofizycznych ucznia.
• Rozpoznanie potrzeb i możliwości ucznia wymaga współpracy nauczycieli,
specjalistów i rodziców.
• IPET powinien mieć charakter edukacyjno-terapeutyczny, zatem w IPET-cie
określa się indywidualnie zróżnicowane cele edukacyjne i terapeutyczne.
Prawidłowo sformułowane i indywidualnie zróżnicowane cele stanowią jeden z
kluczowych warunków osiągnięcia przez ucznia sukcesu. Uczniowie z
niepełnosprawnością w normie intelektualnej oraz uczniowie z lekką
niepełnosprawnością intelektualną mają szanse na niewielkie zróżnicowanie
celów edukacyjnych, ponieważ zobowiązani są do osiągnięcia
efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego. Zróżnicowanie celów w tym przypadku dotyczy głównie części
terapeutycznej programu.
• Określając cele IPET należy uwzględnić nie tylko specjalne potrzeby
ucznia, ale także wymagania zewnętrzne sformułowane w podstawach
programowych kształcenia ogólnego.
• W IPET określa się indywidualnie zróżnicowane procedury osiągania
celów.
• Określając procedury osiągania celów IPET należy uwzględnić specjalne
potrzeby ucznia (uwzględniając przyczyny trudności) oraz wymagania
zewnętrzne sformułowane w podstawach programowych.
• W części edukacyjnej IPET może być adaptacją programu nauczania lub
programem autorskim.
• Część terapeutyczna IPET ma na celu wspieranie ucznia w osiąganiu
sukcesu i powinna zawierać elementy wspomagania, korygowania i
kompensowania zaburzonych funkcji oraz rozwijania indywidualnych
uzdolnień i predyspozycji ucznia, dlatego każdy z nich powinien określać
indywidualnie zróżnicowaną procedurę.
• IPET powinien być opracowany wspólnie przez nauczycieli i specjalistów, przy
akceptacji rodziców.
• Osobą koordynującą indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
(zarówno na poziomie ich konstruowania, jak i realizacji) powinien być
wychowawca.
• Należy przyjąć tezę, że IPET jest skuteczny i gwarantuje sukces ucznia z
niepełnosprawnością.
• Brak skuteczności IPET najczęściej jest konsekwencją:
•– nieprawidłowo przeprowadzonego rozpoznania możliwości i ograniczeń
ucznia;
•– nieprawidłowo określonych celów;
•– nietrafnie zaprojektowanych procedur osiągania celów;
•– braku „przenikania” części terapeutycznej programu do części edukacyjnej;
•– braku współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców na poziomie
rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych;
•– braku współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców na poziomie
formułowania i realizacji programu.
1
2
• Metryczka z danymi dotyczącymi dziecka: imię,
nazwisko, rok urodzenia, nazwa
przedszkola/szkoły/placówki, oznaczenie etapu
edukacyjnego, grupy/klasy, podstawa objęcia
kształceniem specjalnym (orzeczenie PPP numer, z
dnia), rok szkolny.
• Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Opracowane wyniki rozpoznania z
wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, w tym:
• cechy ucznia sprzyjające rozwojowi – mocne strony, na których można
oprzeć działania edukacyjne i terapeutyczne, np.: umiejętności, zasób
wiadomości, pozytywne elementy systemu wartości, utrwalone,
pozytywne cechy ucznia;
• informacje o trudnościach ucznia (pierwotne i wtórne skutki
niepełnosprawności);
• informacje o nie wymienionych w orzeczeniu przyczynach trudności;
• informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie przedszkolnej lub
klasowej.
Zakres zintegrowanych działań nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych
i specjalistów, w tym:
• cele terapeutyczne wynikające z wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
• zestaw wskazań nakierowanych na niwelowanie
trudności rozwojowych i edukacyjnych(pierwotnych i
wtórnych skutków niepełnosprawności, ważnych dla
realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych);
• warunki zapobiegania wtórnym skutkom
niepełnosprawności.
Zakres dostosowania wymagań
edukacyjnych, w tym:
• cele edukacyjne wskazane w programie nauczania (nie należy
ich przepisywać z tego programu, tylko wskazać w którym
programie nauczania zostały określone);
• zakres dostosowania programu/programów nauczania na
podstawie analizy przewidywanych osiągnięć zawartych w
programie nauczania (w nauczaniu przedmiotowym
• dostosowanie lub brak konieczności dostosowania w zakresie
poszczególnych przedmiotów, (należy podać autora i tytuł
programu nauczania);
• dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania.
a) określenie metod, form i środków dydaktycznych
(ewentualnych specjalistycznych pomocy
dydaktycznych) wykorzystujących mocne strony
ucznia do realizacji celów edukacyjnych i
terapeutycznych, mających znaleźć zastosowanie do:
•
•
•
•
przekazywania trudnych dla ucznia treści edukacyjnych,
realizacji wskazań terapeutycznych,
wypełniania założeń programu wychowawczego,
wypełniania założeń szkolnego programu profilaktyki;
b) określenie rodzaju pomocy i wsparcia w trakcie
zajęć dydaktycznych (nauczyciela, kolegów z klasy,
ewentualnie innych specjalistów, dostosowanie
otoczenia).
7
8
9
• Wykaz zajęć nadobowiązkowych (informacje o
rodzaju zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych
i innych) z załączonym ich programem.
• Zakres współpracy z rodzicami ucznia.
• Uwagi dodatkowe (np. informacje o
wprowadzanych korektach programu).
10
11
• Sposób ewaluacji programu (ocena efektywności podejmowanych priorytetowych
• działań) i informacje na temat modyfikacji IPET dokonywanych na podstawie
wielospecjalistycznej
• oceny poziomu funkcjonowania ucznia (data, dział, rodzaj modyfikacji,
• podpis osoby wprowadzającej modyfikację, adnotacja o poinformowaniu
rodziców/
• opiekunów prawnych).
• Informacja o zatwierdzeniu IPET przez Zespół, data i podpis osoby
przygotowującej program,
• zatwierdzenie przez dyrektora,
• podpis rodzica/opiekuna prawnego, ewentualnie adnotacja o poinformowaniu
rodziców/opiekunów prawnych.
cechy ucznia sprzyjające rozwojowi – mocne strony, na których można oprzeć działania
edukacyjne i terapeutyczne, np.: umiejętności, zasób wiadomości, pozytywne elementy
systemu wartości, utrwalone, pozytywne cechy ucznia;
informacje o trudnościach ucznia (pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności);
informacje o nie wymienionych w orzeczeniu przyczynach trudności;
informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie przedszkolnej lub klasowej.
KTO?
• musi być wykonywana przez Zespół, w gronie którego znajdują się
nauczyciele i specjaliści (wybrani stosownie do charakteru
niepełnosprawności lub zaburzenia ucznia), a w placówkach także
wychowawcy grup wychowawczych.
PO CO?
• Rozpoznawany jest kompleks powiązanych ze sobą potrzeb dziecka, z
których większość jest bezpośrednio związana z jego
niepełnosprawnością, niedostosowaniem, zaburzeniem.
ZAKRES DOSTOSOWANIA
• Realizacja tych potrzeb wymaga często dostosowania środowiska
szkolnego, spójności logistycznej działań z podmiotami pozaszkolnymi
itp.
dostarcza informacji o mocnych stronach ucznia, tzn.
jego osiągnięciach rozwojowych, możliwościach
psychofizycznych, zainteresowaniach, w tym o
poziomie wiedzy i umiejętności,
dostarcza informacji o trudnościach rozwojowych i
edukacyjnych tzn. jego ograniczeniach
psychofizycznych, problemach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Pozwala na określenie sposobu dostosowania
otoczenia tak, aby uczeń mógł w nim funkcjonować,
tzn. rozwijać się i uczyć.
powinna być dokonywana w toku
zajęć obowiązkowych,
dodatkowych i
nadobowiązkowych.
Przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w
roku szkolnym, a zazwyczaj dwa razy w roku
– pierwsza po czasie wystarczającym do
aklimatyzacji dziecka w przedszkolu, szkole
lub placówce, następnie dla dokonania
okresowej oceny efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, na przykład
pod koniec roku szkolnego lub częściej.

similar documents