Poj*cie i rodzaje sceptycyzmu oraz poj*cia pokrewne

Report
Pojęcie i rodzaje sceptycyzmu
oraz pojęcia pokrewne
Renata Ziemińska
Teza sceptycyzmu
• Wiedza nie istnieje
Relatywizm
• sceptycyzm zakłada obiektywistyczne pojęcie
prawdy i mocne pojęcie wiedzy wymagającej
pewności.
• Relatywizm jest subiektywizmem jeśli chodzi o
pojęcie prawdy i wiedzy. Jest tezą na temat
naszych pojęć i języka, zarówno sceptycznego jak
i antyseptycznego. Relatywizm to teza w
metajęzyku, a sceptycyzm to teza w języku
przedmiotowym.
• Wspólne dla obu stanowisk jest
zakwestionowanie wartości ludzkich przekonań.
Fallibilizm i agnostycyzm
• Fallibilizm zdaje się różnić od sceptycyzmu jedynie
optymistyczną oceną ludzkich przekonań (są dobre
takie, jakie są), podczas gdy sceptycyzm jest
pesymistyczną oceną ludzkiej sytuacji epistemicznej.
• Współcześnie sceptycyzm (wiedza nie istnieje) to coś
więcej niż falibilizm (nie istnieje wiedza pewna), to
negacja wszelkiej wiedzy, także niepewnej.
• Agnostycyzm (świat jest niepoznawalny) stał się
synonimem sceptycyzmu lub sceptycyzmem bardziej
stanowczym. Sceptycyzm współczesny oddzielił się od
falibilizmu ale zrósł się z agnostycyzmem.
Rodzaje sceptycyzmu
• teoretyczny, praktyczny i normatywny.
• teoretyczna teza, że wiedza nie istnieje
• praktyczna postawa powątpiewania,
rezygnacji z pretensji do wiedzy, porzucania
przekonań
• norma „Nie miej pretensji do wiedzy!”,
„Powstrzymaj się od sądzenia!”.
• Sceptycyzm metodyczny – postulat
ostrożności
Rodzaje sceptycyzmów lokalnych
• Sceptycyzm etyczny to teza, że nie istnieje wiedza
o dobru i złu (Sinnott-Armstrong 2006).
• Sceptycyzm religijny to teza, że nie istnieje wiedza
na temat istnienia Boga, jego cech czy zamiarów
(Schellenberg 2009).
• Sceptycyzm co do istnienia zewnętrznego świata
(Greco 2008a) przeczy naszej wiedzy na temat
zewnętrznych rzeczy poza zjawiskami.
• Sceptycyzm co do innych umysłów przeczy
istnieniu wiedzy na temat cudzych świadomych
przeżyć.
Sceptycyzm globalny
• sceptycyzm globalny co do wiedzy to teza, że
wiedza nie istnieje.
• Sceptycyzm ten może dotyczyć faktu
niewiedzy lub niemożliwości wiedzy;
• Każdy może być jeszcze pierwszego lub
drugiego stopnia (nie wiem lub nie wiem, czy
wiem).
Sceptycyzm globalny
Co do wiedzy
• Wiedza nie istnieje
• Wiedza nie jest
możliwa
Co do
uzasadnienia
Co do
znaczenia
• Żadne z naszych
przekonań nie jest
uzasadnione
• Nie można uzasadnić
żadnego twierdzenia
• Nie istnieją znaczenia
naszych słów
• Nie można zrozumieć
żadnego zdania
Rodzaje sceptycyzmu
SCEPTYCYZM
TEZA
POSTAWA
WĄTPIENIA
Teza sceptycyzmu
TEZA NA TEMAT
WIEDZY
UZASADNIENIA
ZNACZENIA
Teza sceptycyzmu
NA TEMAT
WIEDZY
NIEMOŻLIWOŚĆ
WIEDZY
FAKT NIEWIEDZY
GLOBALNY
Wiedza nie istnieje.
GLOBALNY
Wiedza nie jest
możliwa.
LOKALNY
LOKALNY
ZWYKŁY
ZWYKŁY
ZWYKŁY
ITERATYWNY
Nie wiemy, czy
cokolwiek wiemy.
ITERATYWNY
Nie wiemy, czy możemy cokolwiek wiedzieć.
ZWYKŁY
ITERATYWNY
ITERATYWNY
Rodzaje tez sceptycznych co do wiedzy
• (T1) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu (zwykłego) na
temat globalnego faktu niewiedzy: Wiedza nie istnieje.
• (T2) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu na temat globalnej
niemożliwości wiedzy: Wiedza nie jest możliwa.
• (T3) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu na temat
lokalnego faktu niewiedzy, np. Nie istnieje wiedza na temat
np. zewnętrznego świata, na temat innych umysłów, w
dziedzinie przekonań moralnych, religijnych itd.
• (T4) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu na temat lokalnej
niemożliwości wiedzy: Nie jest możliwa wiedza na temat
zewnętrznego świata, na temat innych umysłów, w
dziedzinie przekonań moralnych, religijnych itd.
Rodzaje tez sceptycznych co do wiedzy
• (T5) Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat globalnego faktu
niewiedzy: Nie wiemy, czy cokolwiek wiemy.
• (T6) Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat globalnej
niemożliwości wiedzy: Nie możemy wiedzieć, czy cokolwiek wiemy.
• (T7) Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat lokalnego faktu
niewiedzy, np. Nie wiemy, czy mamy jakąkolwiek wiedzę na temat
zewnętrznego świata , na temat innych umysłów, w dziedzinie
przekonań moralnych, religijnych itd.
• (T8) Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat lokalnej
niemożliwości wiedzy: Nie możemy wiedzieć, czy cokolwiek wiemy
na temat zewnętrznego świata, na temat innych umysłów, w
dziedzinie przekonań moralnych, religijnych itd.
Sceptycyzm co do uzasadnienia
• (T9) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu na temat globalnego braku
uzasadnionych przekonań: Nie istnieją uzasadnione przekonania.
• (T10) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu na temat globalnej
niemożliwości uzasadnienia przekonań: Nie jest możliwe
uzasadnienie jakiegokolwiek przekonania, por. trylemat Agryppy
• (T11) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu na temat lokalnego braku
uzasadnionych przekonań, np. Nie istnieją uzasadnione przekonania
na temat zewnętrznego świata, na temat innych umysłów, w
dziedzinie przekonań moralnych, religijnych itd.
• (T12) Teza sceptycyzmu pierwszego rzędu na temat lokalnej
niemożliwości uzasadnienia przekonań: Nie jest możliwe
uzasadnienie przekonań na temat zewnętrznego świata, na temat
innych umysłów, w dziedzinie przekonań moralnych, religijnych itd.
Sceptycyzm co do uzasadnienia
• Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat globalnego braku
uzasadnionych przekonań: Nie mamy uzasadnienia dla przekonania,
że cokolwiek wiemy.
• (T14) Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat globalnej
niemożliwości uzasadnionych przekonań: Nie możemy uzasadnić
przekonania, że cokolwiek wiemy.
• (T15) Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat lokalnego braku
uzasadnionych przekonań, np. Nie jest uzasadnione przekonanie, że
mamy jakąkolwiek wiedzę na temat zewnętrznego świata, na temat
innych umysłów, w dziedzinie przekonań moralnych, religijnych itd.
• (T16) Teza sceptycyzmu drugiego rzędu na temat lokalnej
niemożliwości uzasadnienia przekonań: Nie możemy uzasadnić
przekonania, że cokolwiek wiemy na temat zewnętrznego świata, na
temat innych umysłów, w dziedzinie przekonań moralnych,
religijnych itd.
Sceptycyzm znaczeniowy i treściowy
• „Niemożliwe jest, by jakiekolwiek słowo miało
jakieś znaczenie” (Kripke 2007: 93), w sensie
istnienia faktów znaczeniowych, które by te
znaczenia konstytuowały.
• Sceptycyzm co do treści mentalnych: Treści
mentalne czy dane samoświadomości są
iluzją.

similar documents