Pobierz

Report
Konkurencyjność i przedsiębiorczość
w rozwoju regionu i gminy
Treść zajęć
Definicja i obszary konkurencyjności;
2. Sposoby zwiększania konkurencyjności:
 Klaster;
 Learning region;
 Innowacyjność:
 Przedsiębiorczość.
3. Praca w grupach – learning region.
1.
Obszary konkurencyjności
 Nad innymi miejscami;
 O pozycje w rankingach;
 O kluczowe zasoby:
 inwestycje kapitałowe,
 fundusze,
 wydarzenia,
 wykwalifikowanych, kreatywnych
mieszkańców.
 Ma globalny charakter.
Różnica konkurencyjna
 W bieżącej pozycji konkurencyjnej;
 W potencjale konkurencyjnym;
 W strategii konkurowania (instrumentach);
 W przyszłej pozycji konkurencyjnej.
Władze lokalne mają wpływ na pozycję konkurencyjną
swojej gminy lub regionu
Poprawa konkurencyjności stała się elementem
strategii rozwoju
Konkurencyjność dziś
konkurencyjność oczekiwana
Wyznacznik konkurencyjności
Na ile obszar potrafi produkować dobra i usługi, które
znajdują nabywców na rynkach międzynarodowych,
przy jednoczesnym zwiększaniu dobrobytu swoich
mieszkańców
Poziom bezpośredni
Warunki zakładania i
działania firm
poziom pośredni
sukcesy tych firm
Konkurencyjność jako drzewo
Owoce:
dobrobyt,
rozwój…
Pień: struktura
sektorowa i
produktywność
Gleba: kompetencje
ludzi, więzi,
przedsiębiorczość (cecha)
Konary: zatrudnienie,
zyski, podatki
Korzenie: zdolność
firm do
wykorzystywania
potencjału (gleby)
Klaster (Portera)
Znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa
przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji
zajmujących się określoną dziedziną, połączonych
podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą.
Elementy:
 Produkty finalne,
 Dostawcy maszyn, półproduktów itp,
 Instytucje finansowe,
 Badawczo – rozwojowe,
 Branże pokrewne.
Cechy klastra
 Bliskość geograficzna
 Wspólny cel
 Duża liczba podmiotów
 Współpraca i konkurencja
Zalety klastra sprawiają, że firmy spoza
zaczynają się do niego przenosić
Zalety klastra dla regionu
 Specjalizacja;
 Szybsze powstawanie nowych firm (miejsc pracy);
 Obniżanie kosztów transakcyjnych;
 Rozwój bazy naukowej;
 Zwiększone zainteresowanie inwestorów;
 Zwiększone inwestycje w infrastrukturę;
 Lepsze samopoczucie mieszkańców.
Wpływ klastra widać głównie w ujęciu jakościowym –
postrzegany jako region innowacyjny.
Wspieranie klastra przez samorząd
 Tworzenie infrastruktury;
 Dopasowanie programu oświatowego;
 Wspieranie na uczelniach prac badawczo –
rozwojowych w danym kierunku;
 Organizowanie spotkań uczestników;
 Promocja klastra – przyciąganie uczestników;
 Parki technologiczne nastawione na wsparcie
klastra.
Pułapki przy wspieraniu klastra
 Tworzenie klastrów od podstaw;
 Wspieranie klastrów, których przewaga
konkurencyjna została zniwelowana przez
zewnętrznych konkurentów lub nowocześniejszą
technologię.
Learning region
Magazyn wiedzy i pomysłów zapewniający
odpowiednie środowisko i infrastrukturę ułatwiające
przepływ wiedzy, pomysłów i proces uczenia się.
Wiedza – strategiczne źródło przewagi
konkurencyjnej;
Uczenie się i wymiana informacji – decydującym
procesem ją kształtującym
Raczej paradygmat nie wymagający definiowania niż
teoria
Cechy regionu uczącego się
 Przepływ ludzi, informacji, dóbr i usług na







poziomie globalnym, w systemie just-in-time;
Struktury zarządzania są sieciowe;
Proces decyzji zdecentralizowany;
Elastyczność;
Orientacja na potrzeby i wymagania konsumenta;
Relacje oparte na zaufaniu;
Dotyczy wszystkich : firm, otoczenia biznesu, nauki,
władza, mieszkańcy;
Możliwość uczenia się przez całe życie.
Learning region w praktyce
 Szkolnictwo wyższe;
 Wspierania badań przez sektor publiczny;
 Działalność ośrodków transferu technologii;
 Duże przedsiębiorstwa jako ośrodki dyfuzji wiedzy;
 Przyciąganie korporacji transnarodowych;
 Społeczne zakorzenienie organizacji – poczucie
wspólnego celu oraz konsensusu społecznego;
 Organizacje publiczne i ngo tworzą i popularyzują
wiedzę, przedsiębiorstwa ją wykorzystują sprzedają
Innowacyjność
Zdolność do tworzenia innowacji, motywacja do
szukania nowych rozwiązań, wprowadzania nowych
pomysłów, wykorzystywania w praktyce wyników
badań naukowych.
Ma istotne znaczenia dla konkurencyjności regionu.
Innowacja – nowa metoda, nowa technologia, nowy
produkt, wejście na nowy rynek czy segment.
Warunki innowacyjności
 Jakość i kwalifikacje siły roboczej (kapitał ludzki);
 Relacje społeczne (kapitał społeczny);
 Jakość instytucji kultury (kapitał kulturowy).
Konkurencyjność a przedsiębiorczość
 Strategia konkurencyjności – takie priorytety i
sposoby ich osiągania, które przyciągną dobrych
ludzi i kapitał;
 Strategia przedsiębiorczości – stymulowanie ludzi i
kapitału do jak najlepszych efektów;
 Przedsiębiorczość i konkurencyjność:
współdeterminanty trwałego rozwoju
ekonomicznego.
Przedsiębiorczość
 Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw;
 Nowe:
o Produkty
o Rynki
o Technologie
o Segmenty
Skutki:
Wzrost efektywności i produktywności;
Przyspieszenie zmian strukturalnych;
Wzrost innowacyjności;
Zwiększenie wyboru dla konsumentów.
Jakość przedsiębiorstw
 Jaka stopa zwrotu;
 Wiek;
 Wydatki na badania i rozwój;
 Wchodzenie na rynki zewnętrzne.
Wspieranie przedsiębiorczości
 Zachęcanie do tworzenia nowych firm (głównie
MŚP);
 Rozwój istniejących firm;
 Przyciąganie wielkiego biznesu.
Jak pomagać firmom?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dbać o dobre prawo i jakość urzędów;
Udzielać adekwatnej informacji (o rynku);
Pomagać w dostępie do wiedzy;
Stwarzać możliwości dofinansowania;
Rozwijać kompetencje przedsiębiorcze i
zarządcze (też przedsiębiorczy klimat);
Dbać o rozwój regionalny i lokalny (popyt
wewnętrzny);
Wspierać profil biznesowy regionu (klastry, nisze
rynkowe, rozpoznanie potencjału lokalnego).
Ulgi podatkowe
 Metoda przyciągania inwestorów;
 Podatek gruntowy – bardzo niski – nie ma
znaczenia;
 Możliwe zwolnienie budowli z podatku od
nieruchomości – przypisany do wartości instalacji;
 Często i tak decydują pozafiskalne czynniki w
wyborze lokalizacji.
Ułatwienia w pozyskiwaniu środków
 Pierwszy wniosek pisze doradca:
 Udostępnić szablony projektów;
 Informacja zwrotna od przedsiębiorców o ocenie
programów wsparcia;
 Programy wsparcia powinny zmieniać się w czasie.
Co firmom przeszkadza?
 Dezorientacja w możliwościach wsparcia;
 Niewystarczające możliwości wsparcia
inwestycyjnego;
 Szkolenia dofinansowane są nieprzydatne;
 Trudności we współpracy z nauką.

similar documents