ARN B _Leeg _PPP warmtenet (2)

Report
Energie uit afval, een schone zaak
Al meer dan 25 jaar begaan met het milieu
Milieudoelstellingen gemeente Nijmegen
Power2Nijmegen: in 2045 energieneutraal
Doelstelling totaal (in PJ)
Wind
Zon (PV en thermisch)
Restwarmte ARN/aardwarmte
KWO/warmtepomp
Biomassa (regionaal)
Overige bronnen
Totaal
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
0,45
0,85
1,6
2,5
3,8
4,7
5,5
27%
4%
24%
22%
22%
69%
0%
100%
14%
13%
36%
24%
12%
72%
1%
100%
17%
13%
35%
19%
13%
66%
4%
100%
18%
16%
34%
18%
10%
62%
4%
100%
18%
19%
33%
16%
8%
57%
5%
100%
18%
19%
27%
16%
9%
52%
11%
100%
18%
18%
23%
14%
9%
45%
18%
100%
Hoe eenvoudig kan het (principe) zijn….
Warmtenet politiek ‘hot item’
Actueel:
groot
politiek
draagvlak
op alle
bestuurlijke
niveaus
“Netwerk” van betrokken instanties
Benodigde overeenkomsten
• Mantelovereenkomst (Gemeente – Alliander – NUON – ARN)
• Concessie (Gemeente – NUON)
• Aandeelhoudersovereenkomst (Gemeente - Alliander)
• Oprichtingsakte/Statuten Infrabedrijf Indigo (Gemeente - Alliander)
• Transportovereenkomst (Indigo – NUON)
• Uitkoppelingsovereenkomst (Indigo – ARN)
• Warmteleveringsovereenkomst (NUON – ARN)
• Leningovereenkomst (Provincie – Indigo)
• Convenant (Provincie – Alliander)
• Project Specifieke Overeenkomsten (NUON – Ontwikkelaars)
• Capaciteitsovereenkomst (Alliander – NUON)
Waalsprong / Waalfront
Waalfront: 2000 woningen
Waalsprong: tot 12.000 woningen
Benodigde investeringen
• NUON
 € 70
mio
• Alliander
 € 20
mio
• Provincie Gelderland
+ voor uitbreiding op termijn (Bergerden)
• Gemeente Nijmegen
+ participatie in Indigo
TOTAAL
€
€
€
€
4
1
mio
mio
3,5 mio
0,3 mio
€ 100 mio
Bijdrage ARN
Levering huidige restwarmte (30 MWhth per jaar) om niet
Wat krijgt ARN ervoor terug?
• Borging van continuïteit (= strategisch)
• Langjarig leveringscontract (elimineren marktinvloeden)
• Beter energetisch rendement (= betere marktpositie)
Optie:
• Levering aan derden in (nabije) toekomst:
• Glastuinbouwgebied Bergerden?
• Bedrijven op TPN West?
Oorspronkelijk tracé (2011)
Warmteleiding zou langs industrieterrein lopen
Aangepast tracé (2012)
Warmteleiding dwars over
industrieterrein TPN West
gedacht
Bron:
http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/Waalsprong/
wonen/duurzame_wijk/warmtenet/waar_wordt_het_warmt
enet_ingezet
Betrokkenheid TPN West
• Najaar 2011: enquête door Radboud Universiteit onder
de leden van TPN West naar energiebehoefte/-overschot
 46 respondenten
• Voorjaar 2012: Gesprekken met 8 meest potentierijke
warmte-behoeftigen
• Zomer 2012: Gemeente Nijmegen beziet of warmtevraag
aanleiding geeft om tracé op TPN-terrein aan te passen
Definitief tracé (2013)
Maatwerk op detailniveau?

similar documents