ÃÐÇѵԡÒ÷ӧҹ

Report
นายธรรมนูญ รู้ ทวีผล
บริษทั ที่ 1
 เป็ นตัวศูนย์บริการและจาหน่ ายรถยนต์มิตซูบิชิ ตั้งอยู่ 42 ถนนสาธรเหนื อ
ปี 2538 ตาแหน่ งเริ่มงาน เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานรับแจ้งซ่อม
ปี 2541 ได้รบั ตาแหน่ ง [SA] Service Advicer
ปี 2545 ได้รบั ตาแหน่ ง รองผูจ้ ดั การศูนย์บริการ ดูแลส่วนคลังอะไหล่และเป็ น
ที่ปรึกษางานบริการหลังการขายกับลูกค้าที่มีปัญหากับตัวรถเข้ามาใช้บริการจนถึง
2548
บริษัทที่ 2
 เป็ นตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์รถบัส NGV นาเข้าจากประเทศ
จีน ยีห่ อ้ HIGER สถานที่ ถนนเพชรเกษม
ปี 2548 ได้รบั ตาแหน่งผูจ้ ดั การการตลาดรถปิ ด
อัพและอุปกรณ์ NGV
บริษัทที่ 3
 เป็ นบริษัท ตัวแทนจาหน่ ายรถเมล์ รถบัส เครื่องยนต์ NGV ยีห่ อ้
Golden dragon สถานที่ บางนาตราด กม.16 ก่อนเข้า
สนามบินสุวรรณภูมิบริษัทที่ 1
ปี 2551 ได้รบั ตาแหน่งผูจ้ ด
ั การฝ่ ายอะไหล่
บริษัทที่ 4
 เป็ นบริษัทตัวแทนจาหน่ ายน้ าอัดลม ยีห่ อ้ RC COLA ใน
ประเทศไทย
ปี 2552 ได้รบั ตาแหน่งผูจ้ ดั ฝ่ ายซ่อมบารุงยาน
ยนต์ ในบริษัททั้ง 200 คัน วางแผน PM บริหารจัดการ
งานอะไหล่และซ่อม 24 ชัว่ โมง
บริษัทที่ 5
บริษัท ซิวิกา อุตสาหกรรม จากัด
 ตั้งอยูใ่ นนิ คมลาดกระบัง เป็ นบริษัท ผลิตMotor
Controler ใช้ควบคุมมอเตอร์สาหรับขับเคลื่อนด้วย
ระบบไฟฟ้ า EV car ส่งออกไป ประเทศได้หวัด จีน ยุโรป
 1. ปี 2555 ตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริษัทฯ
จนถึงปั จจุบนั
การอบรมพิเศษเพิ่มเติม
1. อบรม ระบบ ISO9001
26 พฤศภาคม 2553
การอบรมพิเศษเพิ่มเติม
2.
อบรมหลักสูตร พัฒนาคม
สร้ างคน สร้ างพลังงานทีม
31 เมษายน 2553
การอบรมพิเศษเพิ่มเติม
อบรมหลั ก สู ต รเป็ นผู้ ที มี ค วาม
เหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้ าที่
เป็ นพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ขัน้ ต้ น (รั บและแจ้ งกรณี เกิ ด
ภัยพิบตั ิ)
26 มีนาคม 2555
การอบรมพิเศษเพิ่มเติม
4. อบรมหลักสูตรคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
31 มีนาคม ปี 2554
การอบรมพิเศษเพิ่มเติม
4. อบรมหลักสูตร เจ้ าหน้ าที่
ความปลอดภัยในการทางาน
ระดับบริ หาร
31 เมษายน ปี 2554
กิจกรรมในด้านยานยนต์
6. บจก.มิตซูสาธร เป็ นหัวหน้าทีมแข่งขัน Skills contest ปี 2542
ได้ลาดับ 4
ความรูพ้ ิเศษและงานที่ชื่นชอบในวันหยุด
 ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์,เครื่องยนต์
ทาง INTERNET
 DIY ซ่อมแก้ไขดัดแปลงงานที่เกี่ยวกับรถยนต์ในวันหยุด
 ทารถยนต์แข่งขันลงสนาม

similar documents