Ve*ejná správa * úvod

Report
VEŘEJNÁ SPRÁVA – ÚVOD
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Historický pojem odvozený od slova „právo“
 Překlad z latiny by znamenal „administrativní
přisluhování“
 Správní činnost – spravovat, starat se,
obhospodařovat, řídit, udržovat, organizovat


Správa je cílevědomá společenská činnost
směřující k naplnění a dosažení cíle, který má
charakter veřejný nebo soukromí.
SPRÁVNÍ SUBJEKT

Správní subjekt je reálná instituce, orgán, úřad, který realizuje
správní činnosti




Výkonné (zajišťuje správu dopravy)
Regulační (kontrolní, řídící, rozhodovací úkoly)
Obstaravatelské (sociální zabezpečení)
Charakteristika správního subjektu







Právní subjektivit
Způsobilost k právům a povinnostem
Způsobilost k státní správě a samosprávě
Pravomoc k řešení věcné a místní příslušnosti
Organizační struktura
Výkonné orgány
Hierarchii
PRINCIPY ROZHODOVÁNÍ
Kolegiální (rozhoduje se hlasováním, po hlasování
je výsledek bez alternativ)
 Monokratický (vůle jedné osoby – ministra)
 Územní (uplatňuje svou moc na určitém území –
např. obec)
 Centrální (uplatňována z jednoho místa)
 Volební (funkční místo se obsadí dle výsledku
voleb)
 Jmenování (funkční místo se obsadí jmenováním
pracovníka)

VEŘEJNÉ PRÁVO
Ústavní právo
 Správní právo
 Finanční právo
 Soudní právo
 Trestní právo

SPRÁVNÍ PRÁVO

Hmotné




Procesní


Upravuje postupy a jednání, které musí správní orgány dodržovat při
rozhodování a právech a povinnostech fyzických a právnických osob
Organizační


Působnost veřejné správy včetně hospodaření
Práva a povinnost fyzických a právnických osob
Působení správních orgánů
Upravuje postavení institucí ve vzájemných vztazích hierarchie,
organizační struktury, nadřízenosti a podřízenosti
Trestní

Upravuje činnost veřejné správy, práva a povinnosti fyzických osob v
oblasti méně závažných deliktů, to je v systému přestupků, včetně
udržování sankcí a trestů za přestupky.
VYMEZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Správa území
 Správa věcí (veřejného sektoru – např. movité
věci a nemovité věci)
 Správa záležitostí
 Správa financí
 Správa objektů – přírodní zdroje, veřejné
informace, atp.

FUNKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY
Mocenská (donucuje, přikazuje, zakazuje)
 Ochranná (vnitřní ochrana a pořádek, vnější
ochrana a bezpečnost)
 Organizační (státní záležitosti, záležitosti
institucí, záležitosti občanů – služby)
 Regulační (vytváří demokratické principy,
umožňuje sdružování občanů)
 Služby veřejnosti – sociální, vzdělávací,
zdravotní, atp.

SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vnější prostředí
 Zahraniční
a mezinárodní služby, vytvářené vazby k
mezinárodnímu prostředí

Vnitřní prostředí
 Činnosti
v daném státě, uvnitř státu a společnosti a
ve správních institucí
SYSTÉM INSTITUCÍ
Kompetence
 Příslušnost k pravomoci rozhodovat
 Oprávnění a způsobilost k výkonu své činnosti
 Organizační složky
 Povinnost dodržovat právní normy

VÝKONEM VEŘEJNÉ SPRÁVY JSOU POVĚŘENY
TYTO INSTITUCE
Ústřední
 Regionální
 Místní

PERSONÁLNÍ SYSTÉM
Pracovní poměr – vzniká volbou, jmenováním,
pracovní smlouvou,
 Služební poměr – v armádě, policii, vězeňské a
justiční stráži, celní správa

SYSTÉM SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Plánování
 Organizování
 Rozhodování a řízení
 Kontrolu

SYSTÉM NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Akta a dokumenty (správní normy, zákony,
věstníky, vyhlášky, dokumenty organizační a
politické
 Informace verbální a neverbální (projevy,
vyhlášky, petice, stížnosti)
 Finanční prostředky (peníze, akcie, dluhopisy,
směnky)
 Materiální a technické prostředky (dopravní,
rozhlasové, televizní a tiskařské)

PŘÍKLADY VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
Zastupitelstvo obce
 Magistrát statutárního města
 Rada kraje
 Stavební úřad
 Finanční úřad

SKUPINOVÁ PRÁCE

Vytvořte skupiny (max. 4 osoby), vyberte si jednu z
následujících funkcí veřejné správy - mocenská,
ochranná, organizační, regulační, služby veřejnosti
a popište:
co tato funkce konkrétně znamená
 pojmenujte konkrétní úřad na úrovni centrální, krajské
a obecní, který může danou funkci vykonávat
 jakým konkrétním způsobem tuto funkci vykonává


Při práci můžete pracovat se svými školními
zápisky.
Hodně zdaru!

similar documents