1 milyon TL - Adana Sanayi Odası

Report
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI FAALİYET VE
DESTEKLERİ
SEKTÖRÜN ADANA’DAKİ DURUMU
İstihdam 2012
Şehir
İstanbul
İzmir
Ankara
Antalya
Samsun
Mersin
Adana
Türkiye
İşyeri Sayısı
İstihdam Sayısı
452
139
226
46
39
26
22
1337
4447
3094
1982
1476
739
177
90
15273
İstihdamın Türkiye
içindeki payı
% 29,12
% 20,26
% 12,98
% 9,66
% 4,84
% 1,16
% 0,59
Kaynak: SGK 2012, Nace Rev.2 (3250 Tıbbi ve Dişçilik İle İlgili Araç ve Gereçlerin İmalatı)
Dış Ticaret 2013
Adana
Türkiye
Oran
İhracat Dolar
İthalat Dolar
4.884.093
318.517.054
1,53
13.911.809
1.871.040.189
0,74
Kaynak: TÜİK 2013, ISIC (3311 Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopetik araçlar )
AJANSIN SEKTÖRE BAKIŞI
TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi’nin ihracatında düşük ve orta-düşük teknolojili ürünler
ağırlıkta iken orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı daha düşüktür. İthalatta ise
%44 oranında orta-yüksek teknolojili ürünlere bağımlılık göze çarpmaktadır.
Bölgesel ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve 2023 hedeflerine ulaşmak doğrultusunda
Bölge Planı’nda aşağıdaki öncelik ve tedbir belirlenmiştir.
2014-2023 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI
Stratejik Amaç: Uluslararası Çekim Merkezi ve Üretim Üssü Olmak
Öncelik: İmalat Sanayiinde Rekabet Gücünü Artırmak
Tedbir: Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Üretim ve İhracat İçindeki
Paylarının Artırılması
Bu kapsamda; orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatının arttırılması, böylece
ithalata bağımlı üretim yapısının dönüştürülerek ekonominin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
KALKINMA AJANSLARI
KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞ AMAÇLARI
Bölgesel
sorunlara yerel
aktörlerle
çözüm bulmak
Bölgeler arası
gelişmişlik
farkını
azaltmak
Kamu, özel
sektör ve STK
arasında
işbirliğini
geliştirmek
Kalkınma
Ajanslarına
Neden
İhtiyaç
Duyuldu?
Yerel potansiyeli
harekete
geçirerek
bölgesel
gelişmeyi
hızlandırmak
PLANLAMA&
KOORDİNASYON
Kalkınma
Ajansları
Ne Yapar?
Ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmeyi hızlandırmak
Araştırma
ve
raporlama
yapmak
Sektörel
plan ve
programlar
hazırlamak
Bölgesel
planlar
hazırlamak
insan
kaynağını
geliştirmek
YATIRIM DESTEK
OFİSLERİ
PROJE & İZLEME
Bölgenin
kaynak ve
olanaklarını
tespit etmek
Bölgede öne
çıkan
alanlara
destek
sağlamak
Rekabet gücünü
artırmak
İş ve yatırım
imkanlarını
tanıtmak
Kurumsal
kapasiteyi
geliştirmek
Yerel
aktörlerle
işbirliği
Yatırımların
İzin ve ruhsat
işlemlerini
koordine
etmek
Destek Programları
KALKINMA AJANSLARININ
SAĞLADIĞI DESTEKLER
Teknik Destek
Mali Destekler
Faiz Desteği
Faizsiz Kredi
Desteği
Doğrudan
Finansman
Desteği
Proje Teklif Çağrısı
Yöntemiyle
Güdümlü Proje
Desteği
Doğrudan Faaliyet
Desteği
 Çukurova Kalkınma Ajansı, DFD programlarına 2012 yılında
başlamıştır.
 2012 ve 2013 yılı DFD programları ile 71 faaliyet teklifi
arasından 17 faaliyet için destek kararı alınmış ve yaklaşık
1 milyon TL tutarında kaynak sözleşmeye bağlanmıştır.
 2014 yılı DFD başvuruları 30 Aralık 2014 tarihinde sona ermiş
ve 27 faaliyet teklifi başvurusu alınmıştır. 2014 yılı DFD
programı için tahsis edilen kaynak tutarı 1 milyon TL’dir.
 Rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanmak
 Tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik acil
tedbirler almak
 Kritik öneme sahip araştırma ve planlama
çalışmaları yapmak
 Bölgenin
yenilikçilik
ve
girişimcilik
kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik
eylemleri gerçekleştirmek
 Büyük hacimli yatırım kararlarına katkı
sağlayacak faaliyetleri desteklemek
Başvuruların Alınması:
Son Başvuru Tarihi:
- Yerel yönetimler
1.000.000 TL
l
- Üniversiteler
-Diğer kamu kurum ve kuruluşları
- Kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşları
- Sivil toplum kuruluşları
- Organize sanayi bölgeleri
- Küçük sanayi siteleri
- Teknoparklar
- Teknoloji geliştirme bölgeleri
- Endüstri bölgeleri
- Birlikler
- Kar amacı gütmeyen kooperatifler
Destek Tutarı:
Asgari tutar:
25.000 TL
Azami tutar:
90.000 TL
Destek Oranı:
%100 (Eşfinansman zorunlu
değil)
l
Program
Bütçesi:
l
Uygun Başvuru
Sahipleri:
Proje süresi:
Azami süre:
3 ay
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
 İKTİSADİ KALKINMAYA YÖNELİK PROJELER
 SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK PROJELER
 ALTYAPIYA YÖNELİK PROJELER
2008 yılından itibaren;
 19 Mali Destek Programı yürütülmüştür.
 191 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK
PROGRAMLARI
GENEL AMAÇ : Bölgede öne çıkan sektörlerde yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin
artırılması ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet
gücünün yükseltilmesi
KOBİLERE YÖNELİK BUGÜNE
KADAR 6 MALİ DESTEK
PROGRAMI YÜRÜTÜLDÜ
KOBİLERE AYRILAN KAYNAK
MİKTARI 105,5 MİLYON TL
1520 BAŞVURUNUN 342
TANESİ İLE SÖZLEŞME
İMZALANDI
METAL-MAKİNE, GIDA,
KİMYA-PLASTİK 5 TEKLİF
ÇAĞRISI DÖNEMİNDE
DESTEKLENDİ
Genel olarak
Azami destek tutarı 400.000-500.000 TL
Azami destek oranı %40-%50
Azami proje süresi 9-12 ay
MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÜRECİ
Proje Teklif Çağrısı İlanı
Bilgilendirme Toplantıları
Proje Hazırlama Eğitimleri
Son Başvuru Tarihi
(Yaklaşık 3 ay)
Ön İnceleme Aşaması
Bağımsız Değerlendirici Aşaması
Değerlendirme Komitesi Aşaması
Genel Sekreter İncelemesi
Yönetim Kurulu Onayı
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı (Yaklaşık 7 ay)
Sözleşmelerin İmzalanması
Projenin Uygulanması
ÖRNEK PROJELER
FİRMA : Metehan Bilister Plinth Demir Sedye İmalatı Firması
PROJE ADI : Hastane Bakım Sedyeleri Üretim Sisteminin Güçlendirilmesi ve
ihracatının artırılması
AMACI : MDF malzemeler üzerine poliüretan kaplama yapan yeni bir üretim
atölyesi kurarak daha kaliteli ve uzun ömürlü sedye üretmek ve sektörümüze
bir yenilik kazandırmak,
BÜTÇESİ : 343.318 TL
DESTEK ORANI : %40
ÖRNEK PROJELER
FİRMA : Met Tek Kullanımlık Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
PROJE ADI : Yeni Ürünle, Yeni Pazarlar
AMACI : Firmanın ürünlerinin %90’ının ana malzemesini oluşturan nonwoven spunbond materyal hammaddesinin tesiste üretilmeye başlanması
BÜTÇESİ : 1.118.979,00 TL
DESTEK ORANI : %35
ÖRNEK PROJELER
FİRMA : Pms Medikal Ambalaj Ltd Şti
PROJE ADI : Yeni ürün plastik gıda ambalajı ile rekabetçiliğin artırılması
AMACI : Alınan üç hatlı extruder ile Medikal ambalaj sektörünün yanı sıra,
yeni girilecek gıda ambalaj sektörüne de ürün üretebilmek
BÜTÇESİ : 1.025.160,00 TL
DESTEK ORANI : %39
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ
Adana Kamu Hastaneleri Birliği - Tıbbi cihaz envanter yönetimi eylem planı
Adana Sağlık Turizm Derneği – Adana Destinasyon Irak Sağlık Turizmi Pazar
Araştırması
Mersin Kamu Hastaneleri Birliği - Mersin KHB bağlı sağlık tesisleri tıbbi cihaz
envanter yönetimi eylem planı
ALTYAPI DESTEKLERİ
Kar amacı gütmeyen kurumların* hazırladığı ortak üretime
yönelik kurulacak veya geliştirilecek
-test merkezi, laboratuvar
-ortak tasarım, araştırma ve yenilik merkezleri
-tedarik ve satış hizmetlerine yönelik platform
projeleri 2014 yılında desteklenmiştir.
Destek Tutarı Azami 750.000 TL
ve Destek Oranı Azami %75 idi.
TEŞEKKÜRLER
www.cka.org.tr

similar documents