Kontrata lizingut, licences dhe shitblerjes, D.MAXHUNI, E.& E

Report
Kontrata e lizingut
Kontrata për licencë
Kontrata per
shitblerje
PUNUAN: DIANA MAXHUNI
ERBLIN GRAJQEVCI
ERDET GRAJQEVCI
Nocioni I kontrates
 Kontrata eshte nje nga veprimet kryesore te se drejtes
civile.
 Kontrata eshte burim kryesor dhe me I rendesishem i
maredhenieve juridike e sidomos atyre detyrimore
dhe afarist
 Kontrata eshte marrveshje e dy a me shume
personave qe kan per qellim te krijoj,te ndrshoj,ose te
shuaj nje mardhenie juridike te detyrimit .
 Nje nga definimet e preferuara per kontrata eshte
kjo: Kontrata eshte marrveshje eksplicite apo
implicite e mbeshtetur me ligjin.
Fushat e zbatimit te kontrates
 Fusha e zbatimit te kontrates eshte e gjere.
 Kontrata zbatohet gati ne te gjitha deget e se
drejtes,perveq drejtes penale.
 Ne te drejten financiare kontratat zbatohen ne
rregullimin e transaksioneve te ndryshme
financiare.
 Ne te drejten ekonomike me se shumti zbatohet
kontrata per qarkullimin e mallrave dhe per
kryerjen e sherbimeve.
 Ne te drejten nderkombtare publike me ane te
kontrates rregullohen marredheniet midis
shteteve.
Kontrata e lizingut
 Shërbimet e lizingut po krijojnë një rëndësi të
veçantë në vete pasi që dita ditës përdorimi i
këtyre shërbimeve po bëhet gjithnjë e më i madh.
 Vështruar në aspektin historik lizingu për herë
të parë u paraqit në SHBA ka fund i shekullit të
kaluar.
Te kontrata e lizingut,dhenesi ka për obligim që
sendin e kontraktuar t’ia bart në shfrytëzim
palës tjetër, kurse marrës i lizingut duhet ti
kryej obligimet e veta sipas kontratës.
 Lizingu eshte institut I pavarur I se drejtes biznesore I
cili eshte afirmuar shume ne praktiken biznesore.
 Lizingu duhet te kuptohet si nje kontrate e pavarur e
qarkullimit te mallrave dhe sherbimeve.
 Kontrata e lizingut duhet të dallohet nga kontratat
tjera me qiranë, sepse te kjo kontratë qiradhënësi pas
skadimit të afatit kontraktues të qirasë kurrë nuk
zhvishet nga e drejta e pronësisë, kurse te kontrata e
lizingut nuk është e thënë të jetë ashtu
 Praktikisht lizingu po paraqitet në të gjitha format
ekonomike: në tregtinë e jashtme jo vetëm si formë e
financimit por edhe si formë e furnizimit me mjete
transportuese.
Llojet e kontrates se lizingut
Lizingu mund të përcaktohet në bazë të disa kritereve:
 Sipas natyrës ( cilësive ) të objektit të lizingut të cilat ndahen:
 Lizingu i sendeve të konsumueshme p.sh. automobilat,aparatet
shtëpiake etj.
 Lizingu investues i cili ka rëndësi të madhe në jetën ekonomike
dhe nuk ipet në formë të mjeteve financiare, por në formë të
paisjeve dhe atë të kombinuar me ingjinjeringun.
 Klauzolat e shpenzimeve të servisimit
 Klauzolat në lidhje me shpenzimet transportuese.të pa lëvizshme.
Detyrimet themelore te dhenesit te lizingut
jane:
Qe te veproj si ekonomist I mire dhe I
ndergjegjshem
 Qe ti jap ne shfrytezim ekonomik lizingobjektet e caktuara
 Qe ti mbaj mire dhe ne rregull lizing-objektet
 Qe ti barte autorizimet pronesore juridike ne
marresin e lizingut

•Detyrimet themelore te marresit te lizingut nga
kontrata jane :
 Pagesa e lizing-shumës
 Shfrytezimi I lizing-objektit
 T’ia mundesoj kontrollin e dhenesit te lizingut ne
objektin qe shfrytezon
 Qe ta kthej lizing-objektin, pas kalimit te afatit te
kontraktimit
 Kontrata e lizingut kryesisht perfundon me permbushjen e
rregullt e korrekte e te dyanshme te detyrimeve te paleve.
Kontrata per licencë
 Kontrata per licencë eshte kontratë barrësore, me te
cilen dhenesi I licences, detyrohet qe fituesit te
licences t’ia barte ne teresi te drejten e shfrytezimit
ekonomik te patentit, shpikjes,diturise teknike dhe
pervojes, mostres ose modelit, shenjes se dallimit
ose ta shfrytezoj ne menyren e kontraktuar, si dhe
dhenesit te licences t’ia paguaj cmimin e caktuar.
Çka nenkuptojmë me licencë:
 Me licencë nenkuptojmë nje lloj te caktuar te
diturisë(organizative, drejtuese,teknologjike etj.)e
cila mund te sherbej ne qarkullim dhe zhvillim.
 Licenca eshte objekt I shitblerjes dhe paraqet
sekretin afarist-biznesor me te ruajtur.
 Objekti I licences nga fituesi I saj duhet te
shfrytezohet vetem ashtu siç eshte kontraktuar.
 Fituesi I licences eshte I detyruar qe mallin ta
shenoj me shenjen prodhuese sipas licences.
Ekzistojne dy lloje te licences:
 Licenca e kontraktuar shprehimisht ose licenca
ekskluzive dhe
 Licenca e dhunshme (paraqet mjet te kufizimit te
patenat me interes te ekonomisë vendore).
Kontratat per shitblerje
 Me kontraten per shitblerje shitesi obligohet qe
sendin qe e shet t’ia dorezoj bleresit ashtu qe bleresi
e fiton te drejten per disponim, ndersa bleresi
detyrohet qe shitesit tja paguaj çmimin per sendin e
blerë.
 Kontrata per shitblerje eshte kontratë joformale e
dyanshme detyruese.
Elementet qenësore te kontrates se shitblerjes
janë:
 Gjë sendi (si objekt I kontrates) dhe
 Çmimi
 Objekti I kontrates per shitblerje duhet te jetë:
 I caktuar
 I mundshëm dhe
 I lejueshëm
Shitblerja si punë juridike aplikohet në formë te:
 Shitblerjes provuese dhe asaj te specifikuar
 Shitblerjes me kredi
 Kundertregetisë
 Marreveshjeve krilinge
 Aukcionit
 Shitblerjes sipas se drejtes se parablerjes
 Shitblerjes me parapagesë.

similar documents