توسعه دولت الکترونیکی - سازمان فناوری اطلاعات ایران

Report
‫آبان ماه‪1393‬‬
‫تعریف دولت‬
‫• نهاد(هایی) که با اراده عمومی‬
‫شهروندان شکل می گیرد‪.‬‬
‫• اهداف و منافع عمومی و‬
‫غیرانتفاعی را دنبال می کند و به‬
‫دنبال پیاده سازی سیاست هایی‬
‫برای حمایت از شهروندان و بخش‬
‫خصوصی است‪.‬‬
‫تغییر پارادایم‬
‫دیوانساالری و خدمترسانی‬
‫دولت‬
‫• درون‌زا‪‌،‬بدون‌الزام‌ها‌و‌کنترل‌های‌بیرونی‌به‌پویایی‌و‌بالندگی‌خود‌ادامه‌دهند‪.‬‬
‫– طراحی‌و‌به‌روز‌آوری‌خدمات‌متناسب‌با‌نیاز‌خدمت‌گیرنده‬
‫– آحاد‌جامعه‌به‌اطالعات‌مورد‌نیاز‌خود‌برای‌اطالع‌از‌خدمات‪‌،‬نحوه‌و‌چگونگی‌استفاده‌از‌‬
‫آن‌دسترسی‌دارند‪.‬‬
‫• خدمت‌گیرنده‌به‌مثابه‌مشتری‪‌،‬اهمیت‌ندارد‌که‌به‌کدام‌دستگاه‌مراجعه‌می‌کند‪:‬‬
‫– به‌مکان‌مناسبی‌در‌درگاه مراجعه‌نماید‪ .‬فرایندها‌یا‌دستگاه‌های‌پشت‌صحنه‌برای‌مشتری‌‬
‫اهمیتی‌ندارد‪.‬‬
‫– فقط‌نیاز‌به‌مراجعه‌به‌یک‌دستگاه‌دارد‌و‌از‌مراجعه‌به‌واحدها‌یا‌ادارات‌متعدد‌بی‌نیاز‬
‫است‪.‬‬
‫تغییر پارادایم‬
‫دیوانساالری و خدمترسانی‬
‫دولت (ادامه)‬
‫• ارایه‌خدمات‌به‌هم‌پیوسته‌)‪ (End-to-End‬از‌طریق‌تبدیل‌ارتباطات‌سازمانی‌‬
‫سیلویی‌(ارتباطات‌عمودی) به‌ارتباطات‌ماتریسی‌(ارتباطات‌عمودی‌‬
‫درون‌سازمانی‌و‌ارتباطات‌افقی‌میان‌واحدی‌یا‌میان‌دستگاهی)‬
‫• اتکای‌دولت‌به‌داده‌های‌ذخیره‌شده‌در‌بانک‌های‌اطالعاتی‌خود‪‌،‬نه‌به‌اسناد‌و‌‬
‫مدارک‌نزد‌کاربران‬
‫• اعتماد کاربران‌و‌دولت‌به‌فضای‌مجازی‌از‌طریق‌تأمین‌فضای‌امن‌در‌آن‬
‫دولت در عصر دانایی‬
‫• دولت حکمران به جای دولت متصدی‬
‫• دولت کارآفرین به جای دولت خدمت‌رسان‬
‫• دولت پاسخ‌گو و شفاف‬
‫• دولت مشارکت‌جو و تعامل‌پذیر‬
‫• دولت سریع و چابک‬
‫• دولت در دسترس و فراگیر‬
‫• دولت کارآمد و اثر بخش‬
‫مقابله‬
‫با فساد‬
‫و جعل‬
‫ دولت یا الکترونیک‬:‫دولت الکترونیکی‬
ICT
Government
Government
ICT
eGovernment
eGovernmen
t
‫تعریف دولت الکترونیکی‬
‫همزبانی‬
‫حــاک ـمـیـت )‪(Governance‬‬
‫قوه مققنه‬
‫قوه قضائیه‬
‫قوه مجریه‬
‫‪E-Government‬‬
‫دولت الکترونیکی باید دربرگیرنده کل نظام باشد و همه ارکان اجرایی‬
‫دخیل در ارایه خدمات به شهروندان در تمام سطوح و قلمروها را‬
‫در این پروژه منظور از دولت‪ ،‬صرفا قوه مجریه نیست بلکه دولت شامل کل‬
‫نظام حکومتی در تمام سطوح ملی‪ ،‬استانی و شهری که خدماتی را به‬
‫شهروندان و کسب و کارها ارایه می دهند‪ ،‬می شود‪.‬‬
‫نقاط عطف در بلوغ دولت الکترونیکی‬
‫دولت متحول‪،‬‬
‫جلب مشارکت و‬
‫مردم ساالری الکترونیکی‬
‫ارایه خدمات‬
‫الکترونیکی‬
‫انتشار اطالعات‬
‫مدل توسعه دولت الكترونيك بانك جهاني‬
‫مدل توسعه دولت الكترونيك لین ولي‬
Public Sector Process
Rebuilding (PPR) model
‫و مدل مطلوب‪e-Gov‬وضعیت سنتی‬
‫حالت سمت چپ‪ ،‬وضعیتی است که درصورت ادامه روند فعلی‪ ،‬با صرف تالش و هزینه فراوان قابل دستیابی است‪ .‬هر دو سازمان با توافق‬
‫دوجانبه‪ ،‬واسطهایی را برای ارتباط بین سیستم های خود ایجاد می نمایند‪.‬‬
‫حالت سمت راست‪ ،‬وضع مطلوبی است که باید به آن دست یافت‪ .‬همه دستگاه ها در یک چارچوب استاندارد مشترک و از طریق یک فضای‬
‫مشترک به تبادل داده و اطالعات با یکدیگر می پردازند‪.‬‬
‫بلوغ دولت الکترونیکی در ایران‪ -‬جایگاه‬
‫موجود و مطلوب‬
‫‪ ‬دولت الکترونیکی ‪:1‬‬
‫اتوماسیون اداری و سامانههای پشت‬
‫صحنه‬
‫‪ ‬دولت الکترونیکی ‪:2‬‬
‫خدمات الکترونیکی یکپارچه‬
‫عوامل کلیدی بلوغ دولت الکترونیکی در‬
‫ایران‬
‫ابعاد مرحله اصالح‬
‫تحقق از طریق‬
‫ساده سازی‬
‫مهندس ی مجدد فرایندها‬
‫تراکنش مالی‬
‫تراکنش‬
‫راههای نوین ارایه‬
‫خدمات‬
‫اقدام مؤثر مرتبط‬
‫چارچوب تعاملپذیری دولتی )‪(GIF‬‬
‫معماری خدمتگرا )‪(SOA‬‬
‫پرداخت الکترونیکی دولتی‬
‫تصدیق هویت الکترونیکی‬
‫الیههای معماری مرجع‬
‫راهاندازی خدمات‬
‫الکترونیکی‬
‫الیه عملکرد‬
‫الیه کسب و کار‬
‫الیه خدمات پایه‬
‫الیه داده‬
‫الیه فناوری‬
‫معماری مرجع راهاندازی‬
‫خدمات الکترونیکی‬
‫اهداف‪:‬‬
‫• چارچوبی‌برای‌تعریف‌و‌پیاده‌سازی‌خدمات‌الکترونیکی‬
‫• جلوگیری‌از‌اتالف‌منابع‌دولتی‌به‌دلیل‌انجام‌فعالیت‌های‌موازی‌توسط‬
‫دستگاه‌ها‌‬
‫• پر‌کردن‌خالء‌های‌موجود‌در‌زمینه‌ارائه‌خدمات‌دولت‌الکترونیکی‌‬
‫• ایجاد‌امکان‌فرصت‌همکاری‌بین‌دستگاه‌ها‌در‌ارائه‌خدمات‌دولت‌الکترونیکی‌‬
‫الزامات و پروژههای پایه – هویت‬
‫الکترونیکی‬
‫شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی‬
‫مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)‬
‫مرکز صدور گواهی‬
‫الکترونیکی عام‬
‫(مرکز توسعه تجارت‬
‫الکترونیکی)‬
‫مرکز صدور گواهی‬
‫الکترونیکی حقوقی‬
‫(سازمان ثبت اسناد و‬
‫امالک کشور)‬
‫مرکز صدور گواهی‬
‫الکترونیکی حقیقی‬
‫(سازمان ثبت‬
‫احوال)‬
‫دفاتر صدور (بخش‬
‫خصوص ی)‬
‫دفاتر صدور (بخش‬
‫خصوص ی)‬
‫دفاتر صدور (بخش‬
‫خصوص ی)‬
‫‪ e-GIF‬کلید در گنج حکیم‬
‫بدون تدوین چارچوب تعامل پذیری‬
‫دولت )‪ ،(eGIF‬ایجاد دولت‬
‫الکترونیکی غیرممکن است‪.‬‬
‫‪ eGIF‬امکان تعامل بین دستگاه‬
‫های دولتی را در تمام سطوح فنی‪،‬‬
‫داده ای‪ ،‬کدگذاری‪ ،‬مقررات و‬
‫فرایندهای سازمانی فراهم می سازد‪.‬‬
‫وضعیت فعلی خدمات بین دستگاه ها‬
‫ايجاد مركز ‪ IX‬بعنوان مركز تبادل اطالعات و خدمات‬
‫سازمان ثبت احوال کشور‬
‫پایگاه ملي هویت اشخاص حقیقی‬
‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬
‫پایگاه ملی اسناد و امالک و کشور‬
‫نیروي انتظامي‬
‫پایگاه هویت وسائط نقليه‬
‫سازمان ثبت اسناد و امالك کشور‬
‫پایگاه ملي هویت اشخاص حقوقي‬
‫پایگاه كاال و خدمات(ایران کد)‬
‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬
‫معاونت توسعه‬
‫پایگاه شناسنامه خدمات و فرآیند های دولتي‬
‫پایگاه نظام ملی آدرس گزاری مکان محور کشور(‪)GNAF‬‬
‫پایگاه نظام پولی و مالی کشور‬
‫پایگاه ملی اطالعات و آمار کشور‬
‫پایگاه ملی سالمت‬
‫پایگاه ملی بیمه کشور‬
‫پایگاه اطالعات مکان محور کشور‬
‫شرکت پست‬
‫وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزي‬
‫مرکز آمار ایران‬
‫وزارت بهداشت‪،‬درمان وآموزش پزشکی‬
‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬
‫معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی‬
‫وبژگيهاي مركز ملي تبادالت الكترونيكی اطالعات پايه و بین دستگاهي‬
‫‪ ‬مركز‪ IX‬محل تبادل اطالعات پايه مورد نياز خدمات الكترونيكی دستگاهها است‬
‫‪ ‬بانكهاي اطالعاتي پايه موضوع ماده(‪ )21‬به صورت مستقيم به مركز تبادل اطالعات ملي متصل شوند‬
‫‪ ‬تبادل اطالعات به شيوه خدمات الكترونيكی يا تبادل پيام هاي الكترونيكی است‬
‫‪ ‬هيچ محتوي اطالعاتي در اين مراكز به جز داده ترافيك تبادالت الكترونيكی نگهداري و ذخیره نميشود‬
‫‪ ‬اي ــن مرك ــز امك ــان پـ ــاالش و نظ ــارت ب ــراي تبـ ــادالت الكترونيك ــی داش ــته و نیـ ـ امكـ ــان گزارشگی ــري ب ــراي كليـ ــه‬
‫ذينفعان وجود دارد‬
‫‪ ‬كليه دستگاههاي اجرايي متولي اطالعات پايه موظفند خدمات اطالعات پايه خـود را بـه سـاير دسـتگاههاي‬
‫اجرايــي و ســاير اشــخاص حقــوقي ترهــا از طربــق مراكــز تبــادل اطالعــات مبادلــه کننــد‪( .‬هــر گونــه ايجــاد ارتبــاط‬
‫جديد اختصاص ي بین دستگاهي برای تبادل اطالعات پايه خـار از مركـز تبـادل اطالعـات ممنـوع بـوده و در‬
‫صورت وجود ميباالستي پس از راهاندازي و استقرار كامل اين ارتباط برچيده شود)‬
‫کدملی‬
‫‪GNAF‬‬
‫‪NIX‬‬
‫اموال غیرمنقول‬
‫کد کاال وخدمات‬
‫‪CIX‬‬
‫سازمان‪10‬‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫شناسه ملی حقوقی‬
‫سازمان‪9‬‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫‪EIX‬‬
‫سازمان‪8‬‬
‫سازمان‪7‬‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫کدملی‬
‫‪HIX‬‬
‫‪FIX‬‬
‫سازمان‪6‬‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫سازمان‪5‬‬
‫سازمان‪1‬‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫سازمان‪1‬‬
‫سازمان‪1‬‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫خدمت‬
‫سیاست‬
‫اجرا‬
‫پشتیبان‬
‫ی اجرا‬
‫سیاست‬
‫پشتیبانی‬
‫اجرای‬
‫دولت‬
‫الکترون‬
‫یکی‬
‫سیاستگذاری دولت‬
‫الکترونیکی‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫اجرا‬
‫پشتیبانی دولت‬
‫الکترونیکی‬
‫سیاست‬
‫نظارت‬
‫نظارت‬
‫دولت‬
‫الکترون‬
‫یکی‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫پشتیبان‬
‫سیاستگذاری‬
‫دولت‬
‫الکترونیکی توسعه دولت‬
‫کمیسیون‬
‫سیاست‬
‫اجرا‬
‫سیاست‬
‫نظارت‬
‫الکترونیکی‬
‫هماهنگي اجرای دولت‬
‫الکترونیکی – سازمان فناوری‬
‫متولی‬
‫وزارت‬
‫وزارت‬
‫درمان و‬
‫پزشکی‬
‫وزارت‬
‫معدن و‬
‫وزارت‬
‫سطح ملی‬
‫خوشه خدمت‬
‫کارگروه خوشه‬
‫بهداشت‬
‫کارگروه خوشه‬
‫تجارت‬
‫کارگروه خوشه‬
‫وزارت‬
‫ارشاد‬
‫وزارت نفت‬
‫کارگروه خوشه‬
‫اجتماعی‬
‫کارگروه خوشه‬
‫و سیاسی‬
‫کارگروه خوشه‬
‫قوه‬
‫وزارت‬
‫رفاه‬
‫وزارت‬
‫جهادکشاور‬
‫کارگروه خوشه‬
‫کارگروه خوشه‬
‫مالی‬
‫کارگروه خوشه‬
‫کارگروه خوشه‬
‫پژوهش‬
‫کارگروه خوشه‬
‫شهرسازی‬
‫کارگروه خوشه‬
‫اطالعات‬
‫نظارت کالن‬
‫بر اجرا‬
‫سیاست‬
‫پشتیب‬
‫انی‬
‫کارگروه خوشه‬
‫اجتماعی‬
‫کارگروه خوشه‬
‫منابع طبیعی و‬
‫وزارت‬
‫اقتصادی و‬
‫وزارت‬
‫وزارت‬
‫تحقیقات و‬
‫وزارت راه‬
‫شهرسازی‬
‫وزارت‬
‫فناوری‬
‫اطالعات ایران‬
‫نظارت دولت‬
‫الکترونیکی‬
‫کمیته توسعه دولت الکترونیکی استان‬
‫فارس‬
‫سطح‬
‫استانی‬
‫آذربا‬
‫غربی‬
‫آذربا‬
‫شرقی‬
‫قم‬
‫کردس‬
‫کرما‬
‫قزوی‬
‫اردبی‬
‫اصفها‬
‫البرز‬
‫ایالم‬
‫بوشهر‬
‫تهران‬
‫گیالن‬
‫لرست‬
‫مازن‬
‫گلست‬
‫کهگی‬
‫وبوی‬
‫د‬
‫کرما‬
‫خراسا‬
‫شمالی‬
‫خراسا‬
‫رضوی‬
‫خراسا‬
‫جنوبی‬
‫چهارم‬
‫و‬
‫هرمز‬
‫همدا‬
‫یزد‬
‫مرکز‬
‫خوزست‬
‫زنجان‬
‫سیستا‬
‫وبلوچ‬
‫ان‬
‫سمنان‬
‫نظارت عملیاتی‬
‫بر اجرا‬
‫ن ثبت‬
‫احوال‬
‫هویت‬
‫الکترونی‬
‫کی حقیقی‬
‫پشتیبانی‬
‫اجرا‬
‫معاونت‬
‫برنامهریز‬
‫ی و نظارت‬
‫تأمین‬
‫راهبردی‬
‫مالی‪،‬‬
‫ن ثبت‬
‫اسناد‬
‫هویت‬
‫و‬
‫الکترونی‬
‫امالک‬
‫کی حقوقی‬
‫شرکت‬
‫پست‬
‫جمهوری‬
‫‪GNAF‬‬
‫اسالمی‬
‫ایران‬
‫بانک‬
‫مرکزی‪،‬‬
‫بانک ملی‪،‬‬
‫پرداخت‬
‫وزارت‬
‫الکترونی‬
‫معاونت‬
‫توسعه‬
‫عملیاتی و‬
‫مدیریت‬
‫نظارت‬
‫سرمایه‬
‫انسانی‬
‫وزارت‬
‫فناوری‬
‫اطالعات و‬
‫ارتباطات‬
‫زیرساخت‪،‬‬
‫شبکه‪،‬‬
‫دسترسی‪،‬‬
‫مراکز داده‪،‬‬
‫امنیت‪،GIF ،‬‬
‫نظارت بر‬
‫پشتیبانی‬
‫پشتیبانی دولت‬
‫الکترونیکی‬
‫سازما‬
‫سازما‬
‫معاونت‬
‫برنامهری‬
‫نظارت و‬
‫زی‬
‫کالن‬
‫نظارت‬
‫راهبری‬
‫با‬
‫دریافت‬
‫گزارشه‬
‫ای‬
‫سازمان‬
‫های‬
‫مردم‬
‫نهاد‬
‫(‪NGO‬ها‬
‫) و‬
‫ذیحساب‬
‫دستگاه‬
‫های‬
‫اجرایی‬
‫ملی و‬
‫استانی‬
‫پول‬
‫تصویر کالن دولت الکترونیکی‬
‫سیاسی‬
‫اجتماعی‬
‫دفاعی و‬
‫امنیتی‬
‫امور بین‬
‫الملل‬
‫سالمت و‬
‫بهداشت‬
‫صنعت و‬
‫تجارت‬
‫اقتصادی‬
‫و مالی‬
‫قضائی‬
‫رفاه و‬
‫تأمین‬
‫منابع‬
‫اجتماعی‬
‫طبیعی و‬
‫کشاورزی‬
‫انرژی‬
‫آموزش و‬
‫پژوهش‬
‫حمل و‬
‫نقل و‬
‫شهرسازی‬
‫ارتباطات‬
‫و اطالعات‬
‫مدیریت‬
‫بحران‬
‫کد کاال وخدمات‬
‫شناسه ملی‬
‫فعالیتها‬
‫شناسه ملی‪-‬‬
‫حقوقی‬
‫‪GNAF‬‬
‫پول‬
‫الکترونیکی‬
‫کد پستی‬
‫کد ملی‬
‫)‪e-GIF‬تعاملپذیری الکترونیک (‬
‫شبکه ملی اطالعات و زیر شبکههای‬
‫دستگاهی‬
‫‪E-Government‬‬
‫نظام‬
‫تأیید‬
‫هویت‬
‫موجودیته‬
‫ای‬
‫اطالعاتی‬
‫خوشه بندی پیشنهادی قلمرو خدمات دولت‬
‫الکترونیکی‬
‫دفاعی و‬
‫امنیتی‬
‫سیاسی‬
‫اجتماعی‬
‫سالمت و‬
‫بهداشت‬
‫امور بین‬
‫الملل‬
‫صنعت و‬
‫تجارت‬
‫رفاه و‬
‫تأمین‬
‫اجتماعی‬
‫قضائی‬
‫اقتصادی‬
‫و مالی‬
‫حمل و‬
‫نقل و‬
‫شهرسازی‬
‫آموزش و‬
‫پژوهش‬
‫انرژی‬
‫مدیریت‬
‫بحران‬
‫ارتباطات‬
‫و اطالعات‬
‫محیط‬
‫زیست‪،‬‬
‫منابع‬
‫طبیعی و‬
‫کشاورزی‬
‫خدمات دولت در ایران را می توان در قالب ‪ 14‬گروه فوق خوشه بندی نمود‪.‬‬
‫با استفاده از این خوشه بندی‪ ،‬نیازمندی های مشترک هر خوشه قابل استخرا است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در سیاست گذاری ایجاد مراکز‬
‫داده‪ ،‬می توان برای هر خوشه مرکز داده ای ایجاد نمود‪.‬‬
‫ماتریس خدمات خوشه بندی شده‬
‫رفتار سیلویی در مقابل رفتار یکپارچه‬
‫سازمان‬
‫‪۱‬‬
‫سازمان‬
‫‪۲‬‬
‫سازمان‬
‫‪۳‬‬
‫‪Service‬‬
‫الیه‬
‫برنامه‬
‫کاربردی‬
‫‪Application‬‬
‫الیه داده‬
‫‪Data‬‬
‫الیه‬
‫فیزیکی‬
‫‪E-Gov‬‬
‫‪E-GIF‬‬
‫حوزه پوشش‬
‫نقشه جامع‬
‫الیه خدمت‬
‫شیوه ارائه خدمات و موجودیتهای درگیر‬
‫موجودیت‬
‫شیوه عملکرد‬
‫خدمت گیرنده‬
‫تصدیق هویت‬
‫خدمت دهنده‬
‫همکاری‬
‫هماهنگ بین‬
‫خدمتدهندگان‬
‫داده‬
‫ها و‬
‫مستن‬
‫دات‬
‫مباد‬
‫له‬
‫قالب نگه‬
‫داری داده‬
‫سیستم‬
‫انتقال‬
‫داده‬
‫فضای ذخیره‬
‫انعکاس در فضای فاوا‬
‫هویت الکترونیکی‬
‫برای‪ :‬فرد حقیقی‪ ،‬فرد‬
‫حقوقی‪ ،‬آدرس و ‪...‬‬
‫تعاملپذیری‬
‫الکترونیکی (تعامل‬
‫الکترونیکی خدمات و‬
‫تقاضا)‬
‫کاغذ‬
‫دیجیتال‬
‫افراد‬
‫زیرساخت شبکه‬
‫بایگانی‬
‫مرکز داده‬
‫شوراي عالي فناوري‬
‫اطالعات‬
‫دبیرخانه‬
‫کميسيون راهبردی ش ‌ورا‬
‫کميته راهبردی‬
‫توسعه صنعت فاوا‬
‫کارگروه فرهنگ و‬
‫محتوای مجازی‬
‫کارگروه تعامالت‬
‫بین املللی‬
‫کارگروه توسعه‬
‫‪APP‬‬
‫کارگروه حقوقي‬
‫فاوا‬
‫کميسيون توسعه‬
‫دولت الکترونيکي‬
‫کارگروه تعاملپذيري‬
‫دولت الكترونيكي‬
‫كار گروه دستگاه‬
‫هاي اجرايي‬
‫كارگروه هاي‬
‫استانی‬
‫كارگروه هاي ‪14‬‬
‫گانه خوشه اي‬
‫کارگروه توسعه‬
‫كسب وكار‬
‫کميسيون توسعه‬
‫دولت الکترونيکي‬
‫م ــاده ‪ -3‬ب ــه منظ ــور راهب ــری و توس ــعه دول ــت الکترونیک ــي در دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی و م ــدیریت ب ــر اجـ ـرای ای ــن‬
‫مصوبه «کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي» با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظـر دبیرخانـه شـورای عـالی فنـاوری‬
‫اطالعات تشکیل می شود‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫معاااون توسااعه مااديررت و ساارمايه انساااني رئااي‬
‫به عنوان رئی )‬
‫رئی سازمان فناوری اطالعات ایران ( نایب رئي )‬
‫معاونت برنامه‌ررزي ونظارت راهبردي رئي جمهور‌‬
‫معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رئي جمهور‌‬
‫وزارت اطالعات‬
‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‬
‫وزارت کشور‌‬
‫وزارت دادگستري‌‬
‫معاون اات م اارتب ب ااا موض ااوت معاون اات توس ااعه م ااديررت ‌و‬
‫سرمايه انساني رئي جمهور‌‬
‫جمهاو ‌ر(‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سازمان ثبت اسناد و امالك كشو ‌ر‬
‫سازمان ثبت احوال کشور‌‬
‫شرکت پست جمهوری اسالمی ایران‬
‫بانك مركزي جمهوری اسالمی ایران‬
‫دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک کشور‌‬
‫رؤس ا اااي کارگروه‌ه ا اااي ‪ 14‬گانا ااه خوش ا اه‌هاي خا اادمات با ااه‬
‫تناسب موضوت‬
‫ررا ااي د ا ااانون دفا اااتر خا اادمات پي ا ا وان دول ا اات و بخ ا ااش‬
‫عمومي غیر دولتي كشور‌‬
‫دو نف اار متخص ااط فن اااوری اطالع ااات و ی ااک نف اار نماین ااده‬
‫ص اانف مربوطا ااه ب ااه انتخا ااار دبی اار شا ااورای ع ااالی فنا اااوری‬
‫اطالعات‪.‬‬
‫کميسيون توسعه‬
‫دولت الکترونيکي‬
‫کارگروه تعاملپذيري‬
‫دولت الكترونيكي‬
‫كار گروه دستگاه‬
‫هاي اجرايي‬
‫كارگروه هاي‬
‫استانی‬
‫كارگروه هاي ‪14‬‬
‫گانه خوشه اي‬
‫ماده ‪ -5‬کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند‪ ،‬كارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه را به منظور ایجاد هماهنگی در‬
‫برنامهریزی‪ ،‬اجرا ونظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و‬
‫کمیسیون ایجاد کنند‪.‬‬
‫اعضای كارگروه‪:‬‬
‫‪‬رییس دستگاه (رئیس )‬
‫‪‬باالترین مقام فناوری اطالعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه (دبیر)‬
‫‪‬معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه‬
‫‪‬یکی از معاونان تخصص ی دستگاه به پیشرهاد رییس دستگاه‬
‫‪‬دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطالعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه‬
‫‪‬رییس دستگاه (رئیس )‬
‫‪‬مسؤول روابط عمومی واطالع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه‬
‫کميسيون توسعه‬
‫دولت الکترونيکي‬
‫کارگروه تعاملپذيري‬
‫دولت الكترونيكي‬
‫كار گروه دستگاه‬
‫هاي اجرايي‬
‫كارگروه هاي‬
‫استانی‬
‫كارگروه هاي ‪14‬‬
‫گانه خوشه اي‬
‫مــاده ‪ -6‬اســتانداریهای کشــور مکلفنــد‪ ،‬كــارگروه «توســعه دولــت الکترونیکــی اســتان» را بــه منظــور توســعه یکپارچــه خــدمات الکترونیکــی‪ ،‬ایجــاد‬
‫استان الکترونیکی و هوشمند تشكيل دهند مصوبات كارگروه در چـارچوب مصـوبات شـورا و كموسـيون بـراي كليـه دسـتگاه هـاي اجرايـي اسـتان‬
‫الزامي است‪.‬‬
‫اعضای كارگروه‪:‬‬
‫‪‬استاندار(رییس)‬
‫‪‬معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یا عناوین مشابه (نایب رییس)‬
‫‪‬مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان( نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان دبیر )‬
‫‪‬مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان‬
‫‪‬شهردار مرکز استان‬
‫‪‬رییس شورای هماهنگی بانکهای استان‬
‫‪ 2‬نفر از مدیران فناوری اطالعات دستگاههای استانی به پیشرهاد استاندار‬
‫‪‬مدیرکل دفتر فناوری اطالعات استانداری یا عناوین مشابه‬
‫‪‬مديرعامل شركت مخابرات استان‬
‫‪‬یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاههای اجرایی به پیشرهاد دبیر و تایید رییس كارگروه‬
‫‪‬یک نفر نماینده صنف مربوطه به پیشرهاد دبیر و تایید رییس كارگروه‬
‫دارگروه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي شهرستان‬
‫اســتانداران ميتواننــد بنــا بــه درخواســت فرمانــداران كارگروههــاي‬
‫توس ــعه دول ــت الكترونيك ــي شهرس ــتان را در س ــط فرمان ــداري ب ــا‬
‫اعض ـ ـ ــاي نماين ـ ـ ــده دس ـ ـ ــتگاههاي ذي ـ ـ ــربط و مش ـ ـ ــابه كارگروهه ـ ـ ــاي‬
‫اس ــتاني تش ــكيل دهن ــد‪ .‬نح ــوه تش ــكيل‪ ،‬وظ ــائف و اختي ــارات اي ــن‬
‫كارگروه به تصوبب كموسيون مي رسد‪.‬‬
‫شناسنامه خدمت‬
‫شناسنامه خدمات بايد با رویکرد یکسانسازی فرایند ارایه خدمات در واحدهای مختلف دستگاه‬
‫تدوین شود و در درگاه دستگاه‪ ،‬انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد‬
‫•‬
‫كليــه دســتگاههاي اجرايــي موظفنــد شناســنامه خــدمات خــود را تــا پايــان ســال ‪ 1393‬و در چــارچوب پيوســت‬
‫(ب) تهيه و به معاونت ارسال کنند‪.‬‬
‫‪ ‬هرگونه ارائـه خـدمت الكترونيكـی و تخصـيص منـابع اعـم از تجهیـ ات‪ ،‬اعتبـار و نیـروي انسـاني بـدون داشـتن‬
‫شناســنامه خــدمت مــورد تاييــد معاونــت و بــدون در نظــر گــرفتن الزامــات و چــارچوب مرجــع معمــاری خــدمات‬
‫دولت الکترونیکی ابالغي كموسيون‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬
‫معیارهای اولویتبندی خدمات دستگاهها برای الکترونیکی شدن را با رعایت‬
‫‪ ‬تعداد دفعات ارایه خدمت (تعداد خدمت گیرندگان‪ ،‬دفعات ارایه خدمت)‬
‫‪ ‬هزینه ارایه خدمت‬
‫‪ ‬مدت زمان ارایه خدمت‬
‫‪ ‬اهمیت خدمت از منظر خدمت گیرندگان‬
‫‪ ‬قابلیت ارایه خدمت به صورت الکترونیکی‬
‫تبادالت الكترونيكی اطالعات پايه‬
‫با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطالعات و خدمات و ممانعت از ايجاد شبكههاي ارتباطي و اطالعاتي موازي‬
‫و زائد بین دستگاههاي اجرايي و تضمین حفظ امنیت شبکه و عدم دسترس ی اشخاص غیر مجاز‬
‫وزارت‪ ،‬ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است اقدامات زبر را انجام دهد‪:‬‬
‫‪ ‬هماهنگي برای ايجاد زبرساخت ارتباطي شبكههاي اختصاص ي كليه دستگاههاي اجرايي و واحدهاي تابعه‬
‫در سط كل كشور‬
‫‪ ‬ايجاد مركز ملي تبادالت الكترونيكی اطالعات پايه و بین دستگاهي‬
‫‪ ‬كمك و هماهنگي برای ايجاد مراكز تبادالت الكترونيکی خوشههاي ‪ 14‬گانه و ساير مراكز مورد نياز با‬
‫همكاري و سرمايهگذاري دستگاههاي ذيربط‬
‫الزامات و پروژههای پایه – چارچوب‬
‫تعاملپذیری‬
‫• ضمانت اجرایی‪:‬‬
‫– تخصیص بودجه فقط به پروژههایی که‬
‫الزامات تعاملپذیری را رعایت‬
‫کردهاند‪.‬‬
‫– معیاری با امتیاز باال در ارزیابی‬
‫عملکرد ساالنه دستگاهها‬
‫– ایجاد گروههای پشتیبانی از‬
‫استانداردهای تعاملپذیری‬
‫– انتشار مراجع و تهیه مستندات آموزشی‬
‫و اجرایی‬
‫– صدور گواهی تعاملپذیری‬
‫الزامات و پروژههای پایه – شناسه مکانی‬
‫‪GNAF‬جغرافیایی‪-‬‬
‫الزامات و پروژههای پایه – مرکز تماس‬
‫مدیریت مراکز تماس دولت الکترونیکی‬
‫مراکز تماس خدمات‬
‫استانی‬
‫شهرداریها(شهرهای‬
‫باالی ‪ 500000‬نفر)‬
‫مراکز تماس خدمات‬
‫ملی(خوشهای)‬
‫استانداریها‬
‫خدمتمحوری به جای سازمانمحوری‬
‫سازما سازما سازما سازما‬
‫ن ‪۴‬‬
‫ن ‪۳‬‬
‫ن ‪۲‬‬
‫ن ‪۱‬‬
‫ع خدمت ‪۱‬‬
‫ع خدمت ‪۲‬‬
‫ع خدمت ‪۳‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۱‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۲‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۳‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۱‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۲‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۳‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۱‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۲‬‬
‫فرآیند‬
‫‪۳‬‬
‫فرآیند‬
‫پایان خدمت ‪۱‬‬
‫‪۱‬‬
‫فرآیند‬
‫پایان خدمت ‪۲‬‬
‫‪۲‬‬
‫فرآیند‬
‫پایان خدمت ‪۳‬‬
‫‪۳‬‬
‫بیشتر خدمات مهم‪ ،‬نیازمند تعامل و همکاری بین سازمانی هستند‪.‬‬
‫در واقع‪ ،‬خدمت بیشتر ماهیتی افقی (بین دستگاهی) دارد‪ .‬رویکرد خدمت محوری (در مقابل سازمان محوری) اقتضا می کند که شهروند در یک‬
‫نقطه بتواند خدمت مورد نیازش را بدون مراجعه به تک تک سازمان های ذیربط دریافت کند‪.‬‬
‫تغییرات مورد نیاز در اطالعات دستگاه های مختلف نی در اکثر موارد باید به طور خودکار ایجاد شود‪.‬‬
‫خدمتمحوری به جای سازمانمحوری (مثال‬
‫ازدواج)‬
‫اسناد هویتی‬
‫شناسنامه‬
‫‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫تغییر اطالعات‬
‫شناسنامه‬
‫به روز‬
‫‪...‬‬
‫‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫ازدواج‬
‫تعویض خانه‬
‫تغییر آدرس‬
‫‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫ثبت اطالعات جدید‬
‫‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫‪.‬‬
‫در هنگام ازدوا بایستی به‬
‫طور اتوماتیک اسناد هویتی‬
‫به روز شوند‬
‫دفتر ثبت ازدواج‬
‫‪...‬‬
‫‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫عقدنامه‬
‫‪.‬‬
‫در هنگام ازدوا بایستی به‬
‫طور اتوماتیک تغییر آدرس هم‬
‫ثبت شود‬
‫ْ‬
‫هر اتفاق در چرخه حیات یک فرد یا یک بنگاه مجموعهای از تقاضا برای خدمات را به وجود میآورد‪ .‬مثال افراد در هنگام ازدوا‬
‫بایستی مشخصات شناسنامهای و همچنین آدرس به روز شود و سایر خدمات نظیر بیمه تأمین اجتماعی و پرداخت یارانه متناسب با‬
‫آن تنظیم شود‪.‬‬
‫خدمت‌محوری به جای سازمان‌محوری (مثال‬
‫معامله ملکی)‬
‫مراحل انجام یک معامله ملکی‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫شناسایی متعاملین (هویت)‬
‫استعالم صالحیت معامله (ممنوت املعامله)‬
‫استعالم مورد معامله – ملک (ثبت اسناد)‬
‫فراهم کردن پرداخت الکترونیک (دارایی‪ ،‬دیوان محاسبات‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬بانک عامل)‬
‫آدرس پستی‬
‫استعالم شهرداری‌‬
‫استعالم دارایی‬
‫استعالم آر‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تغییر مالکیت کنتور در صورت تمایل‬
‫تسویه حسار و تغییر مالکیت‪ :‬تلفن ثابت‬
‫خدمتمحوری به جای سازمانمحوری (مثال‬
‫معامله ملکی)‬
‫شروع خدمت‬
‫استعال‬
‫م‬
‫هویت‬
‫خریدا‬
‫ر و‬
‫فروشن‬
‫ده‬
‫استعال‬
‫م‬
‫ممنوع‬
‫المعا‬
‫مله‬
‫استعال‬
‫م‬
‫پایان‬
‫کار‬
‫استعال‬
‫م‬
‫اصالت‬
‫مالکی‬
‫ت‬
‫مفاصا‬
‫حساب‬
‫عوارض‬
‫دریاف‬
‫به‬
‫روزآو‬
‫ری‬
‫مفاصا‬
‫حساب‬
‫مالیا‬
‫ت‬
‫مفاصا‬
‫حساب‬
‫به‬
‫روزآو‬
‫ری‬
‫اطالعا‬
‫ت‬
‫مالک‬
‫تغییر‬
‫مالکی‬
‫ت‬
‫کنتور‬
‫مفاصا‬
‫حساب‬
‫تغییر‬
‫مالکی‬
‫ت‬
‫کنتور‬
‫مفاصا‬
‫حساب‬
‫تغییر‬
‫مالکی‬
‫ت‬
‫کنتور‬
‫مفاصا‬
‫حساب‬
‫تغییر‬
‫نام‬
‫تلفن‬
‫به‬
‫روزآو‬
‫ری‬
‫آدرس‬
‫خریدا‬
‫ر و‬
‫فروشن‬
‫ده‬
‫پایان‬
‫خدمت‬
‫ثبت‬
‫احوال‬
‫ثبت‬
‫اسناد‬
‫شهرداری‬
‫دارایی‬
‫آب و‬
‫فاضالب‬
‫برق‬
‫گاز‬
‫تلفن‬
‫پست‬
‫وقایع کلیدی در حیات یک فرد یا سازمان‬
‫رویدادهای کلیدی چرخه عمر در زندگی یک فرد‬
‫رویدادهای کلیدی چرخه عمر یک سازمان‬
‫و من هللا التوفيق‬
‫پايان‬

similar documents