گزارش عملکرد واحد بهداشت محیط - معاونت بهداشتی |دانشگاه علوم

Report
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهرماه سال ‪92‬‬
‫‪1‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫السلَ ُم‬
‫ا ْل َح ْم ُد َ ه َ‬
‫َیِ ا ْل ُم ْْ َمنَینَ َِو ْاََِْ هم َِ َعلَ ْی َه ُم ه‬
‫ّلِل الهذَی َج َعلَ َنا مَنَ ا ْل ُم َت َم ِّ‬
‫سکَینَ َب َِوَاَ َی َِ ََم َ‬
‫‪2‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد بهداشت محیط‬
‫‪ ‬ثبت روزانه نتایج میزان کلر باقیمانده آب شبکه شهری و روستائی در سامانه جامع مدیریت بازرس ی‬
‫بهداشت محیط‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هماهنگی برنامه ایمنی آب آشامیدنی در دفتر معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری‬
‫ویژه‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هماهنگی برنامه ایمنی آب آشامیدنی در شرکت آب و فاضالب کاشان‬
‫‪ ‬بررس ی مسائل و مشکالت مرتبط با وضعیت شبکه ابرسانی و فاضالب بعض ی ازمناطق روستائی و‬
‫پیگیری از طریق ارگانهای ذیربط‬
‫‪ ‬پیگیری موارد نامطلوب میزان کلر باقیمانده آزاد آب آشامیدنی شهرو روستا از طریق آبفای و آبفار‬
‫‪ ‬بررس ی مسائل و مشکالت مشاهده شده در استخرهای شنا و پیگیری تا رفع مشکل‬
‫‪ ‬تخلیه آب یک مورد آب انبار در لتحر بدلیل آلودگی میکروبی آب‬
‫‪ ‬انجام نمونه برداریهای میکروبی و شیمیائی آب در بخش خصوص ی‪ ،‬اماکن نظامی ‪ ،‬بیمارستانها و‬
‫صنایع عالوه بر سیستم آبرسانی شهری و روستائی‬
‫‪ ‬مشارکت با واحد مدیریت بیماریهای واگیر در امر بررس ی و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا و‬
‫‪ 3‬بررس ی مستندات ارسالی از مناطق‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر‪92‬‬
‫‪ ‬اجرای برنامه پایش از واحدهای بهداشت محیط سلطان امیر احمد‪-‬اکرمیان –کتابچی‪ -‬جوشقان‬
‫استرک – راوند وتکمیل چک لیستهای مربوطه و ارسال فیدبک بازدید به مراکز‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان بهداشت عمومی‬
‫‪ ‬پیگیری مسائل و مشکالت موجود در زمینه دخالت در امور پزشکی در بعض ی از سالنهای بدنسازی‬
‫فاقد مجوز‬
‫‪ ‬پیگیری نامه های کمیسیون ماده ‪8‬‬
‫‪ ‬پیگیری نقص و خطاهای سامانه ی جامع بازرس ی کشور در زمینه بهداشت پرتوها ازطریق مرکز‬
‫سالمت محیط و کار‬
‫‪ ‬پیگیری کتابچه آموزش بدو خدمت‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه کمیته اجرایی پسماند دانشگاه‬
‫‪ ‬پیگیری تشکیل کالس آموزش ی پیشگیری از استعمال دخانیات‬
‫‪ ‬بازدید و بررس ی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان شبیه خوانی – میالد‬
‫‪ ‬جمع آوری مستندات عملکرد معاونت بهداشتی در بالیا از سال ‪1392-1387‬‬
‫‪ ‬بازدید از واحد آنژیوگرافی بهشتی‬
‫‪4‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬برگزاری کالس آموزش ی مدیریت بحران در بیمارستان شهید رجایی‬
‫‪ ‬جمع آوری وتهیه اسالیدهای وضعیت بی خطرسازی پسماند بیمارستانی جهت‬
‫دفترریاست دانشگاه بمنوظر حضور ایشان در کارگروه استانی‬
‫‪ ‬بازدید از آشپزخانه بیمارستان های شبیه خوانی و میالد‬
‫‪ ‬بازدید ضربتی از نانوایی ها در طرح ضربت صبح‬
‫‪ ‬بازدیدمشترک با ادارات تعزیرات وبازرگانی جهت نانوایی وسایر مراکز تهیه و توزیع مواد‬
‫غذایی دارای نواقص بهداشتی‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه ساماندهی وضعیت مجوزهای مهدکودکها و پیش دبستانی ها متشکله در‬
‫فرمانداری که مقرر گردید طبق قانون ماده ‪ 13‬مواد خوردنی آشامیدنی آرایش ی و‬
‫بهداشتی کلیه اماکن فوق نسبت به اخذ مجوز بهداشتی اقدام نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬جمع آوری عمکرد صدور کارت معاینه پزشکی و صالحیت بهداشتی و جهت اعالم به‬
‫وزارت متبوع‬
‫‪ ‬شرکت در همایش کشوری بهداشت محیط در تبریز‬
‫‪5‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬بازدید و نظارت بر نحوه ذبح و کشتار شتر و دام در روز عید سعید قربان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫مکاتبه با معاون محترم سیاس ی اجتماعی فرمانداری وارسال گزارش اقدامات انجام شده در زمینه‬
‫عید سعید قربان‬
‫هماهنگی با اداره بهسازی مواد غذایی مرکز سالمت محیط و کار وزارت متبوع در خصوص برگزاری‬
‫کارگاه ‪HACCP‬‬
‫همکاری و اقدام و شرکت در جلسه در خصوص اجرای برنامه های هفته سالمت بانوان ایرانی‬
‫درراستای برنامه ‪ CBI‬بارویکرد توانمند سازی زنان‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬برگزاري مانور تخلیه ساختمان با عنایت به شعار (( ناتوانی و بالیا )) و تدوین سناریو تخلیه‬
‫ساختمان و راهنمای نحوه اجرای مانور و ابالغ به کلیه مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪ ‬تهیه بسته آموزش ی بصورت ‪ slide show‬با موضوع آمادگی خانواده در برابر مخاطرات‬
‫‪ ‬توزیع بسته آموزش ی آمادگی خانواده در برابر مخاطرات جهت کلیه ارگانها و ادارت شهرستان‬
‫‪ ‬نمایش بسته آموزش ی آمادگی در برابر مخاطرات جهت مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی‬
‫درمانی‬
‫‪ ‬هماهنگی در اجرای مانور مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪7‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر‪92‬‬
‫‪ ‬جمع آوری آمار و اطالعات واحد فن آوری و اطالعات دانشگاه مربوطه به شش ماهه اول‬
‫سال جاری‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان ‪ HIT‬در زمینه های برنامه های نرم افزاری بهداشت محیط‬
‫‪ ‬جمع آوری خروجی داده های سیستم نوین مراکزبهداشتی درمانی‬
‫‪ ‬اجرای برنامه های آموزش پیشگری از استعمال دخانیات ویژه مدارس درراستای هفته کودک‬
‫‪ ‬رسیدگی به شکایات بهداشت محیطی به تعداد ‪ 60‬مورد‬
‫‪ ‬اجرای دوره آموزش ی تب مالت و تب کریمه کنگو جهت قصابان منطقه برزک با مشارکت‬
‫واحد بیماریها و اداره دامپزشکی کاشان‬
‫‪8‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬شرکت در مراسم قالیشویان مشهد اردهال و تشکیل و کنترل و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع‬
‫مواد غذایی و اماکن عمومی و بازارچه و کنترل کیفی آب‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه کمیته مدیریت کاهش خطر بالیا‬
‫‪9‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد آموزش سالمت‬
‫‪10‬‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه هماهنگی با مسئولین کانونهای فرهنگی‪ ،‬هنری مساجد‬
‫‪ ‬بررس ی نتایج شاخص های آموزش سالمت مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه شورای آموزش ی و بررس ی رسانه های تولیدی‬
‫‪ ‬بازدید از مراکز بهداش ی درمانی کتابچی‪ ،‬ورکان‪ ،‬خانه بهداشت چاله قره‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هماهنگی آموزش پرسنل بدو خدمت‬
‫‪ ‬شرکت در کمیته ها و جلسات هماهنگی (کمیته فنی معاونت‪ ،‬جلسه هماهنگی بیماری سیاه‬
‫زخم‪ ،‬هماهنگی سبا‪ ،‬سالمت روان)‬
‫‪ ‬به روز رسانی سایت قلب (پورتال قلب سالم)‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان بهداشت عمومی در خصوص برنامه های آموزش سالمت‬
‫‪ ‬آموزش بخش عملی دانشجویان ‪ HIT‬در بحث پورتال قلب سالم و نرم افزارهای کاربردی‬
‫آموزش سالمت‬
‫‪ ‬اجرای طرح آموزش مساجد مروج سالمت در مساجد منتخب ( موضوع آموزش راههای‬
‫پیشگیری از دیابت)‬
‫‪ ‬بررس ی جزوه دخانیات و تایید نهایی جهت چاپ و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪ ‬بررس ی شاخص های ‪ 6‬ماهه آموزش سالمت‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه شورای ‪ HSR‬و تنظیم صورتجلسه و پیگیری مصوبات مربوطه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫انجام نظر سنجی از پیش طرح کارت آموزش عوارض احتمالی واکسیناسیون ازگروههای هدف‬
‫‪ ‬شرکت در کارگاه آموزش سالمت وزارت متبوع و ارائه گزارش عملکرد طرح آموزش مساجد‬
‫مروج سالمت‬
‫‪ ‬بررس ی عملکرد واحد آموزش سالمت آران و بیدگل‬
‫‪ ‬انجام نیازسنجی از پرسنل محیطی در خصوص نیازهای آموزش ی واحد آموزش سالمت‬
‫‪ ‬تکثیر فیلم بالیا‪ ،‬سالمت دهان و دندان‪ ،‬تغذیه‪ ،‬نمک و چاقی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارسال پیامک به مناسبت (روز زئونوز‪ ،‬روز جهانی قلب‪ ،‬روز ساملند‪ ،‬هفته سالمت روان‪ ،‬سل)‬
‫همکاری با واحد بهداشت محیط در برگزاری مانور زلزله در معاونت بهداشتی و مرکز گالبچی‬
‫‪ ‬طراحی کارت دعوت هفته سالمت روان‬
‫‪ ‬آماده سازی و ارسال تولیدات جشنواره رسانه های آموزش ی‬
‫‪ ‬پوشش تصویری ‪،‬خبری و سمعی بصری مراسم های مختلف حوزه معاونت (بازدید پرسنل‬
‫مرکز کتابچی از خانه ساملندان گالبچی‪ ،‬طرح فلوراید تراپی مرکز ‪ 22‬بهمن ‪ ،‬جلسه بازآموزی‬
‫‪ 11‬معاونت غذا و دارو با پرسنل داروخانه ها‪ ،‬جلسه آموزش ی سرطان ویژه رابطین و خانواده ها‬
‫در فرهنگسرای مهر‪).... ،‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحدمبارزه با بیماریهای واگیردار‬
‫عملکردعمومی‬
‫‪ ‬اطالع رسانی هفتگی اخبار بیماریهای واگیردار قابل گزارش دهی در سایت معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬تشكيل ‪ 2‬مورد جلسه داخل واحدي‬
‫‪ ‬انجام ‪ 6‬مورد بازدیدهای نظارتی از واحد های بهداشتی درمانی طبق برنامه تدوین شده توسط‬
‫واحد گسترش بازدید کارشناس ی از مرکز بهداشتی درمانی مسلم بن عقیل(ع)‪،‬باهنر‪،‬امام علی‬
‫(ع) كامو‪ ،‬كله ‪ ،‬كارگر‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی برای نیرو های بدو خدمت‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه آموزش ی پزشکی اجتماعی جهت دانشجویان رشته ‪ HIT‬وبهداشت عمومی‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه گزارش عملکرد شش ماهه ی اول سال ‪ 1392‬در سالن آموزش ی معاونت‬
‫بهداشت با حضور آقای محمود نعمتیان مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر و‬
‫سایر کارشناسان ستادی گروه پیشگیری ومبارزه بابیماریهای واگیرانجام شد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪13‬‬
‫دراین جلسه گزارش کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریهای مراکز و پایگاههای بهداش تی ب ا فرم ت‬
‫یکس ان و ب ه تفکی ک برنام ه ه ای ج اری گ روه پیش گیری ومب ارزه ب ا بیم اری ه ا از جمل ه بیم اری ه ای‬
‫قاب ل پیش گیری ب ا واکس ن‪ ،‬بیم اری ه ای منتقل ه از آب و غ ذا ‪ ،‬بیم اری ه ای مش ترک ب ین انس ان و‬
‫حی وان ‪،‬مایری ا ‪،‬س ل ‪ ،‬ای ذر و واکسیناس یون ارائ ه ش د‪ .‬در ادام ه عملک رد ه ای ارائ ه ش ده‪ ،‬توس ط‬
‫کارشناسان ستادی مورد نقد و بررس ی ق رار گرف ت‪ .‬ودر پای ان آق ای نعمتی ان ب ه جم ع بن دی مطال ب‬
‫پرداخته و از کلیه پرسنل خواسته شد با رعایت نظم‪ ،‬ایجاد محیط دوستانه در محل کار و روحیه‬
‫گذشت نسبت به پیگیری برنامه ها اقدام نمایند‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫پديكلوزيس‪:‬‬
‫‪ ‬ارسال ‪400‬شامپوي پرمترين به مراكز طبق درخواست و درمان موارد آلوده به پديكلوزيس‬
‫‪ ‬ارسال‪ 1200‬تراكت پديكلوزيس به مراكز جهت توزيع در مدارس‬
‫زئو نوز‪:‬‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه هماهنگی در خصوص بیماری سیاه زخم با حضور سازمانها و ادارات مرتبط‬
‫(فرمانداری دامپزشکی و ‪)......‬‬
‫‪ ‬اجراي برنامه های آموزش ي واطالع رساني به مناسبت روز جهاني هاري در كليه مراكز بهداشتي‬
‫درماني تحت پوشش‬
‫‪ ‬ارسال متن اطالع رساني در سايت دانشگاه و همچنین ارسال پيام كوتاه به كاركنان دانشگاه‬
‫بمناسبت روز جهاني هاري (‪ 6‬مهرمصادف با ‪ 28‬سپتامبر )‬
‫‪ ‬پيگیري و واكسيناسيون مجروحین حيوان گزيده( ‪42‬مورد‪ 3‬نوبتي و ‪ 23‬مورد‪ 5‬نوبتي )در مركز درمان‬
‫پيشگیري هاري در طي ماه جاري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫كرايو تراپي ‪18‬مورد از بيماران مبتال به زخم سالك طبق دستورالعمل در مركز فاطميه زيدي‬
‫درمان و پيگیري ثبت ‪ 14‬مورد سالك در ماه جاري ‪.‬‬
‫پیگیری درمان ‪ 18‬مورد تب مالت تحت درمان و ثبت ‪ 3‬مورد جدید تب مالت در ماه جاري‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫واکسیناسیون‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ ‬محاسبه و آنالیز پوشش واکسیناسیون مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی‬
‫‪ ‬محاسبه ی پرت واکسن در مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪ ‬برآورد درخواست سرنگ و پنکل مصرفی یک ماهه ی و پیگیری آن تا حصول نتیجه‬
‫‪ ‬جمع بندی آمار واکسیناسیون مراکز و هم چنین جمع بندی آمار واکسیناسیون مصرفی‬
‫دانشگاه‬
‫‪ ‬وارد نمودن آمار واکسیناسیون در پورت وزارت متبوع‬
‫‪ ‬پیگیری واکسن دریافتی(بخصوص واکسن پولیو و هاری ) از مرکز مدیریت بیماری ها تا‬
‫حصول نتیجه‬
‫بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن‪:‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش گیری ‪،‬پیگیری و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن‬
‫‪16‬‬
‫نوع بیماری‬
‫تعداد‬
‫مظنون به مننژیت‬
‫‪7‬‬
‫مظنون به سرخک‬
‫‪1‬‬
‫مظنون به سرخجه‬
‫‪-‬‬
‫مظنون به ‪CRS‬‬
‫‪-‬‬
‫مظنون به سیاه سرفه‬
‫‪-‬‬
‫مظنون به دیفتری‬
‫‪-‬‬
‫‪AFP‬‬
‫هپاتیت سرمی(‪)B,C‬‬
‫‬‫‪4‬‬
‫عوارض واکسن‬
‫‪-‬‬
‫نیدل استیک‬
‫‪1‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬گزارش گیری ماهیانه از کلیه مطبهای سطح شهر به تعداد‪ 144‬مطب و ‪ 29‬مورد‬
‫گزارش گیری هفتگی از فیزیو تراپیها و بیمارستانها‬
‫‪ ‬گزارش گیری نظام مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی از مطبهای چشم پزشکی‬
‫ومتخصصین قلب‬
‫بیماری سل‪:‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫بيمار اسمیر مثبت جديد‪3 :‬‬
‫‪ ‬پذيرش در مراكز سل ‪ 113:‬مورد‬
‫بيمار خارج ريوي ‪3 :‬‬
‫‪ ‬بيمار اسمیر منفي جديد‪0 :‬‬
‫تعداد كشت ‪70 :‬‬
‫‪ ‬عود‪ :‬صفر‬
‫توزيع دارو ‪ 78:‬مورد‬
‫‪ ‬تعداد آنتي بيوگرام ‪:‬صفر‬
‫ارسال گرافي‪ 8:‬مورد‬
‫‪7‬مورد‬
‫‪: BCG ‬‬
‫ارسال آزمايش ‪ 9:‬مورد‬
‫‪ 23 : PPD ‬مورد‬
‫تشكيل پرونده ‪7:‬مورد‬
‫‪ ‬مشاوره ‪ 2 :HIV‬مورد‬
‫‪ ‬بازديد از مراكز داراي بيمارمسلول ريوي اسمیر مثبت جديد ‪4:‬مورد‬
‫‪ ‬ارسال پیامک روز ملی سل به کلیه پزشکان شهر کاشان‪ 600 :‬پیامک‬
‫‪ ‬ارسال پسخوراند عملکرد شش ماهه اول مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی‬
‫‪ ‬شرکت در سمینار بین املللی بیماریهای ریوی و سل در تهران‬
‫‪ ‬ارسال دستورالعمل برگزاری روز ملی سل به کلیه مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪  17‬درج شعار روز ملی سل در سر برگ کلیه مکاتبات معاونت بهداشتی بمدت یک روز‬
‫‪ ‬برگزاري جلسه توجیهی شروع داروهای ترکیبی ضد سل با اساتید و دستیاران گروه عفونی‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه مراقبت و درمان بیمار مسلول مقاوم به درمان (‪) MDR‬‬
‫کشف بیمار مسلول توسط رابط بهداشتی‬
‫با تیز هوش ی رابط بهداشتی یک بیمار مسلول‪ 72‬ساله افغانی که از ده سال قبل دچار سرفه بوده و سرفه‬
‫هایش از یک سال قبل تشدید شده بود کشف شد ‪ .‬این بیماراز سال قبل تا کنون به سه پزشک عمومی و‬
‫متخصص مراجعه نموده وباتشخیص آسم ریوی تحت درمان قرار گرفته است‪.‬رابط بهداشتی مرکز بهداشتی‬
‫درمانی فاطمیه زیدی با توجه به سرفه های بیش از دو هفته در بیماراورا به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع می‬
‫نماید و همکاران بهداشتی درمانی اقدام به انجام آزمایش خلط از ایشان میکنندکه پس از انجام آزمایش‪،‬‬
‫بیمار با تشخیص سل ریوی اسمیرمثبت وبا یم ‪3‬مثبت (تاخیر تشخیص) تحت درمان رایگان قرار گرفت‪ .‬در‬
‫این بین از رابط بهداشتی در حد مقدور قدردانی یزم بعمل آمد‪ .‬یزم به ذکر است که هم اکنون در حوزه‬
‫تحت پوشش دانشگاه ‪ 40‬بیمار مسلول تحت درمان میباشند که ‪ 19‬مورد آن سل ریوی اسمیر مثبت‬
‫میباشند‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫آنفلوانزاي انساني و پرندگان‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬اعالم آماردارو و وسائل حفاظت فردي وآموزش ي واقدامات اجرايي به صورت ماهانه به‬
‫مركز مديريت بيماریها‬
‫‪ ‬مكاتبه با بيش از ‪ 70‬ارگان دولتي درمورد خطر شیوع آنفلوانزا و سرماخوردگي در فصل‬
‫سرما‬
‫‪ ‬مكاتبه با پادگان نظامي و انتظامي درمورد آنفلوانزا و پيشگیري از آن‬
‫‪ ‬ارسال نامه ها در مورد كورونا ويروس همراه نامه به شهرستان آران و بیدگل ‪,‬معاونت‬
‫درمان‪ ,‬و سازمانهاي مربوطه‬
‫‪ ‬پيگیري ثبت روزانه پايگاه ديده ور آنفلوانزا در پايگاه گالبچي و ابوزيد آباد‬
‫‪ ‬بازديد از پايگاه ديده ور ابوزيد آباد‬
‫‪ ‬ارسال كپي پوستر كورونا ويروس به مراكز بهداشتي درماني شهرستان‬
‫‪ ‬مكاتبه با اداره حج و زيارت و تماس جهت اطالع رساني به حجاج حج تمتع‬
‫‪ ‬پيگیري و مكاتبه جهت فعال سازي سيستم سپاس آنفلوانزا‬
‫‪ ‬ارسال محيط ‪UTM‬به زندان ‪،‬بيمارستان شبيه خواني ‪،‬بيمارستان ميالد و شبكه آران‬
‫بيدگل و مراكز حسنارود‪،‬قمصر و‪ ...‬جهت نمونه گیري آنفلوانزا و كوروناويروس‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫بيماریهاي منتقله از آب و غذا‬
‫‪20‬‬
‫‪ ‬پيگیري جمع آوري نمونه هاي گرفته شده و ارسال بيش از ‪ 28‬نمونه التور و نمونه سل‬
‫به مراكز فاطميه زيدي و مسلم بن عقيل‬
‫‪ ‬اعزام تيم مراقبت بیماریهای واگیر به مشهد اردهال‬
‫‪ ‬ارسال‪ 1500‬پمفلت وبا به مراكز درخواست كننده‬
‫‪ ‬تشكيل جلسه با آموزش پرورش ‪،‬محيط و مدارس براي بازگشايي مدارس‬
‫‪ ‬ارسال آخرين آمار التور به تمامي مراكز بهداشتي درماني دانشكاه جهت آمادگي‬
‫‪ ‬مكاتبه و ارسال آمار التور به نیروي انتظامي و درخواست كمك در بيماريابي التور براي‬
‫اتباع افاغنه در حوزه دانشگاه‬
‫‪ ‬برگزاري جلسه آزمايشگاهي بيماریهاي منتقله از آب و غذا در معاونت بهداشتي با حضور‬
‫گروه ميكروب شناس ي‬
‫‪ ‬گزارش گیري هفتگي موارد گاسترو آنتريت و ثبت آن در دفتر گزارش گیري و اعالم افزايش‬
‫موارد‬
‫‪ ‬ثبت آمار موارد بيماري منتقله از آب و غذا‬
‫‪ ‬گزارش گیري موارد گاسترو انتریت از شبكه آران و بيدگل‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫عفونت بيمارستاني‬
‫‪ ‬ثبت آمار ماهانه عفونتهاي بيمارستاني مجتمع بيمارستاني در سامانه اينيس به كمك خانم‬
‫حيدري مقدم‬
‫‪ ‬اعالم آمار كامل عفونت بيمارستاني آنالیز شده كل كشور در سال ‪ 90-91‬به كليه بيمارستانها و‬
‫معاونت درمان‬
‫‪21‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫برنامه ایدز‬
‫آموزش واطالع رسانی‪:‬‬
‫‪ ‬آموزش ‪ HIV/AIDS‬به کلیه مراجعین جدید مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری‬
‫‪ ‬آموزش ‪ HIV/AIDS‬به دانشجویان پرستاری ‪ 8‬نفر‬
‫‪ ‬آموزش ‪ HIV/AIDS‬به دانشجویان بهداشت عمومی ‪ 8‬نفر‬
‫‪22‬‬
‫‪‬‬
‫توزیع ‪ 40‬عدد فصلنامه اسیب پنهان بین سربازان ببا همکاری واحد واکسیناسیون گالبچی‬
‫‪ ‬توزیع ‪ 50‬کتابچه دانش آموزان و ایدز باهمکاری بهداشت خانواده‬
‫‪ ‬آموزش نیروی هوایی ‪ 250‬نفر‬
‫کاهش آسیب‬
‫‪ ‬ارائه وسایل کاهش آسیب به ‪ 10‬نفرمصرف کننده تزریقی تحت پوشش‬
‫‪ ‬توزیع بیش از بسته ‪36‬کاندوم به افراد با رفتار پرخطر جنس ی پرخطر‬
‫‪ ‬توزیع بیش از‪80‬پنکل‬
‫‪ ‬توزیع بیش از‪40‬عدد سرنگ‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫مشاوره‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ ‬کل مراجعین به مرکز ‪130 :‬نفر‬
‫‪ ‬مشاوره منجربه آزمایش ‪ 16 :HIV/AIDS‬نفر‬
‫‪ ‬مشاوره جدید منجر به آزمایش ‪18 :HIV/AIDS‬نفر‬
‫‪ ‬مشاوره خانواده افراد ‪18 :HIV/AIDS‬نفر‪-‬مراجعه‬
‫‪ ‬مشاوره در واحد اعتیاد وارجاع به ‪ 12 :MMT‬نفر‬
‫‪ ‬مشاوره موارد ‪HIV/AIDS‬تحت پوشش ‪ 40‬نفر‬
‫‪ ‬ثبت ‪ 100‬نفر شناسایی شده اچ آی وی‬
‫‪ ‬مشاوره ‪ 3 HIV/AIDS‬مورد بیمار مبتال به سل‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪24‬‬
‫هماهنگی بین بخش ی‬
‫‪ ‬بازدید هفتگی کارشناس مرکز از زندان ‪ 4‬جلسه پیگیری مراقبت بیماران تحت درمان ‪ART‬‬
‫‪ ‬پیگیری وهمکاری بازندان در خصوص ویزیت بیماران ایدزی توسط فوکال پوینت برنامه‬
‫‪ ‬بررس ی وپیگیری واکسیناسیون موارد اچ آی وی در زندان‬
‫‪ ‬پیگیر اقالم مورد نیاز جهت اجام دیده وری ‪HIV/AIDS‬‬
‫‪ ‬ارجاع به کمیته امداد امام خمینی یک نفر‬
‫‪ ‬ارجاع به بیمه خدمات درمانی چهار نفر‬
‫‪ ‬ثبت داده ها ی درپرونده ها و برنامه نرم افزاری‪HIV/AIDS‬‬
‫‪ ‬هماهنگی با مرکز سل جهت ارجاع موارد مبتال‬
‫‪ ‬هماهنگی با مرکز متادون تراپی دولتی وزندان جهت در مان با متادون موارد تحت پوشش‬
‫‪ ‬پیگیری مرحله دوم آزمون تست تشخیص سریع در مراکز ارائه دهنده خدمات‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫مراقبت ودرمان‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 13 ‬مورد تحت پوشش ‪ART‬درمان ضد رتروویروس ی‬
‫‪ ‬ارجاع به آزمایشگاه گالبچی ‪10‬مورد‬
‫‪ ‬ارجاع به دندانپزشکی دو مورد‬
‫‪ ‬انجام پروفیالکس ی ‪13PCP‬نفر‬
‫‪ ‬ارسال یک نمونه به انتقال خون جهت وسترن بالت‬
‫‪ ‬ارجاع وویزیت‪ 14‬مورد اچ آی وی توسط فوکال پوینت‬
‫‪ CXR ‬یک مورد‬
‫‪ ‬واکسیناسیون ‪ 5‬مورد‬
‫‪ ‬پیگیری فعال یک مورد الیزا مثبت‬
‫‪ ‬ویزیت پزشک مرکز ‪ 4‬مورد‬
‫‪ ‬ارجاع برای بستر ی یک مورد‬
‫‪ ‬انجام‪ PPD‬یک نفر‬
‫گزارش عملکرد واحد بهداشت حرفه ای‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 26‬‬
‫بازدید از ‪ 466‬واحد صنعتی و کارگاه‬
‫تهیه و ارسال ‪ 216‬مورد نامه رفع نواقص برای متصدیان کارگاهها و کارفرمایان کارخانجات‬
‫برگزاری جلسه بازدید چرخش ی کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی ومراکز بهداشتی‬
‫درمانی و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در تاریخ ‪ 92/7/6‬از برزک‬
‫برگزاری دوره پنج روزه بازآموزی طب کار ویژه پزشکان عمومی در سالن اجتماعات دکتر قریب با‬
‫همکاری دفتر آموزش مداوم دانشگاه در تاریخ های ‪ 92/7/2،9،16،23،30‬با شرکت ‪ 55‬نفر از‬
‫پزشکان عمومی‬
‫شرکت متخصص طب کار و کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی در جلسه هماهنگی راه‬
‫اندازی واحد طب کار در بیمارستان شهید بهشتی در تاریخ ‪92/7/29‬‬
‫انجام اسپیرومتری ‪ 74‬نفر از پرسنل معاونت بهداشتی توسط پزشک متخصص طب کار معاونت در‬
‫واحد بهداشت حرفه ای به مناسبت روز جهانی اسپیرومتری با همکاری واحد مبارزه با بیماریهای‬
‫غیرواگیر‬
‫پایش واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل و تکمیل چک لیست نظارتی‬
‫سطح سه‬
‫برگزاری جلسه هماهنگی با مدیران آموزشگاههای بهداشت حرفه ای جهت آموزش کارگران‬
‫کارخانجات وصنوف در معاونت بهداشتی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 27‬‬
‫‪‬‬
‫صدور سه مجوز آموزشگاه بهداشت حرفه ای برای کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاض ی‬
‫صدور ‪ 6‬تاییدیه بهداشتی جهت صنوف استعالم شده‬
‫انجام ‪ 16‬مورد ارجاع و پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از اصول و موازین بهداشتی به‬
‫مراجع قضایی‬
‫فعال نمودن واحد بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشتی درمانی امام علی (ع) ‪ ،‬فین بزرگ ‪،‬‬
‫جوشقان استرک ‪ ،‬مشکات و پایگه بهداشتی شهید یمع‬
‫بازدید مشترک پزشک طب کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از خانه های بهداشت کارگری و‬
‫تکمیل چک لیست نظارت بر معاینات دوره ای انجام شده در ‪ 15‬کارخانه‬
‫بررس ی گزارش معاینات دوره ای انجام شده در ‪ 15‬کارخانه‬
‫انجام بازدید مشترک کارشناسان شهردای و کالنتری به اتفاق کارشناس بهداشت حرفه ای در‬
‫خصوص پسماندهای صنعتی جاده راوند‬
‫رسیدگی به یک مورد شکایت کارگری‬
‫انجام سه مورد بازدید مشترک شورای نظارت بر خانه های بهداشت کارگری توسط کارشناس‬
‫بهداشت حرفه ای و نمایندگان تامین اجتماعی و اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬
‫بازدید از ‪ 4‬شرکت در قالب مشاغل سخت وزیان آور و اندازه گیری عوامل زیان آور‬
‫‪ 4‬مورد نمونه برداری از آب کارخانجات با همکاری کارشناسان بهداشت محیط‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2‬مورد صدور تاییدیه بهداشتی برای کارشناسان کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار‬
‫مکاتبه با کل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی با توجه به هماهنگی های انجام شده با‬
‫کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی بمنظور انجام معاینات دوره ای‬
‫متصدیان صنوف تولید کننده مواد غذایی هنگام مراجعه به کارشناس بهداشت محیط مرکز‬
‫جهت دریافت کارت سالمت‬
‫فعال نمودن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در ‪ 4‬کارخانه‬
‫نظارت بر اندازه گیری عوامل زیان آور در یک کارخانه‬
‫بررس ی چهار مورد گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور کارخانجات و ارسال بازخوراند‬
‫تکمیل چک لیست پایش مسئول بهداشت کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در ‪ 4‬شرکت و ارسال‬
‫بازخوراند‬
‫تهیه و تایپ آمارشش ماهه اول سال جاری برنامه های بهداشت حرفه ای جهت اداره آمار‬
‫دانشگاه‬
‫بازدید از دو مرکز بهداشتی درمانی راوند ‪ ،‬جوشقان استرک و شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل‬
‫و تکمیل ‪ 3‬چک لیست سطح ‪ 1‬و ‪ 2‬و ارسال بازخوراند‬
‫آموزش اطفاء حریق برای رابطین بهداشت مرکز گالبچی‬
‫همکاری در اجرای مانور اطفاء حریق درشرایط اضطراری در مرکز بهداشتی درمانی گالبچی‬
‫گزارش عملکرد واحد آمار‬
‫جمع آوری و پاسخگویی به درخواستهای آماری‬
‫‪ ‬جمع آوری آمار سه ماهه و شش ماهه اول سال جاری جهت ارسال به مرکز آمار دانشگاه‪.‬‬
‫‪‬‬
‫جمع آوری و توزیع فرمهای آماری شهریور ماه مراکز و ارسال پسخوراند آماری به مراکز بهداشتی‪.‬‬
‫جلسه مشترک به معاون محترم سیاس ی فرمانداری ویژه کاشان‪ ،‬در خصوص بحث و تبادل نظر در مورد‬
‫کتاب شاخصهای معاونت‪ ،‬تحلیل رشد جمعیت شهرستان و پاسخگویی به ابهامات ایشان‬
‫‪‬‬
‫پیگیری چاپ نقشه مراکز و ویرایش مجدد‪.‬‬
‫دریافت و نصب نرم افزار جدید ثبت مرگ و میر‪.‬‬
‫ورود برخی آمار واحد بهداشت محیط و تعدادی موارد بروز سالک در نرم افزار ‪ GIS‬توسط‬
‫دانشجویان فن آوری اطالعات سالمت‪.‬‬
‫پیگیری و جمع آوری اطالعات یزم جهت مصوبه هیئت محترم امنا‪ ،‬در خصوص اعالم رشته های‬
‫تحصیلی مورد نیاز جهت ادامه تحصیل همکاران‪.‬‬
‫ورود اطالعات پرسنلی با همکاری کارشناس محترم واحد گسترش در نرم افزار ‪ ،GIS‬جهت ترسیم‬
‫نقشه پراکندگی نیروها به تفکیک واحد‪.‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫آموزش‪ ،‬تجزیه و تحلیل و ترویج نرم افزار‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬تداوم بررس ی و رایزنی شاخصهای ارسالی واحدهای مختلف معاونت جهت کتاب‬
‫شاخصهای معاونت در سال ‪. 1391‬‬
‫‪ ‬آموزش نرم افزار ‪ GIS‬به دانشجویان فن آوری اطالعات سالمت‪.‬‬
‫‪ ‬نظر خواهی از کارشناسان محترم ستادی در خصوص کتاب شاخصها و عملکرد واحد آمار‬
‫‪30‬‬
‫کارگاهها و کالسهای آموزش ی‪ ،‬بازدید از مراکز و شبکه‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه شورای سیاستگزاری دانشگاه در محل ستاد دانشگاه (سه جلسه)‬
‫‪ ‬تهیه طرح درس کارگاه آموزش ی آمار‬
‫گزارش عملکرد واحد سالمت روان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31‬‬
‫برگزاری کمیته داخلی بهداشت روان جهت هماهنگی برنامه های هفته سالمت روان‬
‫برگزاری کمیته سالمت روان شهرستان با حضور نمایندگان ادارات عضو کمیته و ارائه‬
‫پیشنهادات در خصوص همکاری های بین بخش ی در این زمینه‬
‫ارسال نامه به مراکز بهداشتی درمانی و اعالم شعار هفته سالمت روان و نامگذاری روزهای هفته‬
‫جهت برنامه ریزی فعالیت های هفته مذکور‬
‫تلخیص و تکثیر جزوه سالمت روان ساملندی ارسالی از وزارت متبوع و ارسال به کلیه مراکز‬
‫بهداشتی درمانی جهت استفاده در کالسهای آموزش ی‬
‫ارسال پوسترهای هفته سالمت روان به مراکز بهداشتی جهت نصب در مکانهای پر تردد‬
‫قرار دادن مطالب آموزش ی در سایت دانشگاه با توجه به نامگذاری روزهای هفته‬
‫توزیع کتابهای آموزش ی مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان در مدارس شهرستان از طریق‬
‫هماهنگی با آموزش و پرورش‬
‫ارسال پیام کوتاه با موضوع سالمت روان ساملندان به کلیه پرسنل دانشگاه در هفته مذکور‬
‫برگزاری مسابقه عکس با عنوان سالمت روان در ساملندی و اطالع رسانی از طریق پیامک و‬
‫سایت دانشگاه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪32‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برگزاری همایش گرامیداشت هفته سالمت روان در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری با‬
‫همکاری آموزش و پرورش و دعوت از کلیه مسئولین شهرستان‬
‫برگزاری هشتمین کمیته آموزش ی پیشگیری از اعتیاد شهرستان در محل فرمانداری ویژه‬
‫شهرستان و بحث و تبادل نظر پیرامون سند جامع پیشگیری از اعتیاد‬
‫همکاری با دانشگاه کاشان در برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان‬
‫جدیدالورود از طریق تامین مربی‬
‫همکاری با دانشگاه کاشان در برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد ویژه پرسنل دانشگاه از‬
‫طریق تامین مربی‬
‫برگزاری جلسه هماهنگی طرح ارتقاء سالمت مادران باردار با حضور پرسنل مراکز مجری طرح‪،‬‬
‫روانپزشک طرح و نمایندگان واحد سالمت خانواده و بحث و تبادل نظر پیرامون تغییرات ایجاد‬
‫شده در فرم مراقبت ها و نیز ارجاع بیماران‬
‫برگزاری کالس آموزش ی پیشگیری از اعتیاد ویژه سربازان پادگان نیروی هوایی(‪ 150‬نفر)‬
‫برگزاری کارگاه مهارت مدیریت استرس ویژه دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه شهید‬
‫کبریایی(‪ 200‬نفر)‬
‫‪‬‬
‫بازدید از مراکز بهداشتی درمانی قمصر‪ ،‬حسن آباد‪،‬سن سن و امیرکبیر و ارسال گزارش بازدید‬
‫‪‬‬
‫آموزش دانشجویان بهداشت عمومی در واحد( ‪ 12‬دانشجو در ‪ 4‬روز)‬
‫تهیه و ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حمایت های روانی اجتماعی در بالیا از‬
‫ابتدای سال ‪ 87‬تا کنون به مرکز مدیریت بحران‬
‫ارسال اقدامات انجام شده در خصوص استقرار سند سیاست سالمت روان به مدیر کل دفتر‬
‫سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد‬
‫‪‬‬
‫ارسال عملکرد پیشگیری از اعتیاد در شش ماهه اول سال ‪ 92‬به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ ‬شرکت در کمیته هفته ملی سالمت بانوان ایرانی‬
‫‪ ‬اطالع رسانی از طریق سایت دانشگاه در خصوص برگزاری دوره آموزش ی مهارت های فرزندپروری‬
‫از صدا و سیما‬
‫‪ ‬ارسال آمار شش ماهه اول سال ‪ 92‬به واحد آمار‬
‫ارائه خدمات روانشناختی و روانپزشکی در کلینیک سالمت روان‪:‬‬
‫مراجعه کنندگان بر حسب جنسیت ‪ :‬زن ‪ 12‬مرد ‪ 2 ، 11‬مورد اضطراب‬
‫‪10‬مورد اختالیت رفتاری کودکان ‪ 7،‬مورد اختالفات خانوادگی ‪ 4 ،‬مورد اختالیت خلق‬
‫گزارش عملکرد واحد مشارکتهای مردمی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با رئیس محترم دانشگاه و درخواست اعتبار جهت شرکت رابطین بهداشت در همایش مشهد‬
‫مقدس ‪ ،‬مکاتبه با معاونت بهداشتی مشهد ‪ ،‬ثبت نام از رابطین بهداشت برتر‪ ،‬وسایر اقدامات‬
‫جهت برگزاری اردوی مذکور‬
‫‪ ‬گردآوری چالشها و مشکالت واحد جهت طرح در اجالس معاونین بهداشتی دانشگاهها‬
‫‪ ‬شرکت در جلسات مختلف غربالگری سرطان پستان ‪ -‬ارسال مراسالت ‪ -‬جشنواره غذا به‬
‫مناسبت هفته سبا‬
‫‪ ‬تهیه و ارسال اطالعات مزبوط به فصلنامه دیجیتال داوطلبان سالمت فصل پاییز شامل ‪:‬‬
‫ تهیه مطالب مربوط به دانستنی ها ‪ -‬تهیه گزارش تصویری ‪ -‬مطالب مربوط به ارتباطات عاطفی‬‫‪ ‬آموزش دانشجویان بهداشت عمومی و ‪HIT‬‬
‫‪ ‬بازدید از مراکز شبانه روزی قمصر و سن سن و حسن آباد و پایگاه مطهری قمصر ( تاریخ ‪ 92/7/9‬و‬
‫‪ 92 /7/17‬و ‪)92/7/20‬‬
‫‪ ‬ارسال نظرات واحد در خصوص واگذاری خدمات دندانپزشکی به بخش خصوص ی‬
‫‪ ‬پیگیری دریافت کتاب کمکهای اولیه در بحران و پزشک خانواده از مجموعه آموزش ی داوطلبان‬
‫‪ 34‬سالمت‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ ‬هماهنگی و اطالع رسانی جهت شرکت رابطین بهداشت و بانوان کاشانی در کالس آموزش ی سرطان‬
‫پستان با حضور خانم دکتر غفور متخصص جراحی عمومی در فرهنگسرای مهر با همکاری خانه‬
‫فرهنگ سالمت‬
‫‪ ‬انجام اقدامات یزم در خصوص برگزاری اولین کارگاه فرهنگ سازی اهدای خون با مشارکت‬
‫داوطلبان سالمت شامل ‪:‬‬
‫ مکاتبه ومذاکرات متعدد با سازمان انتقال خون‬‫ صدور ابالغ برای مسئول رابطین بهداشت جهت شرکت در کارگاه‬‫ برگزاری کارگاه‬‫‪ ‬صدور ابالغ مسئولیت رابطین بهداشت جهت مراکز نواب ‪ ،‬امام علی(ع) و صمیمی‬
‫خیرین‬
‫‪ ‬مذاکره با خیر متقاض ی احداث پایگاه بهداشتی محتشم و بازدید از مکانهای مناسب احداث‬
‫‪ ‬پیگیری عملیات ساختمانی خانه بهداشت علوی‬
‫بانوان و بسیج‬
‫مکاتبه با معاون سیاس ی فرمانداری در خصوص اطالع رسانی هفته سالمت روان در کارگروه بانوان‬
‫اطالع رسانی گرامیداشت هفته بسیج و دعوت از ایثارگران و جانبازان جهت شرکت درگردهمایی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد بهداشت خانواده‬
‫‪36‬‬
‫‪ ‬شرکت در کمیته دانشگاهی سالمت مادر و نوزاد‬
‫‪ ‬شرکت در کمیته دانشگاهی مرگ مادری‬
‫‪ ‬استخراج آمار ‪ 6‬ماهه اول مادران باردار‬
‫‪ ‬استخراج پوشش مراقبت پیش از بارداری‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ فرمهای مراقبتی مادران‬
‫‪ ‬انجام ‪ 8‬بازدید جهت بررس ی پوشش مراقبت پیش از بارداری‬
‫‪ ‬انجام هماهنگی جهت برگزاری کارگاه " دستورالعمل های جدید سالمت مادران"‬
‫‪ ‬دریافت نامه های گرامیداشت هفته ملی سالمت ساملندان از اداره ساملندان ‪،‬اطالع‬
‫رسانی به کلیه مراکز بهداشتی درمانی کاشان وشبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در‬
‫خصوص اقدامات یزم در هفته فوق‬
‫‪ ‬دریافت نامه های گرامیداشت هفته ملی سبا از اداره میانساین و تهیه نامه و ارسال به‬
‫کلیه مراکز بهداشتی درمانی در خصوص اطالع رسانی اقدامات پیشنهادی هفته سالمت‬
‫بانوان ایرانی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ ‬دریافت آمار برنامه سبا (‪ )2‬از شبکه آران و بیدگل و تهیه آمار نهایی برنامه فوق و ارسال به اداره‬
‫میانساین‬
‫‪ ‬جمع بندی چالشها و نظرات پیشنهادی در خصوص برنامه های ساملندان و میانساین و تهیه نامه‬
‫در خصوص جواب نامه با شماره سریال ‪ 641798‬و ارسال به دفتر معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬تهیه و ارسال هدایایی جهت بزرگداشت هفته ساملند به واحد بهداشت خانواده شبکه آران وبیدگل‬
‫‪ ‬پیگیری و اصالح مجدد جزوه دخانیات و هماهنگی نهایی با شورای آموزش ی و ارسال جهت چاپ و‬
‫تکثیر جزوه نهایی شده‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه هماهنگی با همکاران واحد بهداشت خانواده شبکه آران و بیدگل‬
‫‪ ‬هماهنگی با روابط عمومی جهت ارسال پیامک به کلیه پرسنل در خصوص اطالع رسانی روز جهانی‬
‫ساملند و تکریم ساملند‬
‫‪ ‬شرکت در همایش ویژه روز جهانی ساملند در تهران‬
‫‪ ‬هماهنگی و پیگیری لوازم جهت برگزاری مناسبتهای ویژه روز جهانی ساملند در مراکز کتابچی‪،‬‬
‫اکرمیان‪ ،‬سلطان امیر احمد‪ 22 ،‬بهمن‬
‫‪ ‬هماهنگی با امور مالی در جهت تهیه لوازم و اقالم مورد نیاز در خصوص برگزاری برنامه های تدارک‬
‫دیده از سوی مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪38‬‬
‫گزارش بازدیدهای انجام شده توسط تیم پایشگر در مراکز مسلم بن عقیل‪ ،‬یمع وفین کوچک‬
‫بازدید از مرکز امام علی (ع)‪،‬ارائه آموزشهای یزم وارسال گزارش‬
‫دریافت پوسترهای گرامیداشت هفته سالمت ساملندان و هفته ملی سبا و ارسال به مراکز‬
‫بهداشتی درمانی کاشان و شبکه بهداشت ودرمان آران و بیدگل‬
‫‪ ‬شرکت در جلسات آموزش ی برنامه سبا در شبکه بهداشت ودرمان آران و بیدگل و مرکز ابوزید آباد‬
‫و آموزشهای یزم به پرسنل شبکه‬
‫‪ ‬تهیه نامه پرسشها و ابهامات موجود در برنامه سبا (‪ )2‬و ارسال به اداره میانسال وزارت متبوع‬
‫‪ ‬تهیه فرمهای آماری پیشنهادی در خصوص برنامه های مراقبتهای ادغام یافته ساملندان و گزارش‬
‫دهی سبا ‪ 2‬و ارسال به ادارات مرتبط‬
‫‪ ‬هماهنگی با مراکز فین کوچک‪ ،‬فین بزرگ‪ ،‬لتحر‪ ،‬آزران و اکرمیان در جهت چگونگی برگزاری‬
‫برنامه های نمادین ویژه سالمت بانوان ایرانی‬
‫‪ ‬بازدید از خانه بهداشت ون و ارائه آموزشهای یزم وارسال گزارش‬
‫‪ ‬هماهنگی های متعدد با آموزش و پرورش‪ ،‬نقلیه و خدمات‪ ،‬واحد غیر واگیر‪ ،‬انبار جهت اجرای‬
‫برنامه نمادین چک فشار خون بانوان فرهنگی در پیاده روی مورخ ‪ 92/07/21‬در خصوص‬
‫گرامیداشت هفته ملی سبا‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬هماهنگی با پرسنل بهداشت خانواده و توجیه چگونگی انجام برنامه چک فشار خون در پیاده روی‬
‫فرهنگیان کاشان مورخ ‪ 92/07/28‬در محل بلوار دانش‬
‫‪ ‬هماهنگی و جلسه با امور مالی در خصوص تهیه هدایایی جهت قدردانی از پرسنل و رابطین که در‬
‫برنامه های میانساین و ساملندان فعاینه تالش نموده اند‪.‬‬
‫‪ ‬همکاری در برگزاری جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته ملی سبا در مرکز لتحر‬
‫‪ ‬هماهنگی جهت انجام اقدامات یزم در خصوص تهیه و خرید هدایا و تحویل به رابطین برگزاری‬
‫مراسم پیاده روی درشهر مشکات با همکاری شهرداری‪ ،‬اداره تربت بدنی و بهزیستی آن منطقه‬
‫جهت بزرگداشت روز جهانی قلب هفته ساملند و هفته ملی سبا‬
‫‪ ‬هماهنگی جهت برگزاری برنامه ویژه بانوان ایرانی‪ ،‬غذای ایرانی در محله آبشار نیاسر در خصوص‬
‫برگداشت هفته ملی سبا مورخ ‪ 92/07/23‬با همکاری پرسنل مرکز بهداشتی درمانی نیاسر‬
‫‪ ‬جمع بندی و تهیه آمار ‪ 6‬ماهه مراقبتهای ادغام یافته و آموزشهای بهبود شیوه ساملندی و ارسال به‬
‫واحد آمار‬
‫‪ ‬پیگیری هزینه های انجام شده پایش اداره میانساین از شبکه آران و بیدگل‬
‫‪ ‬تدریس برنامه های سالمت خانواده به دانشجویان فیلدپزشکی اجتماعی‬
‫‪ ‬هماهنگی با نقلیه و خدمات جهت برگزاری بازدید رابطین منطقه کتابچی از آسایشگاه ساملندان و‬
‫‪ 39‬انجام بازدید‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ ‬همکاری در برگزاری جلسه گرامیداشت روز ساملند در مرکز اکرمیان‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان ‪ HIT‬در خصوص نرم افزارها و فرمهای برنامه های تغذیه وسالمت‬
‫خانواده‬
‫‪ ‬شرکت در کارگاه آموزش ی «اصول و فنون استقرار و نهادینه سازی برنامه های ملی تغذیه و‬
‫امنیت غذایی» در تهران ‪ 7‬و ‪ 8‬مهرماه‬
‫‪ ‬ارسال پوستر و پمفلت آموزش ی «تخم مرغ معجزه ای در سفره» به مراکز‪ ،‬پایگاه ها و خانه‬
‫های بهداشت به مناسبت ‪ 17‬مهر ماه روز جهانی تخم مرغ‬
‫‪ ‬تشکیل جلسه هماهنگی جهت مدرسین درس تنظیم خانواده دانشگاههای کاشان و آران و‬
‫بیدگل در دفتر معاونت بهداشتی و اعالم رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی‬
‫‪ ‬ارسال صورتجلسه مدرسین درس تنظیم خانواده دانشگاهها به رؤسای دانشگاهها ی‬
‫کاشان و آران و بیدگل‬
‫‪ ‬استخراج شرح مختصر عمل ‪ TL‬و ‪ NSV‬از پرونده های بیمارستانهای زنان و مراکز‬
‫‪ NSV‬در شش ماهه اول سال ‪ 92‬و ارسال به اداره کل سالمت خانواده و جمعیت‬
‫‪ ‬مکاتبه با مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی جهت انجام ‪ TL‬برای افراد در معرض‬
‫خطر و با در دست داشتن برگه ی ارجاع از مراکز بهداشتی درمانی ارجاع دهنده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪41‬‬
‫‪‬‬
‫مکاتبه با بیمارستان و زایشگاه دکتر شبیه خوانی در خصوص انجام ‪ TL‬جهت افراد در‬
‫معرض خطر‬
‫مکاتبه با مرکز پزشکی آموزش ی و درمانی نقوی در خصوص ‪ IUD‬گذاری درکلینیک زنان‬
‫جهت افراد در معرض خطر‬
‫بازدید از انبار دارویی دانشگاه و مکاتبه با معاونت محترم غذا و دارو و ارسال گزارش بازدید‬
‫درخصوص آمارهای موجود‬
‫مکاتبه با مراکز بهداشتی درمانی جهت توزیع اقالم پیشگیری از بارداری با اولویت افراد در‬
‫معرض خطر بارداری و اقشار آسیب پذیر جامعه‬
‫هماهنگی جهت برگزاری آزمون دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری در آبانماه جهت‬
‫کلیه پرسنل بهداشتی و پزشکان کاشان و شهرستان آران و بیدگل‬
‫هماهنگی با امور مالی جهت خرید کتابهای مشاوره ازدواج‬
‫هماهنگی با امور مالی جهت خرید اقالم پیشگیری از بارداری باتوجه به موجودی صفر‬
‫انباردارویی و مراکز بهداشتی درمانی‬
‫مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه در خصوص تخصیص اعتبار جهت خرید اقالم پیشگیری از‬
‫بارداری‬
‫بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و تاکید بر برنامه فرزند آوری سالم‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان و اعالم رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی به آنان‬
‫اقدامات انجام شده به مناسبت هفته ملی کودک به شرح ذیل‪:‬‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه بزرگداشت هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه بزرگداشت هفته ملی کودک در معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬هماهنگی با مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در خصوص استقرار آمبوینس در محل‬
‫برگزاری جشن ها و جشنواره ها یی که توسط ارگان های مختلف برگزار می شود‪.‬‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به خانواده ها از طریق مراکز بهداشتی درمانی در خصوص محل و زمان برگزاری‬
‫جشن ها و جشنواره ها و همچنین کالس های آموزش ی ویژه والدین در کانون پرورش فکری و‬
‫سایر مکان ها‬
‫‪ ‬ابالغ به کلیه مراکز بهداشتی درمانی در خصوص آموزش به خانواده ها در زمینه ایمنی و حقوق‬
‫کودک‪ ،‬تغذیه ‪ ،‬بهداشت دهان و دندان و ‪.....‬‬
‫‪ ‬همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص تامین مدرس برای کالس های‬
‫آموزش ی در هفته ملی کودک و در طول سال‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ ‬هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در خصوص موارد ذیل ‪:‬‬
‫الف)برگزاری کالس های آموزش ی در زمینه ایمنی و حقوق کودک‪ ،‬تغذیه‪ ،‬بهداشت دهان و دندان‬
‫‪ ،‬بهداشت محیط و ‪......‬در مدارس برای دانش آموزان و والدین و تامین مدرس‬
‫ب) اعالم به کلیه مدارس در خصوص خوردن یک عدد تخم مرغ به عنوان صبحانه در مدرسه در‬
‫روز جهانی تخم مرغ و ارسال پمفلت های مربوطه به این مدارس‬
‫ج) برنامه ریزی جهت شروع مجدد کالس های آموزش ی پیشگیری از حوادث ترافیکی درمرکز‬
‫بهداشتی درمانی اکرمیان‬
‫د) در خصوص فلوراید تراپی دانش آموزان ‪ 2‬مدرسه‬
‫‪ ‬هماهنگی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص برگزاری مسابقه نقاش ی و‬
‫طراحی در زمینه سالمت کودکان در محل کانون و اهداء جوایز به بهترین ها‬
‫‪ ‬اعالم آدرس سایت سالمت کودکان و مسابقه عکس بوفه مدارس به مراکز بهداشتی و درمانی‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به کلیه پرسنل دانشگاه درخصوص معرفی هفته ملی کودک‪ ،‬مسابقه عکس‬
‫بوفه مدارس و آدرس سایت سالمت کودکان از طرق سایت معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬پیگیری مصوبات هیئت رییسه محترم دانشگاه در خصوص رویکردهای افزایش نرخ باروری‬
‫کلی از معاونتهای محترم دانشگاه‬
‫گزارش عملکرد آموزشگاه بهورزی‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪44‬‬
‫برگزاری جلسه شورای آموزش ی و ارزیابی برنامه ها و رسانه های آموزش ی و ارسال مصوبات آن‬
‫هماهنگی جهت اجرای ‪ 3‬کارگاه آموزش ی دانشجویان رشته پزشکی ‪ ،‬بهداشت عمومی ونیز هماهنگي‬
‫با واحدهاي ستادي ومراکز بهداشتی درمانی جهت کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی ‪،‬فناوری‬
‫اطالعات سالمت ‪،‬کارورزان رشته پزشکی وکارآموزی دانشجویان پیوسته و ناپیوسته بهداشت‬
‫عمومی در این مراکز‬
‫اجرای برنامه پایش خانه های بهداشت ‪ ،‬تهیه و ارسال گزارش (‪ 2‬بازدید)‬
‫برنامه ریزی کارآموزی دانش آموزان بهورزی به خانه بهداشت های آموزش ی و انجام هماهنگیهای‬
‫یزم در این خصوص‬
‫برگزاری جلسه هماهنگی مركز آموزش بهورزي کاشان و آران و بیدگل (‪ 2‬جلسه )‬
‫هماهنگی و مشارکت با واحد رابطین در برگزاری کارگاه اهداء خون جهت گروه هدف مسئول رابطین‬
‫بهداشت‬
‫تشکیل جلسات شورای مربیان در خصوص بررس ی روند تحصیلی دانش آموزان وانجام هماهنگی‬
‫با معاون محترم بهداشتی (‪ 2‬جلسه)‬
‫تشکیل جلسه كار گروه ارتقاء برنامه بدوخدمت با هدف بازنگری دراين برنامه و و ارسال‬
‫صورتجلسه مربوطه به واحدهای ستادی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫تهیه وارسال چک لیست کلی نحوه برگزاري کارگاه آموزش ی و فرم" طراحی یک دوره آموزش ی" به‬
‫واحدهای ستادی ونیز پيگیري جهت بارگذاری در وب سايت مرکز آموزش بهورزی‬
‫‪ ‬مكاتبه با مراکز بهداشتي درماني و واحدهای ستادی جهت برگزاری دوره آموزش ی عمومی‬
‫فرهنگ و مفاهیم قرآنی‪ ،‬ارگونومی شغلی و بیماریهای قلبی عروقی جهت کلیه کارکنان‬
‫وپاسخگویی به سؤایت مربوطه)‬
‫‪ ‬مكاتبه با مراکزو پایگاه هاي بهداشتی درمانی جهت معرفی رابط آموزش ی در کارآموزی‬
‫دانشجویان‬
‫‪ ‬هماهنگی و صدور و ارسال ابالغ جهت اعضای کمیته بررس ی رسانه ها و ارزيابي برنامه های‬
‫آموزش ی )‬
‫‪ ‬پيگیري وهماهنگی جهت تهیه و تدارک هدیه به منظور تقدیر از بهورزان کاشان و آران و بیدگل‬
‫‪ ‬معرفی بهورز نمونه کشوری به رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارتخانه‬
‫‪ ‬تحویل گواهینامه نوع دوم مهارتی و تخصص ی به پرسنل مشمول آن ونیز به امور اداری معاونت‬
‫بهداشتی( ‪52‬مورد)‬
‫‪ ‬مكاتبه با مسئول بودجه دانشگاه جهت تخصیص اعتبار جشن بهورزی ونیز تشكيل جلسه با‬
‫امورمالي معاونت جهت تعيین هزينه هاي مربوطه‬
‫‪45‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬تهیه فرمت برنامه ‪spss‬نظر سنجی كارگاههاي آموزش ي جهت ورود داده هاي مربوطه وسهولت‬
‫تجزيه وتحليل نتايج آنها )‬
‫‪ ‬تصحیح وارزيابي برگه های آزمون بدو خدمت و استخراج نتایج مربوطه )‬
‫‪ ‬هماهنگی اجرای برنامه پزشکی پاسخگو جهت دانشجویان گروه اطفال در مرکز بهداشتی درمانی‬
‫امام علی (ع)‬
‫‪ ‬تنظیم ساعات تدریس پرسنل مراکز در امر آموزش دانشجویان رشته پرستاری ‪ ،‬پزشکی ‪،‬‬
‫بهداشت عمومی وارائه به دانشکده ها جهت صدور گواهی تدریس (‪ 160‬عدد)‬
‫‪ ‬هماهنگی جهت صدور و ارسال ابالغ کارگاه هاي آموزش ی کنترل استعمال دخانیات ‪ ،‬دستور‬
‫العملهای سالمت مادران جهت گروههای هدف مصوب شده‬
‫‪ ‬حضور در جلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه وارائه برنامه های آموزش ی حوزه معاونت‬
‫بهداشتی و مشکالت آن ( ‪ 28‬عدد)‬
‫‪46‬‬
‫گزارش عملکرد واحد بیماریهای غیر واگیر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪47‬‬
‫بازدید از مراکز بهداشتی درمانی سن سن – قمصر‪ -‬حسن آباد‪ -‬مسلم بن عقیل ‪ -‬امیرکبیر و‬
‫اکرمیان و ارائه گزارش آن به مراکز مربوطه‬
‫اجرای سمینار آموزش ی چگونگی کنترل قند خون ویژه بیماران دیابتی در تاریخ ‪ 92/07/16‬در‬
‫دانشکده پرستاری با حضور ‪ 150‬نفر از بیماران دیابتی‬
‫آموزش مدیران و ماماهای مراکز روستایی جهت اجرای برنامه دیابت روستایی‬
‫هماهنگی جهت اجرای برنامه مرحله سوم غربالگری دیابت و آغاز آن از تاریخ ‪ 92/07/24‬در کلیه‬
‫مراکز روستایی و خانه های بهداشت تابعه‬
‫هماهنگی و صدور اطالعیه جهت برگزاری آزمون غیر حضوری قلب و عروق برای کلیه کارکنان‬
‫دانشگاه با همکاری واحد آموزش دانشگاه‬
‫غربالگری ‪ PKU‬و ‪ CH‬برای ‪ 539‬نوزاد که از این تعداد‪ 27‬نوزاد مشکوک به ‪ CH‬تشخیص و پس‬
‫از پیگیری یزم‪1‬نوزاد مبتال به ‪ CH‬شناسایی و تحت درمان و مراقبت قرار گرفت‬
‫آموزش دانشجویان ‪ HIT‬از تاریخ ‪ 92/07/5‬به صورت مستمر در واحد یزم به ذکر است که‬
‫دانشجویان مذکور طبق برنامه گروه ‪ 3‬نفر در طی ‪ 2‬هفته آموزشهای مربوط به برنامه های نرم‬
‫افزاری واحد را فرا می گیرند و این برنامه تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬
‫تشکیل جلسه مشترک با واحد بیماریهای شبکه آران و بیدگل و بررس ی مشکالت وارائه راهکارهای‬
‫آن و ارسال صورتجلسه مربوط به شبکه آران و بیدگل جهت اجرا‬
‫‪‬‬
‫اجرای غربالگری دیابت در بین نمازگزاران نماز جمعه شهرستان کاشان به مناسبت افتتاح‬
‫مصلی بزرگ بقیه هللا اعظم شهرستان در تاریخ ‪ 92/07/26‬در این برنامه ‪ 330‬نفر از‬
‫نمازگزاران غربالگری گردیدند که جدول برنامه به شرح زیر می باشد‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫تعداد افِاد غِبالگِی شده‬
‫‪48‬‬
‫مِد‬
‫زن‬
‫جمع کل‬
‫تعداد افراد غربالگری شده‬
‫‪180‬‬
‫‪150‬‬
‫‪330‬‬
‫تعداد افراد با فشار خون بایی‬
‫‪41‬‬
‫‪22‬‬
‫‪63‬‬
‫تعداد افراد بیمار قدیمی‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫‪41‬‬
‫تعداد افرادی که فشار خون بایداشته اند و از فشار خون بایی خود مطلع نبودند‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ ‬باتوجه به اینکه ‪ 7‬مهر ماه روز جهانی قلب بود اهم اقدامات انجام شده به این مناسبت به شرح‬
‫زیر انجام شد‬
‫ اجرای برنامه آموزش ی پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی با تأکید بر کنترل و پیشگیری از عوارض‬‫فشار خون جهت پرسنل مراکز شهری‪ -‬روستایی‬
‫ اجرای برنامه آموزش ی برای گروه هدف بایی ‪ 30‬سال توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی‬‫ اجرای برنامه آموزش ی برای دانش آموزان دبیرستان‬‫ ارسال پیامک با شعار «همواره در جاده قلب سالم حرکت کنید» برای کلیه پرسنل دانشگاه در روز‬‫جهانی قلب ‪ 7‬مهر ماه‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪49‬‬
‫ تهیه مطلب و درج در سایت خبری دانشگاه و معاونت بهداشتی به مناسبت روز جهانی قلب‬‫ تهیه مطلب و درج در سایت قلب سالم به مناسبت روز جهانی قلب‬‫ تهیه و تکثیر پمفلت فشار خون در مراکز بهداشتی درمانی پایگاه ها و خانه های بهداشت‬‫جهت توزیع به گروههای هدف‬
‫‪ ‬پیگیری برگزاری دوره آموزش بیماری های مزمن تنفس ی برای گروه های در معرض خطر‬
‫(رانندگان خدمات شهری‪ ،‬تاکسیرانی‪ ،‬اتوبوسرانی و رفتگران)‬
‫‪ ‬تهیه فرم شماره ‪ 4‬و برنامه دوره آموزش بیماری های مزمن تنفس ی جهت پرسنل بهداشتی‬
‫درمانی‬
‫‪ ‬هماهنگی با واحد بهداشت حرفه ای در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مشترک جهت‬
‫بزرگداشت روز جهانی اسپیرومتری‬
‫‪ ‬هماهنگی با آقای دکتر صبا جهت همکاری ایشان به عنوان فوکال پوینت علمی برنامه‬
‫بیماری های مزمن تنفس ی و انجام مکاتبات درخصوص صدور ابالغ ایشان‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ ‬ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی آسم و‬
‫بیماری های مزمن تنفس ی در شهرستان کاشان‪ ،‬به آقای دکتر غفاری مسئول بیماری های‬
‫شبکه آران وبیدگل و هماهنگی با ایشان جهت اجرای هرچه فعال تر برنامه در شهرستان‬
‫آران وبیدگل‬
‫‪ ‬هماهنگی با اداره آسم و تنفس ی مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر درخصوص فعالیت‬
‫های روز جهانی اسپیرومتری و تهیه پرسشنامه آسم و ‪ COPD‬جهت انجام غربالگری در‬
‫این روز‬
‫‪ ‬انجام غربالگری آسم و بیماری های مزمن تنفس ی برای پرسنل ستاد معاونت بهداشتی از‬
‫طریق تکمیل پرسشنامه و تست اسپیرومتری بمناسبت روز جهانی اسپیرومتری با همکاری‬
‫واحد بهداشت حرفه ای‬
‫‪ ‬اطالع رسانی روز جهانی اسپیرومتری از طریق سایت معاونت بهداشتی و خبرگزاری وبدا و‬
‫سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬
‫‪ ‬آماده سازی مواد آموزش ی درخصوص آسم و بیماری های مزمن تنفس ی جهت آموزش‬
‫بهگران‪ ،‬کارشناسان بهداشت حرفه ای‪ ،‬کارگران و کارفرمایان کارگاه ها و کارخانجات با‬
‫همکاری واحد بهداشت حرفه ای‬
‫‪ ‬غربا لگری ‪ 372‬نوزاد ‪480‬نوزاد ‪3-2‬ماهه و‪184‬نوزاد ‪ 6-4‬ساله درطرح پیشگیری وکنترل‬
‫نابینایی قابل اجتناب درنوزادان‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬غربالگری تایسمی در مراکز مشاوره تایسمی دانشگاه در مهرماه ‪:1392‬‬
‫تعداد کل غربالگری متقاضیان‬
‫متقاضیان ازدواج‬
‫تعداد زوج ناقل ومشکوک‬
‫شناسایی شده‬
‫مراقبت از زوجین مشکوک‬
‫وناقل تاالسمی‬
‫انجام مشاوره تاالسمی‬
‫‪258‬‬
‫‪6‬‬
‫‪166‬‬
‫‪22‬‬
‫‪‬‬
‫آزمایشات ژنتیک وتشخیص پیش از تولد در برنامه بتا تایسمی ماژور در مهر ماه ‪1392‬‬
‫تعداد ارجاع و انجام‬
‫آزمایش *‪PND‬مرحله اول‬
‫تعداد ارجاع و انجام‬
‫آزمایش *‪PND‬مرحله‬
‫دوم در زوج باردار‬
‫تعداد جنین مبتال به بتا‬
‫تاالسمی ماژور‬
‫تعداد سقط قانونی انجام‬
‫شده‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫*(تشخیص پیش از تولد)‪PreNatal Diagnosis‬‬
‫‪51‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬ثبت ‪،‬پیگیری ودرمان تعداد‪12‬مورد عقرب گزیدگی درمهرماه ‪ 1392‬در مراکز بهداشتی‬
‫ودرمانی حوزه معاونت بهداشتی‬
‫‪ ‬برگزاری کمیته اجرایی غربالگری سرطان سینه‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه هماهنگی غربالگری سرطان سینه درشبکه آران وبیدگل‬
‫‪52‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد گسترش شبکه‬
‫‪53‬‬
‫‪ ‬بازدید از واحدهای بهداشتی مشکات‪-‬جوشقان استرک –صادقپور‪-‬نیاسر‪ -‬گالبچی –فاطمیه‬
‫زیدی وبررس ی برنامه های گسترش وارسال فیدبک آن‪.‬‬
‫‪ ‬دسته بندی فرمهای آماری مورد نیاز مراکزبهداشتی درمانی وتحویل به تعدادی ازمراکز‪.‬‬
‫‪ ‬راهنمایی پزشکان خانواده جهت ثبت نام وشرکت درکالسهای آموزش ی مجازی‪.‬‬
‫‪ ‬تهیه برنامه بازدید گروهی از مراکز بهداشتی درمانی وابالغ به واحدهاجهت اجرا‬
‫‪ ‬ادامه ویرایش اطالعات پایه خانوار ثبت شده در سامانه سالمت ایرانیان‪.‬‬
‫‪ ‬بررس ی وپیگیری پیشنهادات و واگذاریهای زمین ویا فعال نمودن طرحها درمناطق مختلف‬
‫شهرستان وارائه نظرات واحد ‪.‬‬
‫‪ ‬جمع بندی بازدیدهای انجام شده توسط واحدهای ستادی وفیدبک های ارسال شده به‬
‫مراکز‬
‫‪ ‬ادامه بررس ی واصالح فرمهای اطالعات خانوارو ورود اطالعات آن درسامانه سالمت ایرانیان‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ وتکثیر رسانه های آموزش ی وفرمهای واحدهای معاونت‪.‬‬
‫‪ ‬ورود اطالعات وآمار درسامانه نظام جامع اطالعات شبکه سالمت‪.‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ ‬انجام امور مربوط به ‪ call center‬وجوابگوئی به سوایت پزشکان وارباب رجوع‬
‫ومردم‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری تکمیل فرم اطالعات خانوار از طریق مراکز بهداشتی درمانی‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم لیست آنکالی واضافه کار پرسنل شاغل در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده‬
‫درساعات غیر اداری وایام تعطیل‪.‬‬
‫‪ ‬جایگزین کردن پزشک درمراکزی که پزشک آن مرکز درمرخص ی ویا جلسه آموزش ی بوده‬
‫اند‪.‬‬
‫‪ ‬آموزش نیروهای بدو به خدمت‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت در جلسات به منظور برنامه ریزی مراسم سنتی مذهبی قالیشویان‪.‬‬
‫‪ ‬همکاری با دانشکده پرستاری وآموزش دانشجویان این دانشکده ‪.‬‬
‫‪ ‬بررس ی شکایات مردمی وارائه پاسخ به شکایات‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری کمبود نیروهای پزشکی وپرستاری شبکه آران وبیدگل‪.‬‬
‫‪ ‬جابجایی داروهای مراکز قهرودوفاطمیه زیدی با مراکزحسنارود وجوشقان استرک‬
‫وتحویل داروخانه مرکزقهرود به بخش خصوص ی‬
‫‪ ‬به کارگیری نیروهای مراکز شهری در مراکز روستایی وتهیه لیست کارکرد آنها‪.‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ ‬پیگیری قراردادهای داروخانه های خصوص ی از طریق امور مالی جهت پرداخت کارکرد‬
‫آنها‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت در کمیته نقل وانتقایت‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری مکاتبه جهت تعدیل تعرفه های انتقال بیمار توسط آمبوینسهای خصوص ی‬
‫ودولتی به هیئت رئیسه‪.‬‬
‫‪ ‬پیگیری اجاره مدرسه روستای ون از طریق دفتر حقوقی جهت خانه بهداشت‪.‬‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان فن آوری سالمت(‪)HIT‬‬
‫‪ ‬اعالم نیازمندیهای پزشکان جهت جذب پزشک خانواده ومشاوره وهدایت پزشکان‬
‫متقاض ی ثبت نام‪.‬‬
‫‪ ‬انجام کلیه امور مرتبط به واگذاری خدمات دارویی مراکز بهداشتی درمانی آذران‪ -‬ورکان‬
‫–قهرود وبرزک به بخش خصوص ی‪.‬‬
‫‪ ‬هماهنگی با امور دارویی ومعاونت بهداشتی وواحد درآمد جهت لیست برداری از داروهای‬
‫موجود وتحویل به انبار دارویی مرکز ی دانشگاه‪.‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد واحد سالمت جوانان و مدارس‬
‫‪56‬‬
‫الف‪ -‬اقدامات انجام شده در راستای اجرای سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان‪:‬‬
‫‪ ‬ادامه انجام معاینات دانشجویی وسنجش سالمت جسمانی ورفتاری‪374‬نفراز دانشجویان بدو‬
‫ورود به دانشگاه‬
‫‪ ‬جمع آوری و استخراج نتایج معاینات دانشجویان بدو ورود به دانشگاه و تهیه جداول مربوطه‬
‫جهت ارائه به‬
‫هیات رئیسه دانشگاه‬
‫‪ ‬مکاتبه با معاونت درمان ودانشجویی و ارسال لیست اسامی دانشجویان نیازمند ارجاع‬
‫تخصص ی در سال تحصیلی‪92-93‬جهت پیگیری وفراخوان ارجاعات تخصص ی ایشان‬
‫‪ ‬مکاتبه با رئیس دانشگاه وارسال اهم اقدامات معاینات دانشجویی و نتایج معاینات‬
‫‪ ‬برگزاری جلسه هماهنگی وساماندهی پیگیری ارجاعات تخصص ی دانشجویان بدو ورود به‬
‫دانشگاهبا معاونت درمان و معاونت دانشجویی – فرهنگی‬
‫‪ ‬تهیه عملکرد پزشکان همکار در معاینات دانشجویی‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬اقدامات انجام شده در راستای اجرای مدارس مروج سالمت‬
‫‪ ‬عملیاتی نمودن مصوبات صورتجلسه کمیته شهرستانی مدارس مروج سالمت در تاریخ‬
‫‪92/6/16‬شامل‬
‫ تهیه لیست اسامی همکاران در برنامه مدارس مروج سالمت سال تحصیلی ‪ 91 -92‬جهت‬‫تقدیرازفرمانداری‬
‫ هماهنگی با آموزش وپرورش جهت تقدیرازسایرهمکاران مدارس مروج سالمت‬‫ مکاتبه با آموزش و پروش و ارسال لیست نواقص بهداشتی مدارس مروج سالمت‬‫ پیگیری وتهیه بخش ی از مایع صابون مدارس مجری مروج سالمت وتحویل آن به آموزش وپرورش‬‫‪‬‬
‫پیگیری های یزم جهت تعمیر لوح های مدارس مروج سالمت وارسال به آموزش وپرورش‬
‫اقدامات انجام شده در راستای شروع سال تحصیلی جدید‬
‫‪‬‬
‫مکاتبه با مراکز بهداشتی درمانی جهت شروع فعالیت های مدارس در سال تحصیلی ‪92 -93‬‬
‫‪ ‬مکاتبه با آموزش و پرورش جهت جذب مربی بهداشت برای مدارس غیر انتفاعی و ارسال لیست‬
‫کامپیوتر مدارس‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ وتکثیر وارسال فرم های آماری وپرونده بهداشتی مدارس به مراکز بهداشتی درمانی‬
‫‪57‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪ ‬پیگیری چاپ وتکثیر وارسال فرم های آماری وپرونده بهداشتی مدارس جهت شبکه آران‬
‫وبیدگل‬
‫‪ ‬هماهنگی با آموزش و پرورش جهت دریافت لیست کامپیوتری مدارس شهرستان‬
‫‪ ‬مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص اعالم زمان انجام معاینات دانش آموزان پایه‬
‫متوسطه دوره اول و دوم وهمکاری وهماهنگی مدیران آموزشگاهها با کارشناسان مراکز‬
‫بهداشتی درمانی‬
‫‪ ‬هماهنگی با دانشکده بهداشت و پزشکی جهت آموزش وکارورزی دانشجویان بهداشت عمومی‬
‫و پزشکی جهت انجام سنجش سالمت دانش آموزان پایه اول متوسطه در واحدهای بهداشتی‬
‫درمانی که کمبود نیروی بهداشتی و پزشک وجود دارد‬
‫‪ ‬دراین راستا با برنامه ریزی وهمکاری کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی ارزیابی مقدماتی ‪1062‬نفر‬
‫ومعاینه عمومی پزشکی ‪ 382‬نفر ازدانش آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت ودانش آموزان‬
‫نیازمند ارجاع تخصص ی به مراکز تخصص ی مربوطه ارجاع شدند‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت در جلسات هماهنگی هفته ملی کودک وبیماریهای منتقله از راه آب وغذاوعملیاتی‬
‫نمودن مصوبات آن‬
‫‪ ‬شرکت در جلسه کمیته ارتقاء سالمت مدارس مرکز بهداشتی درمانی فین بزرگ‬
‫‪58‬‬
‫‪ ‬ادامه استخراج نتایج آمار مراکز بهداشتی درمانی برای کتابچه شاخص ها‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ ‬پایش مراکز بهداشتی درمانی از لحاظ فعالیتهای سالمت مدارس (براساس برنامه بازدید‬
‫گروهی معاونت)‬
‫‪ ‬ارسال مطالب وپوسترهای آموزش ی و بهداشتی به مدارس از طریق هماهنگی با کارشناس‬
‫بهداشت آموزش و پرورش جهت توزیع در مدارس شهرستان‬
‫‪ ‬شرکت در همایش دانش آموزی سالمت روان بمناسبت هفته سالمت روان در دبیرستان‬
‫خدیجه کبری‬
‫سایر اقدامات‬
‫‪ ‬تهیه لیست چالش ها وارائه راهکارهای برنامه سالمت جوانان ومدارس جهت طرح در اجالس‬
‫معاونین دانشگاهها‬
‫‪ ‬آموزش دانشجویان بهداشت عمومی (‪ 4‬نوبت)در خصوص برنامه های سالمت جوانان‬
‫ومدارس‬
‫‪ ‬استخراج آمار شش ماهه اول واحد سالمت جوانان ومدارس جهت هیئت امناء‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫عملکرد واحد سالمت دهان و دندان‬
‫‪60‬‬
‫نوع خدمات‬
‫تعداد‬
‫معاینه دندان‬
‫‪2390‬‬
‫کشیدن دندان‬
‫‪2532‬‬
‫ترمیم دندان‬
‫‪542‬‬
‫فلورایدتراپی دندان‬
‫‪970‬‬
‫فیشورسیالنت دندان‬
‫‪325‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد ماهیانه آزمایشگاههای معاونت بهداشتی مهر ماه سال‪1392‬‬
‫‪61‬‬
‫تعداد کل‬
‫مواردمنفی‬
‫موارد مثبت‬
‫تعداد کل مراجعین‬
‫‪2506‬‬
‫___‬
‫___‬
‫تعداد اقالم آزمایشگاهی‬
‫‪5959‬‬
‫___‬
‫___‬
‫التور‬
‫‪90‬موردمدفوع‪1-‬موردآب‬
‫‪85‬مدفوع‪1 -‬موردآب‬
‫‪5‬مورد ناگ‬
‫مزدوجین‬
‫‪248‬‬
‫___‬
‫___‬
‫ماالریا‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫سالک‬
‫‪29‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫کسبه‬
‫‪789‬‬
‫‪664‬‬
‫‪125‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد آزمایشگاه آبشناس ی مهر ماه سال‪1392‬‬
‫‪62‬‬
‫تعداد کل‬
‫تعداد آلوده‬
‫تعداد آزمایشات میکروبی آب‬
‫‪163‬‬
‫‪4‬‬
‫تعدادآزمایشات شیمیایی آب‬
‫‪4‬‬
‫___‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫گزارش عملکرد آزمایشگاه سل شهرستان کاشان مهر ماه سال ‪1392‬‬
‫‪63‬‬
‫تعداد کل مراجعین‬
‫‪62‬‬
‫تعداد الم‬
‫‪173‬‬
‫تعداد کشت‬
‫‪33‬‬
‫مراجعین غیرایرانی‬
‫‪12‬‬
‫مراجعین ایرانی‬
‫‪50‬‬
‫اسمیرمثبت ریوی‬
‫‪1‬‬
‫اسمیرخارج ریوی مثبت‬
‫‪0‬‬
‫تعدادکل نمونه های خارج ریوی‬
‫‪5‬‬
‫تعداد کنترل درمان‬
‫‪7‬‬
‫اسمیرمنفی کشت مثبت ریوی جدید‬
‫‪1‬‬
‫گزارش عملکرد مرکز بهداشت شهرستان کاشان مهر ‪92‬‬
‫موفق باشيد‬
‫‪64‬‬

similar documents