Leger des Heils ZWN Grijs Genoegen

Report
Leger des Heils ZWN
Grijs Genoeg(en)
Presentatie themamiddag: Samenwerking in de OGGZ: de zorgmijdende oudere
Leger des Heils Zuidwest Nederland
Ineke Brugman, Zorgcoordinator Grijs Genoeg(en)
Grijs Genoeg(en)
• Onderdeel extramurale zorg van het
Leger des Heils
–
–
–
Vanaf 55 jaar
Sociaal isolement
Professioneel team
• Aanmeldingen
–
–
Meldpunt Zorg en Overlast (zorgnetwerken)
Omgeving
• Financiering
–
–
AWBZ, WMO
Diagnose noodzakelijk voor AWBZ indicatie
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
blad 2
Wat doet Grijs Genoeg(en)
• Gaat in op signalen uit de omgeving, contact met
aanmelder
• Legt een eerste contact
• Probeert het vertrouwen te winnen
• Kijkt wat er aan de hand is
- Klantindicatoren, methodisch
• Stelt de benodigde hulp vast
• Bespreekt samen met de cliënt welke hulp het eerst
gewenst is (zorgplan)
• Levert zelf acute zorg en ondersteuning met als doel dit
uiteindelijk over te dragen aan de “reguliere zorg”
Kenmerken van Grijs Genoeg(en)
- Integrale aanpak en samenwerking met andere
organisaties
- Brede deskundigheid en inzet van eigen medewerkers
- Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
- Zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van
de cliënt
- Outreachende en praktische werkwijze
Waarom begeleiding aan zorgmijders?
•
•
•
•
Afwijzing reguliere hulpverlening
Vertrouwensrelatie
Start bieden praktische hulp
Voorkomen verslechtering situatie
–
–
–
–
–
–
Lichamelijk
Psychische gesteldheid
Schulden
Overlast
Vervuiling
Etc
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
blad 5
Belang netwerk
• Signalerende functie
–
Aanmelden cliënt
• Buurt, huisarts, verzorgende,
mantelzorg,etc
• Clientgericht
–
–
Sociaal netwerk
Professioneel netwerk
(Huis)arts
Verslavingszorg
Politie
Etc.
14-06-2012
Grijs Genoeg(en) – Zorgmijdende ouderen
GGZ
Woningbouw
Thuiszorg
blad 6
Casus
•
•
•
•
•
•
Ontmoeting
Inventarisatie problematiek
Aanpak
Problemen en obstakels
Samenwerking en afstemming
Huidige situatie
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
blad 7
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
blad 8
Succesfactoren
Nav casus én andere situaties
• Goede samenwerking met andere organisaties/
artsen
• Goede contacten WMO ivm huishoudelijke hulp
• Goede contacten thuiszorgorganisaties,
verzorgings- en verpleeghuizen, artsen, politie
 Bevordert doorstroom naar reguliere zorg en/of
opname verzorgings-/verpleeghuis, Yulius GGZ,
Bouwman Verslavingszorg
• Tevredenheid clienten (Clienttevredenheid Meting)
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
blad 9
Knelpunten
• Eigen bijdrage
• Te veel organisaties bij 1 cliënt -> coördinatie nodig
• vb buurtteam (thuiszorg) – verwart cliënt
• Starten met 1 organisatie
• Bij meerdere betrokken organisaties: goed
overleg en duidelijkheid naar cliënt.
• Verplichte diagnose voor indicatiestelling
• Afhankelijkheid CIZ
• Een zorgaanbieder voor Begeleiding Individueel
• Politieke ontwikkelingen
– Transitie begeleiding AWBZ naar WMO
– Bezuinigingen?
blad 10
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
Concluderend
• Belang van het netwerk
– Signalering
– Professioneel
– Sociaal
• Samenwerking in het belang van de client
• Start met 1 aanbieder, daarna uitbreiding
zorg
• Belang van de client staat voorop, niet het
belang van de zorgaanbieder
• Belang afstemming
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
blad 11
Concluderend (vervolg)
• Zorgmijdende oudere is geen doorsnee client
• Specifieke benadering, kleine stapjes
• Onzekerheid wb financiering
– Politieke ontwikkelingen (transitie,
bezuiningen)
– Rol CIZ – wie neemt de taken over, welke
voorwaarden gaan gelden
14-06-2012
Grijs Genoeg(en): zorgmijdende ouderen
blad 12
Vragen?

similar documents