Prezentacja - Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni

Report
Informacje dla rodziców
dotyczące wyboru
szkoły
ponadgimnazjalnej
i zasad rekrutacji
„W wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, że wybór,
jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych
w życiu. Nie może być przypadkiem. Pewnie drugi tak ważny
wybór to małżeństwo. Okazuje się, że poczucie zadowolenia
z życia, na które m.in. składa się satysfakcja zawodowa, jest
jednym z czynników decydujących o długości życia.
To jest decyzja o własnym życiu.”
dr hab. B. Zawadzki
MOJE DIECKO WYBIERA SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ
1.
Twoja postawa ma wpływ na wybory Twojego dziecka - bądź razem z nim w momencie
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
2.
Twoje doświadczenia z czasów wyboru szkoły – Twoje kłopoty i rozterki mogą być cenne
dla Twojego dziecka, opowiedz o nich podczas szczerej rozmowy.
3.
Pomagaj swojemu dziecku w przygotowaniach do egzaminu kończącego naukę w
gimnazjum, którego wynik otwiera drzwi do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Zwróć uwagę to,
czy przygotowuje się do niego systematycznie. Skonsultuj się z nauczycielami. Pozwól dziecku
korzystać z własnych doświadczeń.
4.
Doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje Twojego dziecka do wykonywania
zawodu, Twoje ambicje i marzenia nie muszą być zgodne z możliwościami i zainteresowaniami
dziecka.
5.
Świat zawodów jest bardzo obszerny . Pomóż dziecku odnaleźć się w nim – opowiedz
o swoim doświadczeniu zawodowym , o różnych stanowiskach pracy.
6.
Wizja dziecka na temat zawodu bardzo często jest odmienna od rzeczywistego obrazu
danego zawodu – postaraj się uświadomić dziecku zarówno wady jak i zalety zawodu, jakim jest
zainteresowane aby zaoszczędzić dziecku rozczarowań.
7.
Pomóż dziecku zebrać informacje o sieci szkół w Twoim regionie – ich typy oraz kierunki
kształcenia.
8.
Poszukajcie wspólnie informacji o wymogach rekrutacyjnych w wybranych typach szkół.
Realne określenie wymarzonej możliwości dostania się do danej szkoły będzie bardzo pomocne.
9.
Spróbuj wspólnie z dzieckiem opracować „plan awaryjny” – pamiętaj realizacja celów
edukacyjnych i zawodowych nie zawsze bywa prosta.
10. Przekonaj dziecko, że zawsze może liczyć na Ciebie i Twoje wsparcie.
TERMINY REKRUTACJI
Od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00
Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.
Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
Od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00
– termin dostarczania do wybranych szkół potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
4 lipca 2014 r. do godz. 10.00
- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały
Do 8 lipca 2014 do godz. 10.00
termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczanie oryginałów świadectw
ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
9 lipca 2014 r. do godz. 9.00
ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
i podanie informacji o wolnych miejscach.
Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do końca sierpnia 2014 r., kiedy to nastąpi
zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają:
Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Zagadnienie
Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
dopuszczający – 0 punktów
dostateczny – 9 punktów
Język polski
dobry – 13 punktów
19 punktów
bardzo dobry –16 punktów
celujący – 19 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego
19 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka polskiego
19 punktów
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka polskiego
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
19 punktów
5 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez
kuratora oświaty:
- za jeden tytuł - 10 punktów
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty
12 punktów
5 punktów
Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne I miejsce lub tytuł laureata
lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na
– 5 pkt.
świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty
– 4 pkt.
Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne III miejsce lub
(indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym
wyróżnienie - 3 pkt.
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania
punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
Absolwenci zwolnieni z egzaminu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
gimnazjalnego
przez
2 punkty
Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę
punktów za oceny z języka polskiego i
trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych otrzymanych na
Dyrektora świadectwie ukończenia gimnazjum.
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za
oceny z trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę
przy naborze do wybranego oddziału.
Egzamin gimnazjalny
100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
maksymalnie 20 punktów
 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent,
 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. *
maksymalnie
maksymalnie
maksymalnie
maksymalnie
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
200 punktów
20 punktów
20 punktów
20 punktów
20 punktów
*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym.
Jak będą przyznawana punkty za osiągnięcia dodatkowe oraz wolontariat?
Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/ 2014 przydział punktów
dodatkowych za "szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na
szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum" odbywał się będzie
automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia".
Jak należy to rozumieć? - punkty dodatkowe system elektronicznej rekrutacji będzie przyznawał
TYLKO za osiągnięcia i/lub wolontariat, które są WPISANE na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
Nie należy załączać ani przynosić dyplomów, zaświadczeń itp. osiągnieć, które nie są wpisane na
świadectwie. Zgodnie z regulaminem, nie można przyznać za nie punktów dodatkowych (jeśli nie są
wpisane na świadectwie).
"W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne
lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum - przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za JEDNO NAJWYŻEJ
PUNKTOWANE osiągnięcie."
W czym złożyć dokumenty?
- W teczce. Najlepiej białej, sznurowanej.
Czy trzeba pisać podanie o przyjęcie do szkoły?
Podanie, to wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta i dokonaniu wyboru klas
oraz szkół, system automatycznie przygotowuje podanie. Należy je wydrukować, podpisać (przez
ucznia i rodzica/opiekuna) i wraz z dodatkową dokumentacją wymaganą przez szkołę dostarczyć w
teczce do szkoły.
Do ilu szkół złożyć dokumenty?
Do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły, które zostały wybrane jako II i III, będą wiedziały o tym automatycznie z systemu
elektronicznej rekrutacji.
Czy szkoły wybierać po kolei?
Nie. Można wybierać klasy w dowolnej kolejności w obrębie trzech szkół. Nie mniej kolejność dokonanych wyborów jest bardzo
ważna (bo wg niej system będzie szukał ucznia miejsca)
Poniżej 2 przykłady, jak można wybierać klasy.
Przykład Nr 1 – wybór klasy ze względu na na określony kierunk kształcenia (w tym przypadku - klasa humanistyczna)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
4 wybór - klasa językowa w szkole I
5 wybór - klasa językowa w szkole II
6 wybór - klasa językowa w szkole III
itd...
Przykład Nr 2 – wybór klasy ze względu na dostanie się do określonej szkoły
(w tym przypadku - szkole I)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa językowa w szkole I
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
4 wybór - klasa językowa w szkole II
5 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
6 wybór - klasa językowa w szkole III
Oczywiście, w każdej szkole można wybrać wszystkie klasy.
Strona rekrutacji:
slaskie.edu.com.pl
ale zanim to nastąpi warto:
„zwiedzić” strony internetowe szkół średnich, sprawdzić w zakładkach „rekrutacja” zasady składania podań,
sprawdzić limity punktowe z ubiegłych lat,
odwiedzić stronę internetową naszej szkoły na której jest umieszczona powyższa prezentacja oraz zakładkę doradztwo
edukacyjno- zawodowe, w której są zamieszczone inne wskazówki i testy predyspozycji zawodowych.
Pod tym adresem dostępne są tabele limitów punktowych
do szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie
http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/li
mity2013.pdf
Liceum ogólnokształcące
Kształcenie w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ma zapewnić absolwentowi
gimnazjum uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie średnim.
Szkołę tego typu powinni wybierać
ci absolwenci gimnazjów, którzy planują po 3 latach nauki podjąć studia
wyższe. Mogą w niej również znaleźć miejsce osoby nie mające jeszcze
sprecyzowanych planów dotyczących swojej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Absolwenci liceum ogólnokształcącego będą mogli:
po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego –
podjąć dalszą naukę w szkole policealnej. Ukończenie szkoły policealnej i
zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, lub po zdaniu egzaminu
maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, lub
uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, bądź w
trakcie pracy zawodowej.
Technikum
Czteroletnie technika powinni wybierać ci absolwenci
gimnazjów, którzy chcą uzyskać
konkretne wykształcenie zawodowe oraz średnie
wykształcenie ogólne.
Absolwenci technikum będą mogli:
po zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe, podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, lub
kształcić się dalej w szkole policealnej, lub po zdaniu egzaminu
maturalnego uzyskać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe.
Absolwenci techników będą tak samo przygotowani do egzaminu
maturalnego jak absolwenci liceów ogólnokształcących.
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zasadniczą szkołę zawodową, o okresie nauczania trzy lata, powinni
wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy chcą się szybko usamodzielnić
i rozpocząć pracę zawodową. Po zdanym egzaminie (egzaminach)
zewnętrznym mogą uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje
w zawodzie (na poziomie robotniczym).
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą
mogli:
po zdanym egzaminie uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje
zawodowe, lub po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły kontynuować
naukę w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub
trzyletnich technikach uzupełniających.
Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskają świadectwo dojrzałości zaś po
zdaniu egzaminu zewnętrznego, po ukończeniu technikum, dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

similar documents