presentatie passend onderwijs

Report
Passend Onderwijs
Zorg in en om de school
7 februari 2012
Samenstelling swv 28-02




Delft.
Lansingerland.
Midden-Delfland. ( Den Hoorn, Schipluiden)
Pijnacker- Nootdorp.
Samenstelling swv 28-02
 21.000 – 22. 000 leerlingen. ( 4-12jr.)
 Ongeveer 21.000 leerlingen basisonderwijs.
 379 leerlingen sbo ( peildatum 1 oktober 2010)
 249 leerlingen speciaal onderwijs cluster 3 en 4 ( 1
oktober 2010)
 160 “rugzakken”
 84 scholen. (78 regulier; 2 sbo; 4 so.)
 21 schoolbesturen.
 4 gemeenten.
Twee processen
 Huidig samenwerkingsverband ( tot 1 -8-2013)
 Nieuw samenwerkingsverband ( voorbereiding vanaf
nu.)
visie
Ondersteuningsprofielen
Scholen
Basiszorg (plus)
Theoretische
Arrangementen
verdeelmodellen
tussenvoorzieningen
Traject 28-02
 7 februari 2012.
Besturen i.o.
 Bespreking projectplan.
 21 maart 2012
Studieconferentie directeuren/
bestuurders.
 Start met uitvoeren projectplan.
 Visie.
Projectorganisatie
 Bestuur i.o. ( 22 schoolbesturen.)
 Bestuurlijke werkgroep ( 5 schoolbestuurders + 3
coördinatoren.
 Coördinatorgroep.
 Werkgroepen.
Projectplan (onder voorbehoud.)
 Fase 1.




Plan van aanpak februari 2012
Hoofdlijnennotitie april 2012
(concept) statuten etc juni 2012
Draaiboek september 2012 - 2013
Onderwijsinhoudelijk
 Inventarisatie overeenkomsten en verschillen
werkwijzen huidige verbanden. (8)
 Vaststellen definitie basisondersteuning en
basiskwaliteit 28-02.
 Ondersteuningsprofielen scholen.
 Toedeling extra ondersteuning.
Schoolondersteuningsprofiel
 Basiszorg. Wat mogen ouders van iedere school in de
regio verwachten?
 Expertise van de school. Basiszorg plus.
Basiszorg.
 Iedere school voldoet aan gestelde standaards en
indicatoren.




Standaards zorgplicht.
Indicatoren onderwijsinspectie.
Referentiekader. *
Afspraken binnen samenwerkingsverband tussen
besturen en/of gemeenten.
1. Inleiding
2. Algemene gegevens
– Contactgegevens
– Onderwijsvisie / schoolconcept
– Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3
schooljaren
3. Basiszorg
– Preventieve en lichte curatieve interventies
– Standaarden kwaliteit van het onderwijs en
onderwijszorgstructuur
– Standaarden handelingsgericht werken
4. Extra zorg: Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften
– Deskundigheid
– Voorzieningen
– Aandacht en tijd
– Gebouw
– Samenwerking met partners
5. Grenzen aan het onderwijs
6. Conclusie en ambities
Referentiekader
 Uitvoeren dyslexieprotocol. ( goed leesonderwijs.)
 Onderwijsprogramma’s op drie niveaus.
 Orthopedagogische programma’s op terrein van
sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen.
 Vroegtijdige signalering.
 Lichte curatieve zorg ism ketenpartners.
 Fysieke toegankelijkheid.
Basiszorg
 Samenvattend verstaan we onder basiszorg de door het
samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht
curatieve interventies die:
 binnen de onderwijszorgstructuur van de school
 onder regie en verantwoordelijkheid van de school
 waar nodig met inzet van expertise van andere scholen
 soms met inzet van ketenpartners
 zonder indicatiestelling
 op het overeengekomen kwaliteitsniveau
 planmatig worden uitgevoerd.
Lichte ondersteuning.
 Expertise naar de scholen. ( ambulante begeleiding.)
 Thuisnabij onderwijs.
 Arrangementen. ( sbo-achtig/ special needs)
 Tijdelijk/structureel.
 Vraagggericht.
 Terugplaatsing blijft voorop staan.
 Relatie leerlingvervoer
Zware ondersteuning
 Leerlinggebonden financiering bij
samenwerkingsverband.
 So- scholen met locaties in de regio maken deel uit
van swv.
 Verdwijnen indicaties en organen voor sbo en so.
 Van indiceren naar arrangeren.
On dersteuning in en om de school.




JMW verbinding tussen school en CJG.
Integrale benadering zorg en onderwijs.
Bovenschools Zorgadviesteam ( ZAT) per gemeente?
Steunpunt jeugd.
Ondersteuningsplan
 Op overeenstemming gericht overleg m.b.t. het
ondersteuningsplan.
 Samenhangend geheel van voorzieningen.
 Procedure en criteria over de verdeling en toewijzing
van de middelen.
 Procedure en criteria voor plaatsing lichte zorg
( o.a. sbo-achtig)
 Procedure en criteria voor plaatsing zware zorg.
(speciaal onderwijs.)
Ondersteuningsplan
 Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier
onderwijs.
 Beoogde en bereikte resultaten.
 Communicatie met ouders.
Traject
 29 november 2011 duidelijkheid over samenstelling
swv. Wetsvoorstellen passend onderwijs naar Tweede
kamer.
 1 augustus 2012. Inwerking treden wet.
 1 november 2012. Bestuurlijke inrichting swv gereed.
 1 maart 2013. Bovenschools ondersteuningsplan.
 1 augustus 2013. Invoering zorgplicht.
Pauze
Ondersteuningsprofiel
Uitvoeren
.
dyslexieprotocol
Onderwijsprogramma’s
Op drie niveaus
Orthopedagogische
Programma’s
Vroegtijdige signalering
Lichte curatieve zorg
Fysieke toegankelijkheid
Toezichtskader inspectie
Standaarden
Handelingsgericht
werken
basis
Reactie 1
reactie 2
Reactie 3
Plus
Deskundig
heid
Gebouw
Aandacht
en tijd
Voorziening
en
Samenwerking
partners
Reactie 1
Reactie 2
Reactie 3

similar documents