- Gemeente Olst

Report
Jeugdzorg en Lang zult u wonen
Agendapunten voor de toekomst
•
•
•
•
•
Prettige en veilige woonomgeving
Goed kunnen opgroeien
Voldoende mogelijkheden voor participatie
Sociale betrokkenheid van onze inwoners
Zorg en ondersteuning kwetsbare burgers
Goed kunnen opgroeien
• Aantrekkelijke woongemeente voor jonge
gezinnen; relatief grote kavels, groene
openbare ruimte (speelruimte)
• Voldoende en kwalitatief sterke
voorzieningen (kinderopvang, kwalitatief sterk
en divers onderwijsaanbod)
• Laagdrempelige zorg, voorkomen van
problemen en bij problemen snel hulp
dichtbij huis
Overgang Jeugdzorg
Nieuwe Jeugdwet:
- Gemeente verantwoordelijk
- Terugdringen vraag gespecialiseerde hulp
- Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt
- CJG als basis voor de jeugdzorg
- Bundeling financiële stromen en
bezuinigingen
- Focus op eigen kracht en preventie
Cijfers Olst-Wijhe 2012
Totaal
447 jeugdigen
€ 3.187.000
• 10% van de jongeren in Olst-Wijhe komt in
aanraking met jeugdzorg.
• Van lichte vorm (bijv. videotraining) tot
opgenomen in een kliniek
Huidige situatie = ingewikkeld
Nieuwe situatie in Olst-Wijhe
Toegang
Afronding
CJG/JGZ
Jeugdhulp Olst-Wijhe
• Toegang
Onderwijs
• Hulpaanbod
• Afsluiting
Huisarts
7
Verandering
Samen het bestaande omvormen,
zodat onze kinderen goed kunnen
opgroeien in Olst-Wijhe.
Aanleiding
• Vergrijzing; in 2025 is 25% 65 jaar of ouder
• Maatschappelijke ontwikkelingen in wonen en zorg
=langer zelfstandig blijven wonen en zorg op maat
 Op het terrein van zorg en ondersteuning krijgt
gemeente veel nieuwe taken
 Wmo = uitgaan van eigen regie van mensen
Langer blijven wonen?!
= Toenemende wens van inwoners
• Gehechtheid aan ruimte in de woning
• Gehechtheid aan de buurt, de eigen kern
• Terug kunnen vallen op netwerk nabij/buren
= Rijksbeleid
• Langer ondersteuning op maat in thuissituatie
i.p.v. naar verzorgingshuis
Geschikt wonen
• Voldoende “nultreden(huur)woningen”
• Thuistechnologie: veiligheid en comfort
thuis via technische oplossingen
• Bewustwording
Voorlichting gericht op “aanpassing i.p.v. verhuizen”
 veel vroeger gaan nadenken/toepassen
 niet alleen zorg, ook comfort
niet alles kost veel geld
Langzultuwonen =
•
•
•
•
Bewustwordingscampagne
Provinciebreed
Voor ouderen en hun kinderen
Gericht op (koop)woning
levensloopbestendig maken
• Integraal: wonen welzijn, zorg
• Biedt ondersteuning bij eigen
verantwoordelijkheid/regie
Langzultuwonen =
www.langzultuwonen.nl
• 3D huis
• Folders
• Producten
• Lokale pagina Olst-Wijhe
• TV serie RTV Oost
• Lokale activiteiten
Langzultuwonen in Olst-Wijhe
•
•
•
•
Website te vinden via gemeentesite
Artikelen in Huis aan Huis
Presentaties / folders
Bijeenkomsten
-beurs / tentoonstelling 2014 ?
Samen met actieve inwoners
en plaatselijke ondernemers

similar documents