transities - VVD Heusden

Report
TRANSITIES IN HET SOCIALE DOMEIN, EEN RAMP OF ZEGEN?
VVD Heusden
Gosia Bruins – raadslid commissie Samenleving
Datum 3-12-2014
Aanleiding decentralisaties
Tekst
• Wet- en regelgeving is te ingewikkeld
• Uitvoering brengt onvoldoende resultaat
• Te duur in de uitvoering
• Eigen verantwoordelijkheid burgers onvoldoende geprikkeld
Resultaat van transities
• Effectief en efficiënt systeem, ontschotting
• De burger is primair verantwoordelijk, eigen kracht
• Overheidsbemoeienis is gereduceerd tot het minimum
• Meer inclusief – wie kan werken werkt
• Uitgangspunt: wat men nog kan i.p.v. niet kan
• Fraude wordt aangepakt
Participatiewet
• Één regeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt
• Samenvoeging WWB en WSW
• Nieuwe doelgroep – niet volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt Wajong
• Uniforme re-integratie instrumenten
• Invoering tegenprestatie
• Quotumwet
• Social return en inbesteding
Participatie in Heusden: grote financiële risico’s
• Samenwerking in de Langstraat en Mid-Point Brabant en
arbeidsmarktregio Tilburg; Gemeenschappelijke
Regelingen
• BUIG budget Heusden (1 bundel v uitkeringen) in 2015
is ca 5.750.000euro (totaal Langstraat ca 17.250.000)
• Participatiebudget Heusden in 2014 ca 7.500.000
(Langstraat ca 21.000.000)
• Korting Rijk op BUIG budget ca 10% structureel (nieuwe
herverdeel model 2 jaar overgang)
• Structurele korting op SW subsidies: van 2014 1700
euro/SWer tot 4300 in 2020 (van 25.900 tot 22.700)
• Bij ongewijzigd beleid loopt tekort bij Baanbrekers tot ca
4.000.000, bijdrage van Heusden ca 1.500.000
Jeugdzorg - aanleiding
• 1 januari 2015 uitvoering Jeugdwet bij gemeenten
• 1 augustus 2014 Wet Passend Onderwijs (4de transitie)
• Opvoedondersteuning (CJG), (gesloten) jeugdzorg,
Jeugd-GGZ, zorg voor licht verstandelijk beperkten,
jeugdbescherming en reclassering
• Het oude stelsel was verkokerd. Problemen benaderd
vanuit één bepaalde sectorale regeling (financiering)
• Bureaucratie was het gevolg
• Gezinnen en kinderen tussen wal en schip, van de ene
naar de andere instantie doorverwezen
Jeugdzorg in Heusden – vertrouwen in
professional
• Integrale aanpak
• Vanuit eigen kracht
• Generalistisch – één gezin, één plan, één regisseur
• Wijkteams
• 0e, 1e en 2e lijn zorg – intergemeentelijke samenwerking
Hart van Brabant
• Totaal budget ca 8.000.000, lokaal ca 2.500.000,
bovenlokaal ca 5.500.000
• Risico's: budget overschrijding (open-einde regeling);
vroeger registratie naar woonplaats en verblijf, nu
woonplaats en herkomst – gevolgen financiering residentiele
zorg; maatschappelijke risico’s, continuïteit zorg
AWBZ/WMO
• Tegengaan van fragmentatie van het ondersteuningsaanbod
• Beperking van omvang en kosten van verzorgingsstaat
• Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van
participatiesamenleving
• Eerst eigen kracht, daarna mantelzorg, als laatste overheid
AWBZ/WMO
• Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten: AWBZ, PGB en WMO
• Gemeenten: ondersteuning en begeleiding van burgers
+ beschermd wonen met continuïteit garantie van 5 jaar
Ondersteuning bij zelfredzaamheid, Ondersteuning bij
participatie
Beschermd wonen en opvang, Ondersteuning mantelzorg
Cliëntondersteuning
• Zorgverzekeringswet: extramurale verpleging,
persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ
• Voorwaarden voor toekenning van een PGB aangepast:
motivatie, kwaliteit en verantwoorde uitvoering
Het PGB vanaf nu via SVB op rekening van zorgaanbieder
AWBZ/WMO in Heusden
• Integraal zorg beleid: Jeugdzorg, sport en cultuur
• Voordelen van ontschotting, onderbesteding WMO van ca 550.000
kan wellicht andere kosten sociale domein dekken
• Financiën niet duidelijk in beeld, open-einde regeling
(2015 totaal ca 11.500.000, inclusief Jeugdhulp)
Dilemma’s
• Hoe kan de VVD fractie Heusden de liberale invloed in de
Gemeenschappelijke Regelingen het best uitoefenen
• Gezien de financiële risico’s van de Participatiewet,
op welke punten moet de VVD fractie aansturen
om zo Lean mogelijk het beleid uit te voeren

similar documents