- Ondernemend in Zorg

Report
Het Kastje en
de muur
Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de
ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar
Op dit moment
1 op de 7 jongeren (14%) in zorg en/of speciaal onderwijs
terwijl maar naar schatting 1 op de 20 (5%) echt problemen
heeft
Bron: Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Vossiuspers UvA
•
•
•
•
•
Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van de
hele wereld
Opvoeders: hoge verwachtingen en veel onzekerheid
in een complexe samenleving (stress!)
De zorgvraag groeit
Gezinnen en jongeren met de grootste risico’s
bereiken we onvoldoende
Veel te hoge kosten!
Het ‘DOOSJESSYNDROOM’
Back to
basics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Direct toegankelijk, persoonlijke match
Maatwerk op alle leefgebieden
Niet het probleem, maar de oplossing
centraal
Van preventie tot intensieve behandeling
(zorgcontinuüm)
7/24 uur bereikbaar voor cliënten bij
crisis
‘In de wijk’: We werken veel thuis, in de
kinderopvang en op school
Een vaste coach, extra experts waar nodig
Vrijwillig waar het kan, met dwang als
het moet (jeugdbescherming is cruciaal)
(culturele) diversiteit
Open netwerkorganisatie
Praktische samenwerking rond gezinnen
Wat wij doen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informatie, advies en consultatie
Workshops, clinics en training
Onderwijsbegeleiding
Gezinscoaching, jongerencoaching
Praktische hulp en ondersteuning (AWBZ)
Diagnostiek & behandeling voor kinderen,
jongeren, ouders en gezinnen (GGZ)
Training en coaching professionals
Praktijkgericht: Opleiding, Onderzoek en
ontwikkeling
20 Vestigingen in: Amsterdam , Haarlem,
Alkmaar, Den Helder, Utrecht, Den Haag,
Zoetermeer, Almelo, Deventer, Zwolle en Enschede
Initiatieven in: Geldrop, ‘t Gooi, leeuwarden,
Dordrecht, Breda, Rotterdam, Sittard, Groningen,
Kaag & Brasem etc.
450 collega’s in een open netwerkorganisatie
Instroom
•
•
•
•
80% van onze clienten belt/mailt zelf voor een eerste afspraak of loopt binnen.
Bij de aanmelding wordt gevraagd: ‘Hoe kwam je bij ons terecht?’
Instroom via CJG’s en ziekenhuizen wordt gerekend onder ‘arts’ (dit vanwege de
artsverwijzing)
De school is cruciaal voor optimale kansen en signalering van problemen
Doen wat
werkt
11 Basisprincipes:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Veiligheid
Gezin spreekt zich uit en kiest (vraaggestuurd)
Gebaseerd op teamwerk (interdisciplinair
Netwerkondersteuning (contextgericht)
Samenwerking (verantwoordelijkheid)
In de wijk (communitybased
Cultureel bekwaam (culturele diversiteit)
Op maat (maatwerk)
Eigen kracht als basis (empowerment)
Doorzettingsvermogen (passie)
Resultaatgericht (planmatig
Wrap around care biedt, op basis van uitgebreid
internationaal onderzoek de randvoorwaarden voor
effectieve gezinsinterventies.
Broedplaats
voor
innovatie
•
•
•
Ruim baan voor opleiding, stages en
experimenten
Wrap Around onderzoeksprogramma
• Resultaat op korte en lange termijn
(verder op eigen kracht, verminderen
‘zorgconsumptie’)
Steun voor ondernemende professionals
Onze
organisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visie- en waarde gestuurd
Voortdurend in ontwikkeling
Kleinschalig door celdeling
(Eckhart)
Vrijheid en verantwoordelijkheid voor
professionals
Alle werkprocessen rond de cliënt
Slimme ICT, Digitale oplossingen
(werken in de cloud)
450 collega’s, waarvan %80 in
loondienst
In 2012: totaal 20 lokale, autonome
vestigingen
25 miljoen omzet, 10.000 clienten
Ambitie: Opvoedpoli’s in het hele
land
Wij zijn ‘hackers’
,,Zorgvernieuwers als de Opvoedpoli laten zien dat wat we met de veranderingen in de
jeugdzorg willen bereiken, in de praktijk ook mogelijk is”
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS in de Tweede Kamer
•
•
•
•
•
Vliegwiel voor verandering, Inspiratie voor cultuuromslag (transitie)
Aansluiten op de lokale situatie
• Binnen het CJG, of in de ‘tweede lijn’ (of wat verder bedacht wordt)
• In de buurt, kinderopvang en school
• Het maakt niet uit waar je werkt, als je maar samen werkt aan professionele hulp
Regie?
• De client heeft zelf de regie , behalve als dat niet gaat
• Bij complexe problematiek: heldere afspraken , 1 regisseur
• Liever praten met gezinnen, dan over gezinnen
• Veiligheid gaat voor privacy of beroepsgeheim
Hoogwaardige opvoedhulp voor iedereen (dus niet alleen voor rijke mensen)
Regie over zorgaanbod: bij de gemeente
Cijfers, een eerste poging
Wachttijd
Jeugd-GGZ
Jeugdzorg
Opvoedpoli
Toelichting
6 weken
9 weken
2 weken
Tussen aanmelding en start hulp (bron: branche
rapporten GGZ-Nederland en Jeugdzorg Nederland)
Clienttevredenheid
7,4
6,4
8,3
Jeugdzorg: C-toets, GGZ/Opvoedpoli: GGZthermometer; (bron: branche rapporten GGZNederland en Jeugdzorg Nederland)
Medewerkertevredenheid
7,1
7,1
8,1
Veel instellingen meten via Effectory: goede
benchmark beschikbaar (bron: Effectory per sector)
Personeel overhead
27%
30%
14%
Alle niet-clientgebonden formatie (bron: Trimbos,
GGZ in tabellen/Berenschot, benchmark GGZ;
sectorrapport Jeugdzorg Nederland)
Verzuim excl
zwangerschap
5,0%
5,8%
2,6%
Opvoedpoli: ‘Het nieuwe Werken!’
Uurtarief
€101,-
€120,-*
€85,-
GGZ: landelijke waardering OHW tweede lijn, bron:
Accountantinstructie DBC’s) , jeugdzorg: zie noot
Clienten, landelijk
256.000
78.000
9200
Totale kosten
€850.000.000
€2000.000.000
€29.800.000
Per client
€3.230,-
€19.230,-
€3.240,-
Besparing bij tarief
Opvoedpoli
€ 134.650.000,-
€437.500.000,
-
-
GGZ: eerste, tweede lijn + klinisch (bron: VNG),
jeugdzorg: unieke clienten met geindiceerde hulp
(alle varianten) (bron: sectorrapport Jeugdzorg
Nederland
Opvoedpoli: alles ambulant
TOV GGZ (bron: brancherapport GGZ-Nederland):
per client meer uren door outreachende
werkwijze/gezinsaanpak
TOV jeugdzorg: geen zicht op (verschil in)
aard/ernst problematiek!
*Jeugdzorg: weinig genormeerde kostprijzen. Gegevens afkomstig uit onderzoek van Deloitte (2006), bevestiging onderzoek 2010, provincie NoordBrabant.
Uitdaging: Combifinanciering
•
•
•
•
Werken in alle sectoren rond jeugd
Geen historisch budget, betaling op
geleverd werk
Financieren per client & per uur/traject
• GGZ en AWBZ
• Scholen
• Particulier
• Jeugdzorg
• Justitie
• Steeds meer gemeenten!
Voortdurende discussie over ‘wie’ wat
(niet) betaalt, top 5:
1. ‘Lichte opvoedhulp’ (gat tussen
eerste en tweede lijn)
2. Bemoeizorg
3. Gezinsbegeleiding voor GGZclienten
4. Praktische hulp
5. Langdurige ‘stut en steun’
Hardnekkig
•
•
•
•
•
•
•
•
Provincies ‘Wachten op de transitie’
Gemeenten nemen het probleem over
Teveel management, beleid en regels (incl. CAO’s)
Sturing op standaardaanbod maakt maatwerk
onmogelijk
Verzekeraars bepalen waar je hulp vergoed wordt, systeem
met kiezen van verzekeraar/polis werkt niet
Afhouden nieuwe initiatieven (institutionele belangen en
oude patronen)
Tweedeling in de zorg: alleen mensen met geld kunnen
kiezen
Client en professional in de knel:
• Client: ‘Ik heb een probleem, een verwijzing en
keuzevrijheid. Hoezo, geen vergoeding?
• School: ‘Dit kind heeft nu hulp nodig, help!’
• Arts: ‘Ik zeg dat het GGZ is, dus dan is dat zo’.
• Gezinsvoogd: ‘wat moet ik zeggen om dit gezin bij
jullie te krijgen?’
• Professional: moeten we nou echt voor elke
verzekering een ander formulier invullen?
Vraagstuk: zelf betalen voor hulp
voor je kind?
Rijke ouders
De zorgvraag groeit, met name bij de hoger opgeleide gezinnen
Die mensen kunnen best zelf bijdragen (ze kunnen ook op wintersport, huiswerkbegeleiding is
al bijna standaard etc.)
Maar juist deze gezinnen kennen de weg, hebben de goede polis (nauwelijks duurder),
formuleren hun vraag ‘handig’ en krijgen gratis hoogwaardige hulp.
Arme ouders
Bij de Opvoedpoli krijgen we gelukkig ook de gezinnen binnen waar weinig geld en opleiding is.
We zijn er voor iedereen.
Deze mensen vragen later hulp, en hebben die ook echt nodig.
Zij zijn niet zo ‘handig’, hebben de verkeerde (‘goedkope’) polis.
Deze mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd en zijn overgeleverd aan wat
anderen bedenken voor de ‘doelgroep’. ‘Wij weten wel wat goed voor u is’.
En dus:
Is het niet mogelijk om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te regelen voor jeugdhulp? Voor
ons als individuele instelling is dat niet makkelijk te doen (we proberen het wel). Een eigen
bijdrage werkt remmend op de zorgvraag, maar we willen dit juist niet voor risicogezinnen.
Vandaar.
Verandering? Concept wettekst
wet op de jeugdhulp:
Artikel 1.2
Het college is niet gehouden een voorziening op grond van deze wet te treffen:
a. indien er met betrekking tot de betreffende problematiek een aanspraak bestaat op zorg als
bedoeld bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of een recht op zorg als
bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet;
b. indien naar het oordeel van het college een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van
een andere wettelijke bepaling, en
c. voor zover de psychische problemen, psychosociale problemen of gedragsproblemen van de
jeugdige, veroorzaakt worden door een matige tot diepe verstandelijke beperking.
En
dus: de verkokering blijft!
Out of the box
Eenvoud en transparantie
• Vertrouw op de kracht en keuzes van burgers en
professionals (iedereen heeft een huisarts, school!)
• Loskomen van verkokering (expertise blijft)
• Maak ambulante jeugdhulp vrij toegankelijk
• Laat mensen die dat kunnen zelf meebetalen
(inkomensafhankelijke eigen bijdrage)
• De client heeft de regie, behalve als dat niet kan
• Harde meldplicht bij onveiligheid (versterk de
jeugdbescherming, = kerntaak overheid)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Werken met erkende instellingen (WTZI)
Normeer de overhead, het is een monster dat vanzelf
aangroeit
Versterken inspectie
Geld volgt klant, betalen op geleverd werk
1 Financieringssysteem voor alle jeugdhulp
Gemeente heeft budget per inwoner
Faciliteert met lokale netwerkstructuur
Kan met pluscontracten sturen op lokale prioriteiten
En stopt met financieren van instellingen die slecht
presteren
Prestatie-indicatoren:
1. Clientervaring
2. Medewerkerservaring
3. Wachttijden
4. Verminderen
gezinsstress
5. Verbeteren
functioneren
6. Verminderen zorginzet
7. Lokale samenwerking
Norm
8
8
2 weken
-20%
+20%
-20%
Oordeel
gemeente
Uurtarief
Ondersteuning (MBO)
€ 70
Begeleiding (HBO)
€ 85
Behandeling (WO)
€ 100
Wrijving geeft glans
• Gebruik de transitieperiode voor echte
vernieuwing
• Reserveer 10% van het budget (=300
miljoen) voor open, integrale jeugdhulp
• Breng dit geld onder in het landelijk
jeugd innovatie fonds (JIF)
• Instellingen die het aandurven laten
hun historische sector en subsidie los en
gaan werken met 20% lagere tarieven
• Gebruik de 60 miljoen bezuiniging voor
versterking jeugdbescherming
• Vergelijk de klassieke jeugdzorg met JIF
• In 2015 hebben we dan 20% minder
kosten en betere zorg voor jeugd.
20.20

similar documents