Катедра “Аграрна Икономика - Икономически Университет

Report
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Катедра “Аграрна Икономика”
9002 Варна
бул. “Княз Борис І” № 77
Каб. Н-109, тел. 0882164786
E-mail: [email protected]
www.ue-varna.bg
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
ПРЕДЛАГАНИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:
 АГРАРЕН БИЗНЕС
 БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП:
Доц. д-р Теодорина Турлакова
ръководител катедра
Специалист в областта на предприемачеството,
цени и ценообразуване
Доц. д-р Мария Станимирова
Специалист в областта на управление на
качеството, маркетингови проучвания
организация на бизнес консултантската дейност
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП:
Доц. д-р Таня Георгиева
Специалист в областта на иновациите, бизнес
диагностика и управление на риска
Доц. д-р Гергана Славова
Специалист в областта на стратегическо управление,
аграрен мениджмънт, растителна защита,
развитие на селските райони, селски туризъм
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП:
Гл. ас. д-р Севдалина Христова
Специалист в областта на управление на проекти,
икономика на продоволствието и кооперативна теория
Гл. ас. Радмил Николов
Специалист в областта на организацията на
производството, управление на механизираните дейности
и екологията
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП:
Гл. ас. Калин Жейнов
Специалист в областта на технологиите в
хранителната индустрия,
екологията и гражданската защита
Гл. ас. Дамян Киречев
Специалист в областта на финансите и
технологиите в селското стопанство
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП:
Ас. Павлина Иванова
специалист в областта на човешките ресурси и
икономика на предприятието
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
АГРАРЕН БИЗНЕС
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ (СС):









Управление на качеството
Аграрна политика
Европейски програми и проекти за финансиране на агробизнеса
Инвестиционен анализ в аграрния бизнес
Социални мрежи и социален капитал
Маркетингови проучвания в агробизнеса
Устойчиво развитие на селските райони
Управление на риска
Магистърски семинар
Държавен изпит или защита на магистърска теза
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
АГРАРЕН БИЗНЕС
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ  Маркетингови проучвания в
агробизнеса
В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКИТЕ
НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕТО (СНУ):  Устойчиво развитие на селските
райони
 Технологии в растениевъдството и
животновъдството
 Управление на риска
 Мениджмънт в аграрния бизнес
 Селски туризъм
 Диагностика в агробизнеса
 Организирани пазари
 Основи на аграрния бизнес
 Социална политика и социално
осигуряване в агробизнеса
 Управление на качеството
 Аграрна политика
 Европейски програми и проекти за
финансиране
 Инвестиционен анализ
 Социални мрежи и социален капитал
в агробизнеса
Държавен изпит или защита на
магистърска теза
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
АГРАРЕН БИЗНЕС
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ
И ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДНДО):
 Микроикономика
 Въведение в статистиката
 Теория на управлението
 Основи на правото
 Математика
 Макроикономика
 Въведение във финансите
 Теория на счетоводството
 Маркетинг
 Технологии в растениевъдството и
животновъдството
 Основи на аграрния бизнес
 Инвестиционен анализ
 Маркетингови проучвания в агробизнеса
 Управление на качеството
 Мениджмънт в аграрния бизнес
 Диагностика в агробизнеса
 Аграрна политика
 Европейски програми и проекти за
финансиране
 Социални мрежи и социален капитал в
агробизнеса
 Устойчиво развитие на селските райони
Управление на риска
Държавен изпит или защита на магистърска теза
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
Реализация на завършилите
АГРАРЕН БИЗНЕС
Завършилите магистри могат да работят в:
 всички нива на управление на
аграрни производствени и търговски
системи;
 лицензирани консултантски фирми;
инвестиционни компании;
 дружества със специална
инвестиционна цел;
 банки;
 застрахователни дружества;
 асоциации и сдружения ;
 държавни, общински и съдебни
администрации;
 неправителствени организации.
 фондове за финансиране и др.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
Възможни длъжности
АГРАРЕН БИЗНЕС
Завършилите магистри могат да заемат следните позиции:
 мениджър в разплащателни агенции,
производствени и търговски фирми в
аграрната сфера, отдел, звено и др.;
земеделието;
 аналитичен специалист в дирекция,
фонд, отдел, звено и др.;
 продължаване на обучението за
придобиване на образователна
и научна степен “доктор”;
 преподавател в образователен център,
средно или висше училище;
 експерт във фирми, фондове за
финансиране, кредитни институции и др.
 икономист в предприятие, държавни
или общински органи и служби в
земеделието
 консултант във фирми разработващи
проекти за европейски финансиране на
вещо лице към съдебната система,
застрахователни и банкови институции;
 предприемач в сферата на агробизнеса.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ
В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕТО (СНУ):












Управление на бизнес проекти
Управление на качеството
Организация на бизнесконсултантската дейност
Бизнес диагностика
Счетоводство за мениджъри
Интелигентни компютърни системи
Консултантска етика и фирмена култура
Кадрово консултиране
Ценови решения в бизнеса
CRM мениджмънт
Маркетингови проучвания
Управление на промяната
Държавен изпит или защита на магистърска теза
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
УЧЕБЕН ПЛАН на СПЕЦИАЛНОСТ
БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ В ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ
И ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДНДО):
 Микроикономика
 Въведение в статистиката
 Теория на управлението
 Основи на правото
 Математика
 Макроикономика
 Въведение във финансите
 Теория на счетоводството
 Маркетинг













Управление на бизнес проекти
Управление на качеството
Организация на бизнес консултантската дейност
Бизнес диагностика
Счетоводство за мениджъри
Интелигентни компютърни системи
Консултантска етика и фирмена култура
Кадрово консултиране
Ценови решения в бизнеса
CRM мениджмънт
Маркетингови проучвания
Управление на промяната
Магистърски семинар
Държавен изпит или защита на магистърска теза
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
Реализация на завършилите
БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
Завършилите магистри могат да работят в:
 собствена фирма;
 ръководни кадри и експерти във
фирми и организации от различни
сфери на частния и публичния
сектор на националното стопанство
консултанти на самостоятелна
практика или в консултантски фирми
 публични администрации на
министерства;
 областни управи, общини,
кметства;
 учебни, научни и обществени
организации.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
Реализация на завършилите
БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
Завършилите магистри могат да заемат следните позиции:
 мениджър в частни и публични бизнес
 специалист и експерт по икономика в
организации, независимо от икономическия сферата на държавната и общинската
сектор и форма на собственост;
администрация, неправителствените
организации и др.
 бизнес анализатор на процеси и дейности
в предприятието;
 продължаване на обучението за
придобиване на образователна и научна
 специалист в сертифициращи агенции
степен “доктор”.
 маркетолог;
 бизнес консултант;
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
Продължителност на обучението
АГРАРЕН БИЗНЕС
За студенти бакалаври от същата специалност (СС)
или в областта на стопанските науки и управлението
(СНУ):
 редовно обучение – 1 година (2 семестъра);
За студенти бакалаври от други направления
и други области на висшето образование (ДНДО):
 редовно обучение – 2 години (4 семестъра);
БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
За студенти бакалаври в областта на стопанските науки и
управлението (СНУ):
 дистанционно обучение – 1 година (2 семестъра);
За студенти бакалаври от други направления
и други области на висшето образование (ДНДО):
 дистанционно обучение – 2 години (4 семестъра);
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
ТРАДИЦИИ
 Научно-практическа конференция
с международно участие (запис на
конференцията можете да гледате
тук:
http://www.ustream.tv/recorded/264170
65
 Празник на специалността
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
„Катедра “Аграрна Икономика”
Допълнителна информация може да получите на адрес и телефони:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
9002 Варна, бул. “Княз Борис І” № 77
КАТЕДРА
„АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Каб. Н-109, тел. 0882164786
Е-mail: [email protected]
www.ue-varna.bg
ЦЕНТЪР “МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ”
ст. 106, ет. 1, тел.:0885637600
E-mail: [email protected]

similar documents