Analiza testu gimnazjalnego - Gimnazjum im Jana Pawła II w

Report
Analiza wyników testu gimnazjalnego
kwiecień 2014
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tolkmicku
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013/2014r.
Ogólna
średnia
GH-P
GH-H
GM-M
GM-P
GA-P
GA-R
61,4 /4
55,5 /5
34,1 /4
47,4 /5
50,4 /4
27,1
54–66
53–61
26–36
44-54
41-58
KLASA A
67,7 /5
67–72
58,6 /5
53–61
35,0 /4
26–36
47,7 /5
44-54
59,6 /5
59-78
37,6
51%
KLASA B
61,3 /4
54–66
55,6 /5
53–61
38,7 /5
37–50
47,3 /5
44-54
48,1 /4
41-58
24,4
46%
KLASA C
55,9 /4
54–66
52,9 /4
46–52,9
28,4 /4
26–36
47,4 /5
44-54
45,4 /4
41-58
21,8
42%
WOJEW.
64,3 /4
54–66
57,6 /5
53–61
44,4 /5
37–50
50,1 /5
44-54
62,3 /5
59-78
43
KRAJ
68 /5
67–72
59 /5
53–61
47 /5
37–50
52 /5
44-54
67 /5
59-78
46
WYNIKI
W%
SZKOŁA
1. Najniższy 2. Bardzo niski 3. Niski 4. Niżej średni 5. Średni
6. Wyżej średni 7. Wysoki 8. Bardzo wysoki 9. Najwyższy
Dla naszej szkoły wyniki nie
są zadawalające w żadnej części
egzaminu. Test okazał się
umiarkowanie trudny w całej części
humanistycznej oraz z języka
angielskiego w części podstawowej.
W pozostałych częściach egzaminu
test był dla naszych uczniów trudny
Załóżmy, że szkoła otrzymała
wynik kwalifikujący ją do 4 stanina.
Odczytujemy, że jest to stanin nazwany
niżej średniej oraz, że zakładany procent
szkół w tym staninie wynosi 17%. Zatem
szkoła ma wynik egzaminu porównywalny
z wynikami 23% szkół w Polsce.
Równocześnie zauważamy, że wynik tej
szkoły jest na pewno lepszy niż wynik 11%
szkół ze staninów niższych oraz gorszy od
60% szkół mających średni wynik większy.
Potencjał edukacyjny rocznika
Średnie wyniki z przedziałami ufności
Wykresy rozrzutu z krzywą przewidywanego wyniku
Rozkład wyników
HISTORIA I WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE
HISTORIA

Jednym z łatwiejszych dla uczniów okazało się zadanie 3.
dotyczące interpretacji tekstu popularnonaukowego. W zadaniu tym
sprawdzano, czy uczeń potrafi właściwie zinterpretować tekst
źródłowy. Opisane zjawiska należało umieścić w odpowiednim kręgu
cywilizacyjnym – wskazać właściwe państwo starożytne spośród
wymienionych, którego dotyczył przedstawiony zwyczaj. Zadanie
poprawnie rozwiązało 89% uczniów.

Trudność sprawiło uczniom zadania 12 oraz 13. dotyczące
chronologii historycznej. Wykonując polecenie, zdający miał
wykazać się umiejętnością sytuowania w czasie wydarzeń
historycznych. Należało wybrać szereg, w którym wydarzenia
te były uporządkowane chronologicznie. Aby dokonać
prawidłowego wyboru, uczeń powinien połączyć podane fakty
w ciąg przyczynowo-skutkowy. Tylko po 19% piszących
wykonało to zadania poprawnie.
WOS
Spośród zadań z wiedzy o społeczeństwie najłatwiejsze okazało
się zadanie 24 sprawdzało znajomość zasad i procedur demokracji.
96% uczniów rozwiązało je prawidłowo.

Łatwe było zadanie 21. dotyczące znajomości procedur
funkcjonujących w demokracji. W zadaniu sprawdzano,
czy gimnazjaliści potrafią wybrać właściwy przepis Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej regulujący możliwość umieszczania na
tablicy nazwy miejscowości w dwóch językach. Zadanie poprawnie
rozwiązało 70% zdających.

Umiarkowanie trudne okazało się zadanie 22. sprawdzające
znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. W zadaniu
sprawdzano, czy uczeń potrafi przedstawione w tabeli akty prawne
przyporządkować odpowiednim organom władzy w Polsce, które je
tworzą. Zadanie poprawnie rozwiązało 46% zdających.

JĘZYK POLSKI
 Uczniowie bez problemu wyszukiwali w tekście publicystycznym lub




literackim informacje podane wprost lub pośrednio. Jeśli jednak odpowiedź
wymagała dokładniejszej analizy tekstu i samodzielnego sformułowania
odpowiedzi zawierającej krytyczną ocenę faktów, zadanie okazywało się
zdecydowanie trudniejsze.
Bardzo łatwe okazało się zadanie 12. oraz 13. Poprawnie rozwiązało je po
95% uczniów. Zadania sprawdzały, czy uczeń potrafi na podstawie tekstu
autobiograficznego zweryfikować prawdziwość podanych faktów z życia
pisarza.
Uczniowie mają problemy z określeniem funkcji środków stylistycznych i
językowych użytych w tekście. Zadania badające funkcjonalne, świadome
posługiwanie się językiem okazały się najtrudniejsze. Na przykład zadanie
22. poprawnie rozwiązało 35% uczniów a zadanie 5. poprawnie rozwiązało
39% zdających.
Zdającym duży problem sprawiła ortografia, uczniowie mieli problem z
pisownią łączną i rozłączną wyrazów oraz pisownią wyrażeń
przyimkowych. Często pomijali samogłoski nosowe na końcu wyrazu.
Najwięcej kłopotów sprawiła gimnazjalistom umiejętność poprawnego
stosowania zasad interpunkcyjnych. Najczęściej piszący nie rozdzielali
przecinkiem zdań składowych w obrębie zdania złożonego, nie wydzielali
imiesłowowego równoważnika zdania, imiesłowów przysłówkowych
współczesnych.
PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE
 Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych
uczniowie uzyskali średnio 47,4% punktów.
BIOLOGIA
 Najłatwiejsze dla uczniów było zadanie 6. sprawdzające umiejętność
analizy informacji z odwołaniem do wiedzy dotyczącej dziedziczenia
cech. Powyższe zadanie sprawdzało, czy uczeń potrafi zastosować
wiedzę dotyczącą zasad dziedziczenia grup krwi u człowieka.
Informacje niezbędne do jego rozwiązania zostały podane w tabeli.
Zadanie poprawnie rozwiązało 67% uczniów.
 Najtrudniejsze z biologii było zadanie 5 i 4., które sprawdzało ogólną
wiedzę na temat różnorodności biologicznej i podstawowych
procesów biologicznych. Współdziałanie insuliny i glukagonu
to przykład regulacji hormonalnej u człowieka. wyjaśnia
na odpowiednich przykładach. Na czym polega dobór naturalny
i sztuczny, oraz podaje różnice między nimi. Zadanie okazało się dla
uczniów trudne – rozwiązało je poprawnie 38% uczniów.
CHEMIA
 Umiarkowanie trudne dla uczniów okazało się zadanie 7.,
które dotyczyło doświadczenia. Zadanie sprawdzało, czy
uczeń na podstawie informacji podanych w tabeli potrafi
wybrać rysunek ilustrujący właściwy sposób zbierania wodoru
i uzasadnić swój wybór. Z zadaniem poradziło sobie 63%
uczniów.
 Trudne dla gimnazjalistów okazało się zadanie 10 i 9.
dotyczące pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz
zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
W zadaniu sprawdzano umiejętność analizy jednego
z podstawowych źródeł informacji chemicznej, jakim jest
tablica rozpuszczalności wybranych wodorotlenków i soli
w wodzie. W celu ułatwienia jego rozwiązania zamieszczono
fragment zawierający tylko te jony, które występują w
podanych roztworach. Z zadaniem poradziło sobie 35%
uczniów.
FIZYKA
 Umiarkowanie trudne z fizyki było dla uczniów zadanie 17.
Zadanie sprawdzało umiejętność posługiwania się pojęciem
ciśnienia. Uczeń powinien stwierdzić, że podczas zmiany
pozycji ciała z leżącej na stojącą ciężar człowieka nie
zmienia się, ale zmniejsza się pole powierzchni, na którą
człowiek wywiera nacisk. Z zadaniem poradziło sobie 47%
gimnazjalistów.
 Trudne
dla uczniów okazało się zadanie 16.,
które
sprawdzało
umiejętność
przeprowadzania
doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych
wyników. Zadanie dotyczyło prostego doświadczenia –
elektryzowania ciał przez pocieranie.. Zadanie poprawnie
rozwiązało 46% zdających.
GEOGRAFIA
 Łatwe było dla uczniów zadanie 24., które sprawdzało
ważną umiejętność praktyczną – korzystania z różnych
źródeł informacji geograficznej. W zadaniu sprawdzano
wiadomości dotyczące państw położonych nad Morzem
Bałtyckim. Poprawne wykonanie zadania wymagało
oszacowania powierzchni państw nadbałtyckich oraz
zlokalizowania tych, które są położone na południe i
wschód od Bałtyku. Z zadaniem poradziło sobie 74%
gimnazjalistów.
 Trudne było dla uczniów zadanie 23. sprawdzające
stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w
praktyce. W zadaniu sprawdzano wiadomości dotyczące
walorów turystycznych charakterystycznych dla dwóch
regionów geograficznych Polski. Z zadaniem poradziło
sobie 37% uczniów.
MATEMATYKA
 Zadania 11 i 21, których treści nawiązują do sytuacji
praktycznych,
sprawdzało
umiejętność
odczytywania
i interpretowana informacji przedstawionych w formie opisu
i rysunku. Uzyskany przez uczniów wyniki 65% i 67%
punktów świadczą o tym, że gimnazjaliści dobrze radzą sobie
z wykorzystywaniem podanych informacji.
 Bardzo słabo na poziomie 14% poprawnych odpowiedzi
okazały się Zadania; 2 obliczanie procentu liczby w liczbie
oraz 12 polegające na doborze wykresu funkcji do opisu
słownego.
 Najwięcej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania
23., w którym musieli wykazać się umiejętnością
przeprowadzenia prostego rozumowania matematycznego
i użycia właściwej strategii Zadanie można było rozwiązać
różnymi sposobami, ale każdy z nich wymagał od uczniów
znajomości własności sześcianu oraz wyobraźni przestrzennej.
za jego rozwiązanie gimnazjaliści uzyskali średnio 8%
punktów możliwych do zdobycia.
JĘZYK ANGIELSKI
NA POZIOMIE
PODSTAWOWYM
rozwiązanie zadań z języka angielskiego na poziomie podstawowym
gimnazjaliści uzyskali średnio 50,4% punktów. Uczniowie umiarkowanie poradzili
sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W zadaniu 1., które
składało się z pięciu jednostek sprawdzających różnorodne umiejętności podstawy
programowej w zakresie rozumienia ze słuch uzyskali 46% punktów.
 Uczniowie radzili sobie z określaniem głównej myśli tekstu. W zadaniu, które
sprawdzało umiejętność określenia kontekstu sytuacyjnego. (1.) - spis dań
polecanych przez szefa kuchni, jako tekst, który można zobaczyć na tablicy przed
restauracją. (2.)- na opakowaniu produktu żywnościowego. Tekst drugi okazało się
dużo trudniejszy. Łącznie prawnej odpowiedzi udzieliło 48% zdających.
Umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w tekście sprawdzana była
także w zadaniu 9. Większość zdających 57% dość dobrze poradziła sobie z tym
zadaniem. Oprócz rozumienia tekstów, w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzana była
także znajomość funkcji językowych oraz środków językowych.
 Najtrudniejsze spośród zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych
okazało się zadanie 4., które wymagało wybrania właściwej reakcji na wypowiedzi
wysłuchane z płyty CD (34%), znacznie łatwiejsze było wybranie poprawnej
odpowiedzi w zadaniach, które oparte były na tekstach pisanych (większość uczniów
uzyskała wyższe wyniki w zadaniu 6., Reagując na prośbę o wskazanie drogi,
poprawnej odpowiedzi udzieliło 64%. W arkuszu egzaminacyjnym były dwa zadania
sprawdzające znajomość środków językowych, pierwsze z nich (zadanie 10.)
sprawdzało przede wszystkim znajomość leksyki – 58% poprawnych odpowiedzi, a
drugie (zadanie 11.) znajomość struktur gramatycznych. Trudne okazało się
uzupełnienie zadania wymagającego użycia czasu Past Simple w powiązaniu z
okolicznikiem a few weeks ago – 43% poprawnych odpowiedzi.
 Za
JĘZYK ANGIELSKI
NA POZIOMIE
ROZSZERZONYM
rozwiązanie zadań z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
gimnazjaliści uzyskali średnio 27,1% punktów.
 Uczniowie lepiej opanowali umiejętności związane z rozumieniem wypowiedzi niż
z tworzeniem wypowiedzi. Najsłabiej opanowaną umiejętnością było stosowanie
środków językowych. Zad.1. sprawdzało umiejętność wyszukiwania
szczegółowych informacji w tekście oraz umiejętność określania kontekstu
sytuacyjnego- 40% poprawnych odpowiedzi.
 W obszarze rozumienia tekstów pisanych i określania głównej myśli
poszczególnych części tekstu (umiejętność sprawdzana w zadaniu 3. - 42%)
oraz rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu
(umiejętność sprawdzana w zadaniu 4. - 35%). Zad. 4. i 5. były najtrudniejsze
w części sprawdzającej umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Uczniowie,
uzyskali zbliżone wyniki za obydwa te zadania po 35%.
 Zadania otwarte sprawdzały umiejętność stosowania środków językowych oraz
tworzenia wypowiedzi pisemnej. Większość uczniów nie potrafiła poprawnie
uzupełnić tekstu w zad. 6. (14%) oraz zad 7. (13%). Dodatkowo w temacie
dotyczącym wystawy fotograficznej sprawdzana była umiejętność wyrażania i
uzasadniania swoich poglądów i uczuć, a w temacie dotyczącym przyjazdu kolegi
umiejętność przedstawiania opinii innych osób. Uzyskany przez zdających wynik
w zakresie treści 22%.
 Za
PODSUMOWANIE
dobrze poradzili sobie z zadaniami wymagającymi
wyszukania informacji w różnych tekstach kultury występujących
w arkuszu z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie.
Z
matematyki
wykazali
się
umiejętnością
odczytywania
i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku, a z przedmiotów
przyrodniczych
–
umiejętnością
interpretowania
danych
przedstawionych na wykresie. Nasi gimnazjaliści
z języka
angielskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie
z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.
Na poziomie rozszerzonym uczniowie w miarę dobrze poradzili sobie
z wyszukiwaniem szczegółowych informacji w tekstach pisanych.

Trudność sprawiły uczniom zadania sprawdzające funkcjonalne
wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej i teorii
literatury oraz zadania dotyczące chronologii historycznej.
Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające
przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego,
a z chemii – wnioskowania o wyniku reakcji na podstawie
zamieszczonych informacji. W części językowej największą trudność
sprawiło zdającym poprawne stosowanie środków językowych, a także
tworzenie wypowiedzi pisemnej.
 Uczniowie
WNIOSKI
CEL - PODNIESIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
 W ramach zastępstw rozwiązywać z uczniami testy




przygotowujące do egzaminu zewnętrznego.
Zachęcać rodziców i uczniów do zakupu zbioru z testami
zarekomendowanymi przez nauczycieli, które będą
rozwiązywane w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Zachęcać uczniów do podejmowania prób wysiłku
umysłowego nawet w przypadku, kiedy wydaje się im, że nie
podołają trudom związanym z rozwiązaniem zadania.
Uświadomić rodzicom konsekwencje słabego wyniku na
egzaminie kończącym szkołę.
Zaangażować wszystkich nauczycieli do analizowania
wyników, formułowania wniosków i rekomendacji oraz ich
wdrażania.
DZIAŁANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH












zwrócić uwagę na odczytywanie tekstów literackich, popularnonaukowych przez uczniów oraz
wnioskowanie na ich podstawie;
położyć nacisk na czytanie ze zrozumieniem nie tylko tekstu, ale także poleceń;
należy doskonalić umiejętność pisania na temat, uzasadniania swojej wypowiedzi oraz przestrzegania
norm językowych; bardzo ważne jest także wyrabianie wśród uczniów stosowania bogatego
słownictwa w redagowanych przez nich różnorodnych formach wypowiedzi;
wymagać udzielania pełnych odpowiedzi pisemnych (podczas wszystkich zajęć);
zwracać uwagę na celowe stosowanie środków językowych również podczas wszystkich zajęć;
zwracać uwagę na poprawność językową wypowiedzi ustnych i pisemnych;
kształtować umiejętność pisemnego streszczania tekstu różnymi metodami i dokonywania innych
celowych operacji na tekście;
zwracać uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas wszystkich zajęć;
zwracać uwagę na estetykę i układ graficzny wypowiedzi pisemnej, organizację tekstu i jego
kompozycję;
w pracy z tekstem źródłowym, źródłem ikonograficznym, z drzewem genealogicznym i materiałem
statystycznym uważnie odczytywać zawarte w nich informacje. Następnie rozpoznawać zmiany
polityczne, czy wydarzenia historyczne, których one dotyczą, w kontekście wydarzeń w Polsce i na
świecie
w pracy z mapą historyczną, uważnie odczytywać informacje umieszczone na mapie i w legendzie, a
następnie sytuować zmiany polityczne czy wydarzenia, których dotyczy mapa w kontekście
wydarzeń w Polsce i na świecie
prezentując wydarzenia historyczne zwracać baczną uwagę na znajomość dat, na przyczyny i skutki
wydarzeń, wskazania powiązań pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami.









DZIAŁANIA N-LI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH:
zwiększyć liczbę zadań doskonalących wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach
praktycznych polegających na operowaniu procentami;
ćwiczyć umiejętności związane z posługiwaniem się własnościami figur, dostrzeganiem
kształtów figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości i obliczaniu ich miar i
wykorzystywaniu własności;
poświęcić więcej uwagi na ćwiczenia kształtujące wyobraźnię przestrzenną uczniów, np.
poprzez wykonywanie różnorodnych modeli brył, układanie z klocków figur przestrzennych
zgodnie z podanym schematem, rysowanie brył w oparciu o przedstawiony model,
identyfikowanie kształtu brył na podstawie ich siatek lub rysunków wykonanych w różnej
perspektywie.
zwiększyć liczbę rozwiązywanych zadań polegających na wskazywaniu prawidłowości w
procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów (opisywaniu przebiegu zjawisk w czasie
i przestrzeni oraz wykorzystywaniu zasad i praw do objaśniania zjawisk);
ćwiczyć umiejętność posługiwania się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych
(zapisywanie związków i procesów w postaci równań i nierówności);
doskonalić umiejętność posługiwania się funkcjami, tzn. wskazywania zależności
funkcyjnych, analizowania funkcji przedstawionych w różnej postaci i wyciągania
wniosków;
zwiększyć ilość zadań wymagających stosowania technik twórczego rozwiązywania
problemów polegających na kojarzeniu różnorodnych faktów, obserwacji, wyników
doświadczeń i wyciąganiu wniosków;
uświadomić uczniom potrzebę uważnego czytania, tworzenia planu rozwiązania zadania i
jego wykonania, a także krytycznej oceny rozwiązania;
doskonalić umiejętność oceny i interpretacji wyników.
DZIAŁANIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
 zwracanie uwagi uczniów na kontekst, w jakim poszczególne słowa są użyte, i ich
powiązanie z opcjami w zadaniu. Wymaganie od uczniów, aby potrafili uzasadnić
zarówno wybór opcji właściwej, jak i powody odrzucenia opcji, które są
dystraktorami w zadaniu;
 zwracanie uwagi uczniów na odmienność sposobu funkcjonowania struktur
charakterystycznych dla danego języka, ograniczenie stosowanie dosłownych
tłumaczeń (tzw. kalek językowych);
 przyzwyczajanie uczniów do wnikliwej analizy polecenia i planowania swojej
wypowiedzi;
 ćwiczenie doboru odpowiednich środków językowych do wykonania
poszczególnych elementów polecenia i wskazywanie różnorodnych sposobów
realizacji zadania, aby uniknąć niejednoznaczności w pracy.
DZIAŁANIA PEDAGOGA





zdiagnozowanie oczekiwań rodziców w zakresie formy kontaktów ze szkołą i tematyki spotkań
warsztatowych,
rozpoznanie środowiska ucznia w celu określenia tego, na jakich płaszczyznach wymaga ono
wsparcia ze strony szkoły i instytucji takich jak: PPP czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
wspomaganie rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez prowadzenie zajęć z
rodzicami pokazujących pracę z dzieckiem w domu (nadrabianie zaległości za dni nieobecne,
umiejętność korzystania z podręcznika, wskazanie istotnej roli systematycznego odrabiania prac
domowych); organizacja warsztatów szkoleniowych: NP. „Jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu
napięć, stresów?’, „Jak pomóc dziecku w osiągnięciu sukcesu na egzaminie?”
przeprowadzanie warsztatów z uczniami sprzyjających rozwiązywaniu problemów w nauce,
organizacja zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
DZIAŁANIA RODZICÓW






zorganizowanie zajęć własnych w ten sposób, by mieć czas na rozmowę z dzieckiem i ewentualną
pomoc;
dbałość o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego;
systematyczne kontrolowanie osiągnięć dziecka, sprawdzanie wykorzystania wolnego czasu;
uczestniczenie w warsztatach przygotowywanych przez szkołę;
częste kontakty ze szkołą – nie tylko z wychowawcą klasy, ale i z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów; korzystanie z pomocy psychologa i/lub pedagoga w przypadku problemów z
dzieckiem;
uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych;
DZIAŁANIA UCZNIÓW
 organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 wdrażanie do samooceny,
 punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
 nadrabianie zaległości wywołanych nieobecnością w szkole;
 uczenie się organizacji czasu wolnego, czasu pozalekcyjnego, systematycznej pracy;
 zgłaszanie oczekiwań, ciekawych pomysłów pracy w szkole;
 uczestniczenie w życiu szkoły, wspomaganie organizowania konkursów i imprez
motywujących do pracy.
MONITORING PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ POPRZEZ:
 hospitacje lekcji, zajęć dodatkowych;
 analizę przeprowadzanych testów i sprawdzianów:
 w kl.I na początku i końcu roku szkolnego – wszystkie przedmioty objęte egzaminami;
 w kl. II na początku i końcu roku szkolnego – język polski, matematyka, język obcy;




testy międzyprzedmiotowe z przedmiotów humanistycznych i matematycznoprzyrodniczych;
 w kl. III - próbne egzaminy gimnazjalne.
przegląd dokumentacji nauczycielskiej, dokumentacji zespołów przedmiotowych;
kontrolę zeszytów uczniowskich;
sprawozdania nauczycieli;
ankiety dla rodziców i nauczycieli i ich analiza.
Podsumowanie
Wynik egzaminu zewnętrznego
to informacja o końcowym poziomie
osiągnięć uczniów w zakresie
sprawdzanym testem egzaminacyjnym,
a nie informacja o efektywności
nauczania w szkole.

similar documents