პრაქტიკული სემინარი [1 საათი] - თანამედროვე მარკეტინგის მართვა

Report
თანამედროვე მარკეტინგის მართვა
პრაქტიკული ტრენინგი & სიმულაცია მარკეტერებისათვის
ტარიელ ზივზივაძე
+ 995 577 73 79 64
[email protected]
http://tarielzivzivadze.ge
1
მიზანი
კურსი მიზნად ისახავს მოკლე დროში მოამზადოს
თანამედროვე ცოდნით და პრაქტიკული უნარებით
აღჭურვილი მარკეტინგის მენეჯერი დაეხმაროს მათ
მარკეტინგული შედეგების გაუმჯობესებაში.
2
ვისთვისაა კურსი?
პროგრამის მონაწილე შეიძლება იყოს დამწყებ და საშუალო
პოზიციებზე მომუშავე მარკეტერი, რომლის მიზანია
გააუმჯობესოს მარკეტინგული საქმიანობის შედეგები.
3
კურსი სამი კომპონენტისგან შედგება
I - რვა მასტერკლასი მარკეტინგის რვა საკვანძო
მიმართულებაში.
II - მარკეტინგის მართვის სიმულაცია, სადაც მონაწილეები
დახვეწენ მარკეტინგის მართვის უნარებს.
III - თორმეტი პრაქტიკული სემინარი მარკეტინგის
აქტუალურ საკითხებზე.
სულ 20 სესია, 60 საათი.
4
პირველი კომპონენტი
რვა მასტერკლასი მარკეტინგის რვა საკვანძო მიმართულებაში
[24 საათი] ...
5
სესია 1: თანამედროვე მარკეტინგი








R.I.P. ტრადიციული მარკეტინგი
მარკეტინგის განვითარების ეტაპები
მარკეტინგ 3.0
Inbound მარკეტინგი
თანამედროვე მარკეტინგის გამოწვევები
ბაზარი და კონკურენცია
“გლობალური” სურათი
პრაქტიკული მაგალითები და ქეისები
6
სესია 2: სტრატეგია და ტაქტიკა








სტრატეგიის შემუშავების “სტანდარტული” მიდგომები
სტრატეგიის შესავალი. ანალიზი. ძალის პრინციპი
სტრატეგიული კვადრატი. კონკურენცია. ბრძოლის ველი
თავდაცვითი სტრატეგია
შეტევითი სტრატეგია
ფლანგური შეტევის სტრატეგია
პარტიზანული ბრძოლის სტრატეგია
პრაქტიკული მაგალითები და ქეისები
7
სესია 3: მარკეტინგული კვლევა და დაზვერვა







მარკეტინგის საინფორმაციო სისტემა
მარკეტინგის კვლევა
კვლევის 6 ეტაპი
დაზვერვა
სადაზვერვო ინფორმაციის მოპოვების მეთოდები
გადაწყვეტილების მიღებისას ინფორმაციის გამოყენება
პრაქტიკული მაგალითები და ქეისები
8
სესია 4: ინტეგრირებული მარკ. კომუნიკაციები






IMC დაგეგმვა და განხორციელება
ბრენდინგი
საზოგადოებასთან ურთიერთობები
რეკლამა
ახალი მედია
პრაქტიკული მაგალითები და ქეისები
9
სესია 5: ეფექტური პრეზენტაციის უნარები







საჯარო გამოსვლის და პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები
პრეზენტაციის ტექნიკური მხარე
პრეზენტაციის შინაარსობრივი მხარე
სხეულის/ჟესტების ენა
დროის მართვა. კითხვა პასუხი. წესრიგი
ეფექტური პრეზენტაცის რჩევები
პრაქტიკული სავარჯიშო პრეზენტაცია
10
სესია 6: კლიენტებთან ურთიერთობა






მყიდველის მიერ გადაწყვეტილების მიღების მოდელი
მომხმარებლის ქცევის ანალიზი
მომხმარებლის მოლოდინების ანალიზი
მომხმარებლის კვლევა
CRM სტრატეგიის შემუშავება. 360˚ CRM
პრაქტიკული სავარჯიშოები და ქეისები
11
სესია 7: მარკეტინგის მართვა







მარკეტინგის ანალიზი
მარკეტინგის დაგეგმვა
მარკეტინგული პროექტების მართვა
მარკეტინგის კონტროლი
მარკეტინგის ორგანიზაცია
თანამედროვე მარკეტინგის მენეჯერი - CMO
პრაქტიკული მაგალითები და ქეისები
12
სესია 8: მარკეტინგი სპეციალურ სფეროებში




გლობალური მარკეტინგი
მომსახურების მარკეტინგი
ონლაინ მარკეტინგი
პრაქტიკული მაგალითები და ქეისები
13
2-ე კომპონენტი
მარკეტინგის მართვის სიმულაციაში მოდელირებულ ბიზნეს
გარემოში მონაწილეები მართავენ ინოვაციური პროდუქტის
მწარმოებელი ბიზნეს კომპანიების მარკეტინგის
დეპარტამენტს და ეჯიბრებიან ერთმანეთს სხვადასხვა
მოდიფიკაციის პროდუქტების ბაზარზე უკეთ გატანაში.
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია შექმნილია bstrat-ის
ბაზაზე - http://bstrat.ge
14
3-ე კომპონენტი
მესამე კომპონენტის ფარგლებში მონაწილეები მოისმენენ 12
პრაქტიკულ სემინარს თანამედროვე მარკეტინგის აქტუალურ
საკითხებზე.
მეორე და მესამე კომპონენტები ინტეგრირებულია.
თორმეტივე 3 საათიანი სესიის პირველი 2 საათი ეთმობა
მარკეტინგის მართვის სიმულაციას, მესამე საათი კი
პრაქტიკულ სემინარს.
15
სესია 9: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 შესავალი
 მოდელირებული ბიზნეს სამყარო. მიმოხილვა
 კითხვა & პასუხი
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
მოთხოვნის შექმნაზე ორიენტირებული მარკეტინგი.
ახალი, ინოვაციური პროდუქტის შემუშავება და ბაზარზე გატანა.
16
სესია 10: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 სტრატეგია და ტაქტიკა
 კენჭისყრა და გუნდების ფორმირება
 საწყისი კაპიტალის მოპოვება
 კითხვა & პასუხი
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
პოზიცირების იდეა, როგორც კონკურენტული უპირატესობის
წყარო.
17
სესია 11: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 სცენარის გაცნობა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება 1 სეგმენტი
 გუნდების მიერ პირველი ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
მარკეტინგის გეგმის შედგენა.
18
სესია 12: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება +1 სეგმენტი
 გუნდების მიერ მეორე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
როგორ ვიმუშავოთ ვებმასტერთან.
19
სესია 13: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება +1 სეგმენტი
 გუნდების მიერ მესამე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
პოლიტიკური მარკეტინგი.
20
სესია 14: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება +1 სეგმენტი
 გუნდების მიერ მეოთხე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
პროგნოზირების მეთოდები.
21
სესია 15: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება კორპორატიული ბაზარი
 გუნდების მიერ მეხუთე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
ახალი მედიის ეფექტური გამოყენება ინტეგრირებული მარკეტინგის
კამპანიის ფარგლებში.
22
სესია 16: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება +1 სეგმენტი
 გუნდების მიერ მეექვსე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
ეთიკა და მარკეტინგი.
23
სესია 17: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება საერთაშორისო ბაზარი
 გუნდების მიერ მეშვიდე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
საქართველოს კანონმდებლობა და მარკეტინგი.
24
სესია 18: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა: იხსნება +1 სეგმენტი
 გუნდების მიერ მერვე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
როგორ ამოვიცნოთ სიცრუე სხეულის ენის მიხედვით.
25
სესია 19: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 დებრიფინგი
 გუნდებისათვის შედეგების გადაცემა
 გუნდური მუშაობა
 გუნდების მიერ მეცხრე ვირტუალური წლის დაგეგმვა
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
პირდაპირი მარკეტინგის და გაყიდვების სტიმულირების
ევოლუცია.
26
სესია 20: სიმულაცია + პრეზენტაცია
მარკეტინგის მართვის სიმულაცია [2 საათი]
 ფინალური დებრიფინგი
 საბოლოო შედეგების გამოცხადება
 პროგრამის შეჯამება
პრაქტიკული სემინარი [1 საათი]:
რეპუტაციის მართვა.
27
რას მივიღებ პროგრამის გავლის შედეგად?
ცოდნა/უნარები/პრაქტიკა
პირველი კომპონენტის გავლის შედეგად მსმენელები გაიახლებენ
მარკეტინგული საქმიანობის ეფექტიანი მართვისთვის აუცილებელ
ცოდნას Marketing 3.0 და Inbound Marketing პრინციპების
შესაბამისად. შედეგად მსმენელები უკეთ მოემზადებიან
თანამედროვე გამოწვევებისათვის, შეიმუშავებენ მარკეტინგის
უკეთეს სტრატეგიას, უკეთ გამოიყენებენ კვლევას და დაზვერვას
გადაწყვეტილების მიღებისას, შეიმუშავებენ უკეთეს
ინტეგრირებული მარკეტინგის კამპანიას, დახვეწენ საკუთარი
პრეზენტაციის უნარებს, გაეცნობიან კლიენტების მომსახურების
თანამედროვე სისტემებს და მარკეტინგის მართვის თანამედროვე
მიდგომებს და უკეთეს წარმოდგენას შეიქმნიან მარკეტინგის
სპეციალური მიმართულებების შესახებ.
28
რას მივიღებ პროგრამის გავლის შედეგად?
ცოდნა/უნარები/პრაქტიკა
მეორე კომპონენტის - მარკეტინგის მართვის სიმულაციის გავლის
შედეგად მსმენელები დახვეწენ შემდეგ მმართველობით უნარებს:
მარკეტინგული გადაწყვეტილების მიღების უნარი, მარკეტინგის
სტრატეგიის შემუშავების უნარი, ანალიტიკური უნარები,
მარკეტინგული საქმიანობის/პროექტების მართვის უნარი,
სწრაფად ცვლად გარემოსთან ადაპტაციის უნარი, სტრესულ
რეჟიმში სწორი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი, დროის
მართვის უნარი, ლოგიკური აზროვნების უნარი, გუნდური
თამაშის უნარი, ლიდერული უნარები, ბაზრის მოთხოვნების
შესაბამისად პროდუქტების შემუშავების უნარი, ეფექტური
მოლაპარაკებების უნარი და კომპანიის საზოგადოებრივი იმიჯის
მართვის უნარი.
29
რას მივიღებ პროგრამის გავლის შედეგად?
ცოდნა/უნარები/პრაქტიკა
მესამე კომპონენტის გავლის შედეგად მსმენელები პრაქტიკულად
მზა “ინსტრუქციებს” მიიღებენ როგორ შექმნან მოთხოვნა, როგორ
შეიმუშავონ ახალი პროდუქტი, როგორ მოიპოვონ კონკურენტული
უპირატესობა იდეის პოზიცირებით, როგორ შეადგინონ
მარკეტინგის გეგმა, როგორ იმუშაონ ვებმასტერთან, როგორ
აწარმოონ პოლიტიკური მარკეტინგი, როგორ გააკეთონ
პროგნოზირება, როგორ გამოიყენონ ახალი მედია
ინტეგრირებული მარკეტინგის კამპანიის ფარგლებში, როგორ
დაიცვან ეთიკა მარკეტინგში, სად იკვეთებიან კანონმდებლობა და
მარკეტინგი, როგორ ამოიცნონ ტყუილი კომუნიკაციისას, როგორ
გამოიყენონ თანამედროვე რევოლუციური მეთოდები გაყიდვების
გასაზრდელად და როგორ მართონ საკუთარი რეპუტაცია.
30

similar documents