CRKC

Report
Centrum voor Religieuze Kunst
en Cultuur vzw
EXPERTISECENTRUM
VOOR HET
RELIGIEUZE ERFGOED IN VLAANDEREN
Centrum voor Religieuze Kunst en
Cultuur vzw
Korte historiek en situering
 Opgericht op 17 september 1997 door :
•
•
•
•
de vijf Vlaamse bisdommen (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt,
Mechelen-Brussel)
de Unie van Religieuzen van Vlaanderen vzw (URV)
de Vereniging van Vlaamse Norbertijnenabdijen vzw (VVNA)
de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)
 Erkend als landelijk expertisecentrum voor het religieus cultureel
erfgoed sinds 2009 (Cultureel Erfgoeddecreet)
 Sinds 2012 : nieuwe bijkomende opdracht > expertisecentrum
voor het onroerend kerkelijk erfgoed (Conceptnota Bourgeois)
 Gevestigd in de Norbertijner Abdij van Park Heverlee
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw
Expertisecentrum voor
het religieus
cultureel erfgoed
Expertisecentrum voor
het onroerend
kerkelijk erfgoed
01.03.1998
• 01.01.2012
Expertisecentrum voor het religieus
cultureel erfgoed in Vlaanderen en
Brussel
MISSIE
 Behoud - beheer - valorisatie van religieus
erfgoed
 Expertise verwerven – delen – implementeren
 Aanspreekpunt – dienstverlener – middelaar
 Beheerders/eigenaars – expertisehouders –
overheid
Religieus erfgoed
=
erfgoed van de erkende erediensten in
Vlaanderen, in het bijzonder de katholieke
eredienst
Expertisecentrum voor het religieus cultureel
erfgoed in Vlaanderen en Brussel
Algemeen :
• prospectie / in kaart brengen
– Eerstelijnszorg
– algemene ondersteuning en advisering (tools, instrumenten… voor
registratie, selectie …) - doorverwijzing
•
•
•
netwerking
projectwerking (ondersteunend / adviserend)
vorming
• Rooms-katholieke eredienst :
– beleid- en visievorming (registratie, selectie, opvang / bestemming,
valorisatie van religieus erfgoed)
– ondersteuning van beheer (registratie, advies, trajectbegeleiding,
maatwerk, collectiemobilteit, transitdepot)
Expertisecentrum voor het religieus cultureel
erfgoed in Vlaanderen en Brussel
CRKC in cijfers :
1.
Registratie
–
–
2.
Collectiebeheer :
–
–
3.
Inventarisatieopdrachten : 12 collecties / jaar = ca. 4.000 objecten
(geregistreerd in CRKC databank of Erfgoedplus)
Totaal aantal geïnventariseerde collecties : 180 of 32.000 objectfiches
transitdepots (2) : ca. 700 m² / ca. 10.000 objecten
(kerkelijke) herbestemming : ca. 140 objecten / jaar
Eerstelijnszorg en advies :
–
–
–
Adviesvragen : ca. 200 / jaar
Herbestemmingsdossiers : ca. 10 / jaar
Trajectbegeleiding en projecten : ca. 3 / jaar (bv. Abdij Bornem)
De erfgoedgemeenschappen van
CRKC
- Beheerders van religieus erfgoed
(kerkfabrieken, kloosters, OCMW’s, …)
- Onderzoekers / wetenschappelijke
instellingen
- Kerkelijke en burgerlijke overheden
- Brede publiek
Situatieschets
1.Privaatrechtelijk religieus erfgoed
•Erfgoed van religieuze ordes en congregaties
•1082 kloosters in Vlaanderen (2009)
•Scholen, hospitalen…
•Dalend aantal beheerders wegens vergrijzing
•Privé-bezit
Situatieschets
2. Publiekrechtelijk religieus erfgoed:
• Andere beherende instanties: kerkfabrieken
• Ca. 1800 parochiekerken in Vlaanderen
• Wat met fusies van parochies
• Conceptnota minister Bourgeois ‘Een
toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’:
Doelstellingen 2012-2016
Religieus cultureel erfgoed
- in kaart brengen religieus cultureel erfgoed in
Vlaanderen en Brussel
- beleid- en visieontwikkeling
- kennisverwerving en kennisdeling /vorming
- pro-actieve dienstverlening
- netwerking
- aandacht en werking immaterieel religieus
erfgoed
- duurzaamheid
Uitgangspunten
- integrale erfgoedzorg
- in situ bewaring en valorisatie
- respect voor eigenheid van erfgoed
- respect voor autonomie en privacy
- behoud en selectie op basis van aangepast
waarderingskader
Expertisecentrum voor het
onroerend kerkelijk erfgoed
• Gestart in januari 2012
• Gekaderd in Conceptnota Minister Bourgeois
Waarom dit expertisecentrum?
• Binnen de kerk: discussie over de toekomst
van het “kerk vormen”
• Daaraan gekoppeld: de vraag naar het
toekomstig gebruik van de parochiekerken
• Geen louter Vlaams / Belgisch fenomeen:
discussie gevoerd in heel West-Europa
• Verheldering: discussie te vaak verengd tot
“herbestemmen” parochiekerken. Ook andere
aspecten belangrijk: beheer, valorisatie, …
Waarom dit expertisecentrum?
• Conceptnota van minister Bourgeois (juni 2011)
en omzendbrief betrekt, naast de kerkelijke
instanties, ook andere actoren bij de discussie:
– gemeentelijke overheden: i.v.m. toekomstvisie over
parochiekerken op hun grondgebied
– Vlaamse Overheid – Onroerend Erfgoed en
Binnenlands Bestuur: zorg voor de cultusgebouwen
– Erfgoedorganisaties: verbreding draagvlak voor het
Onroerend Kerkelijk Erfgoed
Opdrachten van het expertisecentrum
• Kernopdracht: optimale begeleiding van alle
betrokkenen bij het behoud, beheer, valorisatie,
neven- en herbestemmen van het Onroerend Kerkelijk
Erfgoed.
• Daartoe: centrale bundeling van alle beschikbare
expertise over beheer, valorisatie, nevenbestemming
en herbestemming en verdere structurele uitbouw van
deze expertise
• Het expertisecentrum staat in voor informatie, advies
en ondersteuning
• Doelgroepen: gemeenten, kerkbesturen en andere
betrokkenen
Stand van zaken
Bundeling van informatie
• Vakbibliotheek en documentatiecentrum
Inhoud: relevante boeken, naslagwerken,
studies, rapporten enz.
– Wordt op termijn ontsloten via de website
• Website is performant gemaakt: grondig
vernieuwd sedert begin januari 2013
– Online bundeling van informatie
– Databank met voorbeelden uit binnen- en
buitenland
Terminologie verhelderd
• We spreken voortaan over:
– Parochiekerk als huis van de plaatselijke
geloofsgemeenschap
– Valorisatie: versterken en bevorderen van de betekenis
van het kerkgebouw
– Medegebruik: door andere katholieke of christelijke
geloofsgemeenschappen
– Nevenbestemming
• Multifunctioneel gebruik: “tijdsdelen” van dezelfde ruimte voor
andere dan religieuze doeleinden
• Gedeeld gebruik: “ruimte delen”, herinrichting van de ruimte met
afgesloten liturgische ruimte
– Herbestemming: nieuwe functie geven aan het
kerkgebouw na het onttrekken aan de eredienst
Advies en ondersteuning
• Telefonisch en via de loketfunctie van de
website: antwoorden op vragen van
betrokkenen, doorverwijzen
• Bundeling van de veel gestelde vragen om ze
toegankelijk te maken voor het bredere veld
• Advies ter plaatse: op vraag van kerkbesturen
en/of gemeentebesturen
• 2 pilootprojecten ondersteunen: Westhoek
en Gent.
Begeleiding in functie van
toekomstvisie en meerjarenplannen
• Inventaris parochiekerken Vlaanderen:
Doel:
– Kennis verwerven over actuele toestand van de
parochiekerken in Vlaanderen
– Deze kennis bundelen tot bruikbaar instrument
voor het uitschrijven van toekomstvisie
parochiekerken op gemeentelijk niveau
Begeleiding in functie van
toekomstvisie en meerjarenplannen
• Ontwikkeling van een sjabloon voor uitschrijven
van toekomstvisie parochiekerken
– Document vanaf vandaag beschikbaar op website
– Minimale elementen van deze beleidsvisie volgens
nota Minister Bourgeois:
• de parochiekerken als gebouw: cultuurhistorische waarde,
de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand,
de mogelijkheid tot compartimentering
• de parochiekerk in zijn ruimtelijke omgeving
• het actuele gebruik en de functie van de parochiekerk
• mogelijke interesse van andere actoren.
Inhoud van de bevraging
Parochiekerken
• I. Identificatie kerkfabriek en parochie
• II. Inventarisatie van het kerkgebouw
– Identificatie; Bouwfysische toestand – geplande werken
– Onroerend en roerend patrimonium (orgel, immaterieel erfgoed en
devotie, kerkhof, parking)
– Gebruik van de kerk
•
•
•
•
•
Eredienst
Openstelling
Valorisatie / nevenbestemming
Medegebruik voor eredienst
Herbestemming/Sloop
• III. Andere gebouwen beheerd door de kerkfabriek
– Pastorie en Parochiezaal
• IV. Roerend patrimonium
– Archief, Bibliotheek, meubilair, cultusobjecten – inventaris
De bevraging Parochiekerken
• 1.795 kerkfabrieken werden aangeschreven.
Zij beheren in totaal ca. 1.850 kerken.
• Stand van antwoorden per 15/1/2013:
– 1.479 kerkfabrieken reageerden (82,4%)
– 1.279 vulden volledig in (71,2%)
– 200 zijn gestart, maar moeten nog afronden
(11,2%)
– 316 kerkfabrieken reageerden nog niet (17,6%).
Enige voorlopige vaststellingen
• Algemene toestand van de kerken:
– 61% is goed
– 35% is redelijk
– 3% is slecht
– 1%: onbekend
• In gebruik voor de eredienst:
– 97% ja
– 3% neen
• Vieringen:
– 84% Zondagsmis tijdens het weekend:
• 35% weekendmis op zaterdag
• 49% weekendmis op zondag
– 31%: wekelijkse mis tijdens de weekdagen
– 91% begrafenisviering, huwelijksviering, doop
• Is de kerk open buiten de eredienst?
– 54% ja, waarvan 75% het hele jaar door
• Zo ja voor welke activiteiten?
– 91% Stilte/Bezinning
– 77% Devotie
– 65% Toerisme
• In 27% van de kerken is bewaking voorzien tijdens de
openingsuren
– 46% is niet open buiten de uren van de eredienst
• Gebruik van de kerk voor niet liturgische
activiteiten: 75%
– In hoofdzaak concerten (93%), tentoonstellingen
(45%), repetities (37%), voordrachten (24%)
– Ter beschikking gesteld op basis van
gebruiksreglement en overeenkomst?
• Gebruiksreglement: 22%
• Schriftelijke overeenkomst bij gebruik door derden:
30%
• Vergoeding gevraagd: 51%
Een toekomst voor de
Parochiekerken?
• Perceptie “kerken worden niet meer gebruikt”
is tegengesteld aan resultaten bevraging: 97%
wordt nog gebruikt
• Slechts 54% is open buiten de uren van de
eredienst (veiligheid? Personeelsinzet voor
bewaking?)
• Grote bereidheid om kerken ook buiten de
eredienst ter beschikking te stellen: 75%
Regeling gebruik Parochiekerken
• Gebruik van de Parochiekerken:
– de Vlaamse Bisschoppen schreven richtlijnen > zie
toelichting Mgr. Bonny in de namiddag
• CRKC zal in samenwerking met partners
instrumenten ontwikkelen om de toepassing
hiervan te ondersteunen:
– Model gebruiksreglement
– Modellen van overeenkomsten (activiteit – lange
termijn)
– Voorbeelden van organisatiemodellen
– Ondersteuning vrijwilligerswerk
Procedure parochiekerkenplan /
toekomstvisie
• Verschilt enigszins per Bisdom > beleidsteksten
op onze website
• Globaal worden volgende stappen genomen:
• Stap 1: Pastoraal plan
– Wordt opgesteld door parochies, parochiefederaties,
dekenaten
– Doel:
• nadenken over organisatie van pastorale activiteiten
• Daaraan gelinkt: welke infrastructuur is daarvoor nodig
(welke parochiekerken zullen gebruikt worden, welke
worden eventueel niet meer, of slechts gedeeltelijk gebruikt)
• Stap 2: overleg parochie met kerkfabriek
– Doel: gebruik van de parochiekerk(en) beheerd door de
kerkfabriek definiëren
– Vanaf deze fase kan (informeel) overleg met gemeente
plaatsvinden
• Stap 3: bundeling van pastorale plannen en pastoraal
gebruik kerken op gemeentelijk niveau
– Inzichten van de parochies en kerkfabrieken van de
gemeente worden gebundeld tot één globaal plan
– Regie is in handen van het CKB
– Plan wordt aan de Bisschop / vicariaat parochies
voorgelegd
• Stap 4: ontwerp van parochiekerkenplan /
toekomstvisie
–
–
–
–
–
Uitgeschreven voor CKB
Besproken met Gemeentebestuur
Eindtekst door CKB
Voor goedkeuring voorgelegd aan de Bisschop
Na goedkeuring: voorgelegd aan Gemeentebestuur
• Stap 5: met de visie als basis, wordt meerjarenplan
opgesteld
– Te onderhandelen met gemeentebestuur
– Goedgekeurd door de Gemeenteraad uiterlijk einde juni
2013
Principes
• Bisschop beslist over gebruik van
parochiekerken en over eventueel onttrekken
aan de eredienst van niet meer gebruikte
kerken
• Overleg tussen de formeel betrokken partijen
belangrijk: parochie, kerkfabriek, CKB,
Gemeentebestuur en Bisdom
• Strakke timing: deadline 30 juni 2013
Hoe toekomst vormgeven?
• Voor elke vorm van gebruik: keuzes aftoetsen
– Gebruik dat conform is met de waarde en
geschiedenis van het gebouw: respectvolle omgang
– Bij neven- en herbestemming aandacht voor:
• Veiligstellen van monumentwaarde, ook op lange termijn
• Als het kan: dicht aansluiten bij sociale, maatschappelijke
functies, zo mogelijk in combinatie met (kern van) religieuze
functie
– Draagvlak van de betrokken gemeenschap(pen)
verwerven en in stand houden: parochie, buurt,
verenigingen,…
Voorbeelden?
• > zie de namiddagsessies
• > zie ook databank op onze website
Voorbeeld - Nevenbestemming
Gertrudis van Nijvelkerk, Heerle (NL)
• Deelgemeente van Roosendaal met veel
sociale woningen
• Kerk was te groot voor de (Rooms-Katholieke)
geloofsgemeenschap
• Kerk is beschermd als rijksmonument
• Met verschillende partners gezocht naar een
nevenbestemming in “gedeeld gebruik” in
functie van versterken van sociale cohesie van
Heerle
• Partners:
– Bisdom en kerkbestuur
– Gemeente Roosendaal: ontving subsidie van
Provincie Noord-Brabant voor dit project
– Aramis AlleeWonen (projectontwikkelaar van o.m.
sociale woningen in Heerle) werd eigenaar van de
kerk en daarmee opdrachtgever
– Oomen Architecten waren de ontwerpers
• Uitwerking:
– 3 functies worden gecombineerd via een slimme
indeling van de monumentale ruimte
• Religieuze functie met afgesloten kapel voor kleine diensten
en het voormalige kerkschip voor de zondagsdiensten
(multifunctioneel gebruikt samen met dorpshuis)
• Ontmoetingsfunctie: dorpshuis met vergaderzalen en een
presentatieruimte (kerkschip)
• Sociale functie: huisartsenpraktijk
• Resultaat:
– Kerk is opnieuw de ontmoetingsplek geworden voor
de gemeenschap
Religieuze functie
• Kapel in de vroegere
linkerzijbeuk
Gedeeld religieus-ontmoeting
• Het kerkschip wordt
voor beide functies
gebruikt:
multifunctioneel
gebruik
Ontmoeting: dorpshuis
• Vergaderzalen
• Ontmoetingsruimte
Huisartspraktijk
… een nieuwe baken in het dorp
Meer voorbeelden?
• Bezoek onze website:
www.crkc.be
Contact
CRKC – Onroerend Kerkelijk Erfgoed
Contact:
Jan Jaspers – Dimitri Stevens
Abdij van Park 7
3001 Heverlee
016 / 40 60 73
Mail: [email protected] of
[email protected]
Bezoek onze website: www.crkc.be

similar documents