Proposta d`avaluació per a esports d`invasió

Report
PROPOSTA D’AVALUACIÓ PER ESPORTS D’INVASIÓ
Autora: Maria Massuet Puig - Tutor: Cristófol Salas Santandreu
OBJECTIUS
PROPOSTA D’AVALUACIÓ
En què es basa?
•Profunditzar els coneixements sobre el mètode horitzontal
comprensiu (MHC) i veure la seva diferència entre el
tradicional.
•Revisar els diferents sistemes d'avaluació dels esports
col·lectius.
•Elaborar una proposta d’avaluació adequada al model
horitzontal comprensiu d’esports d’invasió i a les necessitats
d’un docent.
MARC TEÒRIC
Principis tàctics
de joc
ATAC
1.Conversar la pilota
2.Progressar amb la
pilota
3.Orientar-se cap al
objectius
DEFENSA
1.Recuperar la pilota
2.Evitar la progressió
de la pilota
3.Evitar l’orientació
cap al objectiu
Què avaluar?
Principis tàctics del joc col·lectivament.
Com avaluar?
Finalitat: Formativa
Moment: Contínua
Persona avaluad.:
heteroavaluació i
coavaluació.
Amb què avaluar?
Escala de valoració
descriptiva
Instruments d’avaluació
Bayer 1986, en Méndez (2011)
Sistemes d’avaluació del M.H.C
Què és el model tradicional?
Àmbit escolar
Exemple d’avaluació
Escala Likert per avaluar el tir de bàsquet:
Team Sports Assesment Procedure (TSAP)
Méndez (2005)
Centrat en
la tècnica
Game Performance Assessment Instrument (GPAI)
Méndez (2005)
Externs al àmbit escolar (formació esportiva)
Herramienta de Evaluación del Rendimiento del
Juego (HERJ) o Games Performance Evaluation Tool
(G-PET).
Gutiérrez I García-López (2012)
Context
Fase adaptativa
Pensament tàctic
deductiu
Historial esportiu
i motivacions
Control del entrenament de bàsquet.
Guille (1986) I Gallois (1986)
Avantatges i inconvenients:
La majoria són fiables.
S’adapten segons al que volem avaluar.
La majoria valoren la presa de decisions.
Escala de puntuació de Patiño i López-Barrajón (1998)
Què és el model horitzontal comprensiu?
Alguns possibiliten la coavalaució.
La majoria són quantitatius .
Tàctic
Contextualitzat
Pensament tàctic
deductiu
Fase adaptativa
Estils d’ensenyament
cognitius
Méndez (2009)
Referències
bibliogràfiques
Alguns no mostren els principis tàctics.
Alguns tenen un funcionament complicat,
.dificultant la coavaluació.
Dificultat per extreure una nota quantitativa final.
Gallois, A (1986). Basket-ball-Controle en cous de formation. EPS, nº200-201, 66-70.
Guille, R. (1986). Notation en sports collectifs. EPS, nº 200-201, 63-65.
Gutiérrez, D., García-López, L.M. (2012). Evaluación de la toma de decisiones por parte de alumnos de primaria en relación a los contextos tácticos. New Approaches in
educational research, vol.º, nº 1, 8-14.
Méndez, A. (2005). Hacia una evaluación de los aprendizajes consecuente con los modelos alternativos de iniciación deportiva. Támdem, nº17,38-58.
Méndez, A. (2009). Modelos actuales de iniciación deportiva. Sevilla: Wanceulen.
Méndez, A. (2011). La evaluación desde la perspectiva comprensiva. Tándem, nº 37, 42-54.
Patiño, A. i López-Barrajón, M. (1998). Aplicaciones del análisis y evaluación de la técnica del baloncesto. Educación física y deportes, nº 54, 37-43.
CONCLUSIONS
•Instrument que avalua el procés d’aprenentatge des d’un
punt de vista cognitiu i col·lectiu.
•Aplicable en alumnes d’ESO i Batxillerat.
•Certa llibertat en alguns barems.
•Proposta de millora: Contrastar la seva utilitat en algun
col·legi, compartir-lo amb altres docents per poder-lo
millorar.
•Potencialitat: Creació de nous instruments d’avaluació per
altres grups d’esports.

similar documents