ระบบ สืบค้น ข่าว - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Report
ระบบสืบค้นข่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระบบสืบค้นข่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูเ้ สนอ
นางสาวสุนทราภรณ์ แก่นแก้ ว
นางสาวสุนิษา
ช่วยชูชิต
115210906157-0
115210906166-1
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวข้ อรายละเอียด :
ระบบสืบค้นข่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเป็ นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของโครงงาน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
โปรแกรมระบบสืบค้ นข่าว มีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยในการสืบค้ นข่าวต่างๆ จัดทาระบบนี ้
ขึ ้นเพื่อสะดวกในการค้ นหาข่าวและลดเวลาในการค้ นหาและการสืบค้ นข้ อมูล
เนื ้อหาจะเป็ นการสร้ างระบบฐานข้ อมูลเก็บรายละเอียดข่าวข้ อมูลเช่นบอกวันที่ ขนาด,
คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch , Ad Value, PRValue(x3) เพื่อ
แสดงรายละเอียดข่าว ขนาด วันที่ ชื่อหนังสือพิมพ์
วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้ นหาข้ อมูลข่าวและช่วยในการจัด
ระเบียบข้ อมูลในระบบการสืบค้ นข่าว สาหรับการค้ นหาข่าว ข้ อมูลข่าว หัวข้ อข่าว
คอลัมม์ ที่อยากจะทราบสามารถใส่ข้อมูลว่าต้ องการทราบหัวข้ อข่าวเรื่ องไหนวัน
ไหนสามารถใส่ข้อมูลลงไปไม่ต้องเสียเวลาไปหาเองสะดวกและประหยัดเวลา
ขอบเขตของโครงงาน
ระบบสืบค้ นข้ อมูลข่าวเป็ นระบบที่สามารถช่วยค้ นหาข้ อมูลข่าว จะมี
วันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch , Ad Value,
PRValue(x3) สะดวกในการค้ นหาเป็ นระบบค้ นหาแบบง่ายระบบนี ้สามารถใช้ ได้
กับทุกคนไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาหรื ออาจารย์
ระบบสื
บ
ค้
น
ข่
า
ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คาสืบค้ น
จากัดการสืบค้ น
ชื่อหนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์
Col.Inch
Ad Value
PRValue(x3)
คลิป
ขาว-ดา
สี่สี
สืบค้ น
ระบบสื
บ
ค้
น
ข่
า
ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คาสืบค้ น
จากัดการสืบค้ น
น ้าดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am...
ชื่อหนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์
Col.Inch
Ad Value
PRValue(x3)
คลิป
ขาว-ดา
สี่สี
สืบค้ น
ระบบสื
บ
ค้
น
ข่
า
ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการค้ นหา
ปี
2554
ชื่อ
หนังสือพิมพ์
บ้ านเมือง
คอลัมม์
น ้าดื่มเนสท์เล่ฯ
ชวนร่วมกิจกรรม
"Nestle
PureLife I
am...
sectio
n
ปี ที่
บันเทิง/
บันเทิง
-
วันที่
ศ. 1
เม.ย.2554
ฉบับที่
2680
1,2,3,…,last
หน้ า
18 (ล่าง)
Col.Inch
65
Ad
Value
48,750
PRValue (x3)
คลิป
146,250
ขาว-ดา
ระบบสื
บ
ค้
น
ข่
า
ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข่ าวใหม่
ปี
ชื่อ
หนังสือพิมพ์
คอลัมม์
section
ปี ที่
วันที่
ฉบับที่
หน้ า
Col.Inch
Ad Value
PRValue
(x3)
คลิป
2554
เดลินิวส์
ใต้ ฟ้ากรุงเพทฯ
กีฬา/กทม.จราจร
-
จ. 11
เม.ย.2554
22460
24 (บนขวา)
37.42
78582
235,746
สีส่ ี
2554
เดลินิวส์
คนหน้า 5: น้ าพระ
พุทธมนต์
First
Section
/ภาพ-ข่าว
สังคม
9
อ.12 เม.ย.
2554
22461
5 (ล่างซ้ าย)
18.57
38997
116991
สี่สี
1,2,3,…,last
ระบบสื
บ
ค้
น
ข่
า
ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้ าสู่ระบบ
USERNAME
PASSWORD
ตกลง
ลงทะเบียน
ระบบสื
บ
ค้
น
ข่
า
ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงทะเบียน
USERNAME
PASSWORD
ชื่อ-นามสกุล
ตกลง

similar documents