โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

Report
โรงพยาบาล “ปิ ดจอ”
เปิ ด แล้ ว ปิ ด
คิดได้ ไง??
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
1
ประธานคณะกรรมการอนุร ักษ์
พล ังงาน
รองประธานคณะกรรมการอนุร ักษ์
พล ังงาน
เลขานุการ
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
คุณจ ันทร์อนงค์ ฉายเหลีย
่ ม
อ.คีรน
ิ ทร์ ไกรเกตุ
ั ตร
คุณกิตติโชค สงิ สนจิ
คุณพ ัชรี ธรรมบุตร
คณะกรรมการอนุร ักษ์พล ังงาน
ฝ่ายวิชาการ
คุณพนิต พงศ์พพ
ิ ัฒน์นพันธ์
www.dede.go.th
คุณกฤษณชั
ย โกยกอบการ
ั ันธ์
ฝ่ายประชาสมพ
คุณศศิพม
ิ พ์ พิมพ์พฬา
ิ าร์
ฝ่ายวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารจ ัดการ
ื้ เพลิง
เชอ
ฝ่ายสงิ่ แวดล้อม
คุณศรัณย์ เชียรรัมย์
คุณเฉลิมชาติ ขุนทองจันทร์
คุณวารุณี ระเบียบดี
โครงการพั
นาบุรัคตลากรและที
มบริหารด้
นการอนุรักสมกลิ
ษ์ พลัน่ งงานในอาคารประเภท
คุณอฒาพล
ติ
คุณาณฐชนนท์
คุณสนธยา นพรัตน์
www.inno.co.th
คุณชานาญ สงศรีจันทร์ 2
นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ รพ.ปิ ดจอ
1.
การอนุรักษ์พลังงานเป็ นภาระหน ้าทีส
่ ว่ นหนึง่ ของโรงพยาบาลทีท
่ ก
ุ
คนต ้องถือปฏิบต
ั ิ
2.
นโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็ น นโยบายหลักและให ้ความสาคัญสูงสุด
ตัง้ แต่ผู ้บริหารสูงสุดจนถึงเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ คน
3.
โรงพยาบาลต ้องดาเนินการและพัฒนาวิธก
ี ารจัดการพลังงานอย่าง
เหมาะสมและเป็ นไปตามกฎหมาย
4.
้ พยากรพลังงานให ้เหมาะสมและมีประสท
ิ ธิภาพ
โรงพยาบาลจะดาเนินใชทรั
สูงสุด ลดลง > 10 % ภายในปี 2556 เทียบจากปี 2555
5.
โรงพยาบาลจะให ้การสนับสนุนและสง่ เสริมทัง้ ทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณอย่างเหมาะสมเพือ
่ ให ้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
3
หน่ วยจ่ายกลาง
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
4
หน่ วยเวชกรรมฟื้ นฟู
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
5
ครัวมะฮอกกานี
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
6
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
7
จุดแข็ง
มีการกาหนด
นโยบายของ
องค์ กรที่ชัดเจน
www.dede.go.th
มีการอบรม
สื่อสาร และ
ประชุม
ประจาเดือนใน
หน่ วยงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
ในหน่ วยงานมี
ผู้รับผิดชอบ
ด้ านพลังงาน
และหน้ าที่ท่ ี
ชัดเจน
www.inno.co.th
8
จุดแข็ง
มีการจัดทาสื่อ บอร์ ด
ความรู้ ป้ายรณรงค์ ใน
ทุกหน่ วยงาน
www.dede.go.th
มีการสนับสนุนเงินใน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
9
จุดอ่ อน
การลงทุนติดตัง้ อุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีท่ อี นุรักษ์
พลังงานในการทางาน
www.dede.go.th
การติดตัง้ พัดลมระบาย
อากาศบนหลังคา ลดการ
ใช้ พัดลมเพดาน และลด
ความร้ อนในห้ องครัว
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
10
จุดที่พัฒนาได้
ตาแหน่ งถังดับเพลิง มีส่ ิงของ ปลั๊กไฟอยู่บริเวณอ่ างนา้ ไม่ มี
กีดขวาง
ฝาครอบ
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
11
จุดที่พัฒนาได้
พืน้ ใต้ อ่างซักล้ างด้ านหน้ ามีความสกปรก
www.dede.go.th
การทา 5ส ในแผนกกายภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
12
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
13
ลงทุน = 35,000 บาท
ระยะคืนทุน = 0.45 ปี
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
14
3 มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
ผลสารวจ : ใช ้ Motion Sensor ควบคุมหลอด T8
จานวน 100 ชุด
พิกด
ั กาลังไฟฟ้ า เดิม
= 36+10 = 46 W
เปอร์เซ็นต์การทางาน = 100 %
เวลาทางาน
= 12 ชวั่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
พลังงานไฟฟ้ าก่อนกาหนด = 46*100*12*365/1000
้ งงาน 20,148 Kw/ปี
ก่อนกาหนดมาตรการ ใชพลั
ค่าไฟ 3.5 บาท = 20,148 x3.5 =70,518 บาท/ปี
มาตรการด้านเทคนิค
1. ติดอุปกรณ์หรีแ
่ สง Motion Senser
ชว่ งไม่มค
ี นเดินหรีแ
่ สงเหลือ = 10 W ทีเ่ วลา 6 ชม.
ข่วงมีคนเดินปรับแสงขึน
้ = 30 W ทีเ่ วลา 6 ชม.
เปอร์เซ็นการทางานที่ = 100 %
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า ชว่ งหรีไ่ ฟ = ( 10x 100x6x365 ) / 1000
= 2,190 Kw/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.5 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 2,190 x 3.5
= 7,665 บาท/ปี
3 มาตรการและการคานวณผลประหย ัด (ต่อ)
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า ชว่ งปรับไฟขึน
้ = ( 30 x100x6x365 ) / 1000
= 6,570 Kw/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.5 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 6,570 x 3.5
= 22,995 บาท/ปี
ค่าไฟฟ้ าหลังติดตัง้
= 22,995+7,665
= 30,660 บาท/ปี
ผลประหยัด
= 70,518 – 30,660
= 39,858 บาท/ปี
เงินลงทุน
= 95,000 บาท
คืนทุน
= 95,000/39,858 =2.3 ปี
ข ้อเสนอแนะ หากมีการสารวจพืน
้ ที่ ทีส
่ ามารถติดตัง้ Motion Sensor
้
และใชงานได
้ 24 ชม.จะสามารถประหยัดได ้ขึน
้ อีกและสามารถคืนทุน
ได ้ในระยะประมาณ 1 ปี
4 มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
ผลสารวจ : ติดตงั้ VSD ควบคุม Pump CHP และ CDP ขนาด 15 KW
พิก ัดกาล ังไฟฟ้าของ Pump ใชง้ านที่ 24 ชม.
ก่อนทาการติดตงั้ VSD
CHP =15x24x365 = 131,400 Kw/ปี
CDP = 15x24x365 = 131,400 Kw/ปี
รวม = 262,800 Kw/ปี
มาตรการด้านเทคนิค
ติดตงั้ VSD ควบคุมค่าความถี่ Pump CDP และ CHP ใชง้ าน 24 ชม.
สูตร
P1/P2 = (F1/F2) 3
CHP 35 Hz
= 15 x (35/50)3
= 5.15 Kw
CDP 40 Hz
= 15 x (40/50)3
= 7.69 Kw
กาล ังไฟฟ้ารวม = 5.15+7.69 = 12.84 Kw
พล ังงานหล ังติดตงั้ VSD
= 12.84 x24 x365 = 112,478Kwh/ปี
ผลประหยัด
= 262,800-112478 =150,722 Kwh/ปี
คิดเป็ นเงิน ทีค
่ า่ ไฟ 3.5 = 150,322 x3.5 =526,127 บาท
เงินทุน =350,000 บาท
คืนทุน = 350,000/526,127 = 0.66ปี
มาตรการและการคานวณผลประหย ัด
ผลสารวจ : เปิ ดเครือ
่ งปรับอากาศแล ้วเปิ ดประตูทงิ้ ไว ้
ขนาดของแอร์ทใี่ ช ้
= 24000 Btu
แปลงเป็ นพิกด
ั ทางไฟฟ้ า = จาก 1 Btu = 0.293 W
ดังนัน
้ แอร์ 24000 Btu = 24000 * 0.293 = 7032W
็ ต์การทางาน
เปอร์เซน
= 90 %
เวลาทางาน
= 8 ชวั่ โมง/วัน
วันทางาน
= 365 วัน/ปี
 ้
ก่อนกาหนดมาตรการ ใช
พลังงาน 18,480.1 หน่วย/ปี
ั ันธ์
มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสมพ
๊ ประตู (เปอร์เซน
็ ต์การทางาน = 70 %)
1. ติดตัง้ โชค
2. รณรงค์เมือ
่ เปิ ดแอร์ต ้องปิ ดประตูทก
ุ ครัง้
ผลประหย ัด
พลังงานไฟฟ้ า = ( 7032 x 8 x 0.7 x 365 ) / 1000
= 14,373.4 หน่วย/ปี
อัตราค่าไฟฟ้ า = 3.5 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได ้ = 18,480.1 – 14,373.4 = 4,106.7 x 3.5
= 14,373.45 บาท/ปี
แผนอนุรักษ์พลังงำน
รำยละเอียดกิจกรรม
พ.ศ.2556
เดือน
1
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
จัดอบรมจิตสำนึกบุคลำกรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน (100%) (สส.พลังงำน)
กำรติดตำม
2
กำรประกวดคำขวัญด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
3
4
ผูร้ ับผิดดชอบ งบประมำณเป้ ำผลประหยัด คืนทุน
1,500,000
0.13
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ 5,000
-
-
ประกวดจัดทำโลโก้อนุรักษ์พลังงำน
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ 5,000
-
-
จัดทำเสื้ อทีม ส.ส. พลังงำน
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ 25,000
-
-
จัดทำโปสเตอร์ผูบ้ ริ หำร เป็ นผูน้ ำกำรรณรงค์
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ 10,000
-
-
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ 10,000
-
-
7
ประกวดพื้นที่ตน้ แบบด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
จัดนิทรรศกำร Ennergy Day
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ 10,000
8
เข้ำร่ วมอบรมโครงกำรประหยัดพลังงำน
5
6
People Ware
แผนดาเนินงานและ
การติดตาม
ลำดับ ประเภท
ฝ่ ำยวิชำกำร
200,000
-
-
ฝ่ ำยวิชำกำร
10,000
-
-
ฝ่ ำยวิชำกำร
20,000
-
-
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ 5,000
-
-
9
ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนของโรงพยำบำลที่ประสบควำมสำเร็จ
10
กำรประชำสัมพันธ์เสี ยงตำมสำยและจัดบอร์ดเรื่ องพลังงำนและระบบ Internet
300,000
1,500,000
0.2
1
ทบทวนประกำศนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
คณะกรรมกำร
-
-
-
2
ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน
คณะกรรมกำร
-
-
-
3
กำรประเมินสถำนะกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้น (Energy Management System)
คณะกรรมกำร
-
-
-
4
กำรประชำสัมพันธ์
รวม People Ware
-
-
-
ฝ่ ำยวิศวกรรม
10,000
-
-
กำรกำหนดมำตรกำร เป้ ำหมำยและคำนวณผลตอบแทนทำงกำรเงิน
ฝ่ ำยวิศวกรรม
-
-
-
7
กำรจัดทำแผนปฎิบตั ิกำร
คณะกรรมกำร
-
-
-
8
กำรดำเนินกำรตำมแผน
คณะกรรมกำร
-
-
-
9
กำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมกำร
-
-
-
6
System Ware
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
กำรประเมินศักยภำพด้ำนเทคนิค
5
รวม System Ware
10,000
ระบบปรับอากาศ
1
เพิ่มเครื่ องปรับอำกำศสำรองในห้องควบคุมที่ตอ้ งใช้ตลอด 24 ชม.
ฝ่ ำยวิศวกรรม
35,000
77,088
0.45
เปลี่ยน หลอดไฟจำกขั้วขำวเ /2 หลอดป็ นขั้วเขียว 1 หลอด
ฝ่ ำยวิศวกรรม
80
443.25
0.18
ติดตั้ง Motion Senser หลอด ควบคุม หลอด T8
ฝ่ ำยวิศวกรรม
95,000
39,858
2.38
ฝ่ ำยวิศวกรรม
5,000
14,373
0.35
ฝ่ ำยวิศวกรรม
3
4
Hard Ware
ระบบแสงสว่าง
เปิ ดประตูทงิ้ ไว้
ใส่โช๊คอัพประตู
ระบบมอเตอร์
5
www.dede.go.th
350,000
526,127
0.66
รวม Hard Ware
485,080
657,889
1.74
รวมทั้งหมด
795,080
2,157,889
1.29
ติดตงั้ VSDควบคุม Pump CHPและ CDPขนาด15 KW
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
19
HK (housekeeping)
สัญลักษณ์ แสดงตาแหน่ ง ปิ ด-เปิ ด
อุปกรณ์
www.dede.go.th
ระบุอุณหภูมคิ วบคุมแอร์
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
20
HK (housekeeping)
แยกตู้แช่ ผัก ผลไม้ เนือ้ สัตว์
www.dede.go.th
ล้ าง Filter แอร์ โดยเจ้ าหน้ าที่ของ
หน่ วยงาน ประจาเดือน
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
21
HK (housekeeping)
ปลูกต้ นไม้ เพื่อร่ มเงา ลดความร้ อน
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
22
PI (process improvement)
ติดตัง้ Timer ควบคุมสวิทซ์ ไฟฟ้า
www.dede.go.th
เปลี่ยนเวลาการทดสอบไฟฉุกเฉิน
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
23
PI (process improvement)
ลดการเปิ ด เครื่ องนึ่ง เครื่ องอบ
ในช่ วง On peak ของโรงพยาบาล
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
24
MC (machine change)
เปลี่ยนหลอดชนิดขัว้ ขาว เป็ นขัว้ เขียว
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
25
สิ่งทีค่ ณ
ุ อยากจะบอกเพือ่ นๆ ถึงความในใจ
• ทุกคนได้ มีส่วนร่ วมกับการทางานเป็ นทีม แบ่ งหน้ าที่รับผิดชอบ
• เกิดความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ท่ ดี ตี ่ อกัน มีความสามัคคีในกลุ่ม รพ.
ปิ ดจอ
• ได้ เรียนรู้ส่ ิงใหม่ นอกเหนือจากวิชาชีพของตนเอง ทัง้ ผู้บริหาร
พยาบาล วิศวกร
• ได้ นาความรู้ท่ ไี ด้ ไปประยุกต์ ใช้ ในองค์ กรต่ อไป
• มีความเป็ นกันเอง ในการให้ ความรู้และแนะนา ตอบข้ อซักถาม
ต่ าง ๆ ของทีมวิทยากร ที่ปรึกษา ได้ ดมี าก
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
26
ขอบคณ
ุ ครั บ!!!!
คณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงานโรงพยาบาล
“ปิ ดจอ”
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
27

similar documents