เครื่องปรับอากาศ

Report
เครื่องปรับอากาศ หรือเรียกเป็ นภาษาพูดว่า
แอร์ (อังกฤษ: Air conditioner,
aircon) คือเครื่องใช้ไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับปรับ
อุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุ ษย์ได้
อาศัยอยูใ่ นที่ที่ไม่รอ้ นหรือไม่เย็นจนเกินไป หรือ
ใช้รกั ษาภาวะอากาศให้คงที่
ขนาดของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยเป็ น บีทยี ู ต่อ
ชั่วโมง (BTU/hr)
(บีทยี ู เป็ นหน่วยของความร้ อน) เป็ นค่าความสามารถใน
การลดพลังงานความร้ อนของเครื่องปรับอากาศ
ค่า EER ย่อมาจาก Energy Efficiency
Rating เป็ นค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ โดย
จะหาได้ จาก ขนาดของเครื่องปรับอากาศ (บีทยี ู ต่อ
ชั่วโมง) หารด้ วย กาลังไฟฟ้ าที่เครื่องปรับอากาศใช้ (วัตต์)
1.แบบติดผนัง
เป็ นแอร์ที่มีรูปแบบเล็กกะทัดรัด เหมาะสาหรับ
ห้องที่มีพ้นื ที่นอ้ ย เช่น ห้องนอน ห้องรับแขกขนาดเล็ก
1. ปรับตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม ประมาณ 25 ํ C
2. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
3. อย่านาสิ่ งของไปกีดขวางทางลมเข้าและลมออกของ
คอนเดนซิ่ งยูนิตจะทาให้ เครื่ องระบายความร้อนไม่ออกและ
ต้องทางานหนักมากขึ้น
4. ควรเปิ ดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ
ภายในห้องเฉพาะเท่าที่จาเป็ นต่อการใช้งาน
1.
2.
3.
4.
ควรเลือกซื้ อเครื่ องปรับอากาศจากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายที่
เชื่อถือได้
ควรเลือกเครื่ องปรับอากาศเบอร์ 5 ซึ่งจะมีประสิ ทธิ ภาพ
พลังงาน (EER - Energy Effciency Ratio) สูงกว่า และช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ควรเลือกรู ปแบบของเครื่ องปรับอากาศโดย คานึงถึงพื้นที่ที่
จะทาการติดตั้ง และความสะดวกในการดูแลรักษา
มีมาตรฐานรับรองเช่น มอก. CE JIS ISO เป็ นต้น
ขนาดของ
ขนาดพืน้ ที่ห้อง (ตร.ม.)
เครื่องปรับอากาศ BTU
13 - 14
16 - 17
20
23 - 24
30
40
7,000 - 9,000
9,000 - 12,000
11,000 - 13,000
13,000 - 16,000
18,000 - 20,000
24,000
1. จะทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่า
กระแสไฟฟ้ า ประหยัดค่าซ่อมบารุง และยืดอายุการทางาน
ของเครื่อง
2. จะทาให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้
และผูอ้ ยูอ่ าศัย
1.
2.
3.
หมั่นทาความสะอาดแผ่ นกรองอากาศทุก ๆ 2 สัปดาห์
หมั่นทาความสะอาดแผงท่ อทาความเย็นด้วยแปรงนิ่ม ๆ
และน้ าผสมสบู่เหลว อย่างอ่อนทุก 6 เดือน
ทาความสะอาดพัดลมส่ งลมเย็นด้วยแปรงขนาดเล็ก เพื่อ
ขจัดฝุ่ นละอองที่จบั กันเป็ นแผ่นแข็งและติดกันอยูต่ ามซี่
ใบพัดทุก6 เดือน จะทาให้พดั ลมส่ งลมได้เต็มสมรรถนะ
ตลอดเวลา

similar documents