นโยบายการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

Report
นโยบายการป้ องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
นายแพทย์โสภณ เมฆธน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
การประชุมเชิงปฏิบ ัติการเรือ
่ ง “ทิศทางการดาเนินงานกรมควบคุมโรค
ั ัศน์กรมควบคุมโรคปี 2558”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพือ
่ บรรลุวส
ิ ยท
ว ันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมรอย ัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ังหว ัดนครนายก
Road Map การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเรงด
่ วน
่
โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท ์
การพัฒนาระบบบริการให้ดียง่ิ ขึน
้
สรางขวั
ญ
ก
าลั
ง
ใจ
้
ธรรมมาภิบาลและกลไกตรวจสอบ
ถวงดุ
ล
่
บาบัดรักษา ฟื้ นฟู ผูเสพ
ผูติ
้
้ ดยาเสพติด
และการเฝ้าระวังควบคุมการใช้ วัตถุเสพ
ติด
ปี งบประมาณ 2557 (มิ.ย.-ก.ย.)
ไดพบแพทย
อยูใกล
้
์ รอไมนาน
่
่
้ ไกล
ไดรั
้ บยาเดียวกัน
ผูป
้ ่ วยฉุกเฉินทุกสิ ทธิปลอดภัย
ผูสู
้ งอายุและคนพิการไดรั
้ บการดูแล
ฟื้ นฟูตอเนื
่
อ
ง
่
มีกลไกการอภิบาลระบบทีเ่ ป็ นระบบ
คุณธรรม
ประชาชนทีไ่ ดรั
งคม
้ บผลกระทบดานสั
้
จิตใจ ไดรั
่ วยา
้ บการเยีย
ผูเสพ
ผู
ติ
ด
ยาและสารเสพติ
ด ไดรั
้
้
้ บ
การบาบัดรักษา ฟื้ นฟูตามเกณฑที
์ ่
กาหนด
ระยะกลาง
การปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพ
การปฏิรูประบบการเงินการคลัง
พัฒนาระบบขอมู
ขภาพ
้ ลดานสุ
้
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
การพัฒนากลไกสรางเอกภาพในการก
าหนดนโยบาย
้
สาธารณสุข (NHAB)
เสริมสรางความพร
อมรองรั
บประชาคมอาเซีย
้
้
พัฒนางานสาธารณสุขชายแดนแรงงานตางด
าว
่
้
ปี งบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) – 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)
มีกลไกกาหนดและกากับนโยบายสาธารณสุขในระดับชาติ
ลดความเหลือ
่ มลา้ สิ ทธิรก
ั ษาพยาบาลระหวางกองทุ
น
่
มีระบบบริการแบบเขตบริการสุขภาพ 12 เขต
ประชาชนเข้าถึงบริการไดมากขึ
น
้ ระบบบริการมีคุณภาพและ
้
ประสิ ทธิภาพ
ประชาชนไดรั
ดเสร็จ ไรรอยต
อในเขตบริ
การ
้ บการส่งตอแบบเบ็
่
้
่
สุขภาพ
ประชาชานทัว่ ไปมีภูมค
ิ มกั
ุ้ นและความเขมแข็
งทางจิตใจ
้
ระบบบริการของประเทศมีศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน
ประชาชนในพืน
้ ทีชายแดน ชายขอบ และแรงงานตางด
าว
่
้
สามารถเขาถึ
ง
บริ
ก
ารสาธารณสุ
ข
ที
ม
่
ค
ี
ณ
ุ
ภาพ
้
ระยะยาว
จัดทาแผนการลงทุน
ของกระทรวง
สาธารณสุข
จัดทาแผนการผลิต
และพัฒนากาลังคน
ปี งบประมาณ 2560
ประชาชนไดรั
้ บความเทา่
เทียมในการรับบริการ
ระบบสุขภาพมีคณ
ุ ภาพ มี
ประสิ ทธิภาพ สมาฉันท ์
บนการมีส่วนรวมของภาค
่
ประชาชน ประชาชน
สุขภาพดี เจาหน
่ ี
้
้ าทีม
ความสุข
ประชาชนไดรั
้ บความ
คุมครองภายใต
กฎหมายด
าน
้
้
้
สุขภาพ
2
ั ทัศน์
วิสย
ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสข
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
้
เพือ
่ สร ้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั่งทางตรงและทางอ ้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1) กาหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย และบริหารจัดการบนฐานข้อมูลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและการจัดการความรู้
รวมถึงการติดตามกากับประเมินผล (Regulator)
2) จัดระบบบริการตัง้ แตระดั
บปฐมภูมจ
ิ นถึงบริการศูนยความเป็
นเลิศทีม
่ ค
ี ุณภาพครอบคลุม
่
์
และระบบส่งตอที
อ
่ ไ่ รรอยต
้
่ (Provider)
เป้าหมาย
1) อายุคาดเฉลีย
่ เมือ
่ แรกเกิด ไมน
่ ของการมีสุขภาพดี ไมน
่ ้ อยกวา่ 80 ปี 2) อายุคาดเฉลีย
่ ้ อยกวา่ 72 ปี
ยุทธศาสตรที
์ ่1
พัฒนาสุขภาพตามกลุมวั
่ ย
กลุม
่ เด็กปฐมวัย (0-5 ปี ) /สตรี
กลุม
่ เด็กวัยเรียน (5-14 ปี )
ึ ษา
กลุม
่ เด็กวัยรุน
่ /นักศก
(15-21 ปี )
กลุม
่ วัยทางาน
กลุม
่ ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
ยุทธศาสตรที
์ ่2
พัฒนาและจัดระบบบริการ ทีม
่ ี
คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชนสามารถเขาถึ
้ งบริการ
ได้
การเข ้าถึงบริการ
คุณภาพบริการ
คุณภาพการบาบัดรักษา
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ
่
สนับสนุ นการจัดบริการ
บุคลากร
การเงินการคลัง
ยาและเวชภัณฑ์
ระบบข ้อมูล
การบริหารจัดการ
3
เจตนารมณ์ คสช.
ผังความเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ข้อ 2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา 5
วิสยั ทัศน์ ภายในทศวรรษต่
อไป คนไทยทุกคนจะมีสขุ ภาพฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
แข็งแรงเพิ่มขึน้ เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
่ ยุนทธศาสตร์พฒ
ั นา
ธศาสตร์การศึกษา อมอย่างยังยื
ยุทธศาสตร์เศรษฐก
ฟื้นฟู ิ จของประเทศทัยุงท้ ทางตรงและทางอ้
แผนงาน
ป้ องกัน
ปราบปราม
ทุจริ ต
36.45
ลบ.
บูรณา
การ
15 ด้าน
,สาธารณสุข
ความเชื่อมัน่
และวางรากฐาน
แผนงานกรอบ
ข้อตกลง
ประชาคม
อาเซียน
ประชา
486.66
ลบ.
คม
อาเซีย
น
และคุณภาพชีวิต
แผนงาน
แผนงานพัฒนา
แผนงานแก้ไข
พัฒนาด้าน
ระบบประกัน แผนงานยาเสพติ ด
และพัฒนา
สาธารณสุข
สุขภาพ
1237.57 ลบ.
ชายแดน
ป้ องกั
27,455.57 ลบ. 195,233.54 ลบ.
ชายแ
ภาคใต้
น
862.70ดน
ลบ.
4 ระบบ
ภาคใ
ต้
ระยะเร่งด่วน 8
ข้อ
พัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย
5 กลุ่มวัย
Road Map
ระยะกลาง 4 ข้อ
แผนงานวิ จยั และ
พัฒนาบุคลากร
219.37 ลบ.
บาบัด
ยาเสพ
ติด
ยุทธศาสตร์
เน้ นหนัก กสธ.
พัฒนาและ
จัดระบบบริการ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิจยั
ระยะยาว 2 ข้อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
4
บูรณาการงบประมาณ กสธ
5 กลุมวั
่ ย 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 4 ระบบ
1.ระบบ
ิ การ
บรระบบควบคุ
2.
ม
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 5 กลุม
่ วัย
กรมการแพทย์ควบคุมโรค 1.กลุ่มสตรีและเด็ก
2.กลุ่มปฐมวั
เด็กวัย
แพทย์
สุขภาพจิ
โรค
ยรุน่น
กงาน แผนไทย
3.
ระบบคุ้มครอง
3.กลุ่มเด็กวัเรี
ย
ต ปลัสานั
ดกระทรว
ผู4.บ้ ระบบส
ริโภคิ่ งแวดล้อมและ กรม งสาธารณสุข อย. 4.กลุ่มวัยทางาน
สุขภาพ
5.กลุ่มผูส
้ งู อายุและ
วิทย์ฯ
สบส. อนามัย
ผูพ้ ิ การ
5
ผลลัพธ ์
งบประมาณรวมทัง้ ส
ภาพรวม
คลอดปลอดภัย เติบโตสมวัย สมองดี
มีความสุข 948.2377
ลดพฤติกรรมเสีลบ.
่ ยง
ลดป่วย ลดภาระแทรกซ้อน ลดตาย และเพิม
่ คุณภาพชีวต
ิ
ผลลัพธ ์ เพิม
่ โอกาสการเขาถึ
า่
้ งบริการอยางเท
่
เทียม เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ IQและ EQ
ไดมาตรฐาน
ลดอัตราการเสี ยชีวต
ิ จากการ
้
5 กรม 4 โครงการ
(กรม อ,
จมน้า
ผลลัพธ ์ ฝากทองไว
้
กรมสบส, กรม พ ,กรมคร,
คลอดปลอดภัย เด็ก
สป. อย.) 163.1789ลบ.
เติบโตสมส่วน ฉลาด
วองไว
อารมณดี
มี
่
์
5 กรม 5ความสุ
โครงการ
ข
วัยเรียน
(กรม อ, กรมจ, กรม
สตรีและ 4.เชิงรุก
พ.,กรมคร, สป.)
เด็ก
OUTREAC วัยรุน
409.4562 ลบ.
่
H
ผลลัพธ ์ ผูสู
้ งอายุ และผูพิ
้ การ ปฐมวัย
3.แพทย
1.เข
ไดรั
์ าถึ
้ ง
้ บการดูแลสุขภาพอยางมี
่
คุณภาพ ทัว่ ถึง ไมเลื
ทางเลือบริ
ก การ
่ อก
ปฏิบต
ั ิ โดยการมีส่วนรวมจาก
่
วัยทางาน
ผู้สูงอายุ
ทุกภาคส่วนเพือ
่ คุณภาพชีวต
ิ ที่
ผู้พิการ
5
10 โครงการ (กรม
ดีขกรม
น
ึ้
พ.,กรมจ, กรมพัฒน,์ กรม อ,
สป.) 137.9250 ลบ.
ผลลัพธ ์ ลดปัญหาสั งคมที่
เกิด
จากการตัง้ ครรภซ
์ า้ ในวัยรุน
่
4 กรม 4 โครงการ (กรมจ,
กรมคร, กรม อ, สป.)
103.0989 ลบ.
ผลลัพธ ์ ลดปัญหาจากกลุม
่
โรค
ไมติ
่ ดตอ
่ (ลดพฤติกรรมเสี่ ยง
ลดป่วยลดภาระแทรกซ้อน
5 กรม 7 โครงการ
ลดตาย)
(กรมคร, กรมจ,กรม อ,
สป. กรม สบส)
ยุทธศาสตรบู
์ รณาการ 4 ระบบ บริการ ควบคุมป้องกันโรค สร้าง
เสริมสุขภาพผลลัและคุ
มครองผู้บริโภค
พธภาพรวม
์ ้
ประชาชน สามารถเขาถึ
้ งบริการไดทุ
้ กที่ คุณภาพดีทุกครัง้ เทาเที
่ ยมเป็ น
ธรรมทุกคน
มาตรการรวม
่
ผลลัพธ ์ ประชาชนไดรั
้ บ
บริการทีด
่ ม
ี ค
ี ุณภาพ ลดความ
แออัดและลดระยะเวลารอคอย
1. เฝ้าระวังป้องกัน
2. พัฒนาบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเทาเที
่ ยม
3. มาตรการทางกฎหมาย
4. พัฒนาเครือขายการมี
ส่วนรวมของภาค
่
่
ประชาชน
5. ติดตามและประเมินผล
ผลลัพธประชาชนได
รั
้ บบริการที่
์
ดีมค
ี ุณภาพเขาถึ
้ งบริการใกล้
บานใกล
ใจและการจั
ดบริการ
้
้
รวม
เชือ
่ มโยงแบบไรรอยต
อ
่
้
่
เชิงรุก ในระดับอาเภอ ตาบล
8 กรม และหมู
13 บาน
่ ้
โครงการ (ทุกกรม
ยกเว้น อย.)
854.2815 ลบ.
ทุตย
ิ ภูม ิ
ตติยภูม ิ
ปฐม
ภูม ิ
ผลลัพธ ์ อาหาร ยา และ
สถานบริการสุขภาพปลอดภัย
ประชาชนไดรั
้ บการคุมครอง
้
5 กรม 24 โครงการ
(สบส อย สป
ว อ) 562.7044 ลบ.
5 กรม 6 โครงการ (สป พ คร
วิทย ์ จ) 610.9635 ลบ.
งบประมาณ
รวมทัง้ สิ้ น
2394.8697 ลบ.
ผลลัพธ ์ ตรวจจับโรค
และภัยสุขภาพรวดเร็ว
ตอบโตทั
้ นเวลา ป้องกัน
ได้
5 กรม 9 โครงการ
(สป. คร จ พ อ)
ควบคุมโรค 222.5535 ลบ.
1.
2.
เข้าถึงขจัดคอรัปชัน
่ และภัยสุขภาพ
บริการ
เวลา
อยางเท
า่
่
5. ปรองดอง
เทียม 3. การแพทย ์
สมานฉันท ์ ทางเลือก
4. เชิงรุก
คุ้มครอง
ผู้บริโภ
ค
สิ่ งแวดลอ
้
มและ
สุขภาพ
ผลลัพธ ์ การจัดการ
สภาพแวดลอมที
เ่ อือ
้ ตอ
้
่
การมีสุขภาพดี
6กรม 8 โครงการ (อ
คร ว พ สป อย)
144.3668 ลบ.
เป้ าหมาย ตัวชวี้ ด
ั กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ั ัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสข
้
วิสยท
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
เพือ
่ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมอย่างยงยื
่ั น
เป้าหมาย ระยะ 1 ปี
เป้าหมาย ระยะ 10 ปี
1.อายุคาดเฉลีย
่ เมือ
่ แรกเกิด ไม่น ้อยกว่า 80 ปี
2.อายุคาดเฉลีย
่ ของการมีสข
ุ ภาพดี ไม่น ้อยกว่า 72 ปี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 :
พัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ วัย (9 ตัว)
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : พัฒนาและจัดระบบ
บริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐานครอบคลุม
ประชาชนสามารถเข ้าถึงบริการได ้(6ตัว)
กลุม
่ เด็กปฐมว ัย (0-5 ปี )/สตรี
1.อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิด
ี แสนคน
มีชพ
2.อัตราเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร ้อยละ 85
ระบบบริการปฐมภูม ิ
10.ร ้อยละของอาเภอทีม
่ ี District Health System
่ มโยงระบบบริการปฐมภูมก
(DHS) ทีเ่ ชือ
ิ บ
ั ชุมชนและ
ท ้องถิน
่ อย่างมีคณ
ุ ภาพ (ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80)
กลุม
่ เด็กว ัยเรียน (5-14 ปี )
3.เด็กนักเรียนเริม
่ อ ้วนและอ ้วนไม่เกินร ้อยละ 10
4.อัตราการเสียชีวต
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุตา่
กว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5
ระบบบริการทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
11.การส่งต่อผู ้ป่ วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง
กลุม
่ เด็กว ัยรุน
่ /น ักศึกษา (15-21 ปี )
ี ในหญิงอายุ 15-19ปี (ไม่
5.อัตราการคลอดมีชพ
เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน)
6.ความชุกของผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ใน
ประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร ้อยละ 13)
ระบบควบคุมโรค
12.ร ้อยละของอาเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อ
สาคัญของพืน
้ ทีไ่ ด ้ (ร ้อยละ 50)
13.ร ้อยละของอาเภอชายแดนสามารถควบคุม
โรคติดต่อสาคัญของพืน
้ ทีช
่ ายแดน (ร ้อยละ 50)
กลุม
่ ว ัยทางาน (15-59 ปี )
7.อัตราตายด ้วยอุบต
ั เิ หตุทางถนนในปี 2558
ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน
8.อัตราตายด ้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลง
ร ้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562)
ระบบการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านบริการ อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
14.ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุ ้มครอง
ผู ้บริโภคด ้านผลิตภัณฑ์
้ ไป) และผูพ
กลุม
่ ผูส
้ ง
ู อายุ (60 ปี ขึน
้ ก
ิ าร
9.ร ้อยละของผู ้สูงอายุมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ
่ งึ ประสงค์ (ร ้อยละ 30)
การป้องก ันและบาบ ัดร ักษายาเสพติด
15.อัตราการหยุดเสพ (remission rate)
ร ้อยละ 50
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพือ
่ สนับสนุน
การจัดบริการ (6ตัว)
้ ฎหมาย
การบ ังค ับใชก
16.มีเครือข่ายนักกฎหมายทีเ่ ข ้มแข็ง
และบังคับใช ้กฎหมายในเรือ
่ งทีส
่ าคัญ
สิง่ แวดล้อม
17.มีระบบฐานข ้อมูล และสถานการณ์
สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพระบบเฝ้ าระวังด ้าน
สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
พ ัฒนาบุคลากร
18.มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพใน
ระดับจังหวัด
การเงินการคล ัง
19.ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถ
ควบคุมปั ญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการ
ในพืน
้ ที่ (ไม่เกินร ้อยละ 10)
ยาและเวชภ ัณฑ์/พ ัสดุ
20.ลดต ้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ท ี่
ไม่ใช่ยา ได ้ตามแผนของเขตและจังหวัด
ปราบปรามทุจริต
่ ของประเทศ
21.ค่าดัชนีวด
ั ภาพลักษณ์คอรัปชัน
ไทย (CPI) มีระดับดีขน
ึ้
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กสธ. 26 กันยายน 2557
่ ารปฏิบ ัติ ปี 2558
การข ับเคลือ
่ นโยบายฯ กสธ. สูก
1. หลักการ
 บูรณาการทุกกรม ทุกหน่วยงาน
 ธรรมาภิบาลทุกระดับ
 รับผิดชอบ กากับติดตามอย่างเข ้มแข็ง
 ให ้ความสาคัญกับการจัดการในเขตสุขภาพ
2. กลไก กระบวนการกากับติดตามและประเมินผล
 มอบรองปลัด/ผตร. รับผิดชอบในแต่ละประเด็น นโยบาย
ั ดาห์
โดยปลัดกระทรวง กากับติดตามทุกสป
้
 ใชกลไกการตรวจและก
ากับติดตามราชการทีเ่ ข ้มข ้นทัง้ ในระดับเขตและจังหวัด
 มีระบบรายงานทีไ่ ม่เป็ นภาระกับหน่วยบริการโดยเฉพาะ รพ.สต.
• รายงานจากระบบรายงานปกติ
• สารวจ
• แหล่งข ้อมูลอืน
่ ๆ
 รายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทก
ุ เดือน
ั ฤทธิแ
3. คกก.ประเมินผลสม
์ ละวิธก
ี ารใช ้ งปม.ทัง้ งบปกติและงบกองทุนเพือ
่ ความ
โปร่งใส
9
ระบบ M&E
- การรายงานผลใน 31 และ 43 แฟ้ ม
- การประเมินผลและพัฒนาบริการ
- การสารวจและวิจยั
Monitoring
Evaluation
ผู้ตรวจ
ราชการฯ
กรม/สนย./เขต/
จว.
เขต/
จังหวัด
ภาพรว
ม
กระทร
วงฯ
กลไกการรายงานผลงานตามตัวชี้วดั
รพ.สต.
31
แฟ้
ม
เจ้าภาพหลัก
รพช./
สาร
ตัวชี้วดั
รพท43./รพศ.
วจ
แฟ้
ม
เขตประเ
/ จังหวัด /
อาเภอ
มินผ/ กรม
วิชลาการ
รายงานผลงานตามตัวชี้วดั
KPI ระดับเขตและจังหวัด
- Cross-sectional
Survey
- Clustor Survey
- Sampling
Survey
- Rapid Survey
- Assessment
- Audit
- Measure
เอกสารอ้างอิ
ง
นาขึน้
website
เป็ นทางเลือกในการ
ดาเนินงานตามสภาพปัญหาของพืน้ ที่ และเพื่อ
11
แนวทางการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค
สน ับสนุนยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
ั ัศน์กรมควบุคมโรค
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563
ยุทธ
ศาสตร์
พ ัฒนา
ร่วมมือก ับ
เครือข่าย
ภาคีภายใน
และ
นานาชาติ
พ ัฒนาเป็น
ศูนย์กลางนโยบาย
มาตรการ
นว ัตกรรม ข้อมูล
อ้างอิง และ
มาตรฐานวิชาการ
ื่ สาร
สอ
สาธารณะ
ั ันธ์
ประชาสมพ
ทวถึ
่ ั ง ได้ผล
เตรียมพร้อม
ตอบโต้
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ภ ัยพิบ ัติ
อย่างรวดเร็ว
การติดตามและประเมินผล
บริหารจ ัดการและพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ค่านิยม
องค์การ
I
SMART
Integrity
Service
mind
Mastery/
Expertise
Achievemt
motivation
Relationship
Teamwork
13
ทิศทางการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค ปี 2558
ื่ มน
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
เพือ
่ สร้างความเชอ
่ ั ในประสท
การป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพของประเทศ
ิ ธิภาพและพัฒนาสูค
่ วามยั่งยืนด ้านควบคุมโรคของประเทศ
ยกระดับประสท
•
•
•
•
•
Surveillance system, EOC, SRRT
COE => BDI/Rajpracha Institute/Regional Disease Control Office
Vaccine Security
HRP/HRD/PMS
Global Health /ASEAN/ITC/IRC
ขับเคลือ
่ นงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
•
•
•
•
Acute CD => DHF/EPI/HFM /Food poisoning
Chronic CD => TB/AIDS/Leprosy
NCD & Injury, incl. Alcohol & Tobacco
Env-Occ => Agriculture Sector
Multi-sectoral Collaboration
•
•
•
•
Health in all policies (HIAP)
One health => EID, Zoonosis
DHS/DC
Community
14
SRRT
( Public Health lab)
Regional Disease Control
Excellence Center
Environmental
Medicine
Agriculture/ Industry
Occupational Health
DC System
Infectious diseases
Acute/Chronic
Vaccine Security
Point of entry /Border Health /Migrant
Special Setting/Pop
EOC
Surveillance
ิ ธิภาพและพ ัฒนาสูค
่ วามยง่ ั ยืน
ยกระด ับประสท
ด้านควบคุมโรคของประเทศ 2558-2562
ระบบ
ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ของประเทศ
Excellence Center
Infrastructure / Equipment + Lab / IT+MIS
Manpower / HRD / ITC /R & D
15
24 เป้าหมายงานควบคุมป้องก ันโรค
ข้อมูล ณ 4 ก.ค และ 22 ส.ค. 2557
ี (ณ 22 ส.ค. 2557)
1. โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
-
Poliomyelitis
ื้ โอลิโอชนิดก่อโรค
- ปี พ.ศ. 2558 - ไม่มผ
ี ู ้ป่ วยจากโปลิโอจากเชอ
(รักษา Polio Free Status)
-
Measles
- ปี พ.ศ. 2558 - 3.5 ราย ต่อแสนประชากร (2,250 ราย)
-
Diphtheria
- ปี พ.ศ. 2558 - 0.015 ราย ต่อแสนประชากร (10 ราย)
-
Pertussis
- ปี พ.ศ. 2558 - 0.08 ราย ต่อแสนประชากร (50 ราย)
-
Tetanus neonatorum
ี
- ปี พ.ศ. 2558 - มีผู ้ป่ วยบาดทะยักในทารกแรกเกิดน ้อยกว่า 1 รายต่อพันการเกิดมีชพ
รายจังหวัด
-
JE
- ปี พ.ศ. 2558 - 0.15 ราย ต่อแสนประชากร (90 ราย)
-
Hepatitis B
- ปี พ.ศ. 2558 - เด็กตา่ กว่า 5 ปี เป็ นพาหะตับอักเสบไม่เกินร ้อยละ 0.25 (10,000 ราย)
2. โรคติดต่อสาค ัญอืน
่ ๆ
-
้
Filariasis (โรคเท ้าชาง)
- ปี พ.ศ. 2558 อัตราไมโครฟิ ลาเรียในเลือดในเด็กอายุ 6-7 ปี ในพืน
้ ทีแ
่ หล่งโรคไม่เกิน
ร ้อยละ 1
-
Rabies (โรคพิษสุนัขบ ้า)
ี ชวี ต
- ปี 2563 – กาจัด ต ้องไม่พบผู ้เสย
ิ ด ้วยโรคพิษสุนัขบ ้าภายในปี 2560
-
Leprosy (โรคเรือ
้ น)
- ปี 2563 ลดผู ้ป่ วยใหม่ให ้น ้อยกว่า 100 ราย
-
Malaria
- ปี 2561 ผู ้ป่ วยมาลาเลียไม่เกิน 12,957 ราย
16
24 เป้าหมายงานควบคุมป้องก ันโรค
-
AIDS
-
TB
-
โรคพยาธิใบไม ้ตับ
ข้อมูล ณ 4 ก.ค. 2557
ื้ และผู ้ใหญ่ตด
ื้ ใหม่
- ปี 2573 ยุตป
ิ ั ญหาเอดส ์ คือ ไม่มเี ด็กคลอดมาติดเชอ
ิ เชอ
ไม่เกินปี ละ 1,000 ราย
- ปี 2562 ลดผู ้ป่ วยให ้เหลือน ้อยกว่า 60,000 รายต่อปี
(ลดลงร ้อยละ 25 เมือ
่ เทียบกับการคาดการณ์ของ WHO ปี 2555)
- ปี 2564 ความชุกของโรคพยาธิใบไม ้ตับให ้เหลือไม่เกิน ร ้อยละ 5
3. โรคไม่ตด
ิ ต่อ
-
อุบต
ั เิ หตุจราจร
- ปี 2563 ควบคุม อัตราตายลดลง 50% จากปี 2554
-
NCD
- ปี 2563 ควบคุม อัตราการตายลดลง 25% จากปี 2553(4 โรค – เบาหวาน,
หลอดเลือดหัวใจ, มะเร็ง, ปอดเรือ
้ รัง)
ี่ ง
4. ควบคุมปัจจ ัยเสย
-
แอลกอฮอล์
-
ยาสูบ
-
ความดันโลหิตสูง
- ปี 2563 ความชุกของการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป
ลดลงเหลือร ้อยละ 16
- ปี 2563 ลดผู ้ป่ วยลง (ความชุก) ร ้อยละ 30 เทียบกับปี 2553
-
เบาหวาน
- ปี 2563 ผู ้ป่ วยเท่ากับปี 2553 (ไม่เพิม
่ ขึน
้ )
-
ความอ ้วน (Obesity)
- ปี 2563 ผู ้ป่ วยเท่ากับปี 2553 (ไม่เพิม
่ ขึน
้ )
-
การบริโภคเกลือ
- ปี 2563 การบริโภคเกลือลดลงร ้อยละ 30 เทียบกับปี 2553
-
การไม่ออกกาลังกาย
- ปี 2563 ลดลงร ้อยละ 10 เทียบกับปี 2553
- ปี 2568 ลดนักดืม
่ ลง 2.6 ล ้านคน (ให ้เหลือ 17.8 ล ้านคน)
5. Env-Occ
-
สารเคมีในเกษตรกร
17
ั รูพช
- ปี 2561 สารกาจัดศต
ื ในเกษตรกรทีเ่ กินมาตรฐาน ลดลงร ้อยละ 10 เทียบปี 2556
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-58
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัย
ี่ ง
เสย
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ต่อ
การบาดเจ็บ และโรคมะเร็ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรือ
เสย
่ งหล ัก
ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบ ัติเหตุทาง
ถนน ความรุนแรงในครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณโรค
้ ทีเ่ ป้าหมาย
เชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
18
DDC Policy 2015
GOAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
งาน
สาเร็จ
มี
ความสุข
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
19
15
โครงการ
สาค ัญ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
้ ในโรงพยาบาล
ควบคุมโรคติดเขือ
ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
ว ัยรุน
่
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
เรือ
ี่ งต่อโรคจากการ
8. ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
ประกอบอาชพ
์ ละ
้ ร ัง : เอดสแ
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
ว ัณโรค
ี น ควบคุมโรคใน
10.ระบบสุขภาพ อาเซย
ประชากรข้ามชาติ
11.สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคสว่ น (Multi-sectoral cooperation)
ี
12.ความมนคงด้
่ั
านว ัคซน
13.แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
14.ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15.พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
การข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรคของประเทศ
ของกรมควบคุมโรค ประจาปี 2558
จุดเน้นพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค (Policy Agenda) 15 โครงการสาค ัญ
ประเด็นการพ ัฒนาเชงิ ระบบ
ประเด็นโรคและภ ัยสุขภาพ
- จานวนจังหวัดเข ้มแข็งฯ
- จานวนเครือข่ายที่
สนับสนุนฯ
- จานวน/ความครบถ ้วน
ของผลิตภัณฑ์ฯ
ี่ วชาญ 5
- จานวนผู ้เชย
ด ้านฯ
Surveillance
(2,10,12)
R&D/KM HRP/HRD
(15)
(13)
ระบบบริหารจ ัดการ (14)
- ร ้อยละของอาเภอ
สามารถควบคุมโรคฯ
- จานวนมาตรการ
ป้ องกันโรคฯ
- จานวนเครือข่ายมี
การพัฒนาฯ
ี่ วชาญ
- จานวนผู ้เชย
ในแต่ละโรคฯ
กองบริหาร
โรคจาก
ี และ
อาชพ
สงิ่ แวดล้อม
(8)
สคร 1-12
สาน ัก/สถาบ ัน
M
&
E
โรคไม่ โรคติดต่อ
ติดต่อและ
ี่ ง (1,2,3,4,
ปัจจ ัยเสย
(6 ,7)
5,9)
- ร ้อยละของหน่วยงานที่
ดาเนินการตามแนวทางฯ
- ร ้อยละความพึงพอใจฯ
ี่ วชาญใน
- จานวนผู ้เชย
หน่วยงานฯ
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน (11)
เขตสุขภาพ/จ ังหว ัด
ั
ี ในประเทศไทย
สญญานการกล
ับมาของโรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
่ โรคคอตีบ โรคห ัด
เชน
100
80
60
40
ปัญหาทีต
่ อ
้ งรีบแก้ไข
ี ครอบคลุมไม่ทว่ ั ถึง โดยเฉพาะประชาชน
• ว ัคซน
ในถิน
่ ทุรก ันดาร
คอตีบ ชุมชนแออ ัดและชายแดนใต้
ี่ งทีโ่ รคจะระบาด
เสย
• โรคคอตีบเริม
่ กล ับมาระบาด
100
ห•ัด โรคห ัดย ังระบาดเป็นระยะ
80
60
่ นใหญ่พบในเด็กเล็ ก 0-7
สว
ปี (44%)
40
20
20
0
0
อ ัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ี แสนคน
อ ัตราป่วยต่อเด็กเกิดมีชพ
ี (%)
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ทีม
่ า: สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
21
โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2557-2558
ี
สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งและเร่งร ัด
ในกลุม
่ เสย
เพิม
่ ความครอบคลุม
ในกลุม
่ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
ี ป้องก ันโรคห ัด
ให้ว ัคซน
ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี
ี ป้องก ัน
รณรงค์ให้ว ัคซน
โรคคอตีบในผูใ้ หญ่
อายุ 20-50 ปี
ทว่ ั ประเทศ
ี โปลิโอ
รณรงค์ให้ว ัคซน
ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
22
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตรวจจ ับเร็ ว ตอบโต้ท ัน ป้องก ันได้
ระบบเฝ้าระว ัง
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้
ั
ศกยภาพที
ม SRRT
มาตรฐานกฎอนาม ัย
ระหว่างประเทศ
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
 SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคได ้ ครบวงจร
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
มีระบบข ้อมูล Real time
พัฒนาศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัตก
ิ าร
้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ
่ งทางเข้าออก
ชอ
่ ง
ระบบเฝ้ าระวังชอ
ทางเข ้าออก
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
สุขภาวะชายแดน
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ
ประชากรต่างด้าว
พัฒนาระบบมูลประชากรต่าง
ด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึง
บริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน
23
การป้องกันควบคุมโรคในกลุมวั
่ ย
detect
เรียน - วัยรุน
่
response
prevent
ลดเหตุการณ์
ระบาด
โรคมือ เท ้า ปาก
ลดเหตุการณ์
ระบาด
อาหารเป็ นพิษ
ลดอัตราป่ วย/ตาย
ไข ้เลือดออก
24
ระดับประเทศ/เขต
M & E ปี 2558
ยุทธศาสตร์กลุม
่ วัยทางาน
ผลล ัพธ์ทางสุขภาพ
(ลดป่วย ลดตาย)
รายงานผูป
้ ่ วย และมรณบ ัตร
ี่ ง/ปัจจ ัยเสย
ี่ ง
พฤติกรรมเสย
BRFSS / IS
ระด ับเขตสุขภาพ
ติดตามผลลัพธ์
การดาเนินงาน
- NCD เหล ้า บุหรี่
- อุบต
ั เิ หตุ
- En-occ
คณะผู ้ประเมินภายนอก
(External Audit)
คณะทางาน M&E (12เขต)
(Internal Audit)
การประเมินแบบ
มีสว่ นร่วม
SIIIM
คลินก
ิ NCD คุณภาพ
กรมควบคุมโรค
-สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง
-สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง
ตาบลจัดการสุขภาพ
กรม สบส.
ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพืน
้ ฐาน
พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยีย
่ ม 25
ระด ับ
จ ังหว ัด
ี่ งสารกาจัดศต
ั รูพช
การป้ องกันควบคุมปั จจัยเสย
ื ในเกษตรกร
สถานการณ์โรคและภ ัย
Gap
มาตรการทีส
่ าค ัญ
้
1. คนไทยใชสารก
าจัด
ั รูพช
ศต
ื เฉลีย
่ คนละ 2.6
กก. ต่อปี และมีแนวโน ้มที่
เพิม
่ ขึน
้
ขาดการทางานร่วมกันใน
้
การแก ้ไขปั ญหาการใชสาร
ั รูพช
กาจัดศต
ื ในทุกระดับ
- สร ้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
- สง่ เสริมให ้ท ้องถิน
่ มีแก ้ไข
ั รูพช
ปั ญหาสารกาจัดศต
ื
2. เกษตรกรมากกว่าร ้อยละ เกษตรกรขาดความรู ้ ความ
้
50 มีพฤติกรรมการใชสาร
เข ้าใจ รวมทัง้ การปฏิบต
ั ใิ น
ั รูพช
้
ั รู
กาจัดศต
ื ทีไ่ ม่ปลอดภัย การใชสารก
าจัดศต
- การสร ้าง อสม
ี่ วชาญด ้านอาชวี อ
เชย
นามัย (สารกาจัด
ั รูพช
ศต
ื )
- การปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
ี่ ง
3. การคัดกรองความเสย
ั รูพช
สารกาจัดศต
ื ระดับไม่
ปลอดภัยในเกษตรกรมี
แนวโน ้มทีเ่ พิม
่ ขึน
้
- การจัดบริการคลินก
ิ
สุขภาพเกษตรกรใน รพ
สต.
ปี 40 = ร ้อยละ15.9
ปี 56 = ร ้อยละ 30.3
การตรวจคัดกรองความ
ี่ งยังไม่ครอบคลุม และ
เสย
เกษตรกรยังไม่ได ้รับการ
ดูแลทีม
่ ม
ี าตรฐาน
26
กรอบแนวคิดหลักแผนงาน เพือ่ ยุติปัญหาเอดส์
ติ
ไ
ต จ
์
ฎิ ติ
Recruit
Test
90% (551,250)
ของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง
90% (551,250)
Treat
Retain
85% (351,098)
90% (496,125)
ของประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ อยู่
กับเชื้อและไม่อยู่กบั เชื้อเอชไอวี
82,194
66% ของผู้ติด
เชื้อฯ รายใหม่
อยู่ใน 33
จังหวัด
27
วัณโรค
สถานการณ์ GAP ภาพรวม
•จานวนผูป
้ ่ วยสูงเป็น 1 ใน Top 22 ของโลก
•อ ัตราตายระหว่างร ักษา 7% (ทุก 15 คน มี
ี ชวี ต
เสย
ิ 1 คน) และในกลุม
่ TB/HIV อ ัตราตาย
ี ชวี ต
13-14% (ทุก 7 คน มีเสย
ิ 1 คน)
้
•คาดประมาณป่วยว ัณโรค 80,000 รายต่อปี ขึน
ทะเบียนร ักษา 60,000 รายต่อปี
้
•AEC เพิม
่ โอกาสการระบาดของว ัณโรคสูงขึน
ผลล ัพธ์ ตามมาตรการสาค ัญ
•ผูป
้ ่ วยว ัณโรคทีต
่ รวจพบและร ักษาในปี 2558
้ เทียบก ับปี 2557 (ร้อยละ 3)
เพิม
่ ขึน
ั ตรว ัณโรค สคร. ด้าน
•พ ัฒนาห้องปฏิบ ัติการชนสู
ื้ และทดสอบความไวต่อยาและการ
การเพาะเชอ
ทดสอบทางอณู ชวี โมเลกุล (12 แห่ง)
•โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพการดูแล
ร ักษาว ัณโรค (H-QTBC)” (ร้อยละ 75)
ค้นหาเชงิ รุก
ี่ เป้าหมาย”
“กลุม
่ เสย
L
A
ค้นให้
พบ
ตาย
น้อยกว่า5
ขาดยา
เป็น0
พ ัฒนามาตรฐาน
ั ตรว ัณโรค”
“ห้องปฏิบ ัติการชนสู
พ ัฒนาคุณภาพ
“ระบบบริการดูแลร ักษาว ัณโรค”
จบด้วย
หาย
28
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่
Unity of
team
การพ ัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอาเภอ
คุณล ักษณะที่ 2 และ 5
สะท้อนคุณภาพการ
ควบคุมโรคระด ับดีขน
ึ้ ไป
1. มี
คณะกรรมการฯ
ผ่านขัน
้ ที่ 3
ทุกองค์ประกอบ
2. มีระบบระบาด
วิทยาทีด
่ ี
Essential
Care
Appreciation
Customer
Focus
Community
participation
(New)
5. ผลสาเร็ จป้องก ันควบคุมโรคฯ
4. มีการระดมทุน/
ทร ัพยากร
Resource
sharing
and HRD
3. มีการวางแผน
ใชบั้ นได 5 ขัน
้ ของ 6
องค์ประกอบ สะท ้อน
คุณภาพการควบคุมโรค
ขัน
้ พืน
้ ฐาน
Effective NATIONAL DISEASE CONTROL SYSTEM
Special
settings
Province/Region
กลุม
่ วัย
District Health System
Port of
entry
Migrant
วัยเด็ก:
EPI หัด
DHS/DC
SURVEILLANCE
Border
Health
บูรณาการ
EOC
SRRT
วัยเรียน-วัยรุน
่ :
HFM, Food
poisoning,
DHF
วัยทางาน:
NCD, Alc,
Tobacco,
RTA, N-Occ
(Agri)
30
ความคาดหวัง ในระยะ 3 เดือน
•
•
•
•
•
•
ี dT ปิ ด gap ภาคอิสาน
ให ้วัคซน
EOC ตอบสนองต่อการระบาดของ Ebola, MERS-CoV
Increase access to ARV treatment (any CD4)
รายงานการพยากรณ์โรคไข ้เลือดออก
ร่างพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....
ิ ธิภาพและพัฒนาสู่
แผนการลงทุนเพือ
่ ยกระดับประสท
ความยั่งยืนของการควบคุมโรคของประเทศ
31
ความคาดหวัง ในระยะ 1 ปี
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.....
ระบบเฝ้ าระวังโรคทีส
่ าคัญ 5 ระบบ 5 มิต ิ
EOC for CD, Env. Occ
Bridge the gap dT & MR ทั่วประเทศตาม
เป้ าหมาย
ี่ งต่อพิษสารกาจัดศต
ั รูพช
• เกษตรกรเสย
ื ไม่เกิน
ร ้อยละ 30
•
•
•
•
32
(ร่าง) ความสาเร็ จจากการดาเนินงาน (Key Performance Indicator) เพือ
่ บรรลุ
ั
ผลสมฤทธิ
จ
์ ด
ุ เน้นการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค 15 โครงการหล ัก กรมควบคุมโรค
ปี 2558 ด้วย “3ส 5I” งานสาเร็ จ คนสุข สร้างคน สร้างระบบ
ั
ผลสมฤทธิ
จ
์ ด
ุ เน้นฯ 15 โครงการหล ัก
Key Performance
Indicator
สาน ัก/สบ.
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
1.1)ความครอบคลุม dT 1.2)ความครอบคลุม MR
1. จังหวัดเข ้มแข็งในการป้ องกันควบคุมโรค
2. ระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
และภัยสุขภาพ
2.1) ร ้อยละ 50 ของอาเภอสามารถควบคุมโรค (ไข ้เลือดออก หัด คอตีบ)
- อาหารเป็ นพิษ ……..จังหวัด
2.2) ร ้อยละ 80 ของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งฯ
- วัคซีน dT ครอบคลุมเป้ าหมาย
้ ในโรงพยาบาล
3. ควบคุมโรคติดเชือ
- คลินก
ิ NCD คุณภาพ
้ ในโรงพยาบาล
3.1) อัตราการติดเชือ
- ควบคุมโรคเอดส์ …….จังหวัด
4. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยเด็ก
2. จานวนเครือข่ายทีส
่ นับสนุนงานป้ องกัน
4.1) ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัด อปท.)
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยเรียน
-โรงเรียนป้ องกันควบคุมโรคอาหารเป็ นพิษ
5.1) อัตราป่ วยไข ้เลือดออก 5.2) การระบาดด ้วยโรคอาหารเป็ นพิษ
3. จานวน/ความครบถ ้วนของผลิตภัณฑ์ท ี่
่ ง
6. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยรุน
่
ตอบมาตรการ/มาตรฐานในแต่ละกลุม
่ เสีย
6.1) ความชุกผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
6.2) ร ้อยละผู ้สูบบุหรีใ่ นกลุม
่ วัยรุน
่
ตามบริบท
่ วชาญ (5 ด ้าน : National
7. ป้องก ันควบคุมโรคในว ัยทางาน
5. จานวนผู ้เชีย
7.1) อัตราตายจากอุบัตเิ หตุทางถนน 7.2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
Lead, Model Development, Surveillance
8. โรคจากการประกอบอาชีพฯ
, Technology Transfer M&E, Problem
่ งฯ
8.1) ร ้อยละของเกษตรกรทีต
่ รวจพบว่ามีความเสีย
Solving, Evaluation )
้ ร ัง
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
สคร.
้ HIVสามารถเข ้าถึง
9.1) ร ้อยละของ รพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค 9.2) จานวนผู ้ติดเชือ
1. ร ้อยละของอาเภอสามารถควบคุมโรค
ยาต ้านไวรัส
และภัยสุขภาพสาคัญของพืน
้ ที่
10. ระบบสุขภาพโลก อาเซียน ประชากรต่างด้าว
2. จานวนมาตรการป้ องกันควบคุมโรคและ
10.1) ร ้อยละของด่านช่องทางเข ้าออกระหว่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมิน
ภัยสุขภาพทีพ
่ ัฒนาสอดคล ้องกับบริบท 5
10.2) จานวนจังหวัดชายแดนผ่านเกณฑ์การประเมิน
เรือ
่ ง (ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2
่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
11. สน ับสนุนการมีสว
เรือ
่ ง ปั ญหาพืน
้ ที่ 3 เรือ
่ ง)
11.1) ร ้อยละของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งฯ
3. จานวนเครือข่ายมีการพัฒนา สามารถ
12. ความมนคงทางว
่ั
ัคซีน
ดาเนินการในพืน
้ ที่
่ วชาญในแต่ละโรคและภัย
12.1) ระดับความสาเร็จของการขับเคลือ
่ นการดาเนินงานพัฒนาวัคซีน (รอยืนยัน)
4. จานวนผู ้เชีย
13. แผนและพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สุขภาพทีเ่ ข ้าไปดาเนินการในพืน
้ ที่
กองบริหาร
13.1) ร ้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
13.2) หลักสูตร LDC 13.3) หลักสูตร EDC
1. ร ้อยละของหน่วยงานทีส
่ ามารถดาเนินการ
13.4) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู ้นิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ(NHA)” (รอยืนยัน)
ตามแนวทางทีก
่ าหนด
14. พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
ร ้อยละความพึงพอใจต่อแนวทางทีก
่ าหนด
่ วชาญในหน่วยงาน
14.1) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
2. จานวนผู ้เชีย
้ จัดจ ้าง ฯ
14.2) ร ้อยละของรายการจัดซือ
14.3) ร ้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
14.4) ระดับความสาเร็จของร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้ าหมายผลผลิตของกรมฯ
15. พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
15.1) จานวนองค์ความรู ้ทีไ่ ด ้มาตรฐานฯ
(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)
กรอบคาร ับรองฯ ของ
หน่วยงาน
มิตท
ิ ี่ 1 : มิตด
ิ า้ นประสิทธิผล
1.ร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้ าหมายการดาเนินการตามภารกิจกรม
ตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์กรมและตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
1.1 ร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักการ
ดาเนินงานตามภารกิจกรมฯ
*1.1.1 ร้อยละของอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง
1.2 ร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักของการบรรลุ
ความสาเร็จตามตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์ทก
ี่ าหนด
1.2.1 ร ้อยละของประชาชนกลุม
่ เป้ าหมาย
มีพฤติกรรมสุขภาพฯ
1.2.2 จานวนของหน่วยงานทีม
่ ก
ี ลไกการ
เตรียมความพร ้อมและการตอบโต ้ ฯ
1.2.3 จานวนรายงานพยากรณ์โรคฯ
1.3 กลุม
่ ตัวชีว้ ัดทีห
่ น่วยงานเพิม
่ เติมตาม
บทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน
มิตท
ิ ี่ 2 : มิตด
ิ า้ นคุณภาพการให้บริการ
2. ร ้อยละของระดับความพึงพอใจและไม่พงึ
พอใจของผู ้รับบริการ
2.1 สัดส่วนของกลุม
่ ลูกค ้าหรือกลุม
่ ผู ้ใช ้
ผลิตภัณฑ์มค
ี วามพึงพอใจฯ
มิตท
ิ ี่ 3 : มิตด
ิ า้ นประสิทธิภาพของการ
ปฏิบ ัติราชการ
3. ร ้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณฯ
4. ระดับความสาเร็จของการติดตามการ
ดาเนินงานฯ
5. ระดับความสาเร็จของการนาข ้อมูลจาก
ระบบฐานข ้อมูลฯ
มิตท
ิ ี่ 4 : มิตด
ิ า้ นการพ ัฒนาองค์กร
6. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในการ
ดาเนินการบริหารจัดการภาครัฐฯ
7. ระดับความสาเร็จของการบริหารผลการ
ปฏิบัตงิ าน
8. ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู ้
9. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แนวทางการสร ้างความโปร่งใสกรมฯ
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนคาของบประมาณ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต ต ัวชวี้ ัด กรอบวงเงิน 58
ประมาณการรายจ่ายประจาขนต
ั้ า่
1.
ทบทวน วางแผน
งบประมาณ
ต.ค. – ธ.ค. 57
อธิบดี / รองอธิบดี /
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์/
กองแผนงาน
- คาของบลงทุน
29 พ.ย 57
- คาขอขนต
ั้ า
่ /ประจา 20 พ.ย 57
- คาขอภาพรวมกรม
ม.ค 58
ปฏิทน
ิ งบประมาณ
2559 คร.
ร่าง พรบ.
งบ 58
3.
การอนุม ัติงบประมาณ
3.1 ขนส
ั้ าน ักงบประมาณ
ก.พ. – เม.ย. 58
3.2 กรรมาธิการฯ
พ.ค. – ก.ย. 58
2.
จ ัดทางบประมาณ
ต.ค. 57 – ม.ค. 58
***13 - 15 ก.พ. 58
บ ันทึกคาข้อในระบบ e budgeting
34
ทิศทางการดาเนินงาน กรมควบคุมโรค
ปี 57
ตัวชวี้ ด
ั การดาเนินงาน 10 + 3
ปี 58
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น
ปี 59
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น +
นโยบายสาคัญ
กรอบงาน ปี 2559 กรมควบคุมโรค
KPI ………..
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ ระบบบริการ/ ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
จุดเน้นกรมฯ
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
36
ประเด็นทีต
่ ้องให ้ความสาคัญ
ในการจัดทางบประมาณปี พ.ศ. 2559
หมวด
งบบุคลากร
ปัญหาทีพ
่ บ
ข ้อมูลงบประมาณไม่ถก
ู ต ้อง เนือ
่ งจาก
ื่ บุคลากรไม่เป็ นปั จจุบัน
รายชอ
ประเด็นทีต
่ อ
้ งให้สาค ัญ
ความถูกต ้องของข ้อมูลประมาณการอัตราว่างและอัตราเกษียณ รวมทัง้
ิ ธิ์
ค่าตอบแทนสว่ นควบทีป
่ รับขึน
้ ตามสท
ั เจนของรายละเอียดกิจกรรม 1. สานักต ้องประสานสคร.จัดทาโครงการเพือ
งบดาเนินงาน ขาดความชด
่ แก ้ไขปั ญหาโรคและภัย
กลุม
่ เป้ าหมาย และผลลัพธ์ของการ
สุขภาพในภารรวมกรมฯ ในฐาน NHA
ดาเนินโครงการทีเ่ ป็ นรูปธรรม
2. สคร. จัดทาโครงการเสนอคาของบประมาณแก ้ไขปั ญหาระดับพืน
้ ที่
(Area base)
ทาอะไร (กิจกรรมสาคัญ) + กับใคร (กลุม
่ เป้ าหมาย + งบประมาณ +
ผลลัพธ์ทเี่ ป็ นรูปธรรม + ผลกระทบหากไม่ดาเนินการ
งบลงทุน
1. ขาดรายละเอียด /Spec /ใบเสนอ
ทุกรายการต ้องมีความพร ้อมในการดาเนินการพืน
้ ทีเ่ มือ
่ ได ้รับงบประมาณ
ราคา
- สงิ่ ก่อสร ้าง/ ปรับปรุง ต ้องมีรายละเอียดแบบแปลน ประมาณการราคา
1. ไม่มค
ี วามพร ้อมในการดาเนินงาน ต ้อง และพืน
้ ทีด
่ าเนินการ
้
ขอปรับเปลีย
่ นรายการทาให ้จัดหาได ้ชา - ครุภณ
ั ฑ์ ต ้องมีรายละเอียด Spec ใบเสนอราคา กรณีทดแทนต ้องแสดง
้
สภาพการใชงานครุ
ภณ
ั ฑ์เดิมและความจาเป็ นในการจัดหาใหม่
งบอุดหนุน
1. ขาดรายละเอียดของหลักสูตร
2. ไม่ถก
ู ต ้องและไม่เป็ นปั จจุบน
ั ของ
ฐานข ้อมูลผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ น
งบรายจ่ายอืน
่
้ นฐานในการ
1. เร่งรัดการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 58 เพือ
่ ใชเป็
เสนอคาขอปี 59 แยกเป็ นทุนใหม่ และทุนต่อเนือ
่ ง
2. การปรับและประมาณข ้อมูลผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ นทีข
่ อรับเงินสงเคราะห์ ต ้อง
เป็ นปั จจุบน
ั
ั ญา และ
1. การเดินทางไปต่างประเทศ ควรเป็ นโครงการตามพันธสญ
ภารกิจกรมฯ
2. งบวิจัย ทุกโครงการต ้องผ่าน การพิจารณาของ วช.
Time Line การจ ัดทางบลงทุน ปี 2559
กาหนดเวลา
การดาเนินงาน
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
20 ต.ค.57
1.แจ ้งทุกหน่วยงานทบทวนแผนงบลงทุน 4 ปี ของหน่วยงาน (พ.ศ.
2559 - 2562) เพือ
่ จัดทาคาของบลงทุนปี 2559
กองแผนงาน
20 - 30 ต.ค.57
31 ต.ค.57
4 พ.ย.57
14 พ.ย.57
20 พ.ย.57
28 พ.ย.57
3. จัดทาข ้อมูลคาของบลงทุนตามแบบฟอร์มทีก
่ าหนด
*ปิ ดรับข ้อมูลคาขอ 30 ต.ค.57 เวลา 16.30 น.
4. ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารหลักฐาน
5. สง่ ข ้อมูลและเอกสารประกอบให ้คณะทางานพัฒนาการดาเนินงาน
่ วามเป็ นเลิศฯ และหน่วยงานทีเ่ ป็ นแกนกลาง
ป้ องกันควบคุมโรคสูค
พิจารณาวิเคราะห์ความพร ้อมและความเหมาะสมของรายการ
ิ ธิภาพและพัฒนาสูค
่ วามยั่งยืน
6.1 ประชุมแผนการยกระดับประสท
ด ้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2562
6.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงบลงทุน
กรมควบคุมโรคพิจารณาคาของบลงทุน
หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สง่ กลับกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 57
7. สรุปความต ้องการงบลงทุนปี 2559 เสนอกรมฯ เห็นชอบสง่
กระทรวงสาธารณสุขและสานั กงบประมาณอย่างเป็ นทางการ
หมายเหตุ** กองแผนงานจะแจ ้งกาหนดวันประชุมอย่างเป็ นทางการในภายหลัง
หน่วยงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน/คณะทางาน
แผนการลงทุนเพือ
่ พัฒนาความ
เป็ นเลิศด ้านการควบคุมโรคของ
กรมควบคุมโรค 2558 -2562
(MegaProject)
หน่วยงาน
กองแผนงาน
38
Q&A
39
40

similar documents