นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ - สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวง

Report
บทเรียนการจัดการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใน
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
บงกช เชี่ยวชาญยนต์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
กรอบการนาเสนอ

การวิเคราะห์บริบทของการเตรียมความพร้อม
 กิจกรรม
 สรุปผลการถอดบทเรียน
 ปั ญหาอุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์บริบทของการเตรียมความพร้อม
 มีรายงานการระบาดของ MERs Co V
ในประเทศแถบตะวันออกกลาง
 เกี่ยวข้องกับพื้นที่รบั ผิ ดชอบ
7 จังหวัด ชายแดนใต้หรือเปล่า ???
ข้อมูลผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ปี 2556
นราธิวาส
24%
ยะลา
22%
ร้อยละ 75.52 อยู่ในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง
สงขลา
17%
ปั ตตานี
34%
สตูล
7%
พัทลุง
2%
ตรัง
2%
ชาวไทยมุสลิ มในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดินทางไปแสวงบุญทุกปี และเป็ นกลุ่มใหญ่ (ร้อยละ
75.52) ของประเทศ
ผูแ้ สวงบุญมีทงั้ ผูท้ ี่มีสุขภาพดี ผูส้ งู อายุ ผูม้ ีปัญหา
สุขภาพและโรคประจาตัว
 ไปอยู่ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 45 วัน
 ที่ผ่านมาผูแ้ สวงบุญที่เดินทางกลับมามีอาการป่ วย
ด้วยโรคทางเดินหายใจมากกว่า ร้อยละ 70
ที่ผ่านมาการติดตามภาวะสุขภาพผูแ้ สวงบุญหลังจาก
เดินทางกลับไม่ครอบคลุม ประมาณร้อยละ 30)
 ผลการสารวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ ยังไม่มีความพร้อม
สาหรับการเตรียมรับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่
การเตรียมพร้อมของ Mr.HATT
ก่อน
เดินทาง
ตรวจสุขภาพ
ให้วคั ซีน
ทาทะเบียน
เมกกะ
ทีมแพทย์และ
พยาบาลไทย
เฝ้าระวัง
สุขภาพ
เดินทาง
กลับ
เฝ้าระวังที่
สนามบิน
ติดตามใน
ชุมชน
กิจกรรมที่เพิ่มเติม
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นทางด้านสาธารณสุข
กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ า
สายพันธุใ์ หม่ 2012
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตาบล/อาเภอ/
จังหวัด ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่รบั ผิ ดชอบดูแลสุขภาพผูเ้ ดินทาง
ไปประกอบพิธีฮจั ญ์
กิจกรรมที่เพิ่มเติม(ต่อ)
นาเสนอข้อมูลแก่ ผูบ้ ริหารระดับเขต ในการประชุม
คปสข.เขต
จัดประชุมเชิ งปฏิ บตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคลื่ อนที่เร็ว ในการเฝ้าระวังและสอบสวนผูต้ ิด
เชื้อเชื้อไวรัส โคโรน่ า สายพันธุใ์ หม่ 2012 ระดับ
อาเภอและระดับจังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
กิจกรรมในการเฝ้าระวัง
การตรวจจับผูป้ ่ วยสงสัย/เสียชีวิต
การรายงาน
การรับมือการระบาด และ
แจ้งเตือนเครือข่าย
การสอบสวนโรค
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูป้ ่ วยยืนยัน
การถ่ายทอดเชื้อจากคนสู่คน
แบบรายงาน
แบบ SARI_AI1 สาหรับรายงานโรค
แบบ SARI_AI2 สาหรับสอบสวนโรค
แบบส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
กิจกรรมที่เพิ่มเติม
ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จงั หวัดสงขลา
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จงั หวัดตรัง ในการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการหาเชื้อไวรัสโคโรน่ า และ
ประสานการรายงานผลอย่างรวดเร็ว
การเตรียมความพร้อมด้าน Logistics
วัคซีนและยา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้กาฬฯ
ยาโอเซลทามิเวีย
อุปกรณ์
ป้องกัน
อุปกรณ์เก็บ
ตัวอย่าง
หน้ากาก
แอลกอฮอล์เจล
ลวด Swab
PPE อื่นๆ
VTM
กิจกรรมที่เพิ่มเติม(ต่อ)
จัดทาสื่อสองภาษา
ให้ความรูแ้ ก่ผปู ้ ระกอบการ(แซะ) ครอบครัวผู ้
แสวงบุญ อสม.
ประชุมเตรียมความพร้อมทีม ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่และนราธิวาส ทัง้ ขาออกและ
ขาเข้า
กิจกรรมที่เพิ่มเติม(ต่อ)
จัดทาขัน้ ตอนการรายงานข้อมูลการเฝ้าระวัง
ผูป้ ่ วยสงสัยที่ตรวจคัดกรองอาการผิดปกติ ณ
ท่าอากาศยานที่จะส่งต่อไปยังงานระบาด
วิทยา ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผลการดาเนิ นงาน
ผลการเฝ้าระวังสุขภาพโดยการคัดกรองกลุ่มอาการทางเดิน
หายใจ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่และนราธิวาส
 ผูโ้ ดยสาร 2,311 คน คัดกรองได้ 251 ราย
(ร้อยละ 10.86)
 พบผูป้ ่ วยสงสัยโคโรน่ าไวรัสฯ 4 ราย
(ร้อยละ 0.17) ผลการตรวจยืนยันเป็ นลบ
ผลการเฝ้าระวังตามระบบระบาดวิทยา
รับรายงานจานวน 193 ราย ส่งตัวอย่าง 170 ราย
(ร้อยละ 88.0)
พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 16 ราย (ร้อยละ 9.41)
จากการวิเคราะห์ของสานักระบาดวิทยา พบ ผูป้ ่ วยที่
เข้าข่ายตามนิ ยามเฝ้าระวังโรคโคโรน่ าไวรัส จานวน
20 ราย
ข้อสังเกต
 แบบฟอร์ม SARI_1 ไม่ตรงกับหัวข้อใน Key online
 ความเข้าใจเรื่องนิ ยามโรคไม่ตรงกัน
 ความเข้าใจเรื่องการส่งแบบรายงานโรคไม่ตรงกัน
 วิธีการเก็บตัวอย่างมีหลายกระแส
 การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการมีขอ้ ผิ ดพลาด
 การติดตามผูเ้ ดินทางที่บา้ นดีข้ ึ น (อสม.ช่วยได้มาก)
 การเฝ้าระวังผูเ้ ดินทางที่สนามบิน ร้อยละ 30.0
(2,311/7,854 คน)
ข้อสังเกต
 จังหวัดที่มีผ้ ูเดินทางน้ อยเช่ น พัทลุง จะจัดระบบบริการ
ให้ เป็ น One stop service คือ ให้ บริการจุดเดียว
ตรวจสอบได้ ง่าย
การตรวจสุขภาพ บางแห่ งทาหลายหน่ วยงานซา้ ซ้ อนกัน
ทาให้ ผ้ ูเดินทางรู้สึกราคาญู
ผู้บริหารระดับต่ างๆ ให้ ความสาคัญ
การให้ ข้อมูลเรื่องการรักษายังไม่ ชัดเจน ส่ วนใหญ่ เข้ าใจ
ว่ า ยา Oseltamivir รักษา Coronavirus ได้
ข้อสังเกต
 ห้องแยกและอุปกรณ์ยงั ไม่พร้อมในหลาย
สถานพยาบาล
 กลุ่มอาการป่ วยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า
หลากหลายไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ทวั ่ ไป
อาจทาให้เกิดช่องว่างในการตรวจจับโรค
ระบบการรักษาพยาบาล
เข้มแข็งหรือยัง
เราทาได้ดีจริง
เปล่า??
นักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกเดินทางมาไทย
คนไทยไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียตลอดทัง้ ปี
กลุ่มอาการป่ วยของ
MERS CoV ค่อนข้าง
หลากหลาย
ระบบการเฝ้าระวังครอบคลุม
เพียงพอหรือยัง????
ข้อมูลการเข้าสู่บริการ
การแพทย์ของ
ชาวต่างชาติ????
ผูท้ ี่มีปัญหาสุขภาพจะมี
ความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ
ตาแหน่ งของ
การเก็บตัวอย่างให้ได้
คุณภาพ
ขอขอบคุณ
•
•
•
•
คณะผูบ้ ริหารเขต ๑๒
ศูนย์บริหารงานสาธารณสุขชายแดนใต้ (ศบ.สต)
หน่ วยงานสาธารณสุขทุกระดับในพื้นที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ตรัง
• สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• กรมควบคุมโรค (สานักโรคติดต่อทัว่ ไป สานักระบาดวิทยา
สานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ สานักสื่อสารฯ )
• หน่ วยงานแพทย์ กอ.รมน

similar documents