محدثه حجّامی

Report
‫موضوع ‪:‬‬
‫اطالعاتی که برای تصمیم گیری سودمند‬
‫استاد راهنما ‪:‬‬
‫دکتر محفوظی‬
‫تهیه کنندگان ‪:‬‬
‫فاطمه محمدزاده ‪ ،‬محدثه ّ‬
‫حجامی‬
‫مهر ‪90‬‬
‫اطالعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند‬
‫صورتهای مالی به چه منظور تهیه می شود؟ یا بهتر بگوییم برای چه کسانی تهیه می شود؟‬
‫برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی‬
‫استفاده کنندگان از صورتهای مالی چه کسانی هستند؟ ذینفعان‬
‫مانند سرمایه گذاران‪ ،‬سهامداران‪ ،‬مدیران‪ ،‬دولت‪ ،‬بانکها‪ ،‬اتحادیه های کارگری و‪ ...‬ذینفعان برای تامین نیازهای اطالعاتی‬
‫خود و تصمیم گیریهای آگاهانه از صورتهای مالی استفاده می کنند که نیازهای اطالعاتی ذینفعان متفاوت می باشد بنابراین‬
‫صورتهای مالی باید بر گونه ای تهیه شوند که برای تمامی گروههای ذینفع سودمند باشند‪.‬‬
‫‪ D‬وجه مشترک اطالعاتی بین ‪ U,D,C‬ما به دنبال آن هستیم که وجه مشترک این ‪ 3‬گروه را افزایش دهیم و تضاد منافع آن‬
‫را کاهش دهیم‪.‬‬
‫بین ‪ U,C,P‬تضاد منافع وجود دارد‬
‫گروه ‪ C: 1‬شرکت مداری ‪ :‬مهمترین گروه را تشکیل می دهند‪ .‬شرکتها‪ ،‬تهیه کنندگان صورتهای مالی هستند‪.‬‬
‫‪ C‬را ثابت نگه می داریم و ‪ u,p‬به سمت ‪ C‬حرکت می کنند‪.‬‬
‫گروه ‪ U : 2‬استفاده کنندگان‪ U :‬ثابت است ‪ c,p ،‬به سمت ‪ U‬حرکت می کنند‪.‬‬
‫گروه ‪ p : 3‬حرفه مداری ‪ :‬به صورتهای مالی اعتبار می دهد‪ ،‬نقش اعتباردهی دارد‪( .‬تهیه صورتهای مالی بر اساس‬
‫‪ P)CAAP‬ثابت است‪ C,U،‬به سمت ‪ P‬حرکت می کنند‪.‬‬
‫برقراری ارتباط بین اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی با نیازهای ذینفعان سودمندی اطالعات از نظر تصمیم گیری‬
‫دیدگاه مبتنی بر سودمندی اطالعات نقطه ی مقابل دیدگاه تصدی گری است‪.‬‬
‫ارائه اطالعات با توجه به نیازهای ‪users‬‬
‫منافع شرکت‬
‫ارائه اطالعات در موفقیت یا شکست مدیر در اعمال مدیریت بر‬
‫حسابداران پس از رویارویی با این مساله ‪ ،‬دست نیاز به سوی تئوریهای علوم اقتصادی و مالی ‪ ،‬دراز کردند‪.‬‬
‫تئوری تصمیم انفرادی‬
‫تئوری سرمایه گذاری‬
‫یک نفر در شرایط نامطمئن ‪ ،‬اقدام به اتخاذ‬
‫تصمیماتی مبتنی بر کارآیی می نماید‪.‬‬
‫بازده‬
‫‪1600‬‬
‫احتمال‬
‫‪%30‬‬
‫قدرت سودآوری باال‬
‫خرید سهام شرکت ‪a1 x‬‬
‫‪%70‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 000/10‬آقای بیل‬
‫‪225‬‬
‫قدرت سودآوری پایین‬
‫خرید اوراق قرضه بدون ریسک دولتی با بازده‪a2‬‬
‫‪%2/25‬‬
‫‪$‬‬
‫الف ) با توجه به صورتهای مالی گذشته شرکت (احتمال پیشین)‬
‫اگر ‪ p‬سهام پایین باشد ‪ :‬می توان نسبت به‬
‫آینده شرکت ‪ x‬خوشبین بود‪.‬‬
‫ب) ‪ p‬بازار کنونی سهام شرکت ‪ x‬را مورد بررسی قرار می دهد‬
‫اگر‪ p‬سهام باال باشد ‪ :‬می توان نسبت به‬
‫آینده شرکت ‪ x‬بدبین بود‪.‬‬
‫ج) میزان مطلوبیت یا رضایت بیل از بازده سرمایه‬
‫افراد ریسک گریزند یا ریسک پذیرند یا خنثی؟‬
‫تعریف ریسک ‪:‬‬
‫فاصله بین چیزی که ما انتظار داریم اتفاق بیافتد و ممکن است اتفاق بیافتد‪.‬هر چه فاصله بیشتر شود‪ ،‬ریسک‪ ،‬ریسک پذیر‬
‫از نظر تئوری در دنیا وجود ندارد‪ ،‬ریسک مطلوبیت بوجود نمی آورد‪ ،‬بنابراین هیچکس ریسک نمی پذیرد چون مطلوبیت‬
‫ندارد‪.‬‬
‫ریسک گریز‬
‫خنثی‬
‫توجه بر مطلوبیت‬
‫توجه به بازده‬
‫بنابراین‪ ،‬افراد ریسک گریزند‪ ،‬بجای مبلغ دالری‪ ،‬میزان مطلوبیت را در نظر می گیریم‪.‬‬
‫در این شرایط آقای بیل چه تصمیمی اتخاذ می کند؟‬
‫‪ a2 -1‬را انتخاب می کند‬
‫‪ -2‬سرمایه گذاری خود را متنوع می‬
‫سازد‪.‬‬
‫‪ -3‬کسب اطالعات بیشتر می نماید‪.‬‬
‫مثالا قرار است گزارش سال کنونی شرکت ظرف چند روز آینده منتشر شود‪.‬‬
‫(‪)GN‬خبر خوب ‪% 80‬‬
‫سود خالص باال است‬
‫(‪ )BN‬خبر بد‬
‫‪% 20‬‬
‫حتی اگر سود آوری شرکت‪ x‬اندک مهم باشد‪ .‬باز هم احتمال ‪ GN‬باال خواهیم داشت زیرا سود محاسبه شده بر مبنای‬
‫تاریخی است که به طور کامل قابل اتکا و اثرگذاری نمی باشد‪.‬‬
‫خبر خوب ‪% 10‬‬
‫قدرت سودآوری پایین‬
‫خبر بد‬
‫‪% 90‬‬
‫آقای بیل می تواند برای محاسبه حالت های محتمل آینده با توجه به اطالعات گذشته و حال و رویدادهای متحمل و مشروط‬
‫از قضیه بیشتر استفاده کند ‪:‬‬
‫‪ = GN‬خبرهای خوب‬
‫‪ = H‬قدرت سودآوری باال‬
‫‪ =L‬قدرت سودآوری پایین‬
‫‪ =GN‬خبرهای بد‬
‫سیستمهای اطالعاتی‬
‫اطالعات صورتهای مالی وقتی سودمند است که سرمایه گذار بتواند با کمک آن بازده آتی سرمایه گذاری را بدست آورد‪.‬‬
‫در حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخ ارزش‬
‫پیش بینی قدرت سودآوری آینده ش یا‬
‫اطالعات صورتهای مالی گذشته کافی نمی باشد‬
‫پیش بینی جریانهای نقدی آینده شرکت‬
‫بنابراین از اطالعات صورتهای مالی کنونی‬
‫(ارزش فعلی) استفاده می کنیم‪.‬‬
‫سودخالص‬
‫خبرخوب‬
‫سودخالص‬
‫خبر بد‬
‫در مثال آقای بیل ‪:‬‬
‫سودکنونی باال‬
‫سودکنونی پایین‬
‫‪GN‬‬
‫‪BN‬‬
‫احتمال ‪ %77‬یش بینی قدرت سودآوری آتی شرکت قدرت‬
‫سودآوری آینده شرکت‬
‫در شرایط آرمانی‪ ،‬می توان ارزش کل شرکت را بر مبنای ارزش فعلی تعیین نمود اما در دنیای واقعی نمی توان ارزش کل شرکت را بر مبنای ارزش فعلی تعیین‬
‫نمود لیکن هنور هم صورتهای مالی برای سرمایه گذاران سودمند هستند‪ ،‬نبودن شرایط آرمانی باعث می شود که صورت سود و زیان دارای محتوای اطالعاتی‬
‫شود‪.‬‬
‫تعریف ‪:‬‬
‫سیستم اطالعاتی جدولی است که با مشروط بودن هر رویداد می تواند احتمال هر یک از اقالم صورتهای مالی را بیان کند‪.‬‬
‫جنجال آفرینی یا پایین بودن‬
‫حتی در شرایط سودآوری باال ممکن است شرکت در بردارنده ی خبرهای بد باشد‬
‫کیفیت سودخالص نامیده می شود‪(.‬نقطه ی ضعیف بین اطالعات صورتهای مالی کنونی و عملکرد آتی شرکت)(یعنی‬
‫اطالعات خود را بر اساس اطالعات جدید بروز کند‪).‬‬
‫‪)1‬‬
‫سیستم اطالعاتی‪ ،‬آگاهی دهنده است‬
‫در اینجا دو حالت پیش می آید ‪:‬‬
‫‪ )2‬سیستم اطالعاتی‪ ،‬توان آگاهی دهندگی ندارد‪.‬‬
‫دامنه آگاهی دهندگی به میزان اثر گذار بودن و قابل اتکا بودن صورتهای مالی بستگی دارد‪.‬‬
‫ارزش فعلی‬
‫تاریخی‬
‫مثالا ‪ :‬ارزش بازار دارائی های سرمایه ای نسبت به بهای تمام شده تاریخی ‪ ،‬توان بیشتری دارند‪.‬‬
‫اثرگذاری اطالعات‬
‫نکته ‪:‬‬
‫احتماالت قطر اصلی سیستم اطالعاتی‬
‫احتماالت خارج از قطراصلی سیستم اطالعاتی‬
‫نکته ‪ :‬استفاده از روش بازار‬
‫قابل اتکا بودن اطالعات‬
‫احتماالت قطر اصلی سیستم اطالعاتی‬
‫احتماالت خارج از قطر اصلی سیستم اطالعاتی‬
‫اگر اطالعات هم قابل اتکا و هم اثرگذار باشند‬
‫باعث سودمندی اطالعات صورتهای مالی می شود‪.‬‬
‫راه حل ‪ :‬همانند حسابداری شناسایی ذخایره ارائه اطالعات مکمل بر اساس ارزش فعلی‬
‫‪.‬‬
‫بینی بهتر بازده‬
‫میزان آگاهی دهندگی‬
‫یا‬
‫کیفیت سود‬
‫سودمندی اطالعات‬
‫پیش‬
‫اطالعات‪:‬‬
‫*تعریف ‪ :‬اطالعات مدرک یا شاهدی است که به صورت بالقوه بر تصمیم فرد اثر میگذارد ‪*.‬‬
‫این تعریف به آینده تعلق دارد ‪.‬‬
‫اطالعات وقتی سودمندند که هم اثرگذار باشند و هم قابل اتکا ‪.‬‬
‫در تهیه اطالعات نیز باید به فزونی منافع بر مخارج توجه نمود ‪.‬‬
‫*اطالعات یک کاالی قدرتمند است*‬
‫((سرمایهگذاران ریسک گریزند و تصمیمات بخردانه اتخاذ می نمایند ‪)).‬‬
‫فرد هنگام تصمیمگیری به گونهای عمل مینماید که به باالترین مطلوبیت مورد انتظار دست یابد ‪.‬‬
‫اگر سرمایهگذاران بخواهند تصمیمات خوبی اتخاذ نمایند باید بدین گونه عمل کنند ‪.‬‬
‫سرمایهگذارانی که تصمیمات بخردانه میگیرند ‪ ،‬ریسک گریزند ‪.‬‬
‫تابع مطلوبیت = )‪u(x‬‬
‫در مثال قبل توضیح داده بودیم که ‪E(a1) =480‬‬
‫‪ = 12‬مطلوبیت‬
‫‪E(a2)= 225‬‬
‫‪ = 15‬مطلوبیت‬
‫با اینحال که بازده مورد انتظار آقای بیل بیشتر است باز هم آقای بیل در اوراق قرضه ‪ ،‬سرمایهگذاری میکند زیرا آقای بیل‬
‫ریسک گریز است ‪.‬‬
‫قدرت سودآوری باال‬
‫‪%70‬‬
‫‪a1‬‬
‫‪1133/33‬‬
‫قدرت سودآوری پایین‬
‫‪%30‬‬
‫‪ = 20‬مطلوبیت مورد انتظار‬
‫ریسک ‪ ،‬مطلوبیت مورد انتظار را باال میبرد هر چند که بازده مورد انتظار تغییری نکند در این حالت ‪ ،‬سرمایهگذار‬
‫از نظر ریسک خنثی است ‪( .‬ریسک برای فرد ‪ ،‬اهمیتی ندارد ‪).‬‬
‫‪ U(x) = bx‬شیب خط‬
‫تابع مطلوبیت سرمایهگذاری که از نظر ریسک خنثی است ‪.‬هنگامی سرمایهگذار از نظر ریسک خنثی است که تصمیمات‬
‫خود را براساس بازده مورد انتظار اتخاذ نماید ‪.‬‬
‫اصول تنوع بخشیدن به پرتفوی‬
‫در بخش قبل گفتیم که سرمایهگذاران ریسک گریزند یعنی پذیرش کمترین ریسک و باالترین بازده ممکن با اصل تنوع بخشیدن به پرتفوی میتوان‬
‫مقداری از ریسک را از بین برد ‪.‬‬
‫گفتیم که سرمایهگذاران ریسک گریزند پس پیش از سرمایهگذاری ‪ ،‬مطلوبیت مورد انتظار فرد باید محاسبه شود ‪.‬‬
‫اصول تنوع بخشیدن ‪ ،‬پرتفوی (بخش‪: )1‬‬
‫مثال ‪ 3-2‬فرض کنید یک سرمایهگذار ریسک گریز (خانم تونی ) ‪ 200‬دالر میخواهد سرمایهگذاری کند و میخواهد سهام‬
‫شرکت ‪ A‬را بخردو قیمت هر سهم بازار ‪ 20‬دالر است ‪ .‬براساس برآوردهای ‪ 74‬درصد احتمال دارد که قیمت این سهام‬
‫دردورة بعد در بازار به ‪ 22‬دالر برسد و ‪ 26‬درصد احتمال دارد که قیمت هر سهم به ‪ 17‬دالر برسد ‪ .‬و شرکت مزبور در‬
‫پایان دورة سود تقسیمی هر سهم را به مبلغ یک دالر پرداخت خواهد کرد ‪.‬‬
‫حل ‪ :‬بازده مورد انتظار این سرمایهگذار به صورت زیر است ‪:‬‬
‫اگر قیمت سهام باال رود ‪:‬‬
‫اگر قیمت سهام پایین رود ‪:‬‬
‫محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و واریانس ‪:‬‬
‫دالر ‪ 1022+10 =230‬دالر‬
‫دالر ‪ 1017+10 =180‬دالر‬
‫سؤال ‪ :‬آیا با این مطلوبیت خانم تونی میتواند سرمایهگذاری جذابی داشته باشد ؟‬
‫نتیجه این میشود که اگر خانم تونی سرمایهگذاری را بپذیرد تصمیم خوبی نخواهد گرفت او میتواند مورد بهتری برای‬
‫سرمایهگذاری پیدا کند که با همین بازده مورد انتظار دارای ریسک کمتری باشد ‪ .‬این اصل را تنوع بخشیدن به پرتفوی‬
‫گویند‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬فرض کنید سهام شرکت ‪ B‬هم در بازار معامله میشوند و ارزش بازار هر سهم ‪ 10‬دالر است ‪ .‬سود تقسیمی این‬
‫سهام یک دالر میباشد ‪ .‬فرض کنید‬
‫ما باید برای پرتفوی متشکل از ‪ 6‬سهم ‪ A‬و ‪ 8‬سهم ‪ B‬مطلوبیت مورد انتظار را محاسبه کنیم ‪.‬‬
‫احتمال‬
‫سود تقسیمی‬
‫کل بازده‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪5742/0‬‬
‫‪ 230‬دالر‬
‫=‬
‫‪14‬‬
‫‪+‬‬
‫‪84‬‬
‫‪+‬‬
‫‪132‬‬
‫‪1658/0‬‬
‫‪ 214‬دالر‬
‫=‬
‫‪14‬‬
‫‪+‬‬
‫‪68‬‬
‫‪+‬‬
‫‪132‬‬
‫‪1008/0‬‬
‫‪ 200‬دالر‬
‫=‬
‫‪14‬‬
‫‪+‬‬
‫‪84‬‬
‫‪102 +‬‬
‫‪+‬‬
‫‪68‬‬
‫‪102‬‬
‫‪1592/0‬‬
‫‪ 184‬دالر‬
‫=‬
‫‪14‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫نکته ! در هر سیستم اقتصادی حالتها یا رویدادهایی وجود دارد و این حالتها را عامل مینامند ‪ .‬که بر بازدة هر سهام اثر‬
‫میگذارد ‪ .‬البته رویدادی که بتواند بر بازدة سهام اثر بگذارد و به دو بخش تقسیم کردهاند ‪:‬‬
‫‪-1‬عامل موجود در کل سیستم اقتصادی ‪-2‬عامل خاص یک شرکت‬
‫اگر همه عوامل از نوع خاص هر شرکت باشد ‪ ،‬بازدهیها مستقل از یکدیگرند و هیچ همبستگی با هم نخواهند داشت یعنی‬
‫کواریانس آن صفر است ‪.‬‬
‫محاسبة نرخ بازده مورد انتظار و واریانس ‪:‬‬
‫این مطلوبیت در حالت سرمایهگذاری فقط در یک سهم به ‪ 1580/0‬میرسد که در این حالت افزایش یافته و به ‪1626/0‬‬
‫رسیده است ‪.‬‬
‫نتیجه ‪ :‬سرمایهگذاری ریسک گریز میتواند با استفاده از اصل تنوع بخشیدن به پرتفوی ریسک خود را کاهش دهد‪.‬‬
‫‪ -3-6‬تصمیمگیری برای سرمایهگذاری مطلوب ‪:‬‬
‫اگر فرض بر این است که پرتفوی متشکل از ‪ 2‬سهم از یک سهم بهتر است ‪ ،‬در آن صورت باید اذعان کرد که پرتفوی‬
‫متشکل از ‪ 3‬سهم از ‪ 2‬سهم بهتر خواهد بود ‪ .‬اگر هزینههای معامله نادیده گرفته شود ‪.‬‬
‫امکان دارد برخی از سرمایهگذاران بخواهند میزان سرمایة خود را در پرتفوی بازار کاهش دهند و با این پولها اقدام به‬
‫خرید دارایی بدون ریسک کنند و برخی دیگر احتمال دارد وامی با نرخ بدون ریسک بگیرند و بر سرمایهگذاری خود‬
‫بیفزایند ‪ .‬هر نوع اقدامی صورت گیرد همة سرمایهگذاران تا زمانی که بتوانند بین ریسک و بازده نوعی ارتباط برقرار کنند‬
‫از فرمایی مربوط به تنوع بخشیدن با داراییها بهرهمند خواهند شد ‪.‬‬
‫تصمیمگیری برای تشکیل پرتفوی مطلوب ‪:‬‬
‫تعریف بتا ‪ :‬سرمایهگذاران باید بتوانند با هزینه معقولی ‪ ،‬بیشتر منافع و مزایای حاصل از تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریها‬
‫دست یابند و آگاهی پیدا کردن از بازده مورد انتظار و بتای آنها برای سرمایهگذاران سودمند است ‪ ،‬این آگاهی آنها را قادر‬
‫میسازد بازدة مورد انتظار و میزان ریسک پرتفویهای مختلف مورد نظر خود را برآورد نمایند ‪.‬‬
‫یعنی باالترین سطح ارتباط بین ریسک و بازده را نشان میدهند ‪.‬‬
‫محاسبة بتا ‪ :‬با ‪BA‬نشان میدهند به صورت زیر است ‪.‬‬
‫‪ : BA‬نشان دهندة میزان تغییرات ‪ A‬براساس تغییرات بازار است ‪.‬‬
‫)‪ : Cov(A,M‬کوواریانس بازدهی ‪ A‬و بازدهیهای پرتفوی بازار است ‪.‬‬
‫)‪ : Vor(M‬باعث استاندارد کردن واریانس بازده میشود که بتوان بتای شرکتهای مختلف با هم مقایسه شود ‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬برای محاسبه بتای سهم ‪ ، A‬فرض کنید احتمال بازده مشروط ‪ A‬به شرح زیر است ‪:‬‬
‫هنگامیکه بازده ‪ M‬زیاد باشد ‪:‬‬
‫هنگامیکه بازده ‪ M‬پایین باشد ‪:‬‬
‫احتمال اینکه بازده ‪ A‬زیاد باشد = ‪90/0‬‬
‫احتمال اینکه بازده ‪ A‬زیاد باشد = ‪10/0‬‬
‫احتمال اینکه بازده ‪ A‬کم باشد = ‪1/0‬‬
‫احتمال اینکه بازده ‪ A‬کم باشد = ‪90/0‬‬
‫با توجه به مثال کتاب در بورس تورنتو داریم ‪:‬‬
‫‪M‬‬
‫‪ %80‬احتمال دارد شاخص بورس تورنتو ‪ %10‬باال رود ‪.‬‬
‫‪ %20‬احتمال دارد که شاخص بورس تورنتو‬
‫‪ %5/2‬باال رود ‪.‬‬
‫با توجه به شاخص تورنتو داشتیم ‪:‬‬
‫با مقایسه بین بتای ‪ A‬و بتای ‪ B‬به این نتیجه رسیدیم که ‪ BB‬از ‪ BA‬کمتر است ‪ .‬سرمایهگذاری که سهام ‪ B‬را بخرد در‬
‫برابر افت و خیزهای بازار سهام مصونیت بیشتری دارد ‪.‬‬
‫ریسک‬
‫‪ B‬بتا‬
‫ریسک پرتفوی با افزایش تعداد اوراق بهادار ‪:‬‬
‫ریسک را با نماد واریانس نشان دادیم ‪ .‬ما میخواهیم ریسک خود را کم و بازده مورد انتظار را افزایش دهیم پس باید‬
‫واریانس خود را کاهش دهیم ‪ .‬برای اینکار متنوع سازی میکنیم ‪ .‬متنوع سازی در ‪ 2‬سهام را بررسی کردیم ‪ .‬حال‬
‫میخواهیم ببینیم متنوع سازی تعداد بیشتر مثالا ‪ n=10‬چه اتفاقی خواهد افتاد ‪ .‬در هر ‪ 10‬بعد کاال یک مقدار معین مثالا‬
‫‪ 01/0‬ریسک سیستماتیک وجود دارد اگر تمام این ‪ 01/0‬ریسک سیستماتیک را برای ‪ n=10‬جمعش کنیم واریانس میشود‬
‫‪. 10‬‬
‫نتیجه میگیریم که متنوع سازی زیاد باعث ریسک بیشتر شده ‪ .‬با توجه به این مطلب برای بیشتر سرمایهگذاران اطالعات‬
‫سودمند اطالعاتی است که بتوانند به سرمایهگذاران کمک کند که بتاها و بازدهیهای اوراق بهادار را برآورد کند ‪.‬‬
‫تعریف ریسک سیستماتیک ‪:‬‬
‫ریسکی که نمی توان از طریق تنوع بخشیدن با سرمایه گذاری ها منتفی نمود‪ .‬یعنی یک حداقل ریسکی وجود دارد‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫واکنش موسسه های حرفه ای حسابداری در برابر دیدگاه مبتنی بر «سودمند بودن» تصمیم ‪:‬‬
‫دستور العمل انجمن حسابداران رسمی کانادا در بخش ‪: 1000‬‬
‫هدف صورت مالی که استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند از اطالعات سودمندی برای تخصص دارایی ها و و‬
‫قضاوت بر کار مدیریت تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند‪.‬‬
‫معایب بخش ‪ 1000‬این است که در مورد ریسک چیزی بیان نمی کند‪.‬‬
‫نخستین هدف از نظر بلکویی وظیفه پاسخگویی (حسابدهی) گزارش های مالی می باشد که بیشتر در مورد موفقیت یا عدم‬
‫موفقیت مدیریت شرکت در استفاده از منابع می باشد‪.‬‬
‫نخستین هدف گزارشگری مالی از نظر اسکات ‪:‬‬
‫ارائه اطالعاتی که برای استفاده کنندگان کنونی‪ ،‬بالقوه سودمند واقع شوند تا آنها در مورد سرمایه گذاری‪ ،‬دادن اعتبار یا‬
‫اتخاذ تصمیمات مشابه با شیوه ای بخردانه عمل کنند‬
‫این هدف حلقه ای است بین دیدگاه مزبور و تئوری تصمیم گیری اقتصادی‪ .‬یعنی کسانی که تصمیم بخردانه میگیرند تا مطلوبیت مورد انتظار‬
‫خود را با حداکثر برسانند‪.‬‬
‫دومین هدف گزارشگری مالی از نظر اسکات ‪:‬‬
‫ارائه اطالعات برای استفاده کنندگان تا آنها بتوانند مبلغ‪ ،‬زمان و میزان عدم اطمینان دریافت های نقدی آینده با صورت‬
‫سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش‪ ،‬بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام ها را محاسبه نمایند‪ .‬هدف دوم به‬
‫آینده توجه دارد‪ .‬مقصود آن اطالعاتی دربارة دریافت های نقدی آینده از محل سود تقسیمی یا بهره است‪.‬و بیانگر این مطلب‬
‫است که سرمایه گذاران خواستار اطالعاتی دربارة ریسک و بازدهی و نیز مبلغ مورد انتظار خودهستند‪.‬‬
‫نظر بلکویی هم همینگونه بوده است فقط با توجه بر اینکه در مورد ریسک از قضاوت شخصی خوداستفاده می کند‪.‬‬
‫هدف سوم بلکویی ‪ :‬در مورد تغییر و نوآوری‬
‫هدف چهارم بلکویی ‪ :‬در مورد استفاده کننده‬
‫و غیر‬
‫است‪.‬‬
‫استاندارد شماره (‪:)SFAC1( )1‬‬
‫هیئت استانداردهای حسابداری مالی نشان دهندة رابطه مستقیم «تئوری تصمیم » با حسابداری مالی و گزارشگری است‪.‬‬
‫استاندارد شماره (‪:)SFAC2( )2‬‬
‫از طریق ارائه ویژگی هایی که می توان اطالعات مالی را به گونه ای ارائه کرد که سودمند واقع شوند در واقع اطالعات‬
‫سیستم حسابداری باید یک سیستم اطالعاتی آگاهی دهنده ارائه کند که بتوان بدان وسیله صورته های مالی جاری را با بازده‬
‫و رویداد آینده مرتبط ساخت‪.‬‬
‫دو ویژگی عمده آگاهی دهنده عبارت اند از اثرگذاری و قابل اتکا بودن اطالعات‪ .‬اطالعات اثرگذار اطالعاتی است در‬
‫مورد بازدهی های آینده برباورهای سرمایه گذاران اثر بگذارد‪ .‬و این نوع اطالعات در موعه مقرر (به هنگام) ارائه شوند‪.‬‬
‫اطالعات قابل اتکا مصداقی از صداقت است که گزارش مزبور موید سنجش یا محاسبه آن می باشند‪ .‬این اطالعات باید دقیق‬
‫‪ ،‬درست و بدون اعمال نظر شخصی و عاری از تعصب باشد‪.‬‬
‫تا دلی آتش نگیرد‬
‫حرف جانسوزی ندارد‬
‫با تشکر‬

similar documents