için tıklayınız... - TDMS

Report
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE
UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ
TEK DÜZEN
MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS)
-TANIM-
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS) TANIMI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı 2. ve 3.
basamak
sağlık
kurumları
ile
ağız
ve
diş
sağlığı
merkezlerine ait döner sermaye gelir-giderleri ile diğer
tüm muhasebe işlemlerinin, sağlık tesisi düzeyinde kayıt
edildiği ve bu muhasebe kayıtlarından raporlar sunan bir
sistemdir.
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS) TANIMI

Web
tabanlı
olan
sisteme,
döner
sermayeli
sağlık
kurumlarına (663 sayılı KHK ile sağlık tesisi) ait muhasebe
kayıtları, döner sermaye saymanlıklarınca girilmektedir.
 Sistemde muhasebe kayıtlarındaki veriler ile mali raporlar
oluşturulmakta
ve
bu
raporlar
muhasebe
kayıtlarının
sisteme girildiği anda güncellenerek sunulmaktadır.
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS) TANIMI
 Bu raporlar bilgi vermek- finansal kararların alınmasına
destek olmak amacıyla;
- Bakanlık Üst Düzey Yöneticilerinin,
- Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliklerinin,
- Döner Sermaye Saymanlıklarının,
- Döner Sermayeli Sağlık Kurumlarının (663 sayılı KHK ile sağlık
tesisi),
-Maliye
Bakanlığı,
Sayıştay
kuruluşlarının kullanımına açıktır.
vb.
ilgili
kamu
kurum
ve
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS) TANIMI
Sistemin Yaklaşık 3.700 kullanıcısı bulunmaktadır.
A- Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıkları
** Yaklaşık 1000 Kullanıcı
(200 saymanlık/her saymanlıkta yaklaşık 5 kullanıcı)
B- Döner Sermayeli Sağlık Kurumları
**Yaklaşık 2.300 Kullanıcı
(800 İşletme/her işletmede yaklaşık 2/3 kullanıcı)
C- Bakanlık üst düzey yöneticileri
**Yaklaşık 50 Kullanıcı
D- Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterlikleri (YENİ)
**Yaklaşık 180 Kullanıcı
E- 1.Basamak Sağlık Kurumları
**Yaklaşık 170 Kullanıcı
DÖNER SERMAYE BÜTÇE UYGULAMASI SİSTEMİ İLE
TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ’NİN ENTEGRE EDİLMESİ
TDMS, web tabanlı Bütçe Uygulama Sistemi ile entegre
çalışmaktadır.
TDMS, sağlık kurumlarının bütçelerini
aşan muhasebe
kayıtlarının sisteme girişini engellemekte, böylece bir sağlık
kurumunun
bütçesinden
daha
fazla
harcama
yapılması
önlenmektedir.
Bu durumda, sağlık kurumları, bölüm içi veya bölümler
arası aktarma yapmak suretiyle harcama kalemlerini yeterli hale
getirmeli ve ondan sonra harcama yapmalıdırlar.
TEK DÜZEN
MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS)
-TANITIM -
Bilanço:
Her bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını,
yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tablodur.
Gelir
Tablosu:
İşletmelerin
satışları,
gelirleri,
satışların maliyeti, giderleri, kâr ve zarar hesapları ve
hesap
dönemine
sınıflandırılmış
gösterilir.
ve
ait
işletme
gerçeğe
uygun
faaliyeti
olarak
sonuçları
bu
tabloda
TEK DÜZEN
MUHASEBE SİSTEMİ
(TDMS)
-YASAL DÜZENLEMELER-
-KANUNLAR
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu
(R.G. Tarih :24/12/2003
Sayı :25326)
 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme
(Rehabilitasyon)
Tesislerine
Verilecek
Döner
Sermaye Hakkında Kanun
(R.G. Tarih: 9/1/1961 Sayı: 10702)
 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(R.G. Tarihi: 2/11/2011 No : 28103)
-YÖNETMELİKLER 106 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner
Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare
Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik
(R.G. Tarihi: 02.09.1961 Sayı: 10896
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
(R.G. Tarihi: 01.05.2007 Sayısı: 26509)
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
(R.G. Tarihi: 30.12.2006 Sayısı: 26392)
Taşınır Mal Yönetmeliği
(R.G. Tarihi : 18/1/2007 No : 26407)
-TEBLİĞ VE GENELGELERDöner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği
(R.G. Tarih: 29/09/2010 Sayı:27714)
2012/33 Sayılı Terkin Edilecek Alacaklar İle İlgili
Genelge
Döner Sermaye Ödeme Önceliklerine İlişkin Genelge
Döner Sermaye Hesapları Uygulama Rehberi
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ UYGULAMASINA GEÇİŞ
AŞAMASINDA DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
PERSONELİNİN DURUMU
663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(2/11/2011 Tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer RG)
GEÇİCİ MADDE 7- Bağlı kuruluşlara devredilen sağlık kuruluşlarında
muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında
bulunan personelden ihtiyaç duyulanlar, kurumların talebi ve
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, bu maddenin yayımı
tarihinden itibaren üç yılı geçmemek üzere görev yapmaya devam
eder.
hükmüne istinaden, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmıştır.
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
BÜTÇE VE MUHASEBE
YÖNETMELİĞİ
(R.G. Tarihi: 01.05.2007 Sayısı: 26509)
-ÖNEMLİ HÜKÜMLER-
Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici
11
inci
maddesi
hazırlanmıştır.
(…)
hükümlerine
dayanılarak
Tanımlar
MADDE 3
ç)Gelir: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,
d) Gider: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,
e) Harcama Birimi: Bütçe ile ödenek verilen her bir işletmeyi,
Tanımlar
f) Harcama Yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her
bir işletmenin en üst yöneticisini veya anılan görevi
yürütmekle görevlendirilen kişiyi,
n)Muhasebe
Yetkilisi:
Muhasebe
hizmetlerinin
yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden
sorumlu, usulüne göre atanmış yöneticiyi,
BÜTÇE
MADDE 4 - Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir ve
gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları
gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan
belgedir.
GELİRLERİN TAHAKKUKU, TAKİBİ VE TAHSİLİ
MADDE 8 - İşletme gelirlerinin tahakkuku ve takibi gelir
gerçekleştirme görevlilerince, tahsil işlemleri ise muhasebe
birimlerince yürütülür.
Harcama yetkilisinin yetki ve
sorumluluğu
MADDE
9
yapılabilmesi,
-
(1)
İşletme
harcama
vermesiyle mümkündür.
bütçelerinden
yetkilisinin
harcama
harcama
talimatı
Denetim
MADDE 13 -
İşletmeler, ilgili idarenin denetim elemanları,
Bakanlık ve Sayıştay tarafından denetlenir.
Birleşemeyecek görevler
MADDE 17 - (3) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi
aynı kişide birleşemez.
Muhasebe yetkililerince ödeme emri belgesi
ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller
MADDE 20 - (1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve
ekleri üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b)
Ödemenin
çeşidine
göre
ilgili
mevzuatında
belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdürler.
belirlenen
Ödemelerin yapılmasında öncelik
MADDE 22 - (1)
ödemeleri
kayıtlarına
İşletmelerin nakit mevcudunun tüm
karşılayamaması
alınma
sırasına
hâlinde
göre
giderler,
ödenir.
muhasebe
Ancak,
bu
ödemelerin yapılmasında sırasıyla;
a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin
ödemelere,
Ödemelerin yapılmasında öncelik
b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken
vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
Elektrik,
birbirlerinden
su
ve
doğalgaz
yapacakları
mal
ve
giderleri
hizmet
ile
işletmelerin
alımlarına
ilişkin
ödemelere *(18.02.2009 tarihli Maliye Bakanlığı genel yazısı ile)
c) Çeşidine bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen tutarın altındaki
giderlere ilişkin ödemelere,
Yönetmeliğin
(
c
)
bendi
esası
uyarınca
çeşidine
bakılmaksızın 3.000-TL’nin altındaki giderlere ilişkin ödemelere
*(18.02.2009 tarihli Maliye Bakanlığı genel yazısı ile)
Ödemelerin yapılmasında öncelik
ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım,
güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi
yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi
gereken hizmetlere ilişkin ödemelere,
Hastane
diğerlerinde
ana
döner
sermayelerinde
hizmet
tedavi
faaliyetlerinden
hizmetleri,
kesintisiz
ve
ertelenemez nitelikte olduğuna idarelerince karar verilen mal ve
hizmet alımları ile hizmete yönelik kira giderleri, tüp gaz,
oksijen gazı alımları ile tıbbi görüntüleme ve laboratuvar
hizmetleri *(18.02.2009 tarihli Maliye Bakanlığı genel yazısı ile)
Ödemelerin yapılmasında öncelik
d) Mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden; personele
yapılacak ek ödeme, katkı payı gibi ödemelere, öncelik verilir.
(2) İşletmelerin nakit mevcudunun yeterli olması durumunda
ödemeler,
ödeme
emri
belgelerinin
kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır.
muhasebe
biriminin
Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler
MADDE 25 - İşletme bütçelerinden yapılacak harcamalarda
ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında,
31/12/2005
Gazete’de
tarihli
ve
yayımlanan
26040
mükerrer
Merkezi
sayılı
Yönetim
Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Resmî
Harcama
Taşınır işlemleri
MADDE 27 - İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara
alınmasında,
verilmesinde
ve
izlenmesinde,
28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı
Kurulu
Kararıyla
yürürlüğe
konulan
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Bakanlar
Taşınır
Mal
İhale işlemleri
MADDE 28 - (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme
Kanunu, satış işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına
dayanılarak 15/06/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli
Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
İhale işlemleri
(2) İşletmelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
4735
sayılı
hükümlerine
Kamu
göre
İhale
yapılacak
Sözleşmeleri
ihalelere,
Kanunu
işletmelerin
muhasebe birimlerinden komisyon üyesinin katılmaması
esas olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
hükmüne istinaden, idarelerde yeterli sayı veya
nitelikte personel bulunmaması nedeniyle ihale
yetkilisince
muhasebe
birimlerinden
hâlinde en az bir personel görevlendirilir.
üye
istenilmesi
Muhasebe Kuralları ve Uygulanması
Muhasebe işlemi
MADDE 36 - Bir işletmenin bir kamu idaresi veya diğer üçüncü
kişilerle olan karşılıklı ekonomik ilişkileri veya işletmenin kendi
içinde
muhasebe
işlemi
olarak
değerlendirilmesi
ve
raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her
türlü işlemi muhasebe işlemidir.
İşlemlerin belgeye dayanması ve belge düzeni
MADDE 37 - Bütün muhasebeleştirme işlemlerinin kanıtlayıcı
belgelere dayandırılması zorunludur.
Kayıt zamanı, gelir ve giderlerin yılı
MADDE 38 - (1) Bir ekonomik değer yaratıldığında,
başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu
edildiğinde,
el
değiştirdiğinde
veya
yok
olduğunda
muhasebeleştirilir.
(2) Hesaplar malî yıl esasına göre tutulur.
(3) Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri malî yılın
hesaplarında gösterilir.
Hesap verme sorumluluğu
MADDE 56 - Her türlü işletme kaynağının elde edilmesi,
muhafazası ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar,
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak
elde
edilmesinden,
kullanılmasından,
muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye
kullanılmaması
için
gerekli
önlemlerin
alınmasından
sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorundadır.
Muhasebeleştirme belgeleri
(4) Nakden veya mahsuben yapılan harcamalar “Ödeme
Emri Belgesi”, diğer işlemler ise “Muhasebe İşlem Fişi” ile
muhasebeleştirilir.
Kullanılacak defterler
MADDE 58 -
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında muhasebe
birimlerinde aşağıdaki defterler kullanılır:
a) Yevmiye defteri
b) Büyük defter
c) Envanter defteri
ç) Kasa defteri
d) Yardımcı hesap defterleri
Defterlerin kullanılma ve saklanma
süreleri
MADDE 60 –Defterler, vergi kanunlarındaki hükümler
saklı kalmak kaydıyla, kullanıldıkları yıl dâhil 5 yılın
sonunda arşiv defterine kaydedilerek arşive kaldırılır.
Defterlerde kayıt süresi
MADDE 62 - (1) İşletmelerce yürütülen faaliyetlerin
özelliğine
uygun
olarak
gerçekleştirilen
işlemlerin,
muhasebe sistemindeki düzeni bozmayacak bir süre içinde
defterlere
kaydedilmesi
esastır.
Ancak
gerçekleşen
işlemlerin defterlere kaydı, izinsiz ve geçerli bir nedene
dayanmaksızın on günden fazla geciktirilemez.
Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri ile ilgili
tahakkuk işlemleri
MADDE 562 hasılattan
İşletmelerce ay sonlarında, (…) gayrisafi
tahsil
edilen
tutarlar
üzerinden,
Bakanlıkça
belirlenen oranlarda hesaplanan genel bütçeye aktarılacak
tutarlar 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına borç, 362
Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabına alacak
kaydedilir.
*** Yönetmeliğin bu hükmüne göre Kurumumuza
döner
sermayeli
üzerinden
%5
ödemektedirler.
işletmeler,
Merkez
her
Payı
ay
ve
%1
bağlı
yaptıkları
tahsilat
Hazine
Hissesi
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
payının gönderilmesi
MADDE 581 - (1) 2828 sayılı Kanunun (18/k) maddesi
gereğince işletmelerce her yıl Aralık ayı sonunda brüt
hasılat üzerinden (%1) oranında ayrılan tutar, hasılatın
elde edilmesini takip eden ayın son gününe kadar ilgili
muhasebe birimine yatırılır.
MALÎ TABLOLAR
Temel Mali Tablolar
Bilanço
Gelir Tablosu:
Ek Mali Tablolar
Satışların Maliyeti Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Sermaye Hareketleri Tablosu
Hesap planının genel yapısı
MADDE 63 - Hesap planı yapısı;
1-5 ana hesap grupları: Bilanço hesapları
6 ana hesap grubu: Gelir tablosu hesapları
7 ana hesap grubu: Yönetim ve maliyet muhasebesi hesapları
8 ana hesap grubu: Bütçe hesapları
(Döner Sermayeli İşletmeler Tebliği -29/09/2010-27712 sayılı RG- ile
ve 01.01.2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.)
9 ana hesap grubu: Nazım hesaplar
Kodlama Tekniği
Tekdüzen muhasebe sisteminde



Tek rakam ile ifade edilen hesaplar, hesap sınıfını;
İki rakam ile ifade edilenler, hesap grubunu,
Hesap grupları altındaki 3 lü rakamlardan oluşan
hesaplar
da defteri kebir hesaplarını (büyük defter hesapları)
ifade etmektedir.
Kodlama Tekniği
1 Dönen Varlıklar
: Hesap Sınıfı
10 Hazır Değerler
: Hesap Grubu
100 Kasa Hesabı
:Hesap Kodu(Büyük defter hesabı)
Hesap planının genel yapısı
(3) Ana hesap grupları aşağıda gösterildiği gibi
isimlendirilir.
1 Dönen Varlıklar
2 Duran Varlıklar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5 Öz Kaynaklar
6 Gelir Tablosu Hesapları
7 Maliyet Hesapları
8 Bütçe hesapları
9 Nazım Hesaplar
ÖNEMLİ BAZI HESAP
KODLARININ TANIMI VE ÖRNEK
MUHASEBE KAYITLARI
102 Bankalar hesabı
MADDE 72 - (1) Bankalar hesabı, muhasebe birimleri adına
bankaya yatırılan paralar ve bankaya tahsil için verilen çeklerden
tahsil
işlemi
düzenlenen
çek
tamamlananlar
ve
gönderme
ile
muhasebe
emirlerinden
birimlerince
ödendiği
veya
gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi
için kullanılır.
103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)
MADDE
75
-
(1)
hesabı,
muhasebe
Verilen
çekler
birimlerinin
ve
gönderme
hesaplarının
emirleri
bulunduğu
bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle
yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.
120 Alıcılar hesabı
MADDE 96 - (1) Alıcılar hesabı, işletmenin faaliyet konusunu
oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede
bağlanmamış alacaklarının izlenmesi için kullanılır.
150 İlk madde ve malzeme hesabı
MADDE
127
-
(1)
İlk
madde
ve
malzeme
hesabı,
işletmelerce üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya
da
tüketilmek
üzere
edinilen
tüketim
malzemeleri
ile
hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer
malzemelerin izlenmesi için kullanılır
Duran Varlıklarda Önemli Bazı Hesap Kodları
253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı
MADDE 206 -
Tesis, makine ve cihazlar hesabı, faaliyetlerin
yürütülmesinde kullanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü
makine, tesis ve cihazları ile bunların eklentileri ve yükleme,
boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır.
255 Demirbaşlar hesabı
MADDE 210 - Demirbaşlar hesabı, faaliyetlerin yürütülmesinde
kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa,
koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların
izlenmesi için kullanılır
320 Satıcılar hesabı
MADDE 264 - (1) Satıcılar hesabı, işletmenin faaliyet konusu ile
ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ticari
borçlarının izlenmesi için kullanılır.
362 Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri hesabı
MADDE 289 -
Ödenecek döner sermaye yükümlülükleri
hesabı, döner sermayeli işletmelerce genel bütçeye aktarılacak
tutarlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı,
idare masraflarına katılma payı, amortisman payı, kâr payı,
merkez hissesi gibi Hazineye veya ilgili idareye ödenecek gelir
ve payların izlenmesi için kullanılır.
363 Ödenecek döner sermaye katkı payları hesabı
MADDE 291 - (1) Ödenecek döner sermaye katkı payları
hesabı, döner sermayeli işletmelerce, personele maaş
dışında katkı payı, prim, huzur hakkı gibi değişik adlarla
yapılan ödemelerin tahakkukunun izlenmesi için kullanılır.
600 Yurtiçi satışlar hesabı
MADDE 388 - Yurtiçi satışlar hesabı, yurt içindeki gerçek ve
tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da
tahakkuk ettirilen değerlerin izlenmesi için kullanılır.
659 Diğer olağan gider ve zararlar hesabı (-)
MADDE 441 - Diğer olağan gider ve zararlar hesabı,
yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan
faaliyetlerle ilgili gider ve zararların izlenmesi için kullanılır.
740 Hizmet üretim maliyeti hesabı
MADDE 496 - Hizmet üretim maliyeti hesabı, hizmet işletmelerinde
üretilen hizmetler için yapılan giderlerin izlenmesi için kullanılır.
770 Genel yönetim giderleri hesabı
MADDE 517 - Genel yönetim giderleri hesabı, işletmenin yönetim
fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve personel,
idare hizmetleri, büro hizmetleri gibi üretilen veya satılan malın
maliyeti
ile
doğrudan
ilişkisi
giderlerin izlenmesi için kullanılır.
kurulamayan
genel
mahiyetteki
800 Bütçe Gelirleri Hesabı: İşletmelerin mevzuatı veya
bütçeleri
bunlardan
gereğince
nakden
bütçe
veya
izlenmesi için kullanılır.
geliri
olarak
mahsuben
belirlenen
yapılan
ve
tahsilatın
830 Bütçe Giderleri Hesabı: İşletmelerin mevzuatı veya
bütçelerinin
mahsuben
kullanılır.
verdiği
yapılan
yetkiye
bütçe
dayanılarak
giderlerinin
nakden
izlenmesi
veya
için
970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı
İşletme
bütçelerinde
öngörülen
ödeneklerin,
ödenek
aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemleri ile yıl
içindeki ödenek kullanımlarının izlenmesi için kullanılır. Bu
hesap, gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun
olarak birinci ve ikinci düzey yardımcı hesaplara ayrılır.
971 Bütçe ödenekleri Hesabı: işletme bütçelerinde
öngörülen ödenekler ile ödenek aktarma, düşme, iptal,
kesinti ve devir işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.
TEŞEKKÜRLER…

similar documents