File - Prinsip Perakaunan Bersama Cikgu Tim

Report
POP KUIZ
PRINSIP PERAKAUNAN (3756/1)
Baca Arahan Dengan Teliti:
1) Kuiz ini mengandungi 40 soalan objektif.
Jawab SEMUA soalan.
2) Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan
yang disediakan.
3) Anda dilarang meniru, merujuk buku atau
berbincang sesama rakan anda.
4) Setiap slaid akan ditayangkan selama 25 saat
sahaja.
5) Slaid tidak akan ditayangkan semula.
www.cikgutim.com
2
BERSEDIA…. MULA!
www.cikgutim.com
3
Soalan 1
• Tabungan sendiri dijadikan modal permulaan
perniagaan
• Liabiliti tidak terhad
• Untung perniagaan dinikmati sepenuhnya oleh pemilik
Apakah bentuk perniagaan di atas?
A) Koperasi
B) Perkongsian
C) Syarikat berhad
D) Milikan tunggal
www.cikgutim.com
4
Soalan 2
Tempoh perakaunan Perniagaan Syah Saiful
adalah mengikut tahun kalendar. Bilakah
penyata kewangan disediakan oleh Perniagaan
Syah Saiful?
A) 28 Feb
B) 31 Dis
C) 30 Jun
D) 31 Mac
www.cikgutim.com
5
Soalan 3
Penyata
Kewangan
Y
Kunci Kira-kira
Item Y diperlukan untuk penyediaan Penyata Kewangan
dan Kunci Kira-kira. Apakah item Y?
A) Modal awal
B) Modal akhir
C) Stok awal
D) Stok akhir
www.cikgutim.com
6
Soalan 4
Dokumen sumber yang dicatatkan dalam Buku
Catatan Pertama akan diposkan ke akaun di
A) Lejar
B) Jurnal Am
C) Buku Tunai
D) Jurnal Khas
www.cikgutim.com
7
Soalan 5
Baki akhir akaun-akaun berikut disenaraikan di
lajur kredit Imbangan Duga kecuali
A) Akaun Hasil
B) Akaun Modal
C) Akaun Liabiliti
D) Akaun Belanja
www.cikgutim.com
8
Soalan 6
Antara yang berikut, yang manakah bukan
dikategorikan sebagai aset?
A) Stok
B) Tunai
C) Penghutang
D) Pemiutang
www.cikgutim.com
9
Soalan 7
___________ menunjukkan kedudukan
kewangan sesuatu perniagaan pada satu tarikh
tertentu, biasanya pada akhir tempoh
perakaunan.
A) Kunci Kira-kira
B) Imbangan Duga
C) Akaun Untung Rugi
D) Penyata Pendapatan
www.cikgutim.com
10
Soalan 8
Apakah dokumen yang digunakan untuk
membetulkan kesilapan invois terkurang nilai?
A) Nota debit
B) Nota kredit
C) Makluman debit
D) Makluman kredit
www.cikgutim.com
11
Soalan 9
Mengapakah penjual memberi diskaun niaga
kepada pembeli?
A) Mendapatkan keuntungan yang lebih
B) Mengurangkan risiko daripada berlakunya
hutang lapuk
C) Menggalakkan pembeli membeli barang
secara pukal
D) Menggalakkan pembeli membayar hutang
dengan segera
www.cikgutim.com
12
Soalan 10
Invois belian untuk aset bukan semasa sebuah
syarikat dicatatkan dalam _____________
sebelum diposkan ke Lejar Am.
A) Jurnal Am
B) Buku Tunai
C) Jurnal Belian
D) Akaun Belian
www.cikgutim.com
13
Soalan 11
Sistem panjar digunakan dalam menyediakan
A) Buku Tunai
B) Akaun Bank
C) Belanjawan Tunai
D) Buku Tunai Runcit
www.cikgutim.com
14
Soalan 12
Urus niaga yang manakah direkod dalam Buku
Tunai Runcit?
A) Pembayaran gaji secara tunai
B) Pembelian lengkapan secara tunai
C) Pembayaran tunai kepada pemiutang
D) Penerimaan tunai daripada juruwang runcit
www.cikgutim.com
15
Soalan 13
Semasa mengimbangkan akaun di akhir satu
tempoh perakaunan, baki hantar ke bawah
diletakkan di
A) sebelah yang lebih
B) sebelah yang kurang
C) sedua-dua belah
D) bawah kedua-dua jumlah
www.cikgutim.com
16
Soalan 14
Akaun hasil dan belanja ditutup dengan
memindahkan bakinya ke ___________ jika
akaun itu melibatkan untung kasar atau rugi
kasar.
A) Kunci Kira-kira
B) Imbangan Duga
C) Akaun Untung Rugi
D) Akaun Perdagangan
www.cikgutim.com
17
Soalan 15
Kerani akaun Syarikat Syamin telah merekodkan
jualan kepada Teo Kah Chai sebanyak RM2 345
dalam Akaun Teo Kah Choi. Apakah kesilapan
yang telah dolakukan oleh kerani akaun Syarikat
Syamin?
A) Kesilapan prinsip
B) Kesilapan songsang
C) Kesilapan ejaan
D) Kesilapan komisen
www.cikgutim.com
18
Soalan 16
‘Pulangan belian terlebih catat sebanyak RM350,
begitu juga dengan belian yang terlebih catat
sebanyak RM350’
Apakah jenis kesilapan ini?
A) Kesilapan prinsip
B) Kesilapan komisen
C) Kesilapan songsang
D) Kesilapan saling mengimbangi
www.cikgutim.com
19
Soalan 17
Penyata kewangan terdiri daripada yang berikut
kecuali
A) Kunci Kira-kira
B) Imbangan Duga
C) Akaun Untung Rugi
D) Akaun Perdagangan
www.cikgutim.com
20
Soalan 18
Jika imbangan duga hanya ada butir ‘upah’
sahaja, maka upah harus dimasukkan ke dalam
A) Kunci Kira-kira
B) Akaun Untung Rugi
C) Akaun Perdagangan
D) Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
www.cikgutim.com
21
Soalan 19
Hutang yang telah dihapus sebagai hutang lapuk
tetapi dijelaskan oleh penghutang tersebut
kemudiannya dikenal sebagai
A) Hutang ragu
B) Hutang lapuk
C) Hutang lapuk terpulih
D) Peruntukan hutang ragu
www.cikgutim.com
22
Soalan 20
Antara berikut, yang manakah tidak dimasukkan
ke dalam Akaun Kawalan Penghutang?
A) Hutang lapuk
B) Pulangan masuk
C) Diskaun dibatalkan
D) Peruntukan hutang ragu
www.cikgutim.com
23
Soalan 21
Antara yang berikut, yang manakah dicatatkan di
sebelah kredit Akaun Kawalan Pemiutang?
A) Belian kredit
B) Pulangan belian
C) Diskaun diterima
D) Bayaran kepada pemiutang
www.cikgutim.com
24
Soalan 22
Anda telah mendapati baki buku tunai berbeza
dengan baki penyata bank. Antara berikut, yang
manakah tidak menyebabkan perbezaan
tersebut?
A) Cek bank
B) Cek yang belum digunakan
C) Cek yang belum dikemukakan
D) Dividen yang dikreditkan oleh bank
www.cikgutim.com
25
Soalan 23
Antara yang berikut, yang manakah adalah benar
tentang belanjawan tunai?
A) Belanjawan tunai menjamin pembaziran wang
tidak berlaku
B) Belanjawan tunai menjamin perniagaan itu
sentiasa dalam keadaan mampu bayar
C) Belanjawan tunai menunjukkan rekod wang
yang dibelanjakan dan punca pendapatan
D) Belanjawan tunai menunjukkan punca
penerimaan wang dan bagaimana wang akan
dibelanjakan
www.cikgutim.com
26
Soalan 24
Antara berikut, yang manakah bukan sebab
pembubaran sesebuah perkongsian?
A) Seorang pekongsi mengalami kerugian
B) Seorang pekongsi telah meninggal dunia
C) Seorang pekongsi diisytiharkan muflis
D) Penukaran perkongsian kepada syarikat
berhad
www.cikgutim.com
27
Soalan 25
Apakah yang akan menyebabkan kurangan
dalam akaun modal pekongsi semasa
perkongsian dibubarkan?
A) Pekongsi dibayar gaji yang tinggi
B) Pekongsi menanggung rugi realisasi
C) Pekongsi tidak menyumbangkan modal
tambahan
D) Pekongsi dibayar faedah atas modal yang
tinggi
www.cikgutim.com
28
Soalan 26
Apakah maksud ‘berhad’ di penghujung nama
syarikat berhad?
A) Hutang syarikat berhad adalah terhad
B) Liabiliti syarikat berhad adalah terhad
terhadap hutangnya
C) Bilangan ahli syarikat dihadkan kepada 50
orang ahli
D) Liabiliti pemegang saham adalah terhad
terhadap hutang di syarikatnya
www.cikgutim.com
29
Soalan 27
Apakah maksud modal didaftarkan bagi sebuah
syarikat sendirian berhad?
A) Jumlah modal yang telah diterbitkan
B) Jumlah modal maksimum yang boleh
diterbitkan
C) Jumlah modal yang diterbitkan dan telah
dibayar penuh
D) Jumlah modal yang dibenarkan untuk
mendapatkan dividen
www.cikgutim.com
30
Soalan 28
Akaun Penerimaan dan Pembayaran disediakan
untuk
A) Mengira keuntungan atau kerugian
B) Mengira jumlah hasil dan perbelanjaan kelab
C) Menunjukkan pembukaan dan penutupan
baki tunai
D) Mengira lebihan atau kurangan pendapatan
daripada perbelanjaan
www.cikgutim.com
31
Soalan 29
Sistem catatan tunggal merujuk kepada
A) Amalan simpan kira yang tidak menggunakan
buku jurnal
B) Amalan simpan kira yang tidak mengikut sistem
catatan bergu
C) Amalan simpan kira yang menggunakan buku
jurnal sahaja
D) Amalan simpan kira yang mengikut sistem
catatan bergu tetapi tidak menggunakan buju
jurnal
www.cikgutim.com
32
Soalan 30
Antara berikut, yang manakah akan diambil kira
untuk menghitung kos prima dalam Akaun
Pengeluaran?
A) Sewa kilang
B) Gaji pejabat
C) Upah langsung
D) Susut nilai mesin
www.cikgutim.com
33
Soalan 31
Antara berikut, yang manakah merupakan kos
overhed?
I) Gaji pengurus
II) Susut nilai mesin
III) Komisen jurujual
IV) Cukai tanah
A) I, II dan III
B) I, II dan IV
C) I, III dan IV
D) II, III dan IV
www.cikgutim.com
34
Soalan 32
Apakah maksud titik pulang modal?
A) Menunjukkan bagaimana pihak pengurusan
boleh mengurangkan kerugian
B) Menunjukkan bagaimana perniagaan boleh
memperoleh keuntungan
C) Menunjukkan sama ada sesuatu projek boleh
dilaksanakan dengan berjaya atau tidak
D) Menunjukkan tahap pengeluaran di mana
jumlah hasil sama dengan jumlah kos
www.cikgutim.com
35
Soalan 33
Kos/Hasil
(RM)
W
X
Y
Z
Berdasarkan gambar
rajah di sebelah, yang
manakah garisan bagi
jumlah kos?
A)W
B)X
C)Y
D)Z
Keluaran (unit)
www.cikgutim.com
36
Soalan 34
Titik pulang modal dapat dikurangkan dengan
I) Menambahkan harga jualan
II) Mengurangkan kos tetap
III) Mengurangkan kos berubah
IV) Mengurangkan margin caruman seunit
A) I, II dan III
B) I, II dan IV
C) I, III dan IV
D) II, III dan Iv
www.cikgutim.com
37
Soalan 35
Antara berikut, yang manakah ditolak daripada
modal akhir untuk mentaksirkan keuntungan
atau kerugian?
A) Ambilan
B) Modal awal
C) Belanja hasil
D) Penerimaan hasil
www.cikgutim.com
38
Soalan 36
Antara berikut, tindakan yang manakah diambil jika
perkongsian tidak mampu bayar semua pemiutang?
A) Baki pemiutang itu tidak perlu dijelaskan
B) Baki pemiutang hendaklah dikreditkan ke Akaun
Realisasi
C) Pekongsi yang aktif perlu memasukkan modal
tambahan untuk menjelaskan baki pemiutang
D) Baki pemiutang itu akan dibahagikan secara
sama rata dan dikreditkan ke akaun semasa
pekongsi
www.cikgutim.com
39
Soalan 37
Mengapakah Akaun Untung Rugi tidak disediakan untuk
kelab atau persatuan?
A) Tujuan penubuhan kelab atau persatuan bukanlah
untuk menjalankan perniagaan
B) Akaun Perdagangan disediakan untuk mengetahui
keuntungan atau kerugian aktiviti kelab
C) Pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil dicatatkan
dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
D) Untung bersih tidak perlu diketahui kerana kelab atau
persatuan bukan bertujuan mendapatkan keuntungan
www.cikgutim.com
40
Soalan 38
Nisbah semasa Syarikat Omar ialah 0.92 : 1.
Apakah tindakan yang perlu diambil untuk
membaiki tahap kecairan syarikatnya?
A) Membuat pinjaman bank
B) Mengadakan jualan murah
C) Menambahkan belian barang niaga
D) Memanjangkan tempoh jualan kredit
www.cikgutim.com
41
Soalan 39
Apakah elemen M dan N?
Kos
Pengeluaran
Kos Prima
M
A
Kos Bahan
Mentah
B
N
C
Belanja
langsung
D
M
N
Kos overhed Kos buruh
langsung
Kos overhed Kos buruh
tak
langsung
Kos buruh
Kos
langsung
overhed
Kerja dalam Kos buruh
proses
langsung
www.cikgutim.com
42
Soalan 40
Kos dan jualan
(RM)
Kawasan berlorek
mewakili
A) Kos tetap
B) Kerugian
C) Keuntungan
D) Kos berubah
Keluaran (unit)
www.cikgutim.com
43
SOALAN TAMAT
www.cikgutim.com
44

similar documents