Slayt 1

Report
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
Bilgisayar, ppt , tahta vb. materyalleri etkin ve verimli kullan.
İş olsun diye değil işe yarasın diye bu materyallere başvur.
Anlattıklarını destekleyecek resim, grafik , tablo içeren sunulardan
faydalan.
Kullanacağın sunuya her anlatacağını yazma ve başkasından aldığın
sunuyu kendine mal et.
Sunu hazırlamanın temel ilkesi bu sunuyu senden başkası senin gibi
sunamamalıdır.
Sunuda anlatacaklarını hatırlatıcı mıknatıs cümlelerin bulunması
yeterlidir.
Sununun yazı boyutu,satır sayısı ve rengi kolay algılanabilir olmalı ve
öğrenciyi, dinleyiciyi yormamalıdır.
Bir word sayfasını yansıtarak ders yapmak çok anlamlı olmayacaktır.
Bir oran vermek gerekirse öğrencinin 45 dakikalık bir derste görsel
materyallere yoğunlaştığı süre ortalama 15 dakikayı geçmemeli kalan
en az 30 dakika hoca öğrenci iletişim halinde olmalıdır.
Özellikle Kur’an dersinde bilgisayar ve projeksiyonun süre kullanımına
çok katkısı olur.
Kısaca söylemek gerekirse
bir sunu böyle olmamalıdır.
‫الغيبة أشد من الزىن قيل وكيف قال الرجل‬
‫يزين مث يتوب فيتوب هللا عليه وان صاحب‬
‫الغيبة ال يغفرهل حىت يغفر هل صاحبه‬
‫‪-Taberâni, M. Evsât-‬‬
Din Dilini
Dikkatli Kullanmak
 Tehdit değil tespit
 Fıtri bir dili ön plana çıkarmak
- “Kişiye … şer olarak yeter”
- “On şey fıtrattandır..”
- ‫َو َال تَ ُقولُوا ِل َما تَ ِص ُف َألْ ِسن َ ُت ُ ُُك ْال َك ِذ َب‬
ِ ‫َه َذا َح ََل ٌل َو َه َذا َح َرا ٌم ِل َت ْف َ َُتوا عَ ََل ه‬
- ‫اَّلل ْال َك ِذ َب‬
-Nahl, 116
‫‪Nebevi Örnekler‬‬
‫َع ْن ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل َأ هن َر ُسو َل ه ِ‬
‫اَّلل ‪-‬صَل هللا عليه وسمل‪-‬‬
‫َأ َخ َذ ِب َي ِد ِه َوقَا َل « ََي ُم َعا ُذ َو ه ِ‬
‫اَّلل ا ِىن ُأل ِحبُّ َك َوا ه َِّلل ا ِىن‬
‫ِ‬
‫َِ‬
‫ُأل ِحبُّ َك »‪ .‬فَ َقال‬
‫« ُأو ِص َ‬
‫يك ََي ُم َعا ُذ َال تَدَ َع هن ِِف ُدبُ ِر ُ ِ‬
‫ُ َص ََل ٍٍ تَ ُقو ُل‬
‫اللههُ هم َأ ِع ِّن عَ ََل ِذ ْك ِر َك َو ُش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َد ِت َك »‬
‫)‪(Ebu Davud‬‬
‫!!! ‪ 4444‬‬
‫ول ه ِ‬
‫َع ْن ُم َعا ِوي َ َة بْ ِن الْ َح َ ُِك ال ُّسلَ ِم ِى قَا َل بَيْنَا َأنَ ُأ َص َِل َم َع َر ُس ِ‬
‫اَّلل ‪-‬صَل‬
‫اَّلل‪.‬‬
‫هللا عليه وسمل‪ -‬ا ْذ َع َط َس َر ُج ٌل ِم َن الْقَ ْو ِم فَ ُقلْ ُت يَ ْر َ َُح َك ه ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ون ا هل‪َ.‬‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫فَ َر َم ِاىن الْقَ ْو ُم ِبأَبْ َص ِار ْه فَ ُقل ُت َواث َ‬
‫ُك ُأم َيا ْه َما َشأْنُُك تَ ْن ُظ ُر َ‬
‫ِ‬
‫ون ِبأَيْ ِد ِهي ْم عَ ََل َأفْ َخا ِذ ِ ْه فَلَ هما َر َأ ْي ُُتُ ْم يُ َص ِِم ُتون َِّن لَ ِك ِّن‬
‫فَ َج َعلُوا ي َ ْ ِ‬
‫ْضب ُ َ‬
‫ول ه ِ‬
‫َس َك ُّت فَلَ هما َص هَل َر ُس ُ‬
‫اَّلل ‪-‬صَل هللا عليه وسمل‪ -‬فَ ِبأَ ِب ه َُو‬
‫َو ُأ ِمى َما َر َأيْ ُت ُم َعل ِ ًما قَ ْب َ ُل َو َال ب َ ْعدَ ُه َأ ْح َس َن تَ ْع ِلميًا ِم ْن ُه فَ َو ه ِ‬
‫اَّلل َما‬
‫الص ََل ٍَ َال ي َ ْصلُ ُح ِفهيَا‬
‫َضب َ ِّن َو َال َش َت َم ِّن قَا َل « ا هن َه ِذ ِه ه‬
‫َكه ََر ِىن َو َال َ َ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫َش ٌء ِم ْن َ َ‬
‫َ‬
‫لَك ِم النه ِاس ان ه َما ه َُو الت ه ْس ِب ُيح َوالتهكب ُِي َوق َرا َء ٍُ ال ُق ْرأ ِن »‪.‬‬
‫ْ‬
‫اَّلل ِ‪-‬صَل هللا عليه وسمل‪ -‬قُلْ ُت ََي َر ُسو َل هاَّللِ‬
‫ول ه ِ‬
‫َأ ْو َ ََك قَا َل َر ُس ُ‬
‫ا ِىن َح ِد ُ‬
‫يث َعهْ ٍد ِ َِبا ِه ِل هي ٍة‬
‫ِ‬
‫)‪(Müslim‬‬
 Sev,
Severek yap
ve Sevdir
“işini zillet değil zînet bil”
Öğrencilerimize
-Temel dini
kavramları,
-Değerleri,
-Dini becerileri
kazandıralım
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3 / 255
 Süleyman
AKYÜREK >> Din Öğretimi,
Nobel Yay. & Kavram Öğretimi
 Yılmaz ÖZAKPINAR >> Öğrenme –
Verimli Zihinsel Çalışmanın Psikolojik
Koşulları
 TİDEF >> Etkili Din Öğretimi
 M. Şevki Aydın, Açık Toplumda Din
Eğitimi
 Kemal Sayar, Koruyucu Psikoloj
Ama ileride okumayın!
 Mustafa

Önder, YKK’da Dini Öğretmek
 Tuğba G. Bozkaya, Din ve Ahlak
Öğretiminde Drama Örnekleri
 Bahar Sevim Kuzu, Din ve Ahlak
Öğretiminde Oyun Örnekleri
 Kerim Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve
Düşüncenin Gelişimi
N. Büşra Bahçeci, Okul Öncesi Değerler
Eğitimi ve Faaliyet Örnekleri
 Faruk Kanger, Peygamber Ahlakını
Referans Alan Karakter Eğitimi
Meyletmek İçin
[email protected]
Manisa Eğitim Merkezi Web Sitesi
www.dibmem.gov.tr

similar documents