Podstawowe funkcję w CMD

Report

Agenda:
18:30-19:00 Przystawki MMC + uruchamianie z
alternatywnymi poświadczeniami + podstawowe
operacje administracyjne w linii poleceń
19:30-20:30 Operacje na obiektach AD z użyciem
zintegrowany narzędzi linii poleceń i pakietu RSAT
20:00- ?
Laby: Praca z MMC i narzędziami linii
(CMD) poleceń
Marcin Rybarczyk
[email protected]
MMC – Microsoft
Management
Console
Przystawki - .msc
MS + R : MMC

Jak dodać przystawkę ?
◦ File  Add or Remove Snap-ins

Kiedy pojawiają się konkretne przystawki ?
◦ Po zainstalowaniu usług AD albo dodanie przez
„Features”

Jak znaleźć przystawki obecne w systemie ?
◦ *.msc Windows\system32 lub Windows\SysWOW64

Czy mogę używać tych samych przystawek z
systemu klienckiego Windows XP, Windows 7 ?
◦ Tak, poprzez Instalację RSAT

W jakim celu pakiet narzędzi jest nam
potrzebny ?
◦ Administracja funkcjami Windows Server bez
systemu Windows Server

Czy RSAT jest zintegrowany z systemem
klienckim ?
◦ Nie, należy pobrać pakiet ze stron Microsoft
Download Center

Czy trzeba dodatkowo konfigurować ?
◦ Nie i tak, w przypadku Windows 7 + od klikać
„Windows Features”



Komenda runas /user:damain\user „MMC”
Prawy przycisk myszki + shift – „Runas
Different User”
Przygotowany Bat’ch
DEMO
Symbol
Funkcja
>
wysyłanie wyniku do pliku
>>
dodawanie wyniku do pliku
<
wykorzystanie zawartości pliku jako dane wsadowe do
polecenia
|
przekazywanie wyniku jednej komendy1 do komendy2
&
wykonywanie komendy sekwencyjnie z następną
&&
-//- gdy poprzednia wykonała poprawnie
||
-//- gdy poprzednia się nie powiodła
Polecenie
Funkcja
Color
Zmienia kolor linii poleceń (1F)
Systeminfo
Konfiguracja systemowa
Netstat
Połączenia i statystyki protokołu TCP/IP
Ipconfig
Konfiguracja IP adapterów sieciowych
Netsh
Konfiguracja składników sieciowych
Tasklist/TaskKill
Zarządzanie procesami
DEMO
Polecenie
DSadd
Dodaje obiekty specyficznego typu do AD
DSmod
Modyfikuje -//-
DSrm
Kasuje -//-
DSget
Pokazuje wybrane właściwości wskazanego obiektu
Net user
Dodaje lub modyfikuje informacje dotyczące konta
Net group
-//- dotyczące grup
Net computer -//- dotyczące komputera

Dsadd
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Computer
Group
Contact
OU
User
Quota
Dsadd ou „ou=Warszawa,dc=Itpro,dc=com”
Dsadd user „cn=m_rybarczyk,ou=IT,ou=Warszawa,dc-Itpro,dc=com”
Dsadd group „cn=ITService,ou=itpro,dc=itpro,dc=com"
 –samid IT Service –secgrp yes –scope g

Net user m_rybarczyk /add /passwordreq:yes [email protected]

Net group ITService /add
DEMO


Umożliwia export oraz import obiektów AD
do albo z pliku CSV
Csvde –d „ou=itpro,dc=itpro,dc=com”–f
c:\test.csv

Lightweight Directory Access Protocol Data
Interchange Format
Ldifde -d „ou=itpro,dc=itpro,dc=com”–f c:\test.ldf
DEMO

był cmd i vbscript jest Powershell

Get-Help

Get-Command

Get-Member
DEMO

similar documents