Een presentatie met toelichting op de prestaties en de focus

Report
Resultaten 2013
Eerste jaar ’thuis
Ambities
•
•
•
•
•
•
•
In alle gemeenten is inmiddels een woonloket van ’thuis;
Huurders hebben invloed;
Gematigd huurprijsbeleid;
Programma duurzaamheid en energiebesparing realiseren;
Investeren naar vermogen;
Beheersing bedrijfslasten;
Financieel gezond.
“We zijn groot in onze ambities, maar klein in onze manieren”
Concrete resultaten in 2013
In Eindhoven:
•
•
•
In Bloemenbuurt-Zuid zijn 69 nieuwbouwwoningen opgeleverd.
Daarmee zijn de laatste terugkeerders gehuisvest; Start met CPO voor
blok E.
De bouw rondom het Vredesplein (Wonen met Spice) is in volle gang;
Uniek renovatieproject in de Offenbachlaan, groot onderhoud aan 112
appartementen aangepakt met ketensamenwerking
(www.ketensamenwerkingwerkt.nl). Resultaten zijn:
–
–
–
•
Aanzienlijk kortere werktijd
Hoge klanttevredenheid
Kostenreductie van 15%
Tijdens projecten ‘Huisbuurt’ in het Vredesplein e.o. en ‘Krachtteams’ in
’t Ven achter de voordeur met bewoners in gesprek. Waar hebben zij
ondersteuning nodig en wat betekent dat voor de buurt?
Concrete resultaten in 2013
In Son en Breugel:
•
•
•
•
Samenwerking met de gemeente en Archipel voor centrumplan van
Breugel;
Het CMD is geopend met alle maatschappelijke instanties onder één
dak;
In de buurt De Vloed is, in combinatie met groot onderhoud en
energiebesparende maatregelen, ingezet op de sociale
omstandigheden in de buurt zodat bewoners prettig kunnen wonen;
Bij Acaciastaete is samen met bewoners (gemiddeld 85 jaar) het
binnenterrein opgefleurd. Dat heeft geleid tot het opstarten van een
activiteitengroep van de bewoners.
Concrete resultaten in 2013
In Veldhoven:
•
•
•
•
•
Intensiever met netwerkpartners samenwerken. Convenant Veldhoven
Vernieuwend Vitaal ondertekend;
Samenwerking met gemeente, Severinus en Zuidzorg voor realisatie
Zorgcluster Oerle;
Samenwerking met gemeente en RSZK voor realisatie
seniorencomplex Leuskenhei;
Groot onderhoudsproject in Zonderwijk afgerond. 360 woningen en 48
portieketagewoningen zijn op het woonniveau van nu gebracht;
Het wijkidentiteitsproject Schatgraven Zonderwijk bracht met het
kleurrijke mozaïkproject het eerste resultaat voort van een bijzondere
samenwerking tussen wijkbewoners.
Concrete resultaten in 2013
In Waalre:
•
•
•
•
Op de voormalige locatie van de Brabantiafabriek zijn 41
appartementen opgeleverd;
In Heuvelse Hof 13 zijn sociale huurwoningen gerealiseerd;
Het functioneren van De Inloper geëvalueerd met een positieve
uitkomst. Gaat door in 2014 en zullen gebruik en bekendheid
intensiveren;
Woonloket in ’t Hazzo geopend;
Concrete resultaten in 2013
In Best:
•
•
•
•
In Dijkstraten zijn 12 sociale koopwoningen opgeleverd en verkocht en
50 sociale huurwoningen gerealiseerd met individuele warmtepomp en
zonnepanelen;
In complex Op ‘t Heerbeeck is Bijna Thuis Huis De Vlinder in gebruik
genomen;
Na groot onderhoud Speldenmaker e.o. hebben we samen met
bewoners binnenterreinen opgeknapt en het groen rondom de
woningen opgeknapt;
Overeenstemming met gemeente over toekomst woonwagenlokaties.
Overige resultaten in 2013
•
Huurprijsbeleid:
–
–
–
–
•
•
•
•
•
streefhuren op 80%, respectievelijk 74% van maximale huur voor appartementen en
eengezinswoningen;
Huurverhoging in 2013: gemiddeld 1,3% boven inflatie;
Huurverhoging 2014: 0,7% boven inflatie;
Geen inkomensafhankelijke huurverhoging.
Energie-exploitatie maatschappij, ’thuis Energie B.V. is opgericht;
WKO en zonnepanelen bij de nieuwbouw Dijkstraten, WKO in
Vredesplein en energiebesparende maatregelen bij bestaand bezit;
Investeringsprogramma duurzaamheid en energiebesparing voor 3800
woningen in de komende 6 jaar;
41 urgent woningzoekenden gehuisvest en 44 statushouders;
60 woningen volgens Koopgarant verkocht en 8 marktconform.
Winst-en verliesrekening over 2013
Winst-en verliesrekening over 2013
exclusief waardeverandering
Resultaat na belasting
** Waardeverandering bestaand bezit
** Onrendabele nieuwbouw
-/+
+
28,4
20,1
19,4
miljoen
miljoen
miljoen
Resultaat uit verhuur
+
11,1
miljoen
-/-
106
miljoen
+
74
miljoen
-/-
32
miljoen
** Effect verhuurdersheffing
Lagere waarde door verhuur
Correctie door bezuiniging organisatiekosten
en onderhoud
Focus voor de komende periode
Focus voor de komende tijd
Benoemde thema’s:
• Betaalbaarheid
• Beschikbaarheid
• Kwaliteit
• Bedrijfslasten
Hebben betrekking op:
• Huurbeleid (streefhuur, huurverhoging, match huurprijs en inkomen bij
aanvang huurcontract);
• Verkoopbeleid (handhaven verkoopportefeuille van 1860 woningen,
verkoop van 100 woningen per jaar);
• Duurzaamheid (handhaven in bestaande voorraad, duurzame
energieopwekking verder uitrollen);
• Investering in vastgoedportefeuille (realisatie 600 nieuwbouwwoningen);
• Onderhoudskosten en bedrijfslasten (5% besparing organisatiekosten
vanaf 2015 en 10% besparen op onderhoudskosten vanaf 2015).
Herzieningswet en parlementaire enquête
(mogelijke) Consequenties:
•
•
•
•
•
Verscherping intern toezicht;
Beperking nevenactiviteiten;
Smaller taakveld corporaties;
In hoofdzaak alleen sociale woningen;
Beperkingen van investeringen in maatschappelijk vastgoed en
leefbaarheid.

similar documents