โดยนายไพรัส หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ

Report
การเชือ
่ มโยงยุทธศาสตร ์
จังหวัด
กับงานส่งเสริมการเกษตร
โดย
นายไพรัช หวังดี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
Powerpoint
าการ
ฝ่ายวิชTemplates
Page 1
เมื่อพูดถึง “เรา”…เขาคิดถึง
อะไร
“เขา” คาดหวังอะไรกับเรา
“เรา” คาดหวังให้เขาเป็ น
อย่างไร
Powerpoint Templates
Page 2
ความล้มเหลว 4 ประการ ของ
องค์กร
By Stephen R.่ Covey
 คนและทีมงานไม่ร้ว
ู ่าเป้ าหมายที
แท้จริงคืออะไร
 คนและที มงานไม่ร้จ
ู ะทาเป้ าหมายให้
สาเร็จได้อย่างไร
 คนและที มงานไม่มีการวัดผลเก็บ
คะแนน
 คนและที มงานขาดพันธะรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์
Powerpoint Templates
Page 3
ผูน้ า ต้องสามารถทา 2 เรื่องหลัก เพื่อ
สร้างผลลัพท์
1) เราจะต้องการบรรลุผลลัพธ์อะไร
2) ความสามารถของเราในการปฏิบต
ัิ
กลยุทธที่วางไว้สาเร็จ
Powerpoint Templates
Page 4
เราจะต้องทา
 เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
 เปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่ น
 เปลี่ยนพฤติกรรมของทีมงาน
Powerpoint Templates
Page 5
ผูน้ าโปรแอคทีฟ
ทุกปัญหามีทางออก
ทรัพยากรมีแค่นี้ เราทาได้
ดีที่สดุ แล้ว
See (เห็น)
Get (ได้รับ)
Do (กระทา)
- มองหาทางเลือก
แนวทางสู่ความ
่ เน้ นกับสิ่งที่เรา
Powerpoint Templates- มุง
Page 6
เป็ นเลิศ
วินัย 4 ประการ สู่
ความสาเร็จ
วินัยที่ 1 มุง่ เน้ นกับสิ่งที่สาคัญอย่าง
ยิ่งยวด
วินัยที่ 2 ปฏิบตั ิ งานเพื่อปรับตัววัดผล
แบบชี้นา
Powerpoint Templates
Page 7
วินัยที่ 1 มุ่งเน้ นกับสิ่งที่สาคัญอย่าง
ยิ่งยวด
“ที มที่ ยอดเยี่ยมย่อมมี เป้ าหมายที่ สาคัญอย่าง
ยิ่งยวด อย่างชัดเจน”
“เป้ าหมาย ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่าง
เป้ าหมายของกลุ่ม / ฝ่ าย กับองค์กร (สนง.) ของ
สายงานสูงขึน้ และเป้ าหมายของกลุ่มอื่น”
Powerpoint Templates
ิ จการเปลี่ยนแปลงได้ จาก
“เป้ าหมายต้องแสดงก
Page 8
วินัยที่ 2 ปฏิบตั ิ งานเพื่อปรับตัว
วัมุดง่ เน้ผลแบบชี
้น้นาา
นที่ตวั วัดผลแบบชี
ซึ่งเป็ นตัวชี้นาที่ดีที่สดุ ในการ
บรรลุผลสาเร็จ
See
Get
ความเข้าใจชัดเจน
ของสิ่งที่ต้องทาเพื่อ
Do
- วิเคราะห์และกาหนด
Powerpoint Templates
กิจกรรม
Page 9
วินัยที่ 3 สร้างตารางคะแนนที่ทรง
เราจริงจัพลั
งกับเป้งาหมาย
ของเรา
เมือ่ เราเริ่มเก็บคะแนน
See
Get
แรงจูงใจที่สงู และการ
ปรับปรุงวิธีการทางาน
Do
- สร้างตารางคะแนนที่
Powerpoint Templates
ทรงพลัง
Page 10
วินัยที่ 4 สร้างพันธะร่วมกันอย่าง
ิ บตั ิ งา
การปฏ
านย่
อมล้มเหลวหาก
สม
่
เสมอ
ปราศจากการวางแผนของแต่คนและ
พันธะรับผิดชอบร่วมกันในทีมงาม
See
Get
ทีมงานมีผลงานยอด
เยี่ยมและมีพนั ธะ
รับผิดชอบร่วมกันอย่าง
Do
- เข็มทิศการทางานของแต่
ละคน
Powerpoint Templates - ประชุมรายงานพันธะ
Page 11
การสร้างผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กร
-
ต้องสร้างความชัดเจนด้วยการ
สื่อสาร
- พัฒนาสมรรถนะที มงาน
Powerpoint Templates
Page 12
ความล้มเหลว 4 ประการ ในการปฏิบัติงาน สู่ความสาเร็จ
 ไม่ร้เู ป้ าหมาย
- พายุหมุน
 ไม่ร้ว
ู ่าต้องทาอะไร เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย
 ไม่เก็บคะแนนวัดผล
Powerpoint Templates
Page 13
ผู้บริหำรจัดกำรในพืน้ ทีเ่ กษตร
ผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง
ผู้บริหำรจัดกำรในพืน้ ทีเ่ กษตร
ผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง
พืน้ ที่
สิ นค้ ำ
คน
ผู้บริหำรจัดกำรในพืน้ ทีเ่ กษตร
ผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง
พืน้ ที่
สิ นค้ ำ
คน
M
• Mapping
R
• Remote sensing
C
• Community
Participation
F
• Specific Field
Service
M
ข้ อมูลกำรบริหำรพืน้ ที่
S1,S2
เพิม่ ประสิ ทธิภำพ
กำรผลิต
ข้ อมูลกำรบริหำรสิ นค้ ำ
S3,N
Supply
เปลีย่ น
กิจกรรม
เกษตร ชุ มชน ภำคี
Community Participation
กำรติดต่ อสื่ อสำร
Remote sensing
Demand
พืน้ ที่เป้ำหมำย
Specific Field Service
SMART OFFICER
ผู้บริหำรจัดกำรในพืน้ ทีเ่ กษตร
ผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง
M
• Mapping
R
• Remote
sensing
C
• Community
Participation
พืน้ ที่
F
สิ นค้ ำ
คน
• Specific Field
Service
SMART OFFICE
SMART FARMER
SMART GROUP
SMART PRODUCT
การขับเคลือ
่ นยุทธศาสตรประเทศของกระทรวงเกษตรและ
์
สหกรณ ์
1
Country Strategy
Vision
“ประเทศมีขด
ี ความสามารถใน
การแขงขั
่ น
คนไทยอยู
ดี
ิ ดี มีความเสมอ
่ กน
การสรางความสามารถในการแข
งขัน
้ภาคและเป็
นธรรม” ่
(Growth & Competitiveness)
หลุ ด พ้ นจาก
ประเทศรายได้
ปานกลาง
คน /
โครงสราง
้
คุณภาพชีวต
ิ
พืน
้ ฐาน /
/
ผลิตภาพ / วิจย
ั
ปรับ สมดุ ล
ความรู้ /
และพัฒนา
และ
ยุตธ
ิ รรม
พัฒ นาระบบ
การบริห าร
จัด การ
ลด
เป็ นมิต ร
ภาครัฐ
ความ
เหลื่อ ม
ลา้
ต่อ
สิ่ งแวดล้
อม
กฎระเบี
การสรางโอกาสความ
้
ยบการสร้างการเติบโตบน
เสมอภาค
คุณภาพชีวต
ิ
และเทาเที
่ ยมกันทาง ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอม
้
สั งคม
(Green Growth)
(Inclusive 4
Growth)
ยุทธศาสตรหลัก
์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
สรางความสามารถ
้
ในการแขงขั
่ นของ
ประเทศ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
การเติบโตบน
คุณภาพชีวต
ิ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม
้
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
สรางโอกาสบน
้
ความเสมอภาคและ
เทาเที
่ ยมกันทาง
ยุทธศาสตร
สั งคม ที
์ ่ 4
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2
ปฏิรูปการเกษตรประเทศไทย
(ปี 2556-2561)
Flagship Project 8 โครงการ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 (7 โครงการ)
มาตรฐาน
Zoning
CoC
GAPสิGMP
นค้าเกษตร
มกษฯล HACCP
ฯ
. ดานสิ
นคา
่
้
เกษตรชายแดน
เครือ
่ งจั
กรกล
การเกษ
ตร
Smart
Smart
Farmer
Farmer
้
Green ตนแบบ
Existing Smart
City Farmer
Developing
ศูนย ์
ข้อมูล Farmer
ทีว ี
Seed Smart
เกษตร
เกษตร
ยุทธศาสตร
ที
Hub
์ ่ 3 (1 โครงการ)
เพิม
่ พืน
้ ที่
ชลประทาน
3
Outcome ของการ
ขับเคลือ
่ นนโยบาย
ประโยชนต
่
์ อเกษตรกร
- เกษตรกรไดรั
้ บการพัฒนาที่
เหมาะสมและสอดคลองกั
บ
้
ความตองการ
้
- เกษตรกรมีรายไดเพิ
่ ขึน
้
้ ม
(ไมต
่ า่ กวา่ 180,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี )
- เกษตรกรมี
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้
Demon…
ประโยชน
ต
อการบริ
ห
าร
่
์
ฯลฯ
- รู้ความตองการ
& รู้ปัญหาของ
้ จัดการ
เกษตรกร
- แก้ไขปัญหาและพัฒนา
เกษตรกรไดตรงจุ
ด
้
- ใช้ทรัพยากรอยางคุ
มค
่
้ า่ เป็&นมี
ต้นแบบ
ประสิ ทธิภาพสูงขึน
้
ให้ผู้อืน
่
- กษ. รวมมื
อ
กั
บ
ภาคี
เ
ครื
อ
ข
าย
ใน
่
่
ไดรั
้ บรณาการ ฯลฯ ชุมชน
อย
างบู
่
ความรู
/มี
้
การจัดการที่
เหมาะสม
ไดพั
้ นธุ ์
ที่
เหมาะส
มกับ
พืน
้ ที่
ได้รู้ความ
ต้องการ
ของตลาด
เพือ
่ วาง
แผนการผลิต
Zoning
= Area + Commodity + Human Resource
1
ขับเคลือ
่ น&
บูรณาการ
Smart Farmer
One ID Card for Smart Farmer
Smart Farmer
Smart Officer
Information on Map & การ
ดาเนินงานในพืน
้ ที่
2
G-Cloud
e-check
e-Services
Smart Farmer
ต้นแบบ
Existing Smart
Farmer
Developing
Zoning
การซ้อนทับ
Smart Farmer
ขอมูล
้
(OVERLAY
)
เขตความ
เหมาะสม
สาหรับการ
ปลูกพืช
เศรษฐกิจ
้
คาปรึก
ษา
เป็
นต้นแบบ
กระบวนกา
รผลิตไม่
เหมาะสม
www.thaismartfar
mer.net
Knowledge Base
ผู้เชีย
่ วชาญ
(กรม)
ให้
คาปรึกษาให
ปลูก
พืชไม่
เหมาะ
สมกับ
ดิน
อยากรู้
ความ
ต้องการ
ของตลาด
เพือ
่ วาง
แผนการ
ผลิต
ให้
เกษตรกร
รายอืน
่
Smart
Officer
ให้
คาแนะนา
เปลีย
่ น
ชนิดพืช
ที่
เหมาะสม
ผู้เชีย
่ วช
าญ
(ใน
พืน
้ ที)่
ให้
คาปรึก
ษา
ปลูก
พันธุไม
์ ่
เหมาะส
ม ขาว
Zoning
้
พืน
้ ที่ ต. บ้านพริก อ.บาน
้
นา จ. นครนายก
3 พัฒนา กลุมเป
้ ที/่ สิ นค้า
่ ้ าหมาย/พืน
ไดอย
้ างเหมาะสม
่
“เกษตรกรไทยเป็ น Smart
Farmer
โดยมี
Smart Officer
เป็ น
- โครงการ
ผู้เชีย
่ วชาญ
ตอยอด
่ เพือ
- ศึ กษาวิจย
ั
่ นคูคิ
ด” (กรม)
่
- รวมกั
น
นวั
ต
กรรม
่
พัฒนา
- ความ
กลุมอื
น
่ ๆ
รวมมื
อ
่
่
- ส่งเสริม
ตางประเท
่
&
ผู้เชีย
่ ศวชาญ
ฯลฯ
ตอยอด
่
- ความรู
(ในพื
น
้ ที)่ ้
- พัฒนา
เฉพาะ
เพิม
่ เติม
สาขา/
ตาม
พืน
้ ที่
- ช่วยเหลื
คุ
สมบั
- มาตรฐาน
อณ&
สิ นค้า
ติ
สนับสนุ
Smart
การให้
น
-ค
การใช
าปรึก้งาน
ษา
Officer
- พัฒนา
แผนที
่
ฯลฯ
ปรับปรุง
- การถอด
ตาม
บทเรียน
คุณสมบั
- เพิม
่ Sense
of
ติ
ผลิตสิ นคาเหมาะสมกั
บ
ผลิตAwareness
สิ นคา้
้ - ฯลฯ
ฯลฯ
น
้ ที่
ตามความต
องการ
ImproveพืProductivity
้ &
Balance Demand
ของตลาด
Supply
ชัน
้ ความเหมาะสม
ปานกลาง
Commodity
ชัน
้ ความเหมาะสม
เล็กน้อย
o ปรับระบบส่งเสริม
o พัฒนาโครงสร
พืน
้ ทีป
่ ลูกขาง
o ศูนยข
้ ้าวใน
์ ้อมูลการเกษตร
และพั
ฒ
นาเกษตรกร
พื
น
้
ฐาน
&
ระบบ
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
(War Room)
ใหม่
Logistics ดาน
้
o การจัดการขอมู
่ ี
้ ลทีม
o
One
Stop
Service
การเกษตร
ประสิ ทธิภาพ
o MRF / คลังสมอง
o การสนับสนุ นทาง
o แผนพัฒนาการเกษตรฯ
การเงิน
บทบาทของ Smart Officer และ
ของจังหวัด
o ฯลฯ
ภาคีเครือขาย
่ ทีม่ า: แนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิม้ แหลมทอง)
Zoning = Area + Commodity + Human Resource
สมการส่งเสริม
การเกษตร
B=K+A+M
B =
พฤติกรรม
K = ความรู้
Powerpoint Templates
Page 22
Powerpoint Templates
Page 23

similar documents