การสร้าง - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report
การวิเคราะห์ ศักยภาพพืน้ ที่
ระบบงานเกษตร
โดย นายพิสทุ ธิ์ ศาลากิจ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
การขับเคลือ
่ น :- ภาค
การเกษตร
รองรับนโยบายรัฐบาล
 นโยบาย :- การสราง
“เครือ
่ งมือ” เพือ
่ เป็ น
้
“กลไกการบริหารจัดการ” พืน
้ ทีเ่ กษตรกรรม
(Agro-Zoning)
 ทิศทางอนาคต :- ยุทธศาสตรประเทศ
์
 ทิศทางการกาหนด :- เขตเศรษฐกิจภาค
เกษตร Zoning
นโยบาย :- การสราง
“เครือ
่ งมือ” เพือ
่ เป็ น “กลไก
้
การบริหารจัดการ”
แนวทาง
พืน
้ ทีเ่ กษตรกรรม (Agro-Zoning)
 Maximization

Modernization
 Precision
Farming

Progressive
System
and
Modern
Agricultural
Society
 Land Based
Activity
 Strategic
Area
 Demand &
Supply
:- พืน
้ ทีด
่ น
ิ กอให
่
้เกิดประโยชนสู
์ งสุด
(ผลตอบแทน/รายได)้
:- เทคโนโลยีตองปฏิ
รป
ู
้
:- ระบบฟารมที
่ ค
ี ุณคา/คุ
่ ณภาพ
์ ม
(Smart Farmer)
:- ปรับรูปแบบการทางาน (ระบบขอมู
้ ลสู่
การตัดสิ นใจ)
:- ผู้วาราชการจั
งหวัดเป็ นศูนยกลาง
(Field
่
์
Commander)
:- พืน
้ ทีย
่ ุทธศาสตร ์ (ทาได/้
เกิดขึน
้ ได)้
:- สอดคลอง
้
ทิศทางอนาคต : ยุทธศาสตร ์
การสรางความสามารถในการแข
งขั
น
้
่
ประเทศ
Growth & Competitiveness
หลุดพนจากประเทศ
้
รายไดปานกลาง
้
ปรับสมดุล
โครงสรางพื
น
้ ฐาน /
คน / คุณภาพชีวต
ิ / และ
้
พัฒนา ผลิตภาพ / วิจย
ั และพัฒนา
ความรู้ / ยุตธ
ิ รรม
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ
ลดความเหลือ
่ ม
ลา้
างโอกาสความเสมอภาค
ละเทาเที
่ ยมกันทางสั งคม
(Inclusive Growth)
เป็ นมิตรตอ
่
สิ่ งแวดลอม
้
กฎระเบียบ
การสรางการเติ
บโตบนคุณภา
้
ชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอม
้
(Green Growth)
ทิศทางการกาหนด : เขต
เศรษฐกิจภาคเกษตร
Zoning
ต การบริโภค และ
การวิเคราะหผลผลิ
์
การตลาดทีเ่ หมาะสม
การจัด Zoning ภาคเกษตร
การซ้อนทับแผนทีผ
่ ลผลิต คมนาคม
การแปรรูป (Layer)
การประเมินความเหมาะสมของดินและน้า
การจัดแผนทีก
่ ารใช้ประโยชนที
่ น
ิ (Master
์ ด
Map)
วิธค
ี ด
ิ วิธท
ี างาน
การบริหารแบบบูรณาการ
มิตค
ิ วามคิด

คิดเชิงประโยชนที
่ ะไดรั
้ บ
์ จ
 (Outcome)
“การบริหารงาน” (Administrate) :- การดาเนินงาน
 “บูรณาการ (Integration) :- การรวมกัน
จุดเน้นการใช้วิธ ี “บูรณาการ” กับ
“การจัดการ” า้ ซอน
 ช่วยลดความซ
้
 ช่วยลดเวลา
 คิดเชิงโครงสรางองค
กรที
ก
่ าหนด
้
์
(Organization) :- พึง่ พากัน

คิดเชิงโครงสราง
่ าหนด
้ แผนงาน/โครงการ ทีก
(Planning) :- แยกจากกันไมได
่ ้
ยุทธศาสต
แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
วิธค
ี ด
ิ วิธท
ี างาน
การบริหารแบบบูรณาการ
มิติวธิ ีทำ
 กระทำบนแนวทำง “กระบวนกำรเรียนรู้ ” (Learning Process)
ควำมรู้
KNOWLEDGE
ควำมเข้ ำใจ
ทักษะ
ทัศนคติ
นิสัย
บุคลิก
UNDERSTAND
SKILL
ATTITUDE
HABBIT
 กระทำบนแนวทำง “กระบวนกำรเปลีย
่ นแปลง” (Adoption Process)
สร้ ำงบรรยำกำศ
ควำมตื่นตัว
AWARENESS
สร้ ำงกระแส
ควำมสนใจ
สร้ ำงสรรค์ ให้ เกิด
กำรเปลีย่ นแปลง
INTEREST
EVALUATION
สร้ ำงต้ นแบบ
กำรปฏิบตั ิ
TRIAL
กำหนดยุทธศำสตร์
สู่ กำรเปลีย่ นแปลง
ADOPTION
การขับเคลือ
่ นยุทธศาสตรประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
์
์
1
Country Strategy
Vision
“ประเทศมีขด
ี ความสามารถในการ
แขงขั
่ น
คนไทยอยู
ดี
ิ ดี มีความเสมอ
่ กน
การสรางความสามารถในการแข
งขัน
้ภาคและเป็
นธรรม” ่
(Growth & Competitiveness)
หลุ ด พ้ นจาก
ประเทศรายได้
ปานกลาง
คน /
คุณภาพชีวต
ิ
/
ความรู้ /
ยุตธ
ิ รรม
ลดความ
เหลื่อ ม
ลา้
โครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
/
ผลิตภาพ / วิจย
ั
ปรับ สมดุ ล
และพัฒนา
และ
พัฒ นาระบบ
การบริห าร
จัด การ
เป็ นมิต ร
ภาครัฐ
ต่อ
สิ่ งแวดล้
อม
กฎระเบีย
การสรางโอกาสความ
บโตบน
บการสรางการเติ
้
้
เสมอภาค
คุณภาพชีวต
ิ
และเทาเที
ย
มกั
น
ทาง
ที
เ
่
ป็
นมิ
ต
รกั
บ
สิ
่
ง
แวดล
อม
่
้
สั งคม
(Green Growth)
(Inclusive Growth)
4 ยุทธศาสตรหลั
์ ก
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
สรางความสามารถ
้
ในการแขงขั
่ นของ
ประเทศ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
การเติบโตบน
คุณภาพชีวต
ิ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม
้
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
สรางโอกาสบนความ
้
เสมอภาคและเทาเที
่ ยม
กันทางสั งคม
ยุทธศาสตรที
์ ่ 4
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ปฏิรูปการเกษตรประเทศไทย (ปี
2556-2561)
2
Flagship Project 8 โครงการ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 (7 โครงการ)
มาตรฐานสิ นค้า
Zoning
GAP GMP เกษตร
CoC
มกษฯล HACCP
ด.านสิฯนคาเกษตร
่
้
ชายแดน
เครือ
่ งจัก
รกล
การเกษต
ร
Outcome ของการขับเคลือ
่ น
3
นโยบาย
ประโยชนต
่
์ อเกษตรกร
- เกษตรกรไดรั
้ บการพัฒนาที่
เหมาะสมและสอดคลองกั
บความ
้
ต้องการ
- เกษตรกรมีรายไดเพิ
่ ขึน
้
้ ม
(>180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี )
- เกษตรกรมีคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้
ฯลฯ
Demon…
ประโยชน
ตอการบริหาร
์ ่
- รู้ความตองการ
รู้ปัญหาของ
จัด&
การ
้
Smart
Smart
Farmer
Farmer
้
Green ตนแบบ
Existing Smart
City Farmer
Developing Smart
ศูนย ์
ข้อมูล
ทีว ี
Seed Farmer
เกษตร
เกษตร
ยุทธศาสตร
ที
Hub
์ ่ 3 (1 โครงการ)
เพิม
่ พืน
้ ที่
ชลประทาน
เกษตรกร
- แก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกร
ไดตรงจุ
ด
้
- ใช้ทรัพยากรอยางคุ
มค
& ้นแบบ
มี
่
้ เป็า่ นต
ให
ผู
อื
่ ใน
้ ้ น
ประสิ ทธิภาพสูงขึน
้
ชุมชน
- กษ. รวมมื
าง
่ บ อกับภาคีเครือขายอย
่
่
ไดรั
้
บูรความรู
ณาการ
ฯลฯ
/มี
้
การจัดการที่
เหมาะสม
ไดพั
้ นธุที
์ ่
เหมาะสม
กับพืน
้ ที่
ไดรู
้ ความ
้
ต้องการ
ของตลาด
เพือ
่ วาง
แผนการผลิต
Zoning = Area + Commodity + Human Resource
1
ขับเคลือ
่ น&
บูรณาการ
Smart Farmer
One ID Card for Smart Farmer
Smart Farmer
Smart Officer
Information on Map & การ
ดาเนินงานในพืน
้ ที่
2
G-Cloud
e-check
กระบวนการ
ผลิตไม่
เหมาะสม
www.thaismartfarm
er.net
Knowledge Base
ผู้เชีย
่ วชาญ
(กรม)
ให้คาปรึกษา
e-Services
Smart Farmer
ต้นแบบ
Existing Smart
Farmer
Developing
ZoningSmart
Farmer การซ้อนทับ
ข้อมูล
(OVERLAY)
เขตความ
เหมาะสม
สาหรับการ
ปลูกพืช
เศรษฐกิจ
Commodity
ปลูกพืช
ไม่
เหมาะส
มกับดิน
Smart
Officer
ให้
คาแนะนา
เปลีย
่ น
ชนิดพืช
ทีเ่ หมาะสม
อยากรู้
ความ
ต้องการ
ของตลาด
เพือ
่ วาง
แผนการ
ผลิต
ให้
คาปรึ
ก
เป็ นต
้นแบบ
ษา
ให้เกษตรกร
รายอืน
่
พัฒนา กลุมเป
้ ที/่ สิ นคา้
่ ้ าหมาย/พืน
ไดอยางเหมาะสม
“เกษตรกรไทยเป็ ้ น ่ Smart
Farmer
โดยมี
Smart Officer
เป็ น
- โครงการ
ผู้เชีย
่ วชาญ
ตอยอด
่
- ศึ กษาวิจย
ั
เพือ
่ นคูคิ
ด” (กรม)
่
- รวมกั
น
นวั
ต
กรรม
่
พัฒนา
กลุมอื
่ ๆ
่ น
- ส่งเสริม &
ตอยอด
่
- พัฒนา
ผู้เชีย
่ วช
าญ
เพิม
่ เติม
(ใน
ตาม
พืน
้ ที)่
สมบัต
- คุ
ชณ
อิ
่ วยเหลื
ให้
&
คาปรึกษ
สนับสนุ น
า
พัฒนา
ปลูกพันธุ ์
ปรับปรุง
ไม่
เหมาะสม
ตาม
Zoning ข้าว
คุณสมบัต ิ
พืน
้ ที่ ต. บ้านพริก อ.บาน
- ฯลฯ
้
ผลิตสิ นคาเหมาะสมกั
บ
นา จ. นครนายก
้
Improve
พืน
้ ที่
ชัน
้ ความเหมาะสมปาน
Productivity
กลาง
ชัน
้ ความเหมาะสม
เล็กน้อย
o พัฒนาโครงสร
น
้ ฐาน
้ าวใน
พืน
้ ทีป
่ ลูกขางพื
้
&ปัระบบ
Logistics
ดาน
้
จจุบน
ั
การเกษตร
o การสนับสนุ นทางการเงิน
o ฯลฯ
o ปรับระบบส่งเสริมและ
o ศูนยข
์ ้อมูลการเกษตร (War
พัฒนาเกษตรกรใหม่
Room)
o One Stop Service
o การจัดการขอมู
่ ี
้ ลทีม
o MRF / คลังสมอง
ประสิ ทธิภาพ
o แผนพัฒนาการเกษตรฯ
บทบาทของ Smart Officer และภาคี
ของจังหวัด
เครือขาย
่
3
- ความ
รวมมื
อ
่
ตางประเทศ
่
ผู้เชีย
่ ฯลฯ
วชาญ
- ความรู
(ในพื
น
้ ที)่ ้
เฉพาะ
สาขา/พืน
้ ที่
- มาตรฐาน
สิ นค้า
- การให้
Smart
คาปรึกษา
-- การใช
ฯลฯ ้งานแผน
Officer
ที่
- การถอด
บทเรียน
- เพิม
่ Sense
of Awareness
ผลิ-ตฯลฯ
สิ นคา้
ตามความต
องการ
้
Balance Demand
&
ของตลาด
Supply
THE END

similar documents