กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามนโยบาย

Report
การสื่ อสาร
ยุทธศาสตรปี์ 2558
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงพยาบาลน่าอยู่ มุงสู
่ ่ มาตรฐาน
บริการพึงพอใจ ชุมชนรวมสร
าง
่
้
สุขภาพ
Pleasant Hospital Leading with Standard
Satisfying Service Health Development
by Community Participation
พันธกิจ ( Mission )
1. พัฒนาระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ น่าอยู่ และได้ มาตรฐาน
2. พัฒนาทรั พยากรบุคคล ให้ เก่ ง ดี มีสุข
3. พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์ รวม ครอบคลุม 4 มิติ ให้ ได้ มาตรฐาน
ปลอดภัย เกิดความพึงพอใจ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พัฒนาระบบบริการเชิงรุ ก มุ่งสร้ างเสริมสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชม และภาคีเครื อข่ าย
P
L
C
H
R
น)ในการพั
เข็มมุง(จุ
ด
เน
ฒ
นา
่
้
1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยNCD/มะเร็ง
ปีทอน
2558
่ ้าดีให้ไดมาตรฐาน
้
2.พัฒนามาตรฐานสุขศึ กษาและ
ประชาสั มพันธ ์
3.พัฒนาระบบการส่งตอและการดู
แลตอเนื
่
่ ่ อง
(COC)ให้ไดมาตรฐาน
้
 ระบบบริการการแพทยฉุ
์ กเฉิน
 การประสานความรวมมื
อกับชุมชน
่
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธที
์ ่ 1 พัฒนา
ระบบริหาร
การเงินการคลังให้มี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธที
์ ่ 3 พัฒนา
ระบบสารสนเทศให้
เอือ
้ ตอการบริ
หาร
่
จัดการ
กลยุทธที
์ ่ 2 พัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
ภาคีเครือขายให
่
้มี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธที
์ ่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
พัสดุให้มี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธที
์ ่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองครวม
์
กลยุทธที
์ ่ 6 พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ในกลุมโรคส
าคัญ
่
ไดแก
้ ่ NCD
มะเร็งทอน
่ ้าดี
กลยุทธที
์ ่ 7 พัฒนา
กระบวนการดูแล
ผู้ป่วยแบบจิตปัญญา
กลยุทธที
์ ่ 8พัฒนา
ระบบความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลตาม
นโยบาย
SIMPLE
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
พัฒนาระบบงานทีส
่ าคัญตามมาตรฐาน
กลยุทธที
์ ่ 9 พัฒนา
ระบบงานทีส
่ าคัญ
ตามมาตรฐาน
กลยุทธที
์ ่ 9.1พัฒนา
ระบบงานสาคัญเพื่อให้ ผ่าน
การประเมินรับรอง
 Reac รพ.
สายใยรักแหง่
ครอบครัว
 LA
 QA
 มาตรฐานรพ.สุข
ศึ กษา
 โรงครัวมาตรฐาน
 ส้วมHAS
 Healthy work
กลยุทธที
์ ่ 9.2 พัฒนา
ระบบงานสาคัญตาม
มาตรฐาน HA
 IC
 PTC
 ENV
กลยุทธที
์ ่ 8 พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลตามนโยบาย
SIMPLE
S : Safe Surgery
I : Infection
Control
S 1: SSI Prevention
การป้องกันการติดเชือ
้ แผลผาตั
่ ด
I 1: Hand Hygiene
การส่งเสริมการลางมื
อทีถ
่ ก
ู วิธ(ี 6 ขัน
้ ตอน
้
)
กลยุทธที
์ ่ 5 พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตาม
นโยบาย SIMPLE
M 1.2: Improve the safety of HighAlert Drug
แนวทางการป้องกันยาทีม
่ ค
ี วามเสี่ ยงสูง
M:
Medication
& Blood
Safety
M 2.1: Look-Alike Sound-Alike
medication names
การจัดการความเสี่ ยงเกีย
่ วกับยาทีม
่ รี ป
ู พอง
้
มองคลาย
้
M 3: Medication Reconciliation
การทบทวนยาเดิมของผู้ป่วย
M 4: Blood Safety
ความปลอดภัยจากการไดรั
้ บเลือดและ
สวนประกอบของเลือด
กลยุทธที
์ ่ 5 พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตาม
นโยบาย SIMPLE
P 1: Patients Identification
P :Patient
Care
Processes
การป้องกันการระบุตวั ผู้ป่วยผิดคน
P 2.1: Effective Communication
- SBAR
แนวทางการรายงานแพทยโดยใช
้
์
SBAR
กลยุทธที
์ ่ 5 พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตาม
นโยบาย SIMPLE
E 1 : Response to the Deteriorating
Patient
การตอบสนองตอภาวะฉุ
กเฉินของผู้ป่วย
่
E
:Emergenc
y Response
E 2 : Sepsis
การป้องกันผู้ป่วยติดเชือ
้ ในกระแสเลือด
E 3 : Acute Coronary Syndrome
การป้องกันการเสี ยชีวต
ิ จากโรคหลอดเลือด
หัวใจ
E 4 : Maternal & Neonatal Morbidity
PPH และ BA
ภาวะตกเลือดหลังคลอดและภาวะขาดออกวิ
เจนในทารกแรกเกิด

similar documents