PPT verze

Report
Katedra mezinárodního obchodu
2MO301 „Mezinárodní obchod“
Cvičení č. 5:
Mezinárodní organizace v mezinárodním
podnikání
Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA
Vtip dne:
Hlavní zákony organizací (Murphyho?):
“Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou
obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.”
“Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.”
Zdroj: http://vtipy123.cz/vtipy/
22.10.2014
Program dnešního cvičení
 Úvod do mezinárodních organizací
 Týmová práce a následná diskuze
 Diskuze o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,
OECD
22.10.2014
Základní informace
• Mezinárodní organizace v MO – organizace, jejichž účelem je
ovlivnit mezinárodní obchod prostřednictvím tvorby pravidel a
podmínek pro uskutečnění mezinárodních obchodních
transakcí.
• Cíle organizací:
– Podpora mezinárodního obchodu,
– Usnadnění procedur mezinárodního obchodu,
– Liberalizace obchodních toků.
• Členy organzací:
– Státy a nevládní subjekty.
22.10.2014
Členění mezinárodních organizací
• Podle charakteru:
– Mezivládní organizace,
• Spadající pod OSN, podřízené Válnému shromáždění nebo
Ekonomické a sociální radě, ECOSOC
• Stojící mimo OSN (čtyři výjimky: WTO, WCO, OECD a BIS)
– Nevládní organizace.
• Podle vlivu na mezinárodní obchod:
– Organizace s přímým a silným vlivem přímo zaměřené na
obchod (WTO, UNCITRAL apod.),
– Organizace s nepřímým vlivem.
22.10.2014
• Mezivládní organizace
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Světová obchodní organizace (www.wto.org)
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (www.oecd.org)
Světová celní organizace (www.wcoomd.org)
Konference o obchodu a rozvoji (www.unctad.org)
Mezinárodní obchodní centrum (www.intracen.org)
Evropská hospodářská komise (www.unece.org)
Komise pro mezinárodní právo (www.uncitral.org)
Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva (www.unidroit.org)
Banka pro mezinárodní platy (www.bis.org)
Brettonwoodské instituce
• Mezinárodní měnový fond (www.imf.org)
• Skupina světové banky (www.worldbank.org)
– Regionální banky (CEB, EBRD, EIB, MIB, MBES...)
– Další organizace (UNDP, UNIDO, OPEC…)
• Nevládní organizace
– Mezinárodní obchodní komora (www.iccwbo.org)
– Světová federace obchodních míst (www.tradepoint.org)
22.10.2014
Program dnešního cvičení
 Úvod do mezinárodních organizací
 Týmová práce a následná diskuze
 Diskuze o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,
OECD
22.10.2014
Týmová práce
• 4 skupiny
• Postup: Vezměte kus papíru, napište počáteční
písmenko svého příjmení a zvedněte nad hlavou. Až
objevíte další členy své skupiny, vyměňte si
informace.
• Příprava: 10 - 15 min.
• Prezentace každá skupina 10 min.
• (není potřeba připravovat ppt, stačí poznámky
na papíře). Kdo zvládne a bude hezká +0,5 bodů.
22.10.2014
Týmová práce - úkoly
1. skupina
•
Zaměřte se na úlohu a výsledky činnosti Světové celní organizace (WCO), UNCTADu a
Mezinárodního obchodního centra (ITC).
2. skupina
•
Charakterizujte Banku pro mezinárodní platby (BIS) a Brettonwoodské instituce (IMF, WB).
Zaměřte se zejména na jejich úlohu v MO, cíle, aktivity, výsledky a sdružené členy. Dále se
zaměřte na Banku pro mezinárodní platy a to především z hlediska jejího významu pro MO.
3. skupina
•
Charakterizujte stěžejní činnosti a výsledky Evropské hospodářské komise (UNECE), Komise
pro mezinárodní právo (UNCITRAL) a Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého
práva (UNIDROIT) z hlediska jejich vlivu na MO.
4. skupina
•
Charakterizujte klíčové aktivity Mezinárodní obchodní komory (ICC) a Světové federace
obchodních míst (WTPF). Dále rámcově popište sdružené subjekty a významné události či
výsledky, o které se tyto dvě instituce zasadily.
22.10.2014
Světová obchodní organizace (WTO)
(vznikla v r. 1995, předtím GATT)
• Má tři hlavní pilíře - oblasti:
– GATT (obchod se zbožím), 1947 – na založení se podílelo i Československo.
– GATS (obchod se službami), 1995.
– TRIPS (práva duševního vlastnictví), 1994/1995.
+ Mechanismus prověrek obchodních politik.
+ Systém řešení obchodních sporů.
• 160 členů (mimo část zemí SNS, Severní Koreu apod.), sídlo: Ženeva.
• Hlavní orgány: Konference ministrů (schází se min. Jednou
za 2 roky), dále Generální rada a Sekretariát (600 pracovníků).
• Hlavní přínos: liberalizace obchodu a řešení obchodních sporů.
22.10.2014
•
Světová celní organizace (World Customs Organization, WCO):
– Vznikla z Celního výboru (1947) jako Rada pro celní spolupráci (Customs Co-operation
Council, CCC) v Evropě v r. 1952, přejmenována na WCO v r. 1994.
– 179 členů, sídlo: Brusel.
– Cíl: zajištění efektivity a co nejvyšší účinnosti celní správy ve světovém měřítku (světové celní
standardy, jednoduchý a účinný celní systém, harmonizace procedur, pomoc celním
institucím rozvojových zemí).
– Hlavní přínos: Harmonizovaný systém a celní datový model, karnety ATA (dočasný vývoz).
•
Konference OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on Trade and
Development, UNCTAD):
– Vznikla institucionalizací konference OSN v r. 1964.
– 194 členů, sídlo: Ženeva.
– Cíl: pomoc v integraci rozvojových a zejména nejméně rozvinutých zemí do světové
ekonomiky, především do mezinárodního obchodu a WTO.
– Hlavní přínos: systém GSP a globální systém obchodních preferencí mezi rozvojovými
zeměmi (GSTPDC), informační systém o překážkách obchodu (TRAINS), automatický systém
celních dat (ASYCUDA), komoditní dohody v obchodu se surovinami, pomoc s obchodními
jednáními a diplomacií, světová síť obchodních míst (GTPN) atd.
– Publikace a statistiky: Trade and Development Report, World Investment Report, UNCTAD
Handbook of Statistics, Least Developed Countries Report a další.
22.10.2014
•
Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre, ITC):
– Vzniklo v r. 1964, sídlo: Ženeva.
– Cíl: podpora rozvojových zemí a zemí s tranzitivní ekonomikou ve světovém obchodě
prostřednictvím spolupráce s podnikatelskou sférou (působí v oblastech nepokrytých
WTO, UNCTADem a jinými organizacemi).
– Hlavní přínos: agentura pro technickou spolupráci v konkrétních oblastech obchodu,
hlavně pro malé a střední podniky.
– Priorita: nejméně rozvinuté země (LDC).
22.10.2014
•
Banka pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements, BIS):
– Vznikla v r. 1930 pro řízení německých reparací, později se zapojila do Brettonwoodského
měnového systému, Evropské platební unie (EPU) do r. 1958 a evropské měnové integrace
od r. 1973 do r. 1994 (při ní působil tzv. Evropský měnový institut, EMI).
– 60 členů (centrálních bank), sídlo: Basilej, Švýcarsko (pobočky – Hong Kong a Mexiko City).
– Cíl: podpora měnové a finanční spolupráce a stability ve světě, role banky
pro centrální banky a shromáždění statistik.
– Hlavní přínos: pravidla BASEL (I, II, III), bankovní dohled, bankovní služby pro centrální banky
a mezinárodní organizace, krizová pomoc centrální bankám, uložení devizových rezerv
(centrální banka centrálních bank) a výzkumy.
– Publikace a statistiky: Zprávy o světovém finančním trhu, čtvrtletní a výroční zprávy.
•
Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF):
– 188 členů, sídlo: Washington D.C.
– Podrobněji viz Štěrbová a kol. (2013, kapitola 8.2).
•
Skupina světové banky (World Bank Group, WB, WBG):
– počet členů se liší podle organizace, sídlo: Washington D. C. /IBRD, IFC, IDA, MIGA, ICSID/
– Organizace skupiny: IBRD, IDA, IFC, MIGA a ICSID.
Podrobněji viz Štěrbová a kol. (2013, kapitola 8.2).
22.10.2014
•
Evropská hospodářská komise OSN (UN Economic Comission for Europe, UNECE):
– Vznikla v r. 1947 s cílem podpory povalečné obnovy, spolupráce a integrace v Evropě.
– 56 členů (země Evropy + USA a Kanada), sídlo: Ženeva.
– Cíl: ekonomická spolupráce a integrace obecně, zejména spolupráce v energetice, oblasti
životního prostředí, bytové politice, statistikách, obchodě, lesním hospodářství a dopravě
(spolupracuje s podnikatelským sektorem, mezinárodními profesními a nevládními
organizacemi)
– Hlavní přínos: Středisko OSN pro usnadňování obchodu a elektronický obchod
(UN/CEFACT), systém pravidel pro elektronickou výměnu dat (EDIFACT), kvalitativní
standardy pro ovoce a zeleninu, technická standardizace a harmonizace
(Recommendation „L“), standardizace v dopravě (silnice „E“), teď, mj. boj s padělky.
•
Komise pro mezinárodní právo UNCITRAL (UN Commission on International Trade
Law, UNCITRAL)
– Vznikla v r. 1966.
– 60 členů, sídlo: Vídeň.
– Cíl: harmonizace a unifikace národních právních předpisů (z oblasti MO: vládní zakázky,
mezinárodní arbitráž, elektronický obchod, doprava, insolvence, bezpečnost transakcí a
práva duševního vlastnictví).
– Hlavní přínos: Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG, 1980), Úmluva OSN o
promlčení při mezinárodní koupi zboží, Úmluva OSN o námořní přepravě zboží,
doporučuje ke světovému využití Incoterms, UCP 600 a další pravidel.
22.10.2014
•
Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva (International Institute for
the Unification of Private Law)
–
–
–
–
Vznikl v r. 1926 jako pomocný orgány Ligy národů (předchůdce OSN).
63 členů, sídlo: Řím.
Cíl: harmonizace a unifikace soukromoprávních vztahů v mezinárodním styku.
Hlavní přínos: úprava mezinárodní koupě zboží (z 60. let), nově mezinárodního finančního
leasingu, mezinárodního faktoringu a franchizingu, aktualizace předpisů (v r. 2004 –
Principles of International Commercial Contracts).
22.10.2014
•
Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce, ICC):
– Vznikla v r. 1919.
– Členové (podnikatelské subjekty a jejich asociace) z více než 120 zemí, sídlo: Paříž.
– Cíl: usnadňovat a podporovat otevřený mezinárodní obchod, investice a tržní ekonomiky
prostřednictvím jednotných pravidel v obchodních a finančních operacích, standardních
mechanismů a harmonizace.
– Hlavní přínos: Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek Incoterms (poslední 2010),
Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (poslední UCP 600), pravidla pro
dluhopisy, mezinárodní kodex pro přímý marketing.
– Mezinárodní rozhodčí soud (cca 500 případů ročně).
•
Světová federace obchodních míst (World Trade Point Federation, WTPF):
– Vznikla v r. 2000 na základě sítě obchodních míst UNCTADu.
– Sdružuje cca 100 míst ze 70 zemí světa. Sídlo: Ženeva.
– Cíl: celosvětová podpora malých a středních podniků v oblasti obchodu, zejména při vstupu
na světové trhy, mj. při využití elektronických obchodních technologií.
– Hlavní přínos: databáze obchodních příležitostí, zdarma přístup pro malé a střední podniky.
– Obchodní místo – centrum pro informace a usnadnění obchodu.
22.10.2014
Program dnešního cvičení
 Úvod do mezinárodních organizací
 Týmová práce a následná diskuze
 Diskuze o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a
rozvoj, OECD
22.10.2014
Diskuze k OECD
Časový rozvrh: 15-20min
Otázky:
1. Co je hlavním cílem OECD?
2. Jaké jsou dle Vašeho názoru nejvýznamnější činnosti
OECD v souvislosti s obchodem?
3. Co patří k nejdůležitějším nástrojům OECD?
4. Kolik členských zemí OECD sdružuje? Která/é země se
v současné době uchází o členství?
22.10.2014
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Organisation for Economic Co-operation and Development (br. angl. OECD, fr. OCDE)
•
•
•
•
•
•
Vznikla v r. 1961 z Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci
(Organisation for European Economic Co-operation, OEEC), která vznikla r. 1947
v rámci Marshallova plánu.
Sídlo: Paříž.
34 členů v r. 2012: Austrálie, Belgie, Česká Republika, Čile, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada,
Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království
(Velká Británie), Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA.
Uchází o vstup: Rusko.
Užší spolupráce s Brazílií, Čínou, Indií, Indonésií a Jižní Afrikou.
OECD dále spolupracuje s více než 70 jinými zeměmi v / na Evropě, Kavkazu a
Střední Asii, Asii, Latinské Americe, Blízkém Východě a severní Africe.
22.10.2014
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Organisation for Economic Co-operation and Development (br. angl. OECD, fr. OCDE)
•
•
•
•
Cíl: dosažení udržitelného ekonomického růstu a zaměstnanosti, zvýšení životních
standardů při zachování finanční stability, podpora rozvoje světové ekonomiky (mj.
snížením chudoby ve světě) prostřednictvím liberalizace mezinárodního obchodu,
investic a financí.
Zaměření: široké, vstupuje téměř do všech oblastí hospodářství (zemědělství, boj s
korupcí, pohyby kapitálu, soutěžní právo a politika, spotřebitelská politika, vedení
společnosti, rozvojová pomoc, vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí, věda a
technika apod.). –> DOPORUČENÍ a PRAVIDLA
Struktura: Rada a cca 200 výborů (sekretariát má 2500 pracovníků), zasedání se
ročně účastní cca 40 000 úředníků z členských zemí.
Opatření OECD: rozhodnutí Rady, rozhodnutí-doporučení Rady, doporučení Rady,
dohoda, konsenzus, úmluva, doporučení výborů, deklarace, směrnice, principy a
ujednání (jsou povinná, ale de facto těžko prosaditelná na národní úrovni).
22.10.2014
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Organisation for Economic Co-operation and Development (br. angl. OECD, fr. OCDE)
•
Hlavní přínos: Konsenzus OECD (konsenzus k oficiálně podporovaným exportním
úvěrům) z r. 2005 * (je aktualizován každý rok), doporučení společného postupu v
oblasti životního prostředí a oficiálně podporovaných exportních úvěrů z r. 2007,
zprostředkování jednání, technická pomoc vládám a statistická činnost, mj. studie
zaměřené na konkrétní členské a nečlenské země.
•
Publikace: OECD Economic Outlook, OECD Factbook, OECD Economic Surveys a
Going for Growth.
* Konsenzus OECD upravuje exportní financování ve členských zemích, je gentlemanskou
(nezávaznou) dohodou pro země OECD, v EU je však povinný na základě Acquis communautaire.
22.10.2014
Závěr
• Členem kterých z probraných organizací je ČR?
=> všech
• Které organizace spadají pod OSN?
Viz http://www.unsystem.org/Default.htm
22.10.2014
Co je třeba odnést z hodiny?
•
•
•
•
•
Název organizace a její zkratku.
Charakter: mezivládní x nevládní.
Počet a složení členů (u WTO a OECD).
Cíle / účely.
Přínos pro MO: co vytvořili?
PS pozor na neprobrané organizace (!)
22.10.2014
Děkuji za pozornost!
Otázky?

?

22.10.2014
Zdroje
 KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Grada,
Praha 2010. ISBN 978-80-247-3396-8, kapitola 6.
 Webové stránky příslušných organizací, přístup 30.10.2012
22.10.2014

similar documents