ČEB - Asociace exportérů

Report
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Poslání
Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní
konkurenceschopnosti České republiky.
Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní
podporu vývozu, ovládaná státem, která tvoří nedílnou součást systému státní
proexportní politiky.
ČEB plně podléhá standardním pravidlům ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992
Sb. Její specifická činnost, tj. poskytování podpořeného financování, se řídí
zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Okruh působení
Česká exportní banka poskytuje financování v souladu s pravidly WTO,
příslušnými doporučeními OECD a směrnicemi EU.
ČEB zajišťuje zejména takové typy financování, které jsou pro komerční banky
obtížně realizovatelné z důvodu:
•
•
•
•
vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika,
dlouhé doby splatnosti,
financování velkého objemu či
složité struktury financování.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Podporované exportní financování
Podpořené exportní financování v souladu s pravidly Konsenzu OECD,
které stanovují podmínky u exportního financování na dva a více roků.
• oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30 % hodnoty zakázky;
• kupující musí zaplatit předem ≥ 15 % hodnoty zakázky;
• maximální splatnost:
- pro zemi v kategorii I (relativně bohatá) až 8,5 roku
- pro zemi v kategorii II (relativně chudá) až 10 let
- výjimky pro letadla, lodě, jaderné elektrárny a alternativní en. zdr.
• jistina a úroky se splácí ve stejných splátkách, nejméně jednou za 6 měsíců,
• minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Produkty
ČEB nabízí širokou škálu produktů jak pro české vývozce a investory, tak i
pro zahraniční dovozce.
český exportér:
• Financování výroby pro export
(předexportní úvěr)
• Dodavatelský exportní úvěr
• Záruky
• Odkup vývozních pohledávek
český investor:
• financování investic v zahraničí
zahraniční importér:
• odběratelský exportní úvěr
banka exportéra:
• refinancování exportního
dodavatelského úvěru
banka importéra:
• refinancování exportního
odběratelského úvěru
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Úvěrové portfolio ČEB dle typu úvěru
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Úvěrové portfolio ČEB dle sektorů
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Úvěrové portfolio ČEB dle teritorií
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Struktura vývozu ČR a úvěrů ČEB v r. 2012
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Vize
Spolehlivý partner s unikátním servisem pro financování exportních
příležitostí na zahraničních trzích.
Úkolem České exportní banky není financovat rizikové projekty, ale ekonomicky
návratné projekty v rizikovějších teritoriích. Servis banky chceme vymezit nejen s
ohledem na unikátní schopnost ČEB poskytovat produkty a služby vázané na
dlouhodobé projekty, ale rovněž ve vazbě na hlubokou znalost teritorií, oborů a
klientských segmentů, s nimiž banka pracuje.
Cílovou skupinou ČEB jsou vývozci bez ohledu na velikost obratu. Činnost banky se
zaměřuje jak na velké české exportéry a vývozní transakce velkých objemů, tak na
malé a střední podniky a obchodní případy i s menšími objemy exportu.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Strategické cíle
Střednědobé cíle banky jsou formulovány v návaznosti na směry
vymezené státní koncepcí proexportní politiky.
Podpora vývozců
v roli finálních
dodavatelů
Zvýšení počtu
podpořených
vývozců
Podpora
investičních
aktivit v zahraničí
Teritoriální
diverzifikace
Koncentrace na
podporu vývozu
v národním zájmu
Optimalizace ke
státnímu
rozpočtu
Nové formy
podpory vývozu a
flexibilita
Zajištění finanční
stability banky a
minimalizace rizik
Rozšíření
investorské
základny
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Cíl 1: Podpora vývozců v roli finálních dodavatelů
zejména u objemově významných obchodních případů
Banka umožní svým stávajícím i potenciálním klientům zapojit se do vytváření
interní informační báze, jež poskytne sektorový přehled možností tuzemských
společností.
Banka bude prioritně poskytovat služby exportního financování:
• u produktů s vyšší přidanou hodnotou a
• u produktů s vysokým stupněm technologické vyspělosti.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Cíl 2: Zvýšení počtu podpořených vývozců
zejména v sektoru malých a středních podniků
Ke zvýšení počtu podpořených vývozců bude banka přispívat:
• nepřímo – tlakem na zapojení většího počtu subjektů jako subdodavatelů pro
velké exportní projekty financované ČEB,
• přímo – prostřednictvím interních postupů pro lepší identifikaci potenciálních
nových exportérů z řad malých a středních podniků.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Cíl 3: Podpora investičních aktivit
tuzemských subjektů v zahraničí
Banka vytvoří v rámci své vnitřní infrastruktury další předpoklady pro
kvalifikované financování (včetně projektového financování) a hodnocení
sektorových příležitostí v návaznosti na vymezené preferované obory.
Při poskytování financování bude vždy primárně posuzován:
• obchodní profil investora,
• teritoriální aspekt a
• odvětví investice.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Cíl 4: Teritoriální diverzifikace
– vymezení zemí na základě poptávky exportérů a určených priorit státu
Banka se soustředí na cílené získávání, shromažďování a analýzu teritoriálních
informací (politické, hospodářské, regulatorní a právní charakteristiky teritoria).
Prostřednictvím svého poradenství bude ČEB motivovat klienty k angažovanosti v
teritoriích a oborech, kde buď sama banka, nebo další složky státu identifikovaly
obchodní příležitosti.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Cíl 5: Koncentrace na podporu vývozu
v národním zájmu či s vysokým českým podílem
Banka bude zohledňovat a posuzovat národní zájem na státem podpořeném
financování exportu na základě řady aspektů.
Kromě procentuální výše českého podílu na obchodu to bude například:
• hledisko otevírání nového teritoria pro další vývozce,
• hledisko vývozu unikátního technologického know-how či
• hledisko, kdy realizace dodávky napomáhá rozvoji znevýhodněných regionů
ČR.
Vize strategického směřování ČEB 2014 - 2018
Ing. Jiří Klumpar
Děkuji Vám za pozornost
Ing. Jiří Klumpar
generální ředitel a předseda představenstva
Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34, 111 21 Praha 1
telefon: +420 222 834 357
e-mail: [email protected]

similar documents