Financiranje obratnega kapitala MSP

Report
Financiranje obratnega kapitala
malih in srednje velikih podjetij
Jasna Ravnikar,
SID banka, Oddelek za
podjetja
Skupina SID banka
Spodbujevalno, razvojno in izvozno financiranje
(poslovanje za lasten račun / v imenu in za račun države)
Zavarovanje izvoznih kreditov in investicij kot pooblaščena IKA
Zavarovanje kratkoročnih (domačih in izvoznih) terjatev,
marketabilno upravljanje rizikov
Izterjava dolgov, bonitetne informacije,monitoring
Faktoring (domači, izvozni, uvozni), zavarovanje terjatev,
diskont faktur
Raziskave in analize, svetovanje, informacijske dejavnosti;
dvostranska URP, kombinirani posli (soft loans)
SID banka je specializirana razvojna in
investicijska banka
Financiranje:
•
•
Neposredno
o izvozni posli slovenskih podjetij v mednarodnem okolju
o kot komplementarna banka tudi kadar so ugotovljene tržne vrzeli v slovenskem
gospodarstvu
Preko poslovnih bank
o plasma sredstev EIB, CEB ali KFW preko kreditnih linij za široki krog
gospodarskih subjektov
Zavarovanje in izvajanje jamstvene sheme za račun države:
•
Zavarovanje izvoznih poslov (garancije, obratni kapital)
Financiranje obratnega kapitala MSP
Razvojno-spodbujevalni program SID
banke za mikrofinanciranje poslovanja
malih in srednje velikih podjetij 2013 –
2014
Razvojno-spodbujevalni program SID
banke za financiranje poslovanja malih
in srednje velikih podjetij 2013 – 2014
Obseg programa:
41.666.6666,67 EUR
333.333.333,33 EUR
Rok za odobritev kreditov:
30.6.2014
31.12.2014
Rok za črpanje kreditov:
31.12.2014
31.12.2015
Znesek kredita:
30 tisoč EUR do 100 tisoč EUR
nad 100 tisoč EUR do 1 mio EUR
kredit ne sme presegati 30% čistih letnih prihodkov od prodaje
Namen:
financiranje poslovanja MSP, (izdatki za plače, nakup surovin, storitve)
Način financiranja:
samostojno neposredno financiranje
Shema državne pomoči:
pomoč de minimis
Upravičenci:
pravne osebe zasebnega prava s sedežem v RS, ki so ustanovljene in delujejo
po ZGD in so mikro, mala in srednja podjetja kot so opredeljena v Prilogi 1
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
Financiranje obratnega kapitala MSP
Pogoji za pridobitev kredita:
•
•
•
•
kreditojemalec je ob oddaji vloge skupaj z morebitno skupino povezanih oseb MSP,
ni podjetje v težavah,
ima poravnane obveznosti do DURS
glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES izpolnjuje kriterije:
a) razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,00
b) razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,00
c) razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša
najmanj 1,5
d) podjetje posluje najmanj 2 leti
e) Ima povprečno število zaposlenih najmanj 3, po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov
V primeru da kreditojemalec ne izpolnjuje točke b) ali c) lahko pridobi 2 točki na osnovi dodatnih
kriterijev:
- Podjetje je na dan oddaje vloge registrirano v SICRIS ( 1 točka)
- Ima vsaj dva veljavna certifikata: ISO 9001,ISO 14001,ISO 31000, ISO 5001(1 točka)
- Dodatna vrednot na zaposlenega je večja ali enaka od 45.000 (2 točki)
- Rast zaposlenih v zadnjih dveh letih je večja ali enaka od 0,15 (2 točki)
- Dodatna vrednot na zaposlenega je večja ali enaka od 40.000 (1 točki)
- Rast zaposlenih v zadnjih dveh letih je večja ali enaka od 0,10 (1 točki)
Financiranje obratnega kapitala MSP
Razvojno-spodbujevalni program SID
banke za mikrofinanciranje poslovanja
malih in srednje velikih podjetij 2013 –
2014
Razvojno-spodbujevalni program SID banke
za financiranje poslovanja malih in srednje
velikih podjetij 2013 – 2014
Obrestna mera:
6-mesečni Euribor + 2% p.a.
6-mesečni Euribor + 0,91% p.a. (AAA) oz. do
3,00% (B-) p.a.
(v odvisnosti od bonitete upravičenca)
Ročnost kredita:
najmanj 1 leto in največ 3 leta
Moratorij na odplačilo glavnice
kredita:
/
Zavarovanje:
50 – 100% glavnice kredita
(v odvisnosti od bonitete upravičenca, predvidene vrste zavarovanj v Posebnih pogojih fin.)
Način črpanja:
enkratno; skrajni rok za črpanje je 45 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe; SID banka
nakaže sredstva upravičencu v roku 8 delovnih dni od ustanovitve zavarovanj
Način odplačila glavnice kredita:
v enakih mesečnih obrokih
Plačilo obresti:
mesečno
Financiranje tehnološko-razvojnih projektov
2011-2014
Naziv kreditne linije
Obseg
Financiranje tehnološko razvojnih projektov 2011-2013
Način črpanja kredita:
150.000.000,00
45.000.000,00
30.6.2014
31.12.2014
samostojno neposredno financiranje SID banke
kredit s statusom državne pomoči
gospodarske družbe, ustanovljene po ZGD-1
uvajanje novih produktov ali storitev na trg ali v
gospodarski družbi. Družbe ne smejo začeti s projektom
pred oddajo vloge na SID banko d.d.
do 4 let
V okviru pomoči za raziskave in razvoj: stroški plač, stroški
opreme in instrumentov(amortizacija), stroški
pogodbenih raziskav, dodatni režijski stroški, povezani s
projektom.
V okviru regionalne pomoči: stroški nakupa zemljišč,
nepremičnin, strojev, potrebnih za izvedbo lastnih
razvojno raziskovalnih dejavnosti.
Minimalen znesek upravičenih stroškov je 500.000 €.
Največ 75 % upravičenih stroškov, najmanj 200.000 €,
največ 18.750.000,00 €
6 mesečni EURIBOR+ pribitek, ki je odvisen od bonitete
kreditojemalca in zavarovanja
Največ do 12 let
do 4 let
skladno z bančno prakso
enkratno
Način vračila glavnice in kredita in plačila obresti
mesečno
Prosta sredstva
Rok za plasiranje sredstev:
Rok za črpanje kreditov:
Način posredovanja sredstev
Vidik državne pomoči
Upravičenci :
Namen porabe kredita:
Trajanje projekta
Upravičeni stroški
Višina upravičenih stoškov:
Višina kredita:
Obrestna mera:
Ročnost kredita:
Moratorij na odplačilo glavnice kredita:
Zavarovanje kredita:
Financiranje preko bank - 4 nameni
RAZVOJ DRUŽBE
ZNANJA IN
INOVATIVNEGA
PODJETNIŠTVA
RAZVOJ OKOLJU
PRIJAZNE DRUŽBE IN
PROIZVODNJE
RAZVOJ
KONKURENČNEGA
GOSPODARSTVA IN
INTERNACIONALIZACIJA
REGIONALNI IN
DRUŽBENI RAZVOJ
•RRI
•OKOLJEVARSTVO
•RAST IN RAZVOJ MSP
•INFRASTRUKTURA
•IZOBRAŽEVANJE
•OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
• STANOVANJSKA OSKRBA
•IZOBRAŽEVALNA
INFRASTRUKTURA
•UČINKOVITA RABA
ENERGIJE & SNOVI
•INTERNACIONALIZACIJA
PODJETIJ VSEH VELIKOSTI
•ZAPOSLOVANJE
•OKOLJU PRIJAZNA
PROIZVODNJA ALI
PROIZVOD
Financiranje preko bank - Razvojni programi
Upravičeni
stroški
financiranja
- opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
-dolgoročne finančne naložbe v delež, ki zagotavlja vsaj 25 odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni
družbi
- dolgoročna posojila, ki jih gospodarska družba odobri svoji hčerinski družbi
- drugi stroški projekta (RR, usposabljanje, stroški trajnega obratnega kapitala …;)
- iz sredstev SID banke se ne sme financirati nakupa delnic/poslovnih deležev gosp. družb s strani
članov organov vodenja ali nadzora teh gosp. družb in z njimi povezanih oseb
Končni
upravičenci
- mala in srednje velika podjetja
- velika podjetja
- podjetniki
- druga pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Sloveniji
- zasebniki (npr. notar, zdravnik, odvetnik ali druga fizična oseba, ki kot poklic opravlja določeno
dejavnost)
- pravna oseba ali zasebnik s sedežem izven RS, ki nastopa kot kupec slovenskega blaga in/ali
storitev, ali je v večinski lasti pravne osebe ali zasebnika s sedežem v RS
Izključeni
projekti
- prirejanje iger na srečo, proizvodnja orožja, streliva, …
- tobak, naložbene nepremičnine, zavarovalništvo,…
-projekt ne sme vključevati uporabe živali za poskuse
Pogoji
financiranja
- maksimalni znesek financiranja je 85% upravičenih stroškov
- ročnosti kreditov od 12 mesecev in en dan do 15 let (odvisno od namena)
- znesek kredita ni navzgor omejen
- predviden moratorij
- vključene zahteve SID banke glede prenosa finančne prednosti
Opomba:
Točne pogoje in razpoložljiva sredstva končni upravičenec preveri pri posameznih programih/virih ter sodelujočih bankah.
Kontakti

similar documents