217

Report
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_217
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
Mgr. Bartošíková Hana
3. (7.)
2. 5. 2013
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Přírodní látky
Předmět:
Chemie
Výstižný popis způsobu využití,
Hormony
případně metodické pokyny:
Klíčová slova:
Druh učebního materiálu:
Nervová, hormonální regulace, hormon
prezentace
PŘÍRODNÍ LÁTKY
HORMONY
– 1. ČÁST
REGULACE METABOLICKÝCH PROCESŮ



K udržení stálosti vnitřního prostředí –
homeostázy byly vytvořeny regulační systémy,
které reagují na vnitřní i vnější podněty, které
homeostázu narušují
Intracelulární regulace – zpětnovazebná regulace
pomocí allosterických enzymů
U vyšších živočichů:
Hormonální (humorální) regulace
2. Nervová regulace
(neurohormonální regulace)
1.
HORMONÁLNÍ REGULACE
Ovlivňování výkonných orgánů prostřednictvím
hormonů
 Hormony = chemické látky, které jsou
produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,
neurosekrečními buňkami, tkáňovými buňkami a
k cílovým buňkám jsou přenášeny krví
 K vytvoření a transportu hormonů je třeba určitý
čas  jsou relativně pomalé
 Odpověď je trvalejší
 Vývojově starší regulační systém

NERVOVÁ REGULACE

Zásahy v organismu se uskutečňují
prostřednictvím nervového systému

Pokyny z center jsou přiváděny nervovým vlákny
k efektorům

Vrcholný orgán koordinace a řízení je CNS

Rychlé a pohotové odpovědi

Nejvyšší forma řízení v organismech
NEUROHORMONÁLNÍ REGULACE

Velmi úzký vztah obou regulačních organismů

Rozhodující postavení má CNS

Propojení nervové a hormonální soustavy je
realizováno pomocí hypofýzy
Adenohypofýza tvoří s hypothalamem funkční
jednotku, která kontroluje velkou část endokrynních
žláz
 Buňky hypothalamu produkují neurosekrety (liberiny
a statiny), které jsou přiváděny do adenohypofýzy,
kde stimulují nebo inhibují vylučování hormonů
(tropinů), které ovlivňují činnost žláz s vnitřní
sekrecí

HORMON = CHEMICKÝ POSEL



Specificky účinné látky, které regulují chemické
procesy v buňkách
Většinou produkovány ve specializované tkáni
(endokrynní žlázy), uvolňovány do krevního
oběhu a přenášeny krví na místo působení, kde se
naváží na specifický receptor a vyvolají odpověď
způsob předání informace záleží na schopnosti
procházet membránou
LIPOFILNÍ HORMONY
Steroidní hormony, hormony štítné žlázy
 Mohou projít membránou
 Receptory nalézají v cytoplazmě cílové buňky
 Komplex hormon-receptor vstupuje do jádra, kde
ovlivní proces transkripce (zahájí syntézu
odpovídající bílkoviny

HYDROFILNÍ HORMONY
Hormony dřeně nadledvin, peptidové hormony
 Nemohou pronikat membránou
 Receptor na povrchu membrány se aktivuje
vazbou s hormonem (1. posel) a předává signál
dál prostřednictvím membránových enzymů do
nitra buňky
 vyvolá se produkce tzv. 2. posla (např. cAMP)
 cAMP aktivuje proteinkinasy, které aktivujé
fosforylací jiné enzymy katalyzující buněčnou
odpověď

ROZDĚLENÍ HORMONŮ PODLE CHEMICKÉ
POVAHY
1.
Hormony odvozené od aminokyselin

2.
Steroidní hormony

3.
adrenalin,noradrenalin,hormony štítné žlázy…
Hormony kůry nadledvin,pohlavní hormony
Peptidické a bílkovinné hormony

Většina hormonů,hormony hypofýzy, pankreatu …
POUŽITÉ ZDROJE

Středoškolské učebnice chemie:

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá
gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc
s. r. o., 2005. ISBN 80-7182-057-1.

RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie II.
v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 807200-761-0

Internetové zdroje:

Hormony. Biochemie - upol [online]. [cit. 2013-05-02].
Dostupné z:
http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/kbc/hormony.pdf

similar documents