แผ่นปลิวรณรงค์รวมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

Report
เมนูความรู้ด้านสุขภาพ...สาหรับ คุณ.. คนสาคัญ....
โรคเบาหวาน
อาการ...หิวบ่อย กินจุ กระหายน ้า
เพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีแรงปั สสาวะบ่อย
ชาปลายมือเท้ า ตาพร่ามัว น ้าหนักลด
เป็ นแผลง่ายหายยาก
หากไม่ได้ รับการรักษา..อาจส่งผลให้
เป็ นโรคหัวใจ ไตวาย อัมพฤกษ์ อัมพาตได้
(ปกติควรมีระดับน ้าตาลในเลือดแบบ
อดอาหารและน ้า 6 ชัว่ โมงอยูใ่ นช่วง
80-120 mg/dl )
โรคความดันโลหิตสูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงทาให้ เกิดโรคหัวใจ
โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต
อาการ
ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ ตามัว เหนื่อยง่าย
การป้องกัน
หลีกเลี่ยง อาหารเค็มจัด ,อาหารกลุม่ ไขมัน ,อาหารกลุม่ แป้ง
และน ้าตาลขัดขาวทุกชนิด หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และสูบบุหรี่
พักผ่อนให้ เพียงพอ ผ่อนคลายความตึงเครี ยด ออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ
( ปกติความดันโลหิตไม่ควรเกิน 140/90 มม.ปรอท )
โรคปอดบวม
เป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่1ของเด็กวัย 0-5 ปี
อาการ... ไข้ สงู ไอมาก เหนี่อยหอบ จมูกบาน หายใจมีเสียงดังวี๊ด ๆ
หายใจเข้ าชายโครงบุม๋ หรื อบริเวณคอระหว่าง หัวของไหปลาร้ าบุม๋
อาจมีอาการชัก -หอบจนริมฝี ปาก เล็บมือ และเล็บเท้ า เขียวคล ้า
**เป็ น ไข้ หวัด มีไข้ สงู (เกิน 3 วัน) หรื อมีไข้ ไอมาก
(เกิน 7 วัน) ควรไปพบแพทย์ **
ข่ าวประชาสัมพันธ์
- เปิ ดให้ บริการแล้ ว คลินิกไร้ พงุ
ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30-12.00น.
- คลินิกอดบุหรี่ วันพฤหัสบดี
เวลา 13.00 น.-16.00 น.
โรคคอตีบ..
อาการ...มีไข้ เจ็บคอมีอาการอุดตันของ
กล่ อ งเสี ย งและหลอดลม ท าให้ เ สี ย ง
แหบและหายใจไม่ออกและทาให้ หัวใจ
อักเสบ อาจเสียชีวิตได้
โปรดนาบุตรหลาน
มารับวัคซีนให้ ครบตามเกณฑ์
ขณะนี ้โรงพยาบาลยะลาประกาศ
นโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100%
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่สบู บุหรี่ ในรพ.
ขอเชิญรับฟั งรายการ..คุณคือคนสาคัญ
FM 92.5 MHz ทุกวันอังคาร10.00-11.00น.
ไข้ เลือดออก
มียงุ ลายเป็ นพาหะนาโรค ระบาดในช่วงฤดูฝน
อาการ...
- ไข้ สงู เฉียบพลัน2-7 วัน : ส่วนใหญ่ไข้ จะสูงเกิน
38.8 องศาเซลเซียส ไข้ สงู ลอย ไม่ลดลง- - เบื่อ
อาหาร หน้ าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้
อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้ อง กดเจ็บใต้ ชาย
โครงขวาเนื่องจากตับโต
- บางรายอาจมีจดุ เลือดสีแดงขึ ้นตามลาตัว แขน
ขา อาจมีกาเดาออก หรื อเลือดออกตามไรฟั น และ
ถ่ายอุจาระดาเนื่องจากเลือดออก มักเกิดประมาณ
วันที่ 3-4 ของไข้
-ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้ จากการที่ไข้ ลดแต่ผ้ ปู ่ วย
ซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้
“ ยุงลายตัวนิด มีพษิ ถึงตาย”
ร่ วมมือ ร่ วมใจ กาจัดลูกนา้ ยุงลายทุก 7วัน
มะเร็งเต้ านม
เป็ นมะเร็งที่พบมากที่สดุ อันหนึง่ ในผู้หญิง และเป็ นสาเหตุการตายที่สาคัญของผู้หญิง อัตราเฉลี่ยของ
ผู้หญิงที่เป็ น พบประมาณ 1 ใน 9 ของผู้หญิงทังหมด
้
สาเหตุ... เกิดจากหลายปั จจัยร่วมกัน ได้ แก่ ปั จจัยทางพันธุกรรม ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม การรับประทาน
อาหารประเภทไขมันสูง และฮอร์ โมนเพศหญิง
อาการ...เริ่มด้ วยการมีก้อนเล็ก ๆที่เต้ านม มักไม่มีอาการเจ็บปวด บวม หรื ออักเสบ ก้ อนจะโตขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว ลักษณะก้ อนจะแข็งขอบไม่ชดั เต้ านมมีรูปร่างผิดปกติ ผิวหนังบริเวณเต้ านมหยาบและขรุขระ
คล้ ายผิวส้ ม มีการดึงรัง้ ของหัวนมจนบุม๋ ลงไป ในบางรายต่อมน ้าเหลืองที่รักแร้ บวมโตเมื่อบีบหัวนมจะมี
น ้าเหลืองหรื อเลือดไหลซึม
มะเร็งเต้ านมสามารถรักษาให้ หายได้ ถ้าพบตัง้ แต่ ระยะเริ่มแรก
“ ผู้หญิงอายุ 20 ปี ขึน้ ไปควรตรวจหามะเร็งเต้ านมด้ วยตนเอง
อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ”
รับบริการตรวจค้ นหามะเร็งเต้ านม
ที่คลินิกรักษ์ เต้ าเฝ้าระวังทุกวันศุกร์ 08.30-12.00น.
“ กินร้ อน ช้ อนกลาง ล้ างมือ และสวมหน้ ากากอนามัย
ช่ วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารได้ ”
ด้ วยรักและห่ วงใยจาก...งานสุขศึกษาในโรงพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา 073-244711-4 ต่ อ 258,317
มะเร็งเต้ านม
มะเร็งเต้ านมสามารถรักษาให้ หายได้ ถ้าพบตัง้ แต่ ระยะเริ่มแรก
“ ผู้หญิงอายุ 20 ปี ขึน้ ไปควรตรวจหามะเร็งเต้ านมด้ วยตนเอง
อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ”
รับบริการตรวจค้ นหามะเร็งเต้ านม
ที่คลินิกรักษ์ เต้ าเฝ้าระวังทุกวันศุกร์ 08.30-12.00น.
ไข้ เลือดออก
มียงุ ลายเป็ นพาหะนาโรค ระบาดในช่วงฤดูฝน
อาการ...
- ไข้ สงู เฉียบพลัน2-7 วัน : ส่วนใหญ่ไข้ จะสูงเกิน
38.8 องศาเซลเซียส ไข้ สงู ลอย ไม่ลดลง- - เบื่อ
อาหาร หน้ าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้
อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้ อง กดเจ็บใต้ ชาย
โครงขวาเนื่องจากตับโต
- บางรายอาจมีจดุ เลือดสีแดงขึ ้นตามลาตัว แขน
ขา อาจมีกาเดาออก หรื อเลือดออกตามไรฟั น และ
ถ่ายอุจาระดาเนื่องจากเลือดออก มักเกิดประมาณ
วันที่ 3-4 ของไข้
-ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้ จากการที่ไข้ ลดแต่ผ้ ปู ่ วย
ซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้
“ ยุงลายตัวนิด มีพษิ ถึงตาย”
ร่ วมมือ ร่ วมใจ กาจัดลูกนา้ ยุงลายทุก 7วัน
โรคฉี่หนู
เชื ้อนี ้สามารถพบได้ ในสุนขั สัตว์เลี ้ยงในบ้ าน แต่พบมากในหนู
เกิดจากเชื ้อไวรัส มักจะพบการระบาดในฤดูฝนต่อหนาว มีน ้า
ขัง เชื ้อจะอยูใ่ นน ้าหรื อดินเมื่อคนสัมผัสเชื ้อ ซึง่ อาจจะเข้ าทาง
แผล เยื่อบุในปากหรื อตา
หลังจากได้ รับเชื ้อ 10-26 วันผู้ป่วยจะผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หนาวสัน่ ปวดศีรษะ เบื่ ออาหาร ปวดท้ อง
คลื่นไส้ อาเจียน บางรายมีอาการถ่ายเหลว ตาแดง มีผื่นขึ ้นตามตัว หากพบผู้ป่วยมีอาการดั งกล่าว ควรรี บ
นาส่งโรงพยาบาลทันที เพราะผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้ อน คือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบถึงแก่ ชีวิตได้ การ
ป้องกันโรคนี ้สามารถป้องกันได้ โดยการสวมรองเท้ าบู๊ทก่อนลุยน ้าหรื อย่าโคลนทุกครัง้
“ กินร้ อน ช้ อนกลาง ล้ างมือ และสวมหน้ ากากอนามัย
ช่ วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารได้ ”
ด้ วยรักและห่ วงใยจาก...งานสุขศึกษาในโรงพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา 073-244711-4 ต่ อ 258,317

similar documents