pps - WordPress.com

Report
Fiziologija perifernog nervnog sistema
Funkcija perifernih živaca
• Periferni nervni sistem čine dve vrste
nervnih vlakana :
Somatska čija funkcija leži pod uticajem
kontrole životinje
Vegetativna čija se funkcija nalazi van
uticaja kontrole životinje
• Bez obzira da li se radi o somatskim ili
vegetativnim nervima , oni se sastoje iz
velikog broja neuronskih produžetaka –
neurita ili aksona koji su obavijeni
vezivnim tkivom …
• Uloga
CNS
Periferni
organi
Veza između CNS i perifernih
organa uspostavlja se :
• Direktno , kada se impuls prenosi preko
neurona čija se tela nalaze u CNS , a
neurit-akson se završava u samom organu
(mišići , motorna ploča )
SOMATSKI nervi
• Indirektno , kada se impuls prenosi sa
jednog neurona čije je telo u CNS , na
dendrite drugog neurona, čije se telo
nalazi van CNS , a potom na organ (glatki
mišići žlezde )
VEGETATIVNI nervi
Ganglije (vegetativni nervi)
• Tela nervnih ćelija grupisana van CNS
Podela ganglija :
1. Vertebralne
2. Paravertebralne
3. Intramuralne
Direktno prenošenje nadražaja
Indirektno
prenošenje
impulsa
+++++++++++++++++++
+++++++++++88888888/
-
Somatski nervi
• Prenose impulse od CNS-a ka periferiji
direktno
• Bele boje , imaju mijelinski omotač
• Brzina prenosa impulsa 120 m/s
Vegetativni nervi
• Prenose impulse od CNS-a do periferije
indirektno
• Nisu obavijeni mijelinskim omotačem celom
dužinom (samo do ganglija)
stoga razlikujemo :
- Preganglionarno vlakno , bele boje
mijelinsko
- Postganglionarno vlakno , sive boje
nemijelinsko
• Brzina prenosa impulsa 30 m/s
• Simpatikus
preganglionarno , kratko
postganglionarno , dugo
• Parasimpatikus
preganglionarno , dugo
postganglionarno , kratko
Receptori
• Specijalizovane čulne ćelije ili nervni
završeci koji su sposobni da primaju
određene nadražaje i sprovedu ih putem
nerava u CNS
- Mehanoreceptori
- Fotoreceptori
- Termoreceptori
- Hemioreceptori
Nervni impuls
• Jeste biohemijska i bioelektrična pojava ,
nastala kao posledica promene polarizacije
ćelijske membrane .
• Potencijal – napon na membrani ćelije u
fazi mirovanja iznosi 70-90 mV
Nadražaj (reobaza )
Pravac kretanja impulsa
Akcioni
potencijal
depolarizacija
Proces repolarizacije :
Na + K+
Aktivan transport
Nervne sinapse
• Pod uticajem impulsa u završnim ograncima
neurona stvaraju se i luče hemijski aktivne
materije – transmiteri
• Transmiter stvara nov nadražaj koji se
dalje prenosi preko intimne veze završnih
ogranaka neurona i mišićnog vlakna
(motorna ploča) ili žlezde
• Ovaj intimni spoj naziva se SINAPSA
• Sinapsa ima ulogu u prenošenju impulsa ali
ima i zadatak da usmeri kretanje impulsa
• Transmiteri :
- acetilholin
- noradrenalin
Holinergična nervna vlakna
Adrenergična nervna vlakna
nervne sinapse
CNS
Centrifugalno
Eferentno nervno
vlakno
Centripetalno
Aferentno
nervno vlakno
receptor
Periferni
organi
refleksni luk
Pitanja
molim ??
autor : dr.vet.med Anđelka Čičić

similar documents