PowerPoint-presentatie - OCMW Antwerpen

Report
Inleiding
Bedrijfseenheid Samen Leven
Tweevoudige opdracht mbt. thema drugs
• Tav. individuele gebruiker
• Tav. publiek toegankelijke inrichtingen
Justitieel casemanagement
Verslaafde veelplegers
Waarom ?

Verslaafde veelplegers plegen veelvuldig strafbare feiten en administratieve
inbreuken en komen stelselmatig in aanraking met politie en justitie;
 Zij zorgen voor een onevenredig deel van de strafbare feiten en
overlast en kunnen daardoor een belangrijke bron zijn van het
onveiligheidsgevoel bij de burger.

Vaststelling: klassieke justitiële afhandeling levert niet de gewenste
resultaten op
Dus: intensieve samenwerking opgezet tussen parket, politie, justitiehuis
Antwerpen, hulpverlening (crisisinterventiecentrum en dagcentrum
De Sleutel) en de Stad Antwerpen.
Doelgroep
– Alle meerderjarige veelplegers:
• grondgebied politiezone Antwerpen;
• misdrijf waarvoor de wet gevangenisstraf van minstens 1 jaar
voorziet;
• én verslavingsproblematiek.
– Uitbreiding:
• niet-veelplegers met duidelijke verslavingsproblematiek;
• veelplegers met verslavingsproblematiek, andere dan illegale
drugs (alcohol, medicatie).
Uitdrukkelijke goedkeuring behandelende magistraat
Doel
– reduceren druggerelateerde criminaliteit en
overlast;
– verbeteren individuele leefsituatie betrokkene
door persoonsgerichte aanpak op maat;
– coördineren en opvolgen van gepaste
hulpverlening;
– operationaliseren van een ketengerichte aanpak
en het formuleren van beleids-voorstellen tot
optimalisering.
Ketenaanpak op maat
Bestuurlijke maatregelen
• Politiecodex
• Art. 329ter
–
Beteugeling van ‘zoekgedrag naar drugs’
Zoekgedrag drugs in cijfers (1)
GAS pv’s zoekgedrag drugs (art 329ter, politiecodex) 2012
700
652
647
600
500
400
Aantal vaststellingen
406
404
Opgestarte pv's
300
200
167
165
100
5
0
Meerderjarigen
2
2
Minderjarigen
Totaal
Opgestarte pv's met
bemiddelingsaanbod
Zoekgedrag drugs in cijfers (2)
– 652 vaststellingen zoekgedrag drugs in 2012:
• 406 pv’s opgestart (62%)
• 246 pv’s niet weerhouden / niet opgestart (38%)
– Bij opstart kan de sanctionerend ambtenaar
opteren voor:
• administratieve geldboete;
• bemiddelingsaanbod (met boetevoorstel).
 Opm: voor minderjarigen verplicht!
Zoekgedrag drugs in cijfers (3)
– Prioriteiten in 2012:
• alle minderjarigen;
• meerderjarigen :
 recidivisten (meer dan 1 inbreuk op art 3, tijdelijk politiereglement en/of art
329ter, politiecodex);
 domicilie Antwerpen.
Opgestarte GAS pv’s (N=406):
• 239 pv’s resulteren meteen in administratieve boete (59%);
• 167 pv’s bemiddelingsaanbod (41%):
 concreet 116 personen uitgenodigd voor gesprek.
Bemiddelingen in cijfers
Opkomst bemiddelingsgesprekken zoekgedrag drugs (art
329ter, politiecodex) - 2012
140
120
116
100
80
60
40
66
50
20
0
Aanwezigen
Afwezigen
Totaal
Doel bemiddeling
– Responsabiliseren
– Oorzaken / drivers van het overlastgedrag
aanpakken
streven naar een duurzame aanpak van
overlast
Resultaat bemiddeling
– Rechtstreekse doorverwijzing naar
hulpverlening
• Minderjarigen: Therapie Advies CGG Vagga
• Meerderjarigen: Therapie Advies Dagcentrum De Sleutel
en/of
– Multiproblematiek  stedelijk casemanagement
• Op maat
• Aanklampend / bemoeizorg
• Samenwerking met / tussen verschillende voorzieningen en
instanties
Resultaat bemiddeling
Uitkomst dossiers met bemiddelingstraject zoekgedrag
drugs (art 329ter, politiecodex) - 2012
60
50
50
40
30
20
22
10
0
Positief
8
9
11
Gedeeltelijk
positief
Negatief
Openstaand
Totaal
Vaststelling
– Probleemgroep: persisterende overlastplegers:
• Veelplegers: politiecodex (o.a. zoekgedrag drugs), maar ook
andere (strafbare) feiten
• Waarvoor bemiddelingstraject onvoldoende antwoord biedt
Nood aan een ketenaanpak

similar documents