Batı Trakya

Report
Batı Trakya Türk Azınlığı
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Temel İnsan Hakları
Sorunları
•
•
•
Giriş: Batı Trakya
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Temel İnsan Hakları Sorunları
1. Eğitim Sorunu
2. İfade Özgürlüğü Sorunları
3. Din veya İnanç Özgürlüğü ile İlgili Sorunlar
4.Toplanma veya Dernek Kurma ile İlgili Sorunlar
Sonuç ve Değerlendirme
Giriş: Batı Trakya
• Batı Trakya Yunanistan’ın kuzeydoğusunda kalan ve doğudan
batıya İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç şehirlerinden oluşan
bölgedir.
• Bölgenin toplam nüfusu 365 bin civarındadır. Bu rakamın 100
bin kadarını Müslüman Türkler oluşturmaktadır. Türkler daha
çok Gümülcine ve İskeçe’de yaşamaktadır.
• Batı Trakya Trükleri’nin pozitif azınlık hakları Lozan
Anlaşmasıyla tanınmış ve garanti altına alınmıştır.
Giriş: Batı Trakya
1923 Yılında Batı Trakya Nüfusu
Şehirler
Türk
Yunan
Bulgar
Yahudi
Ermeni
Gümülcine 59,967
8,834
9,997
1,007
360
Dedeağaç
11,744
4,800
10,227
253
449
Sofulu
14,736
11,542
55,490
-
-
İskeçe
42,671
8,728
522
220
114
Toplam
129,120
33,910
26,266
1,480
923
Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunu
• Yunanistan’da okur-yazarlık oranının en düşük olduğu bölge Batı
Trakya’dır.
• Resmi olarak Batı Trakya Türk Azınlığının 230 ilkokulu, 2 ortaokul/lisesi
ve iki medresesi vardır. Bu okullarda yaklaşık 7 bin öğrenci eğitim
görmektedir.
• Gümülcine Celal Bayar Lisesi
• İskeçe Muzaffer Salihoğlu Özel Lisesi
• Gümülcüne ve İskeçe Medreseleri
• 1951 tarihli Türk-Yunan Kültür Anlaşması uyarınca Azınlık ortaokul ve
liselerinde görev yapmak üzere Türkiye’den gönderilmesi gereken 35
öğretmen kontenjanını 16 öğretmene düşürmüştür.
Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunu
• Yunanistan Türkiye’deki öğretmen okullarından mezun Batı Trakyalı
öğretmenlerin Azınlık ilkokullarında görev almasına 1973 yılından beri
karşı çıkmaktadır.
• Batı Trakya genelindeki 230 Azınlık ilkokulunda Selanik Özel Pedagoji
Akademisi (SÖPA) mezunları öğretmen olarak görev yapmaktadır. Azınlık
mensupları bu öğretmenlerin formasyonlarını yeterli bulmamaktadır.
• Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarına Yunan üniversitelerinde eğitim
görme yolu ancak 1990’lı yılların sonunda Avrupa Birliği’nin baskıları
sonucu açılabilmiştir.
Batı Trakya Türkleri’nin İfade Özgürlüğü Sorunları
• Batı Trakya’da Türk Azınlığın sahibi olduğu;
•
•
•
•
3 haftalık gazete
1 on beş günde bir yayınlanan gazete
3 aylık dergi
4 yerel radyo iatasyonu bulunmaktadır
• Basın yayın organlarının en büyük sorunu ekonomik sıkıntılardır. Bu
durum basın organlarının yayın kalitesini etkilemekte, radyo
istasyonları sadece müzik yayını yaparken, yazılı basın sadece yerel
haberlere yer verebilmektedir.
Din ve İnanç Özgürlüğü ile İlgili Sorunlar
• Müftülükler Sorunu
• Seçilmiş Müftüler
• Gümülcine Seçilmiş Müftüsü: İbrahim Şerif
• İskeçe Seçilmiş Müftüsü: Ahmet Mete
• Atanmış Müftüler
• Gümülcine Atanmış Müftüsü: Cemali Meço
• İskeçe Atanmış Müftüsü: Mehmet Emin Şinikoğlu
• Vakıflar sorunu
• 240 İmam Yasası
Toplanma veya Dernek Kurma ile İlgili Sorunlar
• Batı Trakya Türk azınlığı mensupları arasında dayanışmayı sağlamak
ve karşılaşılan sorunlarla ortak mücadele etmek amıcıyla kurulan ve
adında ‘Türk’ kelimesi bulunan bazı dernekler kapatılmıştır.
• 1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birliği ve 1936 yılında kurulan Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği adında ‘Türk’ kelimesi bulunduğu
için kapatılan dernekler arasındadır.
• Yunanistan makamları çeşitli bahanelerle Batı Trakya Türk
azınlığının kurmaya çalıştığı adında ‘Türk’ kelimesi bulunan yeni
derneklerin açılmasına izin vermemektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
• 1955-1998 yılları arasında yürürlükte olan Yunanistan vatandaşlık
yasasının 19. maddesine dayandırılarak vatandaşlıktan atılan yaklaşık
60 bin azınlık mensubunun sadece 60’ına vatandaşlığı iade edilmiştir.
Bu maddeyle vatandaşlıktan atılanlara hakları iade edilmelidir.
• Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının ekonomik olarak gelişip
ilerlemesine imkan tanınmamaktadır. Her demokratik ülkede olması
gerektiği gibi Batı Trakya’daki Türk azınlığın da fırsat eşitliğinden
yararlanmasına izin verilmelidir.
• Türkiye sadece Batı Trakya Türk azınlığı nezdinde değil diğer Türk
ve akraba topluluklar nezdinde de uzun erimli ve somut politikalar
üretmelidir. Türkiye bunu yaparken muhatap ülke içişlerine
karışmamaya azami özen göstermeli ve diplomasinin bütün
imkanlarından yararlanmayı başarmalıdır.

similar documents