PowerPoint Sunusu - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri

Report
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
Dr. Bekir ANKARALI
Daire Başkanı
06.03.2014
1
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
 Halk elinde yetiştirilmekte olan
küçükbaş hayvanların çeşitli verim
özellikleri bakımından ıslah edilmesi,
 Küçükbaş hayvanları geliştirerek
korumak,
 Projenin uygulandığı bölgelerin
coğrafik koşulları yetiştirme modelleri
ve yetiştirici tercihi doğrultusunda
gelişen genotiplerin potansiyellerinin
ortaya çıkarılması,
 Proje hayvanlarının, morfolojik ve
fizyolojik karakterlerinin belirlenmesi.
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
 Yetiştiricilik modellerinin
belirlenmesi
 Kuzu ve oğlakların verim
özelliklerini artırmak,
 Üstün verimli koçlar elde etmek,
 Halk elinde kayıtlı saf küçükbaş
sürüleri oluşturmak,
 Yetiştiricilerin küçükbaş
hayvancılıktan elde ettikleri
kazancın artırılmasını sağlamak,
 Irka özgü yetiştirici birliklerinin
kurulmasını teşvik etmek,
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
4
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
2013
153 Alt
Proje
61 İl
22 Koyun
6 Keçi
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
2013
Genel
Toplam
39 Milyon
TL
Elit
Elit Anaç
44.744
Yavru
Proje
Materyali
42.001
870.571
Taban
Anaç
Taban
Yavru
694.298
550.522
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
Personel Sayıları
PROJE PAYDAŞLARI
TOPLAM
Üniversiteler
24
Öğretim Üyeleri (Proje Lideri)
42
Enstitü/İstasyon Proje Lideri
43
Proje Teknik Eleman Sayısı (Küçükbaş)
148
Proje Uygulanan Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Sayısı
61
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
Yetiştirici Sayısı (Kişi)
2005
5821
679 Bin
31,7 Milyon
4688
478 Bin
16,4 Milyon
3027
475
20
8,3 Bin
166 bin
75 Bin
12 Milyon
Destekleme Tutarı (TL)
870 Bin
39 Milyon
Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş)
2006-2010
2011
2012
2013
HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ
160
140
120
100
Irk/Tip Sayısı
80
İl Sayısı
60
Proje Sayısı
40
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
Bazı yetiştiricilerin üretimden vazgeçmesi engellenmiş, kırsal alanda istihdam
yaratılmıştır.
Projeli yetiştiriciler damızlıkçı işletme özelliklerine kavuşmuş ve damızlık erkek
Toklularına kasaplık değerinin iki katını aşan fiyatlarda alıcı bulmuşlardır.
Doğan her bir yavru için damızlık değer tahminleri yapılarak damızlığa
ayrılmıştır.
Birim hayvandan üzerinde durulan verim artışı sağlanmış, yetiştiricilerin geliri
artırılmıştır.
10
Islah Bilgi Sistemi
TAGEM Islah Bilgi Sistemi kurulmuş olup her alt projeye ait dönemsel veriler
bu sisteme yüklenmektedir. Sisteme yüklenen verilerden önemli raporlamalar
yapılabilmekte ve projenin gidişi ile ilgili somut bilgiler elde edilebilmektedir.
11
Mevzuat
 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararname kapsamında Hayvancılık
Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
12
Darboğazlar
 Projede yer alan Anaç Koyun/Keçi ve Kuzu/Oğlakların küpelerinin düşmesi bir
kimliklendirme sorununu da beraberinde getirmektedir.
 Damızlık Seçimi Öncesi Kasaplık kuzuların ulusal küpelendirilmesi yapılmadan elden
çıkarılması sonucu projeye kayıtlı yetiştiriciler, daha az destekleme ödemesi
almaktadır.
 Elit sürülerin, koç depolarının tüzel kişiliğe ait olmamasından yetiştirici şartlarında,
verilerin takibi ve sürdürülebilirliği konusunda problemler oluşmaktadır.
 Türk-Vet ve KKKS sistemleri sağlıklı çalışmamakta ve verilerin (ölüm, doğum, satış,
satın alma vb. ) güncellenmesi, zamanında yapılamamaktadır.
 Damızlık seçilen hayvanların küpelerinin düşmesi büyük risk oluşturmaktadır.
 Irkları iyi temsil eden kaliteli damızlık hayvan temininde zorluklar yaşanmaktadır.
13
Darboğazlar
 Proje materyali sürüler uzun soluklu bir ıslah çalışmasının materyali olduklarından
sağlıklarının takibinde bir öncelik hakkına sahip değildirler.
 Yapağı verimlerinin incelenmesinde verilerin sağlanmasında laboratuvar desteği
yetersiz kalmaktadır.
 En kısa sürede Ulusal Küçükbaş Hayvan Islahı takip programının oluşturulması
gerekmektedir.
 Geçen yıllar içerisinde elde edilen verilerin etkin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
 Yürütülen Projelerde görsel bilgiler elde etmeye yönelik çalışmalar yapılmasına
ihtiyaç vardır.
 Bazı Damızlık Yetiştirici Birliklerinin proje hakkında halen bilgi yetersizliği
bulunmaktadır.
 Taban sürülerden elit sürülere hayvan aktarımında özellikle yetiştiricilerin
hayvanlarını erken dönemde pazara sevk edişlerinden dolayı sorunlar
yaşanmaktadır.
14
Tanıtım Çalışmaları
Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı
Tanıtım Etkinliği
15
TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr

similar documents