Buurtinformatienetwerken Edegem

Report
Buurtinformatienetwerken
Edegem
Omdat veiligheid iedereen aanbelangt
◆BIN-BUIZEGEM
BIN-CENTRUM
BIN-ELSDONK
BIN-MOLENVELD
Wat is een BIN ?
-
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen enerzijds de inwoners van een
gemeente, een wijk, een buurt én de lokale politie en gemeentelijke overheid anderzijds, met als
doel de veiligheid binnen die bepaalde gemeente, wijk of buurt te verhogen, de cohesie te versterken én een samenwerking tussen burgers en politie te bewerkstellingen op het vlak van
informatie-uitwisseling.
-
De werking is gebaseerd op een omzendbrief uit 2010 van de Minister van Binnenlandse Zaken.
-
De lokale werking gebeurt op basis van een lokaal charter dat de partners van de verschillende BIN’s
hebben afgesloten.
Wat is een BIN- niet ?

Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt.

Een BIN mag geen partijpolitieke doelstellingen dienen.

Een BIN is geen structuur die de leden voorrechten verleend in hun contacten met de
politiediensten.

Een kliklijn.
BIN-Geschiedenis
 Het ontstaan van een BIN.













1. In de jaren 1970 waren winkels en huizen het doel van de zogenaamde Kappa bende die vooral in
Zuid-West Vlaanderen actief was.
2. Op vraag van inwoners werd er in binnen het Rijkswachtdistrict Ieper een werkgroep opgericht om
een samenwerking uit te werken tussen politiediensten en burgers.
3. Maidstone police (Graafschap Kent) had een project : Neighbourhoodwatch. De verantwoordelijke
Rijkswachtofficier, bracht een werkbezoek aan de collega’s van Maidstone. Hieruit werd het
buurtinformatienetwerk (BIN) geboren.
4. Nu zijn er ongeveer 520 BIN’s in België (voornamelijk in Vlaanderen) actief. Dit leidt tot prima
resultaten. In onze gemeente Edegem kwam het initiatief pas in 2012 op gang.
5. In het voorjaar van 2013 werden er in de vier grote wijken van de gemeente, infomomenten
voor de burgers georganiseerd. Er werd een voldoende groot draagvlak gevonden om de
onderhandelingen tussen de lokale politie, de lokale overheid en de burgers verder te zetten.
Begin oktober 2013 werden de lokale charters door alle betrokken partijen ondertekend.
Wat doet een BIN ?

1. Ongeacht het goede werk van politie kan deze toch een extra oog gebruiken. De burgers bieden
een extra oog en melden onmiddellijk verdachte toestanden, want wie anders dan de
buurtbewoners kennen hij straat/buurt of wijk het best.

2. De politie zal elke melding beoordelen. Indien er voldoende elementen aanwezig zijn om het
buurtinformatienetwerk op te starten, zal de politie een dringend bericht opstellen dat onmiddellijk
telefonisch aan alle BIN-leden zal verzonden worden (gsm of vast toestel). In dit bericht wordt kort
de verdachte toestand omschreven en advies gegeven en/of alertheid van de burger gevraagd.
Hoe doelstellingen bereiken?

Om de doelstellingen qua veiligheid en bewustzijn te bereiken zal het BIN :

* preventiemaatregelen aanmoedigen

* mede verantwoordelijkheid in de veiligheidsproblematiek op zich nemen

* de aangifte- en meldingsbereidheid verhogen
• ZIEN = MELDEN
Wijkindeling

In onze gemeente was reeds een WIN (winkelinformatienetwerk dat zich specifiek naar de
zelfstandige ondernemers richt) actief = WIN-EZO.

De lokale politie koos voor een indeling op basis van hun bestaande wijkwerking in de vier wijken. Zo
zijn er vier BIN’s actief :


BIN-BUIZEGEM
• BIN-CENTRUM
 BIN-ELSDONK
• BIN-MOLENVELD
Zij werken onder de koepel van een BIN-stuurgroep, bestaande uit de verschillende wijkcoördinatoren die instaat voor de organisatie en opvolging van de dagelijkse werking.
BIN-stuurgroep
BIN BUIZEGEM
Luc Van den Bossche – Pastoor Wouterstraat 15/1 –( 0475/738 518 (Hoofdcoördinator)
 BIN CENTRUM

Helena Stienen – De Wieken 16 – (0498/770 644

BIN-ELSDONK
 Julien Delarbre, Rozenhof 5 - ( 0499/731 881
 Maurits Schrey, Prins Boudewijnlaan 381 –( 0485/628 927
 BIN-MOLENVELD

Jason Celen, Pieter van den Bemdenlaan 114 ( 0470/ 825 341
 Paul Van Ishoven, Drie Eikenstraat 351 ( 0498/521 474
 BIN-SECRETARIAAT

Fredien Nachtegael, Willem Herreynsstraat 60 – ( tel 0486/530 915
 CONTACT
 www.binedegem.be
 [email protected]

Communicatieplan

1. Communicatie van het BIN naar politie:
 v Elk BIN-lid dat een verdachte gedraging of situatie opmerkt, contacteert onmiddellijk de

politie via het algemeen noodnummer 101.
 v De doorgegeven informatie is best zo gedetailleerd mogelijk.
 v De politie beoordeelt de melding en geeft het gepast gevolg ( de beoordeling

is een prerogatief voor de politie-officier met dienst).

2. Dringende communicatie van politie naar burger :
 v Indien de politie van oordeel is dat de ontvangen melding relevant is voor het BIN, kan zij die

informatie doorsturen naar het BIN met een preventieve boodschap.
 v In Edegem zal deze boodschap telefonisch (gsm of vast telefoontoestel) via het Enoxus
netwerk aan de BIN-leden verzonden worden.
3. Niet dringende boodschappen zullen via de coördinatoren of stuurgroep aan de BIN-leden per mail

worden overgemaakt.

4. Preventietips en diverse adviezen rond verschillende veiligheidsthema’s, zullen via periodieke

nieuwsbrieven of BIN-bulletins aan de leden overgemaakt worden.

Crisiscommunicatie

De mogelijkheid bestaat om het BIN-communicatiesysteem in noodsituaties als bijkomende en
aanvullend communicatiemiddel aan te wenden voor verspreiding van dringende boodschappen.

Enkel de bevoegde overheid (burgemeester, gouverneur of minister van binnenlandse zaken) bepaalt
welke boodschap mag verspreid worden. (Voorbeeld: ‘Naar aanleiding van een incident vraagt de
burgemeester om de inwoners van de wijk x tot nader bericht geen drinkwater voor consumptie te
gebruiken’.)

Het communicatienetwerk kan ook aangewend worden voor de verspreiding van andere
boodschappen van algemeen belang, zoals bv opsporingsberichten van child focus, de cel vermiste
personen, dringende opsporingsberichten ….
Hoe registreren?

De communicatie verloopt enkel naar de inwoners die zich laten registreren als BIN-lid. Dit kost niets.
Alle kosten verbonden aan een BIN worden door de Provincie en het gemeentebestuur gedragen.

Registeren doe je :

Via uw wijkcoördinator

Via onze website www.binedegem.be-> link naar blad: Hoe registreren?

Via het BIN-secretariaat
SLOT
Buurtinformatienetwerken Edegem is een gezamenlijk gratis initiatief van de inwoners, de lokale
politie en de lokale overheid.
 Gemandateerde politie-ambtenaar is commissaris Hans Sommer – 03/444 00 00
 Gemandateerde gemeente-ambtenaar is burgemeester Koen Mets – 03/289 56 50
 BIN-secretaris is Fredien Nachtegael – 03/457 59 22

Einde
 Wij wensen jullie een veilige en aangename dag.

similar documents