Ulla Wiklund

Report
Ulla Wiklund
Musiker/kompositör
Rytmiklärare
Kungl. Musikhögskolan
Musikpedagogisk forskning
Skolverket/Myndigheten för skolutveckling
Rikskonserter
Skola och kultur i utveckling
Skola och kultur i utveckling
2009 UW
Pedagogik –
förmågan att inte ingripa
2009 UW
Skolan och kulturen
Skolans kulturuppdrag
I skolans styrdokument
– t ex de estetiska ämnena
Estetiska lärprocesser
Estetiska perspektiv i skolans alla ämnen
Kulturlivet in i skolan
Kulturgaranti / Skapande Skola
Inlärning
perception
produktion
Lärande
perception
produktion
reflektion
perception
reception
produktion
reflektion
perception
reception
yttre
inre
Estetik –
gestaltad erfarenhet
Exempel på process
5. Nytt utgångsläge
2. Känning
1. Utgångsläge
4. Språng!
3. Känsla av kompetensförlust
Praktik
Kvalitetsredosvisningar
Praktik - Praxis
Studiedagar
V
ballongen
trattarna
ballongen
trattarna
2009 UW
Kunskapsutveckling
Att utveckla
kompetens
Upptäcka problemet
Formulera problemet
Föreslå lösningar
Våga pröva!
Estetiska lärprocesser
är ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling
där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper,
erfarenheter och analys till en helhet.
Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används:
talspråk, skriftspråk och de estetiska språken
(musik, bild, dans, teater, form, media med mera)
för att formulera och gestalta sitt lärande.
När kulturen knackar
på skolans dörr…
Skolans kulturuppdrag
Styrdokumenten:
Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2
Kursplanerna – varje ämne
även de estetiska
Estetiska perspektiv i alla ämnen
Estetiska lärprocesser
Fem kunskapsområden i
Lgr 11:
Naturvetenskap
Teknik
Samhällsvetenskap
Humanism
Estetik
Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet: kapitel 1 och 2:
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I
skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso-och livsstilsfrågor ska
uppmärksammas.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska
vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta
olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det
som eleverna ska tillägna sig.
Del ur Lgr 11:
Kursplan i svenska i grundskolan
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och
skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla
kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags
texter och genom skilda medier.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att
skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika
estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att
eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar
information från olika källor.
Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att
eleverna utvecklar kunskaper om matematik och
matematikens användning i vardagen och inom olika
ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att
eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till
sin förmåga att använda matematik i olika
sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet
att uppleva estetiska värden i möten med
matematiska mönster, former och samband.
Naturvetenskap
…Vidare ska undervisningen bidra till att
eleverna utvecklar förmågan att samtala om,
tolka och framställa texter och olika estetiska
uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Ur propostionen om ny lärarutbildning:
De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde
men är också vägar till kunskap i olika
ämnen.
…….
Regeringen bedömer därför att kunskaper
och kompetenser inom de estetiska
områdena är viktiga för de blivande lärarna.
Höra
Skapa
Tänka
Skriva
Tala
Röra
Sjunga
Läsa
Känna
Multi-modaliteter
Spela
De estetiska språken
Musikens språk
Bildens språk
Dansens språk
Rörelsens språk
Formens språk
Tecknets språk
Teaterns språk
Talets språk
Skriftens språk
Kunskapssyn
Kriterier - ämnesutveckling
Skolutveckling
Nya läroplan och kursplaner
Estetiska lärprocesser
Elevernas delaktighet i sitt lärande
Språk- och matematikutveckling
Förbättrade resultat
I: Kulturen knackar på skolans dörr
II: Skolan lånar kultur
III: Skolan har egen kultur
IV: Ämnesintegrering
V: Elevernas eget skapande och lärande
VI: Alla elever, alla lärare och alla ämnen
VII: Profilklasser, för vissa elever
2009 UW
Fördomar
Lärare
Konstnärer
Fantasilösa
Opålitliga
Saknar kreativitet
Sätter inte gränser
Gammeldags
Kan inte hantera barn
Driver pluggskolan
Tror att de är bättre än oss
Har inte koll på samtidskonst
Måste övervakas
Ödelägger barns fantasi och kreativitet
Slafsiga och hafsiga
Kristin Riisen, Norge
Utmaningar för skolan
•
•
•
•
•
Analysera kursplanerna
Utveckla estetiska perspektiv
Utveckla pedagogiken - reflektion
Samverka kring bedömning
Klara alla barn
Utmaningar för kulturlivet
• Ta del av skolans kunskapsuppdrag
• Att kunna beskriva sin verksamhet/sitt bidrag
• Vilka erfarenheter av lärprocesser har du som
skulle kunna berika skolan?
[email protected]
www.ullawiklund.se

similar documents