Suicidprevention ur kognitivt perspektiv

Report
Suicidprevention ur kognitivt
systemiskt perspektiv
1
VÄSTKOMPETENS
SUICIDPREVENTION I VÄST
MAJ TILL NOVEMBER 2012
Motto
2
KROPPEN VILL LEVA
ALBERT CAMUS, MYTEN OM SISYFOS
SJÄLEN RYSER FÖR TOMHETEN
OCH VILL HA KONTAKT TILL VARJE
PRIS!
Grundläggande princip
3

SUICIDALITET SKALL FÖRSTÅS OCH
HANTERAS SOM VILKET ANNAT STORT
SAMHÄLLSPROBLEM SOM HELST, T EX
PSYKISK SJUKDOM. MISSBRUK ELLER
TRAFIKOLYCKSFALL

DET VILL SÄGA BASERAS PÅ
VETENSKAPLIG KUNSKAP, BÄSTA KÄNDA
METODER, KONTINUERLIG UPPFÖLJNING
OCH REVIDERING
Motto
4
VETENSKAPSMANNEN HAR
UNDER DET SENASTE SEKLET
FÖRVANDLATS FRÅN
OBJEKTIV BETRAKTARE TILL
MEDVETEN DELTAGARE
SASKIA BENGTSSON OM HELENA
GRANSTRÖM, LÄKARTIDNINGEN NR 11
2011, SID 615
Ballistik: Traditionell
©Jan Beskow, april 2011
5
efter en idé ur Rasmussen och
Svedung 2007
Ballistik: Modern
©Jan Beskow, april 2011
6
6
efter en idé ur Rasmussen och
Svedung 2007
Nya perspektiv på suicidalitet
7
 Systemteori
 Normalitet, ST vanliga, ibland nyttiga
 Ögonblicksfilosofi
 Arousal
 Suicidalt modus
 Olyckshändelse
 Möten med suicidalitet
Systemteori
8
 Öppna och slutna strukturer
 Organiserade i skilda nivåer
 Förmåga till självorganisation
 Kommunikation – Stimulus-respons,
helst med feed-back
 Små snabba informationsbitar
Resiliens
9
Resiliens = elasticitet
Principer – Älska normalitet
Ständigt lärande
Efter olyckshändelser
Lära, ökad känslighet för risker
Snabbt återvända till normalitet
Människans existentiella situation
Grundläggande behov
10
 Relationer (Attachment)
 Lust/olust (Pleasure/Avoidance of Pain)
 Orientering/Kontroll
 Skapa sig själv (Self-enhancement)
Klaus Grawe, Neuropsychotherapy, 2007
Suicidal episod
11
Suicidrisk
Tid
©Jan Beskow 2011
12
13
Modell av arousal
14
Hyperarousal
______________________________________
Toleransfönster
Optimal arousal
__________________________________________________
Hypoarousal
Källor. Siegel. The developing mind, 1999
Ogden. Trauma and the body, 2006, sid 27
15
Prestation-Krav-modell
Ref Beskow 1983
16
Olyckor i ofullkomliga system
17
Den schweiziska ostmodellen
Efter Reason (1990)©Jan Beskow 2011
Definitioner
18
 Självmord/Suicid – en medveten, uppsåtlig,
självförvållad, livshotande handling, som
leder till döden
Sui= själv, caedere = upphöra,döda
 Självmordsförsök/suicidförsök – d:o som ej
leder till döden
 Parasuicid, Självskada/deliberate self-harm
Alternativ definition
19
Suicidalitet:
 Att tänka på, planera och genomföra ett
suicidförsök eller ett suicid
 är en fantiserad eller genomförd flykt
 av en människa
 som är så svårt plågad av livet
 att hon inte längre orkar bära det
Olycksfall
20
Kognitiv insufficiens i en ovanlig och extremt
krävande situation
 Fysiskt olycksfall
När en person blir så överväldigad av starka,
snabbt påkommande fysiska krafter, så att han
inte hinner hantera dem
 Psykiskt olycksfall
När en person blir så överväldigad av starka,
snabbt påkommande psykiska krafter, så att
han inte hinner hantera dem
Möten med suicidalitet
21
 Icke professionella
 Mental Health First Aid, MHFA
 Gisslandrama i fem steg
 Vård efter suicidförsök
 Två forskare mellan suicidala episoder
Förståelse av suicidalitet
under århundraden
22
Perspektiv
 Religion
 Moral
 Psykisk sjukdom
 Process
 Olycksfall, system
 Språk






Konsekvenser
Tabu, inget att göra
Autonomi, ”kan själv”
Individuell behandling
Samtal, krisstöd
Public awareness,
första hjälpen
Språklig nyansering
Myter om självmord
23
 Har man bestämt sig så har man
 Självmord går inte att förhindra
 De som tar livet av sig talar inte om de
 Tala inte om självmord – det smittar
Recurrence of Suicidal ideation
(Williams, Crane, Barnhofer, van der Does & Segal, J. Affect. Dis. 2006)
24
0,7
***
0,6
0,5
*
0,4
0,3
Pearson r
0,2
* p < .05
0,1
** p < .01
*** p < .001
0
iff
ic
ul
ty
lit
y
id
a
Su
ic
nt
ra
tin
g
Co
n
ce
es
sn
es
s
lt
e
tig
u
G
ui
W
or
th
l
D
gi
ta
A
Fa
Re
ta
r
tio
n/
D
p
Sl
ee
da
tio
e
is
tu
rb
a
nc
ng
e
ha
C
tit
e
pp
e
A
n
-0,1
Effectiveness of Problem-solving pre and post mood
challenge
25
**
14
p < .001
12
Control
MDD-no suic
MDD-suic
10
8
6
Pre-Induction
Post-Induction
Epidemiologi
26
 Mått på suicidalitet ST,SF,FS säkra/osäkra
 Suicidfrekvenser
 Suicidförsöksfrekvenser
 Riskfaktorer
Suicide rates (Incl. Uncertain) in Sweden
1980-2008, male
27
70
15-24 yrs
25-44 yrs
45-64 yrs
65+ yrs
Rate per 100,000
60
50
40
30
20
10
0
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
Suicide rates (Incl. Uncertain) in Sweden
1980-2008, female
28
30
15-24 yrs
25-44 yrs
45-64 yrs
65+ yrs
Rate per 100,000
25
20
15
10
5
0
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
Metoder för självmord (säkra och osäkra)
i Sverige under 2008, 15+ år, män
Hängning
Förgiftning
Skjutning
Dränkning
Hopp från höjd
Föremål i rörelse
Skärande eller stickande föremål
Annan metod
0.0%
5.0%
10.0% 2915.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Metoder för självmord (säkra och osäkra)
i Sverige under 2008, 15+ år, kvinnor
Förgiftning
Hängning
Dränkning
Föremål i rörelse
Hopp från höjd
Skärande eller stickande föremål
Skjutning
0.0%
10.0%
30
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
31
32
Suicidfrekvenser
33
 Max.värden. Män 80+, kvinnor 45-64 år
 Män dubbelt så hög frekvens som kvinnor.
 (Depressioner dubbelt så vanligt bland kv.)
 Moderna västerländska samhället högt
 Trad. kristendom, judendom, islam lågt
 Variation mellan utåt- och inåtriktat våld?
 Sverige sjunkit 30-40% sedan 1979
(utom ungdomar)
Riskfaktorer för suicid
34
 Psykisk störning, missbruk
 Tidigare suicidalt beteende
 Somatisk sjukdom, sömnstörning
 Situation: kränkning
 Statistiska: man, hög ålder, frånskild/änka,änkling,
ensamboende, arbetslös
TAGE DANIELSSONS DROPPE
35
En droppe, droppad i livets älv,
har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!
Hemsidesadresser
36
 SPIV www.suicidprev.com
 SPES www.spes.nu
 NASP www.ki.se/suicid
 NSSF www.selvmord.no Nasjonalt Senter
for Selvmordsforskning, Oslo
 CSP www.phs.ki.se/csp Institutionen för
folkhälsovetenskap, KI, direktlänk till Säker
och trygg kommun

similar documents