Open Data

Report
Open Data
Kave Silverklippa
Norconsult Astando AB
Uppdraget - 2012
• Bygg öppen data-tjänster för Stockholms
stads Trafikkontor
• Avgör vilka data som kan exponeras, och hur
de ska exponeras
• Samordna med Stadsbyggnadskontoret och
Stadsledningskontoret
• Beskriv datamängder och API:er för
allmänheten och utvecklare
• Leverera om en månad, installerat mot
replikerad databasmiljö
Data som exponeras
• Trafik- och vägdata ur stadens vägdatabas
• Parkeringsdata ur LTF och vägdatabasen
Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
•
•
Bilvägnät
Cykelvägnät
•
Adressplatser
•
Parkeringstaxeområden
(jan 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beläggningsåtgärd
Funktionell vägklass
Gatunamn
Gångyta
Kantstöd
Köryta
Möblemang
Parkeringsautomat
Räcke
Trafikslag
Typgata
Vägbanebredd
Väghållare
Vägmittsklass
Övrig yta
(med filtrering av känsliga data)
•
•
•
Gatuarbete
TA-plan
Markupplåtelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bangolfbanor/tennisbanor
Bygge
Byggnader mm
Evenemang
Filminspelningar
Fristående container
Försäljningsplats, permanent
Försäljningsplats, tillfällig
Kiosk- o serveringsbyggnad, helår
Kiosk- o serveringsbyggnad, säsong
Markområden
Mobilkran
Reklam/skylt
Telefonkiosker
Torghandel
Uteservering
Varuskyltning
Återvinningsstation
Övrigt
Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
Datat exponeras via
• WMS+WFS (GeoServer)
– http://openstreetgs.stockholm.se/Home/Gs
• LvWS (Egenutvecklat API)
– http://openstreetgs.stockholm.se/Home/Ws
Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
WMS+WFS
• Exponeras via en egenutvecklad proxy mot
GeoServer. Proxyn:
– Kontrollerar API-nyckel
– Kapslar in GeoServer
• WMS 1.1.1 och WMS 1.3.0
• WFS 1.0.0 och WFS 1.1.0
• Svarsformat bl.a: png, pdf, kml, kmz, geotiff, gif,
jpeg och svg
• Utvecklarguide med exempelanrop för WMS och WFS
finns
Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
LvWS
Ovanstående är ett exempel på ett tänkbart anrop.
I tjänsten finns 24 web-metoder som kan användas för att söka och läsa ut data på olika vis.
Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
• Uppdelade på
– P-tillåten (anger var och när det är tillåtet att
parkera)
– Servicetider (anger när en gata, eller del av
gata, är förbjuden att parkera på)
– Specialparkering (Buss, Lastbil, MC,
Rörelsehindrad)
• Styrs av Lokala Trafikföreskrifter (LTF) som
kraftigt förenklats för att lättare kunna
användas av allmänheten.
• http://openstreetgs.stockholm.se/Home/Parking
Trafik- och vägdata | Parkeringsdata
• Exponeras via
egenutvecklat REST-API
• En av operationerna ger
möjlighet att anropa med
fullständigt WFS-anrop!
Geodataportalen
• http://geodataportalen.stockholm.se/Geodataportalen/
Koordinatsystem
• Staden hade två tjänster sedan tidigare, som endast
stödde RT 90 2.5 gon V
• Vi valde att stödja:
–
–
–
–
–
SWEREF 99 18 00 (SRID: 3011)
SWEREF 99 TM (SRID: 3006)
WGS 84 (SRID: 4326)
Google Mercator (SRID: 900913)
RT 90 2.5 gon V (SRID: 3021)
• för kompabilitet med tidigare tjänster, och för att ge möjlighet till
koordinattransformation
– SWEREF 99 18 00 + RH 2000 (SRID: 5850)
• Införs under 2014
Svårigheter
• Att veta vilken nivå utvecklarguider ska ligga på
• Att förstå vilka data som kan exponeras (adresser, gatunamn,
postnummersytor, personuppgifter, placering av utrustning för
trafikmätningar)
• Att försöka likrikta sig med parallella projekt på andra
förvaltningar
• Att hinna leverera i tid
P-Stockholm (iOS)
P-Stockholm (Android)
Parkering Malmö (Android)
Städnatt (Android)
Pplats.nu (Android)
Gatuparkering Stockholm (iOS)
www.mcparkering.se
www.trafiken.nu
WMS och WFS i egen GIS-miljö
• Kombinerar förgrundsdata med
bakgrundskartetjänster (WMS)
från SBK
Tack!
• http://open.stockholm.se/trafik-och-parkering
• http://openstreetgs.stockholm.se
• [email protected]

similar documents