Litteraturhistoria

Report
 Antika grekiska litteraturen kom från berättelser om gudar och
hjältar.
 Texterna skrevs på vers, vilket var vanligt för texter som
uppkommit ur en muntlig tradition.
 Iliaden och Odysséen är två av de mest kända böckerna från
denna tid.
 På de grekiska teatrarna spelades det antingen tragedier eller
komedier.
 Platon och Aristoteles filosofier hade betydelse för litteraturen.
Men när, på väg mot varandra, de kommit på handgemängs avstånd
tog den lysande Hektor först till orda och sade:
”Jag tänker inte fly för dig längre, ättling av Peleus
så som jag nu har flytt tre varv kring Priamos' stora,
härliga stad, och inte haft mod att stanna och hålla
stånd mot ditt angrepp…”
Medeltiden pågick under olika
tidsepoker beroende på i vilken del
av Europa man befann sig.
När det var medeltid i Italien var det
ännu vikingatid i Sverige.
När Sverige kom in i medeltiden så
var Italien redan inne på renässansen.
 I den kristna medeltida världsbilden var livet bara en förberedelse för livet efter
detta.
 Många av medeltidens texter var religiösa och skrevs för att lära ut dåtidens
kristna moral.
 Den kända arabiska sagosamlingen Tusen och en natt skrevs också under
medeltiden, men de kom inte fram till Europa förrän vid 1700-talet
 På Island skrevs de isländska sagorna och någonstans skrevs de fornnordiska
gudaberättelserna i poetiska Eddan också.
Birgitta var en kvinna som var
gift och hade många barn.
Hon fick religiösa syner som
hon skrev ner.
De flesta texter hon skrev
handlade om Jungfru Maria och
hennes moderskap till
Jesusbarnet.
Hon helgonförklarades 1391.
Det var 18 år efter hennes död.
Avgrundsorkanen, vilken aldrig vilar,
släpar de dömda med sig som sitt byte
och pinar dem med kast och slag och
stötar.
När så de når den plats där klippan rasat
brister de ut i skrik och gråt och jämmer,
och mot Guds allmakt hädelser de slungar.
- Den gudomliga komedin, Dante Alighieri
 Dante Alighieri räknas ibland till en av de
tidiga författarna från renässansen.
 Antikens symboler och stilar börjar komma
tillbaks och blandas med det kristna.
 Boktryckarkonsten kom under denna tid.
 Novellen och romanen uppstår som litterär
form. Cervantes bok Don Quijote räknas till
den första riktiga romanen.
 Det blev vanligt att författarena skrev på
beställning av rika furstar. De flesta
författarena var alltså styrda.
Elisabethansk
Teater
Shakespeare arbetade som
pjäsförfattare under den
engelska drottningen tiden
Elisabeth I satt på tronen.
Teatern ”The Globe” fungerade
även som en mötesplats där
Drottningen och adeln kunde
förmedla nyheter och
betämmelser.
 Spridning av ”vetskap, vetenskap och sanningar” om hur världen fungerar.
 Folket ska få veta sanningen!
 För de som inte hade politik makt blev litteraturen en viktig del i att göra sin
röst hörd.
 Tidningar började att tryckas.
 Vanligt med satir. Vanliga stilgrepp i satiren är humor och ironi.
 Don Quijote, som i tiden ligger på gränsen mellan renässans och
upplysning, kan läsas som en satir.
Lyd, Betti, lyd bestämmelsen:
Sök ej att mannabragder hinna
Och känn din värdighet, min vän,
I äran av att vara kvinna!
Se denna mor i huslig krets,
Som vet sitt sanna kall bevaka,
Fullt med den ärelust tillfreds,
Att vara värdig mor och maka!
Se, ordning, mildhet, trevlighet
Med blomster hennes fotspår hölja,
Och heder, kärlek, tacksamhet
Dess levnad och dess minne följa.
En del ur ”Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon ” av Anna Maria Lenngren
En man som hette John Locke var en
populär filosof under upplysningstiden.
Han ansåg att alla männsikor i början är ett
”oskrivet blad” som under livets gång fylls
med erfarenheter som formar personen.
Den tanken var alldeles ny på den tiden.
Innan upplysningstiden trodde många att
man föddes till ond eller god, smart eller
korkad.
Litteraturen påverkades av denna nya
människosyn och man började skriva om
hur arv och miljö påverkar människan.
Candide av Voltaire
Candide är en naiv ung man
som litar blint på sin lärare,
filosofen Pangloss.
Han får lära sig i livets hårda
skola när han blir utkastad
från hemmet. Men han är
glad ändå eftersom han är
optimist.
När han återser sitt livs
kärlek igen har hon blivit ful
som stryk.
Men det är bara att bita ihop
och fortsätta att plantera i sin
trädgård (= göra det bästa av
det man har).
Romantiken
Romantiken kom som en
revolterande reaktion mot
upplysningen.
Känslorna fick övertaget
och förnuftet fick ta ett
steg bakåt.
Allt handlade om känslor!
Känslorna skulle helst vara
svåra att styra över.
Naturens vildhet kunde
ofta få spegla människans
otämjda känsloliv.
Den unge Werthers lidanden
Romanen är skriven i
brevform, där Werther
skriver till sin vän Wilhelm.
Den handlar om Werther
som blir olyckligt förälskad i
Lotte.
Werther blir mer och mer
deprimerad vilket resulterar i
att han skjuter sig.
Böcker som denna hjälpte till
att sprida romantikens ideal
över hela europa.
Skräckromantiken
Skräck blev en
populär typ av
litteratur under
romantiken.
De läskiga
miljöerna får spegla
männsikans rädslor
och sinnestillstånd.
Det var vanligt att
man påstod att
berättelserna var
sanna. Det var ett
stildrag som ännu
lever kvar i dagens
skräckfilmer.
"Korpen" (The Raven)
Det är en berättande dikt av
den författaren och poeten
Edgar Allan Poe.
Den handlar om en sorgsen
man som får ett mystiskt besök
av en talande korp, och följer
mannens långsamma fall ned i
vansinne.
När den publicerades gjorde
den Poe populär, och den
räknas än idag som en av
världens mest kända dikter.
And the raven, never flitting, still is sitting, still is
sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber
door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that
is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his
shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating
on the floor
Shall be lifted - nevermore!
Realism
Naturalism
 Strävan efter att skildra omvärlden
 En strängare form av realism.
så realistiskt som möjligt.
 Litteraturen satte vanliga människor
och vardagliga händelser i centrum.
 Allt skulle kunna förklaras
förnuftigt.
 Klasskillnader var ett populärt ämne
att skriva om.
 De hade manifest som beskrev hur
litteratur skulle skrivas.
 Positivism - stark tilltro på
vetenskap en och framtiden.
 Litteraturen som banbrytande och
'vetenskaplig' i utvecklingens tjänst.
 Naturalismen tappade slagkraft i
och med första världskriget.
En tid full av ”-ismer”
Expressionism
Vorticism
Dadaism
Surrealism
Futurism
Lettrism
Konkretism
Absurdism
 Anhängarna kände sig splittrade av första världskriget och
kallade sig för ”den förlorade generationen”. Detta har satt
avtryck i litteratur ock konst.
 Vill lämna realismens strama förhållningssätt bakom sig.
 Experimenterar med inre monologer.
 Författaridealet blev allt mer profetiskt då författarna skulle
skildra det som de trodde skulle bli tongivande i framtiden.
Framtidstro, snabbhet.
Hyllade maskiner, fart,
djärvhet, energin.
Sammankopplas oftast med
krig och fascism.
”Robotlitteraturen” kom.
Pjäsen R.U.R från 1920 är en
föregångare till filmer som
Terminator och I, Robot.
Ångest, ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.
Ångest, ångest är min arvedel, av Per Lagerkvist
 Uttrycksfullheten var mycket viktig.
 Förvrängde ibland verkligheten en aning för att
uttrycka känslor.
 Kan innehålla samhällskritik.
 Experimenterade med ”den inre monologen”.
 Surrealismen eftersträvade ett direkt och ocensurerat
uttryck av människans undermedvetna.
 Författaren André Breton skrev i det första surrealistiska
manifestet:
...tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll,
utan allt vad estetik och moral heter.
 Den ohindrade inre monologen var viktig för de
surrealistiska författarna. Det kallades även ”stream of
consciousness”.

similar documents